ခရစ္ေတာ္၌ သန္႕႐ွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း Sanctified in Christ Lesson 7

အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ ၊ ၁ေကာ ၁း၂ (က)

ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္၊ တမန္ေတာ္အခန္းႀကီး ၁၅

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊

ၿပီးခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာတြင္ ဘုရားသခင္၏မဟာအႀကံေတာ္အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုအႀကံေတာ္မွာ အာဒံ ၏အျပစ္သားမိသားစုမွ လူမ်ားကို ႏႈတ္ယူ၍အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ၀ိညာဥ္ခႏၡာကိုယ္တစ္ခုတည္းတြင္ အတူ ပူေပါင္း ရန္ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ယူေသာ လူအစုအေ၀းျဖစ္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၡာျဖစ္ပါ သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္သူမ်ားမွာ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ခႏၡာ အဂၤါမ်ားျဖစ္ႀကသည္။ ႐ွင္ေပါလုက ““ဤအရာသည္ အလြန္နက္နဲေသာအရာျဖစ္ေပ၏။ ထိုသို႕ငါဆိုေသာ္၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အသင္းေတာ္ ကိုရည္မွတ္၍ ဆိုသ တည္း။”” ဧဖက္ ၅း၃၂

ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၡာတည္းဟူေသာ ေကာင္းကင္အသင္းေတာ္ကို ဤကမၻာေပၚတြင္ သိျမင္ေစျခင္းငွာ ဘုရား သခင္၏အၾကံေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာတိုင္းတြင္ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ အျခားယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ဆုေတာင္းျခင္း၊ ၀တ္ျပဳျခင္း၊ မိႆဟာယျပဳျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ သင္ယူ ေလ့လာျခင္းတုိ႕ကိုျပဳလုပ္ရပါမည္။ ဤကဲ့သို႕ ယုံၾကည္သူ အစုအေ၀း မ်ားကို ေဒသအသင္းေတာ္မ်ားဟု ေခၚပါသည္။ ေပါလုသည္ ေဒသအသင္းေတာ္ တစ္ပါး႐ွိ ယုံၾကည္သူမ်ားထံ စာေရးေသာ အခါ ““ေကာရိႏၲဳ႐ွိ ဘုရားသခင္အသင္းေတာ္ထံ””ဟူ၍ၫႊန္းပါသည္။

သို႕ျဖစ္၍ က်မ္းစာထဲတြင္အသင္းေတာ္ကို (၂)မ်ိဳးသုံးထားျခင္းကိုေတြ႕ရပါသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးသည္ ေကာင္း ကင္အသင္းေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ ပင္ေတကုတ္ေန႕မွစ၍ ကာလကုန္ဆုံးသည္အထိျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးသည္ ေဒသအသင္း ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚ႐ွိ ေဒသတစ္ခုမွာ႐ွိေသာ အသင္းေတာ္ကိုဆိုလုိပါသည္။

ပထမဦးဆုံး ေဒသအသင္းေတာ္မ်ား

ပင္ေတကုတ္ေန႕တြင္ ေဒသအသင္းေတာ္တစ္ခုသာ႐ွိပါသည္။ ထိုအသင္းေတာ္မွာ ေယ႐ု႐ွင္ၿမိဳ႕တြင္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တြင္၊ ၿမိဳ႕ အေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ အသင္းေတာ္မ်ားေတြ႕လာရသည္။ ထိုေနရာေဒသတစ္ခုစီတြင္ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ယူ ေသာယုံၾကည္သူ လူစုမ်ား႐ွိၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ ျဖစ္လာပုံကို ၾကည့္ၾကပါစို႕။

 

တမန္ေတာ္အခန္းႀကီး(၁၅)တြင္ အျဖစ္အပ်က္သုံးခုေတြ႕ရပါသည္။ ပထမအခ်က္အားျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုယုံ ေသာသူမ်ားထံ ဧ၀ံေဂလိ တရားေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ေပတ႐ုက ““ညီအစ္ကိုတို႕၊ ဘုရားသခင္သည္ ေ႐ွးဦးစြာ ငါတုိ႕ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ေတာ္မူ၍၊ ငါေဟာေျပာေသာ အားျဖင့္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႕သည္ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုၾကား၍ ယုံၾကည္ ရမည္ အေၾကာင္းစီရင္ေတာ္မူသည္ကို သင္တို႕သိၾက၏”” ဟုဆိုခဲ့ပါသည္။ တမန္ ၁၅း၇

ဒုတိယအခ်က္အားျဖင့္ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုရ၏။ ေပတ႐ုက ““ စိတ္ႏွလုံးကို သိေတာ္ မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ငါတို႕အားေပးၾကသည္နည္းတူ သူတို႕ အားေပးသျဖင့္၊ သူတို႕ဘက္၌ သက္ေသခံ ေတာ္မူ၏””ဟု ဆိုပါသည္။ တမန္ ၁၅း၈

တတိယအခ်က္အားျဖင့္ ယုံၾကည္ၿပီး သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုရခဲ့သူမ်ားမွာ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ယူခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ တမန္ေတာ္ ယာကုပ္က ““ဘုရားသခင္သည္ မိမိနာမအဖို႕၊ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတုိ႕အထဲက အခ်ိဳ႕ေသာ သူတို႕ ကို ႏႈတ္ယူျခင္းငွါ၊ ေ႐ွးဦးစြာ တစ္ပါး အမ်ိဳးသားတို႕ကို အၾကည့္အ႐ႈႂကြလာေတာ္မူသည္ အေၾကာင္းအရာကို ႐ွိမုန္သည္ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီ””ဟုဆိုပါသည္။ တမန္ ၁၅း၁၄

လူတို႕သည္ ဘုရားသခင္ႏႈတ္ယူခဲ့ေသာ လူအစုအေ၀း၏အသင္းေတာ္၀င္မ်ားအျဖစ္ မည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္လာခဲ့ပါ သနည္း။ ထိုလူတို႕သည္  ဧ၀ံေဂလိတရားကို ယုံၾကည္ၾကၿပီးသန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ရ႐ွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းကင္အသင္းေတာ္တစ္ပါး...မ်ားစြာေသာေဒသအသင္းေတာ္မ်ား

ေယ႐ု႐ွင္လင္ၿမိဳ႕႐ွိယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ၫွင္းပန္းႏွိမ္စက္ခံရေသာေၾကာင့္ အျခားျမိဳ႕မ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျပန္႕ႏွံ႕သြားၾကသည္။ ၄င္းတုိ႕သည္ ေရာက္သည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ဧ၀ံေဂလိတရားကိုေဟာေျပာသည္။ နာၾကား သူတို႕သည္လည္း ယုံေသာေၾကာင့္ ကယ္တင္ျခင္းရၾက၏။ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕စီ၌ ကယ္တင္ျခင္းရေသာသူမ်ားသည္ ထိုၿမိဳ႕တို႕၏ အသင္းေတာ္ျဖစ္လာၾကသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ က်မ္းစာထဲမွာ ““ေကာရိႏၱဳၿမိဳ႕႐ွိ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္”” ““အႏ္ၲိအုတ္အ သင္းေတာ္”” ““ဧဖက္အသင္းေတာ္””ဟူ၍ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေဒသအသင္းေတာ္ တစ္ပါးစီသည္ ေကာင္းကင္အသင္းေတာ္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္ တစ္ပါးစီ၏ မျမင္ရေသာ ဦးေခါင္းျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ သူ၏ကိုယ္ခႏၡာကိုပုံေဖာ္သည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍၊ ေဒသတစ္ခုစီ႐ွိ အသင္းေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏အသက္တာကိုေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ေဒသအသင္းေတာ္တစ္ပါးစီ ၏၀ိညာဥ္ ဦးေခါင္းအေနႏွင့္သခင္ေယ႐ႈသည္ ယုံၾကည္သူတည္းဟူေသာ သူ႕ ကိုယ္ခႏၡာအဂၤါတုိ႕အား ၀ိညာဥ္လက္ေဆာင္ မ်ားေပးပါသည္။ ေဒသအသင္းေတာ္တစ္ပါးစီတြင္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႕ကို အသင္းေတာ္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္၀ိညာဥ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား””အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရပါသည္။

၄င္းတို႕သည္ အသင္းေတာ္အတြင္း႐ွိ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားကို ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ၾကပ္ႏိုင္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ အင္အားႀကီးလာၿပီး အရည္အတြက္အားျဖင့္လည္းမ်ားလာပါသည္။ က်မ္းစာ က ““ထိုသို႕ အသင္းေတာ္တို႕သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌ တည္ၾကည္ျမဲျမံသည္ျဖစ္၍၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ တိုးပြားမ်ားျပားၾက၏””ဟုဆိုပါသည္။ တမန္ ၁၆း၅

ေဒသခံအသင္းေတာ္မ်ား ဘယ္ေနရာ၌ ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀းၾကပါသနည္း။ အစပထမ၌အသင္းသားတစ္ဦးစီ အိမ္တို႕ တြင္ ေတြ႕ဆုံ စည္းေ၀း ၾကပါသည္။ ထိုဆုံေတြ႕ၾကေသာေနရာမ်ားကို အေရးမထားပါ။ အေရးႀကီးသည္မွာ သူတို႕အလယ္၌ သခင္ေယ႐ႈက ဂတိေပးခဲ့ပါသည္။ ““...အၾကင္အရပ္၌ လူႏွစ္ဦးသုံးဦးတို႕သည္ ငါ၏နာမကိုေထာက္၍စည္းေ၀းၾက၏။       ထိုအရပ္ ၌ သူတို႕အလယ္မွာ ငါ႐ွိသည္...””မႆဲ ၁၈း၂၀

ယုံၾကည္သူတို႕သည္ ဘယ္အခ်ိန္၌ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀းၾကပါသနည္း။ ၄င္းတို႕သည္ ခုႏွစ္ရက္တစ္ပတ္၏ပထမဆုံး ေန႕ျဖစ္ေသာ တနဂၤေႏြေန႕ တြင္ စည္းေ၀းၾကပါသည္။ က်မ္းစာက ““ခုႏွစ္ရက္တြင္ ပထမေန႕ရက္၌မုန္႕ကိုဖဲ့ျခင္းငွါ စည္း ေ၀းၾကေသာအခါ.......””ဟုဆိုပါသည္။ တမန္ ၂၀း၇

ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ယူေသာလူမ်ား

ဤလူအေပါင္းတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဤကမၻာေလာကမွ ေခၚထုတ္ႏႈတ္ယူခံရသည့္ ဘုရားသခင္၏ အထူးလူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕ ေျပာင္းလဲခံရျခင္းမွာ ေလာကႀကီးကို ပိုမိုေကာင္းေသာေနရာျဖစ္ ေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႕ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ကယ္တင္ျခင္း မရ႐ွိသူမ်ားအထဲမွ ေခၚထုတ္ႏႈတ္ယူခံရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ႏႈတ္ယူျခင္းခံရသည့္လူစု အစည္းအေ၀းျဖစ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္လူအ စည္းအေ၀း၏အသင္း၀င္ျဖစ္ရသည္ထက္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေသာအရာ ဘယ္အရာမွမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႕အသင္း၀င္ျဖစ္ရန္ အတြက္ေလာက၏အျပစ္ဒုစ႐ုိက္စနစ္ႏွင့္သီးသန္႕ခြဲထားရမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူမ်ားကိုမတရားေသာ သူမ်ား ႏွင့္ အစဥ္အျမဲ ခြဲျခားထားပါသည္။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌သန္႕႐ွင္းျခင္း

က်မ္းစာက ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈအားျဖင့္ သန္႕႐ွင္းၿပီးဟု ဆိုထားပါသည္။ တမန္ေတာ္ေပါလု က ေကာရိႏၲဳအသင္းေတာ္သို႕ ဤကဲ့သို႕စာေရးပါသည္။ ““....ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္၍သန္႕႐ွင္းေသာသူအ ရာ၌ခန္႕ထားေသာသူတည္းဟူေသာ၊ ေကာရိႏၲဳၿမိဳ႕ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္...”” ၁ေကာ ၁း၂

““သန္႕႐ွင္းခံရျခင္း”” ဆိုေသာစကားလုံး၏အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရားသခင္အတြက္သီးသန္႕ခြဲထားျခင္းကိုဆိုလုိပါ သည္။ ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္အတုိင္းကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဤအျပစ္ေလာကမွသီးသန္႕ခြဲထုတ္ၿပီး သန္႕႐ွင္းျခင္းခံရ ေသာ လူအစု ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက ““ထိုသခင္သည္ ငါတို႕အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ ဆိုးညစ္ေသာ ဤ ပစၥဳပၸန္ဘ၀မွ ငါတို႕ကိုကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ၊ ငါတို႕အျပစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ အပ္ေပးေတာ္မူ၏”ဟု ဆိုပါသည္။ ဂလာ ၁း၄

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏လူတို႕ကို အာဒံ၏အျပစ္မ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ေလာက၌႐ွိေသာ ဆိုးသြမ္းသည့္စနစ္တစ္ခုလုံးမွ သီးသန္႕ ခြဲျခားထားၿပီး သူ႕အား အေစခံလိုပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ျဖစ္ေအာင္ ဘုရားသခင္မည္သို႕လုပ္သနည္း။ ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ခရစ္ေတာ္၌တည္ေစျခင္းျဖင့္ သီးသန္႕ခြဲထားပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အနႏၲတန္ခိုးျဖင့္ အာဒံ၏ အျပစ္သားမ်ိဳးႏြယ္မွယုံၾကည္သူမ်ားကို ႏႈတ္ယူၿပီး ခရစ္ေတာ္ထဲ၌တည္ေနေစသည္။ က်မ္းစာက““ ထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႕သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌တည္ေနၾက၏.....””၁ေကာ ၁း၃၀

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ကိုခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကားတိုင္ေပၚတြင္တည္ေစသည္။ အတူကားတိုင္ေပၚ အတင္ ခံရသည္။ အတူေသခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၏ဦးေခါင္းျဖစ္ရန္ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ လာေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္လည္း သူႏွင့္အတူ ထေျမာက္ၿပီး ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၌ လူသစ္မ်ား ျဖစ္လာပါသည္။ ““လူမည္သည္ကား၊ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတုိ႕ ေျပာင္းလဲ၍ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီး။”” ၂ေကာ ၅း၁၇

 

ကၽြႏု္္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေနေသာေၾကာင့္ အျပစ္ႏွင့္အျပစ္ရွိေလာကမွ ထာ၀စဥ္ သီးသန္႔ ဖယ္ထားျခင္း ခံရပါၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ အျပစ္ ေလာကႏွင့္ခြဲခြာျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ႏွင့္သီးျခားျဖစ္သည္။  ထိုေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ ခရစ္ေတာ္၌ သီးသန္႔ ခြဲထားခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေခၚထုတ္ႏႈတ္ယူေသာလူမ်ားအတြက္ အထူးနာမည္႐ွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရား သခင္၏ သူေတာ္စင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သန္႕႐ွင္းသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ေကာရိႏၲဳ႐ွိယုံၾကည္သူမ်ားထံ ေပါလု စာေရးရာ၌ ““ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္၍ သန္႕႐ွင္းသူအရာ၌ ခန္႕ထားေသာသူတည္းဟူေသာ၊ ေကာရိႏၲဳၿမိဳ႕၌႐ွိေသာ ဘုရားသခင္၏အသင္းေတာ္မွစ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရပ္၌ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကို ပဌနာျပဳေသာသူအေပါင္းတို႕ကို ၾကားလိုက္ ပါ၏””ဟုၫႊန္းထားပါသည္။ ၁ေကာ ၁း၂

မူလဘာသာစကားတြင္ က်မ္းပိုဒ္က ““သူေတာ္စင္မ်ား””ဟု႐ိုး႐ုိးေျပာထားသည္။ ““သူေတာ္စင္ျဖစ္ရန္””ဆိုေသာ စကားလုံးမ်ား မပါပါ။ သူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ရန္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ သူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ရန္ အေခၚခံရျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ယူျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ယခုပင္ သူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ေနပါၿပီး၊ မိမိ၏ထူးျခားေသာ ကိုယ္ပိုင္ သန္႕႐ွင္းမႈေၾကာင့္ သူေတာ္စင္ မျဖစ္လာႏိုင္ပါ။ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အသက္ဆုံးခဲ့ေသာသူမွသာ သူေတာ္စင္ျဖစ္သည္။ ထိုသူသည္ ခရစ္ေတာ္၌အသစ္ေသာသူ၊ ခရစ္ႏွင့္အတူဘုရားသခင္၏လက်္ာဖက္တြင္ ထိုင္ေသာသူျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္ သူတိုင္းသည္ သူေတာ္စင္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ဗတ္ၱိဇံ(နွစ္ျခင္းမဂၤလာ) ၏အဓိပၸါယ္

ဗတ္ၱိဇံဆိုသည္ ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္း၊ သၿဂိဳလ္ျခင္းႏွင့္႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတို႕တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏တစ္လုံးတစ္၀ တည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း ကိုျပေသာ အသင္းေတာ္ ၀တ္ျပဳ အခမ္းအနားျဖစ္ပါသည္။ ယုံၾကည္သူတိုင္းကို သူတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသခဲ့၊ သၿဂိဳလ္ခံရခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ ထေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။

ကၽြႏု္္ပ္တုိ႕သည္ ေလ႐ႈသတၱ၀ါမ်ားျဖစ္၍ ေလသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕အတြက္အသက္႐ွင္ရန္ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာယူရန္ေရထဲတြင္ ရပ္ေနသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသေၾကာင္းသက္ေသထူျခင္းျဖစ္ သည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူကားတိုင္တင္ခံရျခင္း၊ သူႏွင့္အတူ ေသျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ေယ႐ႈခရစ္၌ဗတ္ၱိဇံကိုခံ ေသာသူ႐ွိသမွ်တို႕သည္ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ဗတ္ၱိဇံကိုခံၾကသည္ဟု သင္ တို႕ မသိသေလာ”” ဟု ဆိုပါသည္။ ေရာ ၆း၃

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေရေအာက္တြင္ႏွစ္ၿမွပ္ခံရေသာအခါ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသခံရျခင္းကို ျမင္မိပါသည္။ က်မ္း စာက ““ထိုုေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ ဗတ္ၱိဇံကိုခံေသာအားျဖင့္၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ သၿဂိဳဟ္ျခင္းကို ခံၾက၏””ဟုဆိုပါ သည္။ ေရာ ၆း၄

ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေရထဲမွျပန္မတင္ျခင္း ခံရေသာအခါ၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသစ္ေသာအသက္တာ၌ ထေျမာက္  ျခင္းကို ခံစားသိျမင္ရသည္။ က်မ္းစာက ““ထုိေၾကာင့္၊ အေသခံေတာ္မူျခင္း၌ဗတ္ၱိဇံကို ခံေသာအားျဖင့္၊ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ သၿဂိဳဟ္ျခင္းကို ခံၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္းေတာ္၏ဘုန္းတန္ခိုးအားျဖင့္ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္ မူသည္နည္းတူ၊ ငါတုိ႕သည္လည္း အသစ္ေသာအသက္၌ က်င္လည္ရၾကသတည္း””ဟု ဆိုပါသည္။ ေရာ ၆း၄ ဗတ္ၱိဇံသည္ ျမဳပ္ႏွံျခင္းကိုျပသျခင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသျခင္းကိုလက္မခံလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ဗတ္ၱိဇံ၏အနက္ အဓိပၸါယ္ ကိုနားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ေသျခင္းသို႕ဗတ္ၱိဇံအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူသၿဂိဳဟ္ခံရပါသည္။

သင္သည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသခဲ့ျခင္းကို ျမင္ပါသလား။ သင္၌႐ွိေသာလူေဟာင္း၊ အျပစ္သားသည္ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ ကားတိုင္တင္ခံရၿပီး သၿဂိဳဟ္ခံရျခင္းကို သင္ျမင္ပါသလား၊ ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ သင့္ ကိုယ္ သင္ လူသစ္ကဲ့သို႕ျမင္ပါသလား၊ ဤကဲ့သို႕ျမင္ပါလွ်င္၊ သင္၌ဗတ္ၱိဇံအားျဖင့္ လူေဟာင္းသည္ ၿပီးဆုံးသြား၍ ခရစ္ ေတာ္ ၌ အသစ္ေသာလူျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ားေ႐ွ႕တြင္သက္ေသခံဖို႕ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေပၿပီး။

သခင္ေယ႐ႈက သူ႕ကိုယုံၾကည္သူတိုင္း ဗတ္ၱိဇံခံယူရန္ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ေ႐ွးယခင္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ဗတ္ၱိဇံ ခံယူျခင္းမွာ မေမ့ႏိုင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္သည့္ အေတြ႕အၾကဳံျဖစ္ပါသည္။ ထိုဗတ္ၱိဇံ ခံယူေသာေန႕၌ ၄င္းတို႕သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ၫွင္းပန္းျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းကိုပင္လွ်င္ ရင္ဆိုင္ရမည္ကို မေၾကာက္႐ြံ႕ဘဲ၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကို ၄င္းတို႕၏ထာ၀ရကယ္တင္႐ွင္ အျဖစ္ လူေ႐ွ႕၌ ၀န္ခံျခင္းျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာ ယုံၾကည္သူတို႕၏အေနအထား

က်မ္းစာ၌တန္ဖိုးအ႐ွိဆုံးစာပိုဒ္မွာ““ခရစ္ေတာ္၌တည္႐ွိျခင္း”” ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအပိုဒ္ႏွင့္တူေသာ အပိုဒ္မ်ားကို ဓမၼသစ္က်မ္းထဲတြင္ အၾကိမ္ေပါင္း (၁၃၀)ထက္မနည္း သုံးထားပါသည္။ လူအားလုံးသည္ အာဒံ၌တည္ေနျခင္း(သို႕)ခရစ္ ေတာ္၌တည္ေနျခင္းအျဖစ္ ဘုရားသခင္ျမင္ပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလုံးသည္ ပထမဦးဆုံးေမြးဖြားလာရာ၌ အာဒံ၌တည္႐ွိေနပါသည္။ အာဒံလုပ္ခဲ့သမွ်တြင္ ကၽြႏု္ပ္ တို႕ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုအာဒံ၌တည္ေသာ အသက္တာေဟာင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကားတိုင္ေပၚအတင္ခံရသည္။ ခရစ္ေတာ္႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အသက္တာသစ္ကို ရပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ခရစ္ေတာ္၌လူသစ္မ်ားအျဖစ္ ဖန္ဆင္းပါသည္။ ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္႐ွိေနပါသည္။

ယုံၾကည္သူ၏ခရစ္ေတာ္၌တည္႐ွိေသာ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ

ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌သန္႕႐ွင္းၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အာဒံ၏အျပစ္မ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ လက္႐ွိဆိုးသြမ္းေသာေလာကမွ သီးသန္႕ဖယ္ထားခံရပါသည္။ ေနာက္တစ္ဖက္တြင္မူ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တည္႐ွိေနပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၌တည္႐ွိေနျခင္းဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ မည္သူမည္၀ါ၊ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိ႐ွိသမွ် အရာမ်ား အားလုံးကို ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေ၀ငွေနထိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုခရစ္ေတာ္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ႐ွိပါသနည္း။ သူ သည္ ဘုရားသခင္၏လက်္ာလက္ဖက္၌႐ွိပါသည္။ က်မ္းစာက““ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႕ကို သားေတာ္လက္သို႕ အပ္ေပးေတာ္မူၿပီးဟုဆိုပါသည္။ ေယာ ၃း၃၅

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌တည္႐ွိေသာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္မည္သူမည္၀ါ၊ ခရစ္ေတာ္၌႐ွိ႐ွိသမွ် အရာအားလုံးကို ကၽြႏု္္ပ္တုိ႕ ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။ က်မ္းစာက““...ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ဆုိင္ေသာအရာတို႕၌ ခပ္သိမ္းေသာ ဓမၼမဂၤလာ တို႕ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတုိ႕အား ေပးသနားေတာ္မူေသာ ငါတုိ႕သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏ခမည္းေတာ္ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာ ႐ွိေတာ္မူေစသတည္း”” ဟုဆိုပါသည္။ ဧဖက္ ၁း၄

ဤက်မ္းပိုဒ္တြင္ ““ခပ္သိမ္းေသာဓမၼမဂၤလာ””ဟုဆိုထားရာတြင္ ““အားလုံး””ကိုဆိုလိုပါသည္။ ခရစ္ေတာ္၌ ႐ွိ႐ွိသမွ်အားလုံးသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။ ဤဓမၼမဂၤလာအားလုံးသည္ ေကာင္းကင္တြင္႐ွိပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ ႐ွိပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ထင္႐ွားေသာ ေလာက နည္းစနစ္သည္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္သာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၀ိညာဥ္နယ္ပယ္တြင္ မထင္႐ွားေသာအရာမ်ားျဖင့္ၿပီးေသာ နည္းစနစ္တစ္ခု႐ွိပါသည္။ ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုစနစ္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ခ်ီးေျမာက္ခံရေသာ ဦးေခါင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ထိုနည္းစနစ္သည္ ဘုရားသခင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုန္းအသေရႏွင့္ျပည့္စုံပါသည္။ ထို““ဘုန္းအသေရ နည္းစနစ္””သည္ ထာ၀ရျဖစ္သည္။ သယ္ေသာအခါမွ မေပ်ာက္ကြယ္သြားပါ။ ““ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ အသင္းေတာ္၌ ကမၻာ အဆက္ဆက္ဘုန္းၾကီးေတာ္မူေစသတည္း၊ အာမင္”” ဧဖက္ ၃း၂၁

ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ မည္သည့္ နည္းစနစ္ႏွင့္ဆိုင္ပါသနည္း။ ဘုရားသခင္၏အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္းတည္းဟူေသာ ဘုန္းအသ ေရနည္းစနစ္ႏွင့္ဆိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၌အသစ္ကို ပိုနားလည္ေအာင္ လုပ္ရပါမည္။ တမန္ေတာ္ေပါလုက ““...မ်က္ေမွာက္၌ ထင္႐ွားေသာအရာတို႕သည္ ခဏသာတည္၍၊ မထင္႐ွားေသာအရာ တုိ႕ကို မၾကည့္မမွတ္ဘဲ မထင္႐ွားေသာအရာတို႕ကို ၾကည့္မွတ္ၾကစဥ္အခါ၊ ