ထာ၀စဥ္ျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီး Forgiven Forever! Lesson 8


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္၊ တမန္ ၁၃း၃၈(ခ)-၃၉(က)

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ားကိုအျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရေသာသူမ်ား၊ ထိုသူတို႕ႏွင့္ဘုရားသခင္ၾကား ဘာအတားအ ဆီးမွမ႐ွိေၾကာင္း သိေစခ်င္ ပါသည္။ ဘုရားသခင္ထံလာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ပထမအႀကီးဆုံးလိုအပ္ခ်က္မွာအျပစ္မ်ား လႊတ္ျခင္းခံရဖို႕ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ သိထားဖို႕က၊ ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏု္ပ္တို႕အျပစ္အားလုံးကိုခြင့္လႊတ္ၿပီးသားဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျပစ္အားလုံးကို ဘုရားသခင္ေဆာင္ယူသြားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အေပၚ၌ အျပစ္လုံး၀ မ႐ွိေတာ့ပါ။ ေယ႐ႈသည္ကၽြနု္ပ္တို႕အျပစ္မ်ားကို ေဆာင္ႏိုင္ေသာတစ္ဦးတည္းေသာသူျဖစ္သည္။ ဗတ္ၱိဇံေယာဟန္က ေယ႐ႈကို ေတြ႕ေသာ အခါ““ဤေလာက၏အျပစ္ကို ေဆာင္သြားေသာ ဘုရားသခင္၏သိုးသူငယ္ကို ၾကည့္ေလာ့”” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ေယာ ၁း၂၉

အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံမွျဖစ္သည္

အျပစ္တိုင္းသည္ ဘုရားသခင္ကိုျပစ္မွားျခင္းပင္၊ ဘုရားတစ္ဦးတည္းသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ ႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္ကို ျပစ္မွားျခင္းအတြက္ မည္သည့္လူသားကမွ ခြင့္လႊတ္ေပးရန္မတတ္ႏိုင္ပါ။ က်မ္းစာက““ကၽြႏု္ပ္ တုိ႕အ႐ွင္ဘုရားသခင္သည္ ဂ႐ုဏာကိုျပျခင္း၊ အျပစ္ကိုေျဖ႐ွင္းျခင္းအခြင့္ႏွင့္ဆိုင္သည္”” ဒံေယလ ၉း၉

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္မ်ားေသာအားျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ကိုယ့္ဖက္၊ ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္အရသာၾကည့္ပါသည္။ ဘုရား သခင္၏ႀကီးျမတ္ ေသာ အျပစ္လႊတ္ျခင္းဘက္မွ မျမင္ၾကပါ။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ကၽြနု္ပ္တို႕ျပစ္မွားခဲ့ေသာ ဘုရား၏ႏွလုံး သားထဲတြင္ျဖစ္ေပၚပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အေပၚသူ၏ခံစားခ်က္ကိုသိေစခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္။ သူသည္ ျငဴစူျခင္း၊ တြန္႕တိုျခင္းမရွိဘဲ အခမဲ့ လြတ္လပ္စြာအျပစ္လႊတ္ပါသည္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ အေသြးေတာ္ေပၚ၌အေၾကာင္းရင္းခံသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ရန္ဘုရားသခင္၌မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းရင္း႐ွိရပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္း မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အျပစ္မ်ား အတြက္ သြန္ခဲ့ရေသာ ဘုရားသား၏ေသြးေတာ္ဆိုသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျပစ္ဒဏ္အတြက္ အျပည့္အ၀ ေပးဆပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားမွန္ကန္စြာ အျပစ္ လႊတ္ႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ အျပစ္မ်ားကိုမေမ့ေလ်ာ့သြားပါ။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျပစ္အတြက္ သြန္းခံရ ေသာသားေတာ္၏ေသြးကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈက ““ဤခြက္ကား၊ ပဋိညာဥ္ တရားသစ္ ႏွင့္ ဆုိင္၍ လူမ်ားတို႕၏အျပစ္ကိုလႊတ္ေစျခင္းဌါသြန္းေသာ ငါ၏အေသြး ျဖစ္၏။”” ဟုမိန္႕ေတာ္မူသည္။    မႆဲ ၂၆း၂၈

က်မ္းစာတစ္အုပ္လုံးတြင္ အျပစ္ကိုခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရန္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုသာ ႐ွိပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမွာ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက““...အေသြးမသြန္းေလာင္းဘဲ အျပစ္လႊတ္ျခင္းမ႐ွိ””ဟုဆိုပါသည္။ ေဟျဗဲ ၉း၂၂ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေၾကာင့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံရသူတို႕သည္ သခင္ေယ႐ႈကိုခ်ီးျမွင့္ေသာသီ       ခ်င္းမ်ားကိုဆိုၾကပါသည္။ ““....လူမ်ိဳးအႏြယ္ခပ္သိမ္းတို႕အထဲမွ အကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုယူ၍၊ အေသြးေတာ္ႏွင့္ဘုရားသခင္အဘို႕ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူ၏။”” ဗ်ာဒိတ္ ၅း၉

အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ျဖစ္သည္

ဘုရားသခင္သည္ တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုအားျဖင့္ ႀကီးမားေသာေၾကညာခ်က္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ““ထိုေၾကာင့္ ညီအစ္ကိုတို႕၊ ထိုသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းတရားကို သင္တုိ႕အားေဟာၾကားသည္ကို၄င္း၊ ထိုသခင္ ကိုယုံၾကည္ေသာသူ ႐ွိသမွ် တို႕သည္ ေမာေ႐ွ၏ တရားအတိုင္း မလြတ္ႏိုင္ေသာအျပစ္႐ွိသမွ်တို႕ႏွင့္လႊတ္ရၾကသည္ကို၄င္း သိမွတ္ၾကေလာ့”” တမန္ ၁၃း၃၈-၃၉

အလုံးစုံေသာျပည့္စုုံျခင္း႐ွိေသာ ကယ္တင္႐ွင္ထံသို႕ ေ႐ွး႐ႈေလာ့၊ သခင္ေယ႐ႈနာမျဖင့္ အျပစ္မ်ားခြင့္လႊတ္ျခင္း ကိုေၾကျငာပါသည္။ သူသည္ ယခင္ႏွင့္ယခု၊ ဘုရားသခင္ကိုေမြ႕ေလ်ာ္ေသာတစ္ဦးတည္းေသာသူျဖစ္သည္။ သူသည္အ ျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ဘုရားသခင္ကို ဘုန္းသေရခ်ီးျမွင့္ေသာသူ၊ တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အျပစ္မ်ားကိုကား တုိင္ေပၚတြင္ေခ်မႈန္းခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ကားတိုင္ေပၚ တြင္““အမႈျပီးၿပီ””ဟုေျပာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျပစ္လႊတ္ျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာအမႈကို အၿပီးအပိုင္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ပါ၍ ထုိၾကီးမားေသာ အမႈ၏တန္ဖိုးသည္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာဘုန္းအာႏု ေဘာ္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာသူေပၚသို႕က်ရ၏။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား သူ၏သားေတာ္ကို ေပးၿပီး ထိုသားေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ေၾကညာ ခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ လူႏွင့္ဘုရားအၾကားတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာၾကား၀င္ျဖန္ေျဖသူျဖစ္၏။ သူသည္တစ္ဦးတည္းေသာ ကယ္တင္႐ွင္ ျဖစ္ပါသည္။ “ထိုသခင္၏နာမေတာ္မွတစ္ပါး၊ ငါတို႕ကိုကယ္တင္ႏိုင္ေသာ နာမတစ္စုံတစ္ခုမွ် ေကာင္းကင္ေအာက္ လူတုိ႕တြင္ မေပၚမ႐ွိ.....။” တမန္ ၄း၁၂

အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္သူတိုင္းအတြက္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္၏ျပည့္စုံေသာလုပ္ငန္း၏တန္ဖိုးအားလုံးကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေယ႐ႈ ကို ယုံၾကည္သူ တုိ႕သည္ မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္သူ၊ စၾကာ၀ဠာ၏တရားသူႀကီးကေဖာ္ျပထားပါသည္။ သူတို႕သည္ အရာရာတိုင္းတြင္ ေျဖာင့္မတ္ပါသည္။ ဆိုလုိ သည္မွာ အျပစ္အားလုံးလႊတ္ျငိမ္းၿပီ၊ သားေတာ္ကိုယုံၾကည္သူတိုင္း၏ အျပစ္ မ်ားကို ဘုရားသခင္၏ဂ႐ုဏာေတာ္အားျဖင့္ လႊတ္ျငိမ္းၿပီး ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဘုရားသခင္ေျပာေနသည္မွာ ““ငါ့သားကိုလက္ခံၿပီး ငါ၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈအသိုင္းအ၀ိုင္းထဲကိုလာၾကေလာ့၊ သင္တို႕၏အျပစ္မ်ားကိုအမွတ္မထားေတာ့ပါ။ သင္တို႕အား ငါ၏အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲကိုိ ဖိတ္ေခၚ ပါသည္။

ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ ထာ၀စဥ ္ၿပီးျပည့္စုံပါသည္။

ယုံၾကည္သူတိုင္းကိုဘုရားေပးေသာအျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စုံပါသည္။ ““သင္တို႕အျပစ္လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္း ဤလူမွတဆင့္ သင္တို႕ထံ ေဟာၾကားပါသည္””ဟုက်မ္းကဆိုသည္။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာခြင့္ လႊတ္သူမဟုတ္။ တဖန္ ယုံၾကည္ေသာအခါ မွသာ အျပစ္မွ လႊတ္မည္ဟုလည္းမေျပာပါ။ သူေျပာခဲ့သည္မွာ““အျပစ္မ်ား ကိုခႊင့္လႊတ္ျခင္း””ပင္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ ၿပီးျပည့္စုံပါသည္။ ယုံၾကည္သူတို႕၏ ယခင္၊ယခုႏွင့္ေနာင္အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ ဘုရား၏အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီဆိုလွ်င္ ထာ၀စဥ္အျဖစ္လႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ ခ်ိဳ႕ကစဥ္းစာမိပါလိမ့္မည္။ ““ယခင္၊ယခု အျပစ္မ်ား ကို အဘယ္ကဲ့သို႕ ခႊင့္လႊတ္ပါမည္နည္း။””

ခရစ္ေတာ္ကားတိုင္ေပၚတြင္ အေသခံျခင္းျဖင့္ သင္၏အျပစ္““အလုံးစုံ””လႊတ္ျငိမ္းသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္တြင္ အေသခံခ်ိန္၌ သင္၏အျပစ္မ်ားအားလုံးသည္ အနာဂတ္၌သာ႐ွိပါသည္။

အျပစ္ဆိုသည္ကိစၥကို တစ္ခုတည္းေသာအရာအျဖစ္သိျမင္ရပါမည္။ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရၿပီဆိုလွ်င္ ထာ၀စဥ္အ ျပစ္လႊတ္ၿပီး ျဖစ္ပါ သည္။ ဘုရားသခင္၏အျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ မေျပာင္းမလဲ၊ ထာ၀ရျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာထဲတြင္ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္သည္ ယေန႕ အျပစ္လႊတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႕တြင္ မလြတ္ေတာ့ပါဟူ၍လုံး၀မ႐ွိပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကိုအျပစ္လႊတ္သည့္အတြက္ ဘုရားသခင္၀မ္းေျမာက္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္႐ွင္ဘုရားျဖစ္ၿပီး၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း၌ေပ်ာ္ေမြ႕သည္။  စာတန္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသားတို႕တြင္မွားယြင္းေသာအေတြးအေခၚမ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈႂကြ လာၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဘုရားသခင္ မည္သူ ျဖစ္သည္ ကိုျပသခဲ့ပါသည္။

ေယ႐ႈသည္ ဧ၀ံေဂလိအေၾကာင္းကို ပုံေဆာင္ခ်က္စကားျဖင့္႐ွင္းျပပါသည္။ ပုံေဆာင္ခ်က္စကားဆိုသည္မွာ ““ေကာင္းကင္ အဓိပၸါယ္ရေသာ ေလာကီပုံျပင္””ျဖစ္သည္။ လုကာ အခန္းႀကီး(၁၅)တြင္““ေပ်ာက္ေသာသား””အေၾကာင္းပုံ ေဆာင္ခ်က္ပါသည္။ ဤပုံျပင္ တြင္ ဖခင္သည္ အဖဘုရားကို ကိုယ္စားျပဳ၍မိုက္ေသာသားက ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ကိုယ္စားျပဳ ပါသည္။ ဤပုံျပင္ထဲ၌ ဖခင္တစ္ေယာက္တြင္ သားႏွစ္ေယာက္႐ွိသည္။ သားအငယ္က ဖခင္ထံမွအေမြေတာင္းၿပီး ေ၀းလံေသာအရပ္သို႕သြားကာ ဒုစ႐ုိက္အသက္တာ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ၿပီး အေမြ အားလုံးကိုျဖဳန္းတီးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ ထိုအရပ္၌ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသျဖင့္ ထိုသားသည္ ၀က္မ်ားစားေနသည့္ ပဲသီးေတာင့္ မ်ား ကိုပင္ စားခ်င္စိတ္ ေပါက္ လာ ပါသည္။ သို႕ျဖင့္သူသည္ ဖခင္၏အိမ္အေၾကာင္း စဥ္းစားမိသည္။

““ဖခင္ အိမ္ကအလုပ္သမားမ်ားေတာင္ အစာကို ၀လင္စြာ စားရသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီမွာ ငတ္မြတ္ေနၿပီး၊ အခုဘဲ ထၿပီး အေဖအိမ္ ျပန္ၿပီး ေကာင္းကင္ေရာ၊ အေဖ့ကိုပါသားျပစ္မွားခဲ့ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ သားအရာႏွင့္မတန္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ ကိုအေစခံတစ္ေယာက္အျဖစ္ ငွားရမ္းပါ။”” သူသည္ ထ၍ အေဖအိမ္သို႕ျပန္သြားသည္။ သူလမ္းသြားရင္း စဥ္းစား မိပါသည္။ သူဒီလုိမိုက္မဲခဲ့လို႕ ဖခင္ကခြင့္လႊတ္ပါ့မလား၊ ျငင္းပယ္မွာလား၊ ဖခင္က သူ႕ကို မည္သို႕ လက္ခံ ပါသနည္း။ ေယ႐ႈ၏စကားအရ““သူ၏ ဖခင္သည္သူျပန္လာသည္ကို အေ၀းက လွမ္းျမင္ေသာအခါ ဂ႐ုဏာစိတ္ပြားမ်ားၿပီး ေျပး၍ သားကိုနမ္းပါသည္။”” ၊ထိုအခ်ိန္၌ပင္လွ်င္ ေပ်ာက္ေသာသားသည္ ျပည့္စုံလြတ္လပ္စြာ အျပစ္လြတ္ျခင္းခံရေၾကာင္း သိနားလည္သြားသည္။ ထိုထက္မက မိမိေပၚ ထား႐ွိေသာ ဖခင္၏စိတ္ေနသေဘာထားကိုသိသြားသည္။ ဖခင္၏ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ သားျဖစ္သူ အား““ငါမင္းကိုခ်စ္တယ္””လုိ႕ ေျပာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာင္တသံေ၀ဂ၊ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ အဖဘုရားထံျပန္လာပါက အဖဘုရားသခင္၏ျပန္လည္လက္ခံပုံကို ဤပုံ ျပင္အားျဖင့္ေယ႐ႈက ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ျပသေနပါသည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား၊ လုံး၀ဥႆုံအျပစ္လႊတ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏ အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ေပးျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ကို ၀မ္းေျမာက္ ေစသည္။

ဘုရားသခင္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အေပၚထားေသာ စိတ္သေဘာထားကိုသိရေသာအခ်ိန္သည္ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္၀မ္း ေျမာက္စရာ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာက္ေသာသားကို ဖခင္ကဖက္ထား သကဲ့သို႕ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား သူ၏ရင္ခြင္ထဲသို႕ ေခၚေဆာင္၍ေပြ႕ထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကိုဘုရားသခင္ က““ငါမင္းတို႕ကိုခ်စ္တယ္””လို႕ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အျပစ္လႊတ္ျခင္း၏စိတ္ခ်မႈ

““ကၽြႏု္ပ္အျပစ္လႊတ္ခံရၿပီလုိ႕မခံစားရပါ””ဟူ၍ယုံၾကည္သူမ်ားမၾကာခဏေျပာတတ္သည္။ အျပစ္လြတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ ခံစားခ်က္တြင္ မျဖစ္ဘဲ၊ ဘုရားသခင္၏ႏွလုံးသားထဲတြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သတိရရမည္။ သူမငယ္တ ဦးက သူ၏အျပစ္လႊတ္ ခံရေၾကာင္း၊ စိတ္ခ်မႈမ႐ွိပါ။ သူမသည္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးေနပါသည္။ ခံစားခ်က္ျဖင့္ေသာ္၄င္း၊ အလင္း တစ္ခုခု႐ုတ္ခ်ည္းေပၚလာေသာေၾကာင့္၄င္း၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကိုရသည္ဟု သူမထင္ပါသည္။ ထိုသူမကို အႀကံေပးသြန္ သင္ေနေသာအမ်ိဳးသမီးက က်မ္းပိုဒ္တပိုဒ္ကို သူမ၏က်မ္းစာထဲ တြင္ ေထာက္ျပပါသည္။ ““သင္လိုသမွ် အလင္းဒီမွာ႐ွိပါ သည္။”” သူမငယ္သည္ ဘုရားစကားေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈထားၿပီးသည္ ေနာက္ပိုင္း တြင္ သူ႐ွာေနေသာ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ျငိမ္သက္မႈကိုေတြ႕႐ွိသြားပါေတာ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ မိမိ၏ခံစားခ်က္မွထြက္ခြာ၍ ဘုရားသခင္ႏွင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေ႐ွး႐ႈရမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ခံစားခ်က္ မည္သို႕ပင္ ျဖစ္ေစ ဘုရားသခင္ဟာ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း မွန္ကန္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကိုဘုရားသခင္ အျပစ္လႊတ္ ေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။ ““ထုိသခင္ကို ယုံၾကည္ေသာသူ႐ွိသမွ်တို႕သည္ နာမေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ ေတာ္မူ ျခင္း၊ ေက်းဇူးကို ခံရၾကလတံ့ ဟူ၍ပေရာဖက္အေပါင္းတို႕ သည္ ထိုသခင္၏သက္ေသခံျဖစ္ၾကသည္ဟုေပတ႐ုႁမြတ္ဆို၏။”” တမန္ ၁၀း၄၃

ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္႐ွင္ဘုရားျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ခရစ္ေတာ္အတြက္ေၾကာင့္အျပစ္လႊတ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ေသာ အမႈအတြက္ ဘုရားသခင္ကယုံၾကည္သူတုိင္းကို ““သင္တုိ႕အျပစ္လႊတ္ၿပီ”” ဟုႁမြတ္ဆိုသည္။ ယုံ ၾကည္သူတိုင္းကလည္း ““ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ အျပစ္မ်ားကို လႊတ္ၿပီ”” ဟုေျပာႏိုင္သည္။

အျပစ္လႊတ္ျခင္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေျပာပါလိမ့္မည္။ ““ကဲ၊ ယုံၾကည္သူတစ္ဦး၏အျပစ္သည္ ထာ၀ရလႊတ္ခံရၿပီဆိုလွ်င္၊ ထိုလူသည္ ေနာင္တြင္ ဘာဘဲလုပ္လုပ္၊ ဘယ္ေလာက္ဘဲဆိုး၀ါးသည္ျဖစ္ေစ၊ သူဟာ ထာ၀စဥ္အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရမည္လား။””

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကို ဘုရားသခင္ ကယ္တင္ေသာအခါ၊ ကၽြုႏ္ုပ္တို႕စိတ္ႏွလုံးအတြင္း၌ေက်းဇူးေတာ္ ဂ႐ုဏာအမႈကိုျပဳလုပ္ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္လာၾကသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ထဲတြင္ ဘုရားသခင္က ““.....ငါထာ၀ရ ဘုရားသည္၊ ငါ့ပညတ္တို႕ကို သူတို႕ႏွလုံးထဲမွာ ေပးသြင္းမည္။ သူတို႕ စိတ္၀ိညာဥ္၏အေပၚ မွာေရးထားမည္....””ေဟျဗဲ ၁၀း၁၆

ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္း ကြပ္ကဲခံရျခင္းသည္ ယုံၾကည္သူတို႕၏၀မ္းေျမာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သင္၏အျပစ္လႊတ္ခံရျခင္း အသိစိတ္သည္ သင့္အားေနာင္တြင္ အျပစ္မလုပ္ရန္အတြက္ ထိေရာက္မႈ႐ွိေပသည္။ ““ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္႐ြ႕ံစရာအေၾကာင္း႐ွိေစျခင္းငွာ၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္း အခြင့္ကိုပိုင္ေတာ္မူ၏။”” ဆာ ၁၃၀း၄   ယုံၾကည္သူ တစ္ေယာက္ သည္ သူ၏အျပစ္မ်ားလႊတ္ျခင္းခံရၿပီဆိုတာကို သံသယ မ႐ွိဘဲ သိႏိုင္ပါသည္။ တစ္ဖက္က ၾကည့္လွ်င္ က်မ္းစာထဲတြင္ ယုံၾကည္သူ၌အျပစ္မ႐ွိေၾကာင္း မေျပာထားပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္း ခံရၿပီးသည္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာဒံမွရ႐ွိ ေသာအျပစ္သဘာ၀တည္းဟူေသာ““ေသြးသား””႐ွိေနပါေသးသည္။ က်မ္းစာက ““ကိုယ္အျပစ္မ႐ွိဟု ငါတုိ႕သည္ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ လွည့္ျဖားၾက၏။”” ၁ေယာ ၁း၈

ဆက္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ဘယ္ယုံၾကည္သူမွ စုံစမ္းျခငး္ကိုေက်ာ္လြန္ႏိုင္သည္ဟု အတတ္ေျပာလို႕မရသလုိ၊ အျပစ္အႏၲာရယ္မွ လည္း မကင္းၾကပါ။ သူသည္ေခ်ာ္မလဲရန္သတိ႐ွိဖို႕ေျပာထားပါသည္။ သူအား အျပစ္၏လိမ္လည္လွည္႕ျဖားမႈႏွင့္ စာတန္၏ပရိယာယ္ အေၾကာင္း သတိေပး ထားၿပီျဖစ္ပါသည္။ သူ႕ကိုေလာကကိုမခ်စ္ရန္၊ ေသြးသားတပ္မက္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္၊ ေလးနက္စြာေျပာထားပါသည္။ ေသြးသားတပ္မက္မႈသည္ ၀ိညာဥ္ကိုတိုက္ေသာစစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ ဘယ္စုံစမ္းျခင္းကိုမဆို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္သူဟု ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္သူမ်ားမျဖစ္သင့္၊ မာန မႀကီးသင့္၊ ဘုရားသခင္ ကိုၿမဲစြာ မွီ၀ဲခိုလႈံလ်က္စိတ္ႏွိမ့္ခ်သူမ်ားျဖစ္ရမည္။

တပည့္ေတာ္မ်ားကိုဆုေတာင္းဖို႕သင္ရာတြင္ ဘုရားသခင္က““အျပစ္ေသြးေဆာင္ရာသို႕ မလိုက္မပါေစဘဲ။ ””ဟု သင္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ဤကဲ့သို႕သြန္သင္ရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႕တစ္ေယာက္စီတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား႐ွိ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ စုံစမ္းျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ကိုလႊမ္းမိုုးႏိုင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထိုစုံစမ္းျခင္းအေျခအေနမ်ိဳးသို႕ မေရာက္ ေအာင္ ဘုရားသခင္ထံဆုေတာင္းရပါမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားလႊတ္ျခင္းခံရၿပီ ဟူေသာေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရသည့္အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ႏွင့္ဘုရားစပ္ ၾကား တြင္ ဘယ္အရာမွ မဟန္႕တားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ အျပစ္ကိုေၾကာက္ရြံ႕၊ မုန္းတီးေ႐ွာင္ၾကဥ္ၿပီး၊ မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းၾကရမည္။ ““အျပစ္ ေသြးေဆာင္ ရာ သို႕ မလုိက္ပါေစဘဲ၊ မေကာင္းေသာအမႈအရာမွလည္းကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ။”” မႆဲ ၆း၁၃

ယုံၾကည္သူအျပစ္လုပ္မိေသာအခါ

ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ယုံၾကည္လက္ခံျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ရ႐ွိေသာအျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ ထာ၀ရျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕အားေပးထားေသာအျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ဘယ္ေသာအခါမွျပန္၍မ႐ုတ္သိမ္းပါ။

က်မ္းစာသည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္း ေနာက္တစ္မ်ိဳးလည္းေျပာပါသည္။ ၄င္းကို မိႆဟာယ အျပစ္လႊတ္ျခင္းဟု ေခၚႏိုင္ သည္။ ထိုအျပစ္လႊတ္ျခင္းသည္ ယုံၾကည္သူႏွင့္ေကာင္းကင္ဘုံ အဖဘုရားသခင္အၾကား ျဖစ္ပါသည္။ ယုံၾကည္သူအျပစ္လုပ္ေသာအခါ သူ၏ ထာ၀ရ အျပစ္လႊတ္ခံရျခင္းကို မဆုံး႐ႈံးပါ။ အဖဘုရားသခင္ႏွင့္ေတာ္စပ္မႈလည္း မဆုံး႐ႈံးပါ။ သူသည္ အၿမဲဘုရားသားျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အံ့ၾသဖြယ္အတားအဆီးမ႐ွိေသာ မိႆဟာယ ကို ဆုံး႐ႈံးသည္။

ဘုရားသခင္၏သားတစ္ဦးအျပစ္လုပ္လွ်င္ အိမ္ေထာင္ေရးကိစၥတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အေဖႏွင့္သားစပ္ၾကားျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ား အျပစ္လုပ္သည္တိုင္ ၄င္းတို႕ကို ခ်စ္ပါသည္။ သူတို႕အတြက္စီစဥ္မႈလုပ္ထားေပးသည္။ ““....တစ္စုံတစ္ေယာက္ေသာ သူ သည္ ဒုစ႐ုိက္ကို ျပဳမိလွ်င္၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ အ႐ွင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ တည္းဟူေသာ ငါတို႕အမႈေဆာင္သခင္သည္ ခမည္းေတာ္ထံ၌ ႐ွိေတာ္မူ၏။”” ၁ေယာ ၂း၁

ကၽြႏ္ုပ္တို႕အပိုင္းသည္၊ ဘုရားသခင္ထံအျပစ္၀န္ခံေတာင္းပန္ရမည္။ ဘုရားသခင္ကို၀န္ခံေတာင္းပန္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ဘုရားသခင္ႏွင့္မိႆဟာယျပန္ရသည္။ ““ကိုယ္အျပစ္တုိ႕ကိုေဘာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္၊ ငါတို႕အျပစ္မ်ား ကိုလႊတ္၍ ဒုစ႐ုိက္႐ွိသမွ်ႏွင့္ ကင္းစင္ ေစျခင္းငွါ၊ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာတရားႏွင့္၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္၄င္း၊ ျပည့္စုံေတာ္မူ၏။”” ၁ေယာ ၁း၉

ဘုရားသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အျပစ္ကိုေဘာ္ျပေတာင္းပန္ျခင္းမ႐ွိ၊ အျပစ္ကိုမစြန္႕ဘဲ ဘုရားသခင္ မႏွစ္သက္ေသာ အရာမ်ား ကို ဆက္လုပ္ေနပါက ဘုရားသခင္၏ဆုံးမပဲ့ျပင္ျခင္းကို ခံရမည္။ ဘုရားသခင္ဆုံးမျခင္းသည္ ေလးနက္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အသက္တာ၌ ေပါ့ေလ်ာ့စြာမေနႏိုင္ပါ။ မေန၀ံ့ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ားကို အျမဲတေစအျပစ္လႊတ္ခ်င္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္က-ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အျပစ္လုပ္သည့္အတြက္ သူ စိတ္မခ်မ္းသာပါ။ သင္သည္ ဘုရားသခင္မႏွစ္ေသာ္လည္း အျပစ္လႊတ္ ေပးရမည္အရာ ကိုဆက္လုပ္ခ်င္ပါေသးသလား။

ထာ၀ရခြင့္လႊတ္ၿပီး

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕၏အျပစ္မ်ား ထာ၀စဥ္လႊတ္ၿပီးေၾကာင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႕အား သိေစခ်င္ၿပီး ဒါ၀ိဒ္၏ဆာလံ ၃၂တြင္ ေဖာ္ျပ သကဲ့သို႕ သူ၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံစားေစခ်င္ပါသည္။ “အျပစ္မွလႊတ္ျခင္း၊ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ကိုဖုံး အုပ္ျခင္းသို႕ေရာက္ေသာသူသည္ မဂၤလာ ႐ွိ ၏။ ထာ၀ရဘုရားအျပစ္တင္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္လြတ္၍၊ လွည့္စားတတ္ေသာစိတ္ သေဘာႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူသည္ မဂၤလာ႐ွိ၏။”” ဆာလံ ၃၂း၁-၂

ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ျပဳလုပ္ေသာ အံ့ၾသဖြယ္ရာတစ္ခုမွ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အျပစ္လႊတ္ခံရျခင္း အေၾကာင္းကို သက္ေသ ျပဳျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ျပဳခဲ့သမွ်အျပစ္အားလုံးအတြက္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကျမင္ေတြ႕သက္ေသျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံသူႏွင့္ပတ္သက္၍ သူကအဘယ္ကဲ့သို႕ေျပာပါ သနည္း။ ““...သူတို႕ျပစ္မွားျခင္း၊ လြန္က်ဴးျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ငါ မေအာက္ေမ့ဘဲ ေနမည္။”” ေဟျဗဲ ၁၀း၁၇

မယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္သည္ မိမိ၏အျပစ္မ်ားေျဖလႊတ္ျခင္းမခံရေၾကာင္းသိေသာအခါ စိတ္ပူပင္မိပါမည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရား သားသမီး အေယာက္စီတိုင္းကမူ၊ သူတို႕အျပစ္မ်ားလႊတ္ျခင္းခံရၿပီဆိုသည့္ အေၾကာင္းကို သံသယမ႐ွိျဖစ္လိမ့္မည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ အျပစ္လႊတ္ ခံရျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သူလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕အျပစ္လႊတ္ျခင္း႐ွိပါသည္။ ““....ငါတုိ႕၌ အတိုင္းအထက္အလြန္ မ်ားလွစြာေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္ ႂကြယ္၀ ျပည့္ စုံေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ထိုသားေတာ္၏ အေသြးေတာ္ အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းတည္းဟူေသာ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုငါတုိ႕သည္ ခံရၾက၏။”” ဧ ၁း၇

ဤက်မ္းပိုဒ္၌ ““အေသြးအားျဖင့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္း”ဟုဆိုပါသည္။ ““ေရြးႏႈတ္ျခင္း””ဆိုသည္မွာ တန္ဖိုးေပးၿပီးျပန္      ရယူျခင္းျဖစ္ပါည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္  စာတန္ႏိုင္ငံမွျပန္လည္ရယူခံရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကသူ႕အေသြးေတာ္အားျဖင့္တန္ဖိုးကိုေပးခဲ့ပါသည္။ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ဆိုသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ စာတန္၏တန္ခုိုးျပင္ပ၊ ေနရာသစ္တြင္ ျပန္ခ်ထား ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ အျပစ္လႊတ္ခံရသူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ သည္ ဘုရားႏွင့္ အတူေနရာသစ္တြင္ ႐ွိပါသည္။ ခရစ္ေတာ္အလုပ္လုပ္ရာ ေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္႐ွိေနပါသည္။ အာဒံ၌႐ွိေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ အသက္တာေဟာင္းသည္ လက္၀ါးကားတုိင္ေပၚ တြင္ဆုံးခဲ့ပါၿပီး၊ ဘုရားသခင္၏အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အသစ္ေသာ လူ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အားၿပီးခဲ့ေသာ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ားႏွင့္မပတ္သက္ခ်င္ေတာ့ပါ။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ခရစ္ေတာ္ သူ၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေက်းဇူးဂ႐ုဏာေတာ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေစခ်င္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အျပစ္မ်ားကိုဘုရားသခင္အျပစ္ လႊတ္၍ေမ့သြားပါၿပီး။ ကၽြႏု္ပ္တို႕ အေပၚ တစ္စုံတရာ မွတ္ထားျခင္းမ႐ွိေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္၏စုံလင္ေသာစိတ္ေက်နပ္မႈ  ႐ွိေအာင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ေဆာင္က်ဥ္း ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ““အေၾကာင္းမူကား၊ စင္ၾကယ္ေသာသူတို႕သည္ အားလုံး ထာ၀ရစုံလင္ျခင္းအက်ိဳးကိုရေစျခင္းငွါ၊ တစ္ခါတည္း ပူေဇာ္ျခင္း အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူ၏””ေဟျဗဲ ၁၀း၁၄

အတိုခ်ဴပ္အားျဖင့္

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ားကို စိတ္ႏွလုံးတြင္း၌ေပ်ာ္ရႊင္ေစခ်င္ပါသည္။ သူ႕ထံသို႕လြတ္လပ္စြာတိုး ၀င္ခ်ဥ္းကပ္ ေစခ်င္ ပါသည္။ သူတို႕အျပစ္အားလုံးလည္းလႊတ္ျခင္းခံရၿပီးဆိုတဲ့ အေၾကာင္းသိေစခ်င္ပါသည္။

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏အစဥ္အျမဲ အျပစ္လႊတ္ျခင္းခံရေသာသားသမီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရၿပီး၊ သို႕ပါ၍ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အသက္တာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာအက်ိဳးႏွစ္ခု႐ွိသင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တြင္ ေက်းဇူးတင္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား ႐ွိသင့္ပါသည္။

၁။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေက်းဇူးတင္ၾကရမည္။

ေက်းဇူးကန္းျခင္းသည္ အျပစ္ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးမတင္တတ္ေသာ ခရစ္ယာန္သည္နိမ့္ဆင္းသြားၿပီး ဘုရားႏွင့္ ေ၀းကြာသြားေသာ ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႕စိတ္ႏွလုံး၌ ေက်းဇူးတင္ျခင္းႏွင့္ျပည့္လွ်ံေနသည္ကို ဘုရားသခင္ လိုလားသည္။ ““အရာရာ၌ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႕သည္ထိုသို႕က်င့္ေစျခင္းငွါ၊ ေယ႐ႈခရစ္၌ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္႐ွိ၏။”” ၁သက္ ၅း၁၈

၂။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အျပစ္လႊတ္ရမည္။

ေပတ႐ုသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ““သခင္၊ အစ္ကိုသည္ ကၽြႏု္ပ္ကိုျပစ္မွား၍အကၽြႏု္ပ္သည္ သူ၏အျပစ္ကိုဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ လႊတ္ရ ပါ အံ့ နည္း၊ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္လႊတ္ရပါအံ့နည္း””ဟုေမးခဲ့ေသာ္....

ေယ႐ႈက ““ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္လႊတ္ရမည္ ငါမဆို။ ...အၾကိမ္ခုႏွစ္ဆယ္ခုႏွစ္လီေျမာက္ေအာင္လႊတ္ရမည္”” ဟုေျဖပါသည္။ မႆဲ ၁၈း၂၁-၂၂

လူတစ္ေယာက္ကို အျပစ္လႊတ္ရာတြင္ အႀကိမ္ေပါင္း ၄၉၀ ထက္မပိုေစရဟု ေယ႐ႈဆိုလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေယ႐ႈက ေပတ႐ုကို ေျပာေနသည္မွာ ““သင့္၌အျပစ္လႊတ္ျခင္းစိတ္ကို႐ွိေစခ်င္သည္””။ ထို႕ေနာက္ ေယ႐ႈက မင္းတပါးအေၾကာင္း ဆက္ေျပာသည္။ ထိုမင္းၾကီး သည္ မိမိကၽြန္မ်ားတုိ႕ကို စာရင္းယူသည္။ ထိုစဥ္ ယခုကာလေငြေဒၚလာသန္း၃၀၀ ေႂကြးတင္ ေသာသူတစ္ေယာက္ကို ေတြ႕ ပါ သည္။ ထိုသူသည္ ေႂကြးဆပ္ရန္မ႐ွိေသာေၾကာင့္၊ ထိုကၽြန္ႏွင့္တကြသားမယား ဥစၥာ႐ွိသ မွ်တို႕ကိုေရာင္း၍ ေႂကြးဆပ္ေစသည္။ ထိုအခါ ထို ကၽြန္ သည္ မင္းၾကီးကိုေတာင္းပန္ရာ မင္းၾကီးက သနားသျဖင့္ ေႂကြး႐ွိ သမွ်ကိုေက်ေအးေစျပီး ခ်မ္းသာေပးေလသည္။ ထိုကၽြန္သည္ ထြက္သြားၿပီး သူ႕အား ေႂကြးအနည္းငယ္ေပးရမည့္ ဆင္းရဲ သားတစ္ဦကိုေတြ႕ရာ လည္ပင္းကို ညွစ္၍““ငါ့ေငြဆပ္ပါ””ဟုဆိုသည္။ ထိုဆင္းရဲသား ေႂကြး မဆပ္ႏိုင္ေသာအခါ လႊတ္လာေသာကၽြန္က သူ႕အား ေထာင္သြင္းလုိက္သည္။ မင္းၾကီးသည္ ထိုအေၾကာင္း ၾကားေသာ အခါ အမ်က္ေဒါသ ထြက္ၿပီး သူ႔အေႂကြးေျဖခဲ့ေသာ ကၽြန္ကို““...ငါသည္ သင့္ကို သနားသကဲ့သို႕ သင္သည္လည္း ကၽြန္ခ်င္းကိုမသနားအပ္သေလာ့””ဟုဆိုပါ သည္။  မႆဲ ၁၈း၃၂-၃၃

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သခင္ကိုအေၾကြး ယခုကာလ ေဒၚလာ သန္း၃၀၀ဆပ္ရမည့္ ကၽြန္ႏွင့္တူပါသည္။ ဤမွ်မ်ားေသာ ေငြကို ကၽြႏု္ပ္တို႕ မဆပ္ႏိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ ဂ႐ုဏာစိတ္ျဖင့္မ်ားစြာေသာ ကၽြႏု္ပ္တိုက၏အေႂကြးကိုေျဖ လႊတ္သည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အား ေပးဆပ္ရမည့္သူမ်ားကို ေျဖလႊတ္ေပးဖို႕မသင့္ပါလား၊ က်မ္းစာက““အခ်င္းခ်င္း ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သနားစုံမက္ျခင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္သင္တုိ႕၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႕အခ်င္း ခ်င္းအျပစ္လႊတ္ျခင္း႐ွိၾကေလာ့””ဟုဆိုပါသည္။ ဧ ၄း၃၂

သင္ခန္းစာ(၈)ေမးခြန္းမ်ား

၁) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏အျပစ္မ်ားကိုေျဖလႊတ္ေသာ ေနရာမွာ..

(က) ဘုရားသခင္၏ႏွလုံးသားထဲတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ခံစားခ်က္ထဲတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂) ခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ခံယူေသာအခါ၊ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားကိုဘုရားသခင္လႊတ္ရေသာအေၾကာင္းမွာ

(က)အျပစ္သားမ်ားကို သနားေသာေၾကာင့္

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားအတြက္ သြန္းခံရေသာခရစ္ေတာ္၏ေသြးကို ျမင္ေသာေၾကာင့္

၃) ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အျပစ္လႊတ္ခံရျခင္းသည္

(က) အသင္းေတာ္မွအာဏာရေသာ လက္တင္ဘုန္းၾကီးမ်ားအျပစ္လႊတ္ေသာေၾကာင့္

(ခ) ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ တစ္ဦးတည္းေၾကာင့္သာ

၄) ဘုရားသခင္ေပးေသာအျပစ္လႊတ္ျခင္းမွာ

(က) ယုံၾကည္သူ၏ ယခင္၊ယခုႏွင့္ေနာင္အျပစ္မ်ားအတြက္

(ခ) ယုံၾကည္သူ၏ယခင္အျပစ္အတြက္သာ

၅) ယုံၾကည္သူ၏အျပစ္လႊတ္ခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

(က) အျပစ္အားလုံးလႊတ္ခံရသလား ဆိုတာမေသခ်ာပါ။

(ခ) ““ခရစ္ေတာ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္အျပစ္အားလုံးကို ဘုရားသခင္လႊတ္ၿပီး””ဟုေျပာႏိုင္သည္။

၆) ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ျခင္းဘုရားျဖစ္သည္။

(က) အျပစ္လႊတ္ျခင္း၌ေမြ႕ေလ်ာ္သည္။

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အသက္တာမ်ားေျဖာင့္မွန္မွသာလွ်င္ အျပစ္လႊတ္မည္။

၇) ယုံၾကည္သူအျပစ္လုပ္မိေသာ္

(က) ထာ၀ရခြင့္လႊတ္ခံရျခင္းကို ဆုံး႐ႈံးသည္။

(ခ) ထာ၀ရခြင့္လႊတ္ခံရျခင္းကို မဆုံး႐ႈံးပါ။ သို႕ေသာ္ ဘုရားႏွင့္အံ့ၾသဖြယ္ အဟန္႕အတားမ႐ွိေသာ မိႆဟာယကို

ဆုံး႐ႈံးပါသည္။

၈) ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အျပစ္မ်ားလႊတ္ျခင္းခံရၿပီဟူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရသည့္အခါ

(က) ကၽြႏု္ပ္တို႕ႏွင့္ဘုရားအၾကားဘာမွ အဟန္႕အတားကိုမလုိခ်င္ေတာ့ပါ

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ လုပ္ခ်င္တာကိုလုပ္ႏိုင္သည္။

၉) ဘုရားမႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားကို ဘုရားသားျပဳလုပ္ပါက

(က) သူ႕ကိုဘုရားသခင္ပဲ့ျပင္ဆုံးမလိမ့္မည္။

(ခ) ဘုရားသခင္ခြင့္လႊတ္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘာမွအေရးမႀကီးပါ။

၁၀) ကၽြႏု္ပ္သည္ ယုံၾကည္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္

(က) ကၽြႏု္ပ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတုိင္း ခြဲျခမ္းဆက္ဆံမည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္မည္သူျဖစ္သည္ႏွင့္ သူကၽြႏု္ပ္အတြက္ လုပ္ခဲ့ေပးသကဲ့သို႕ဆက္ဆံမည္။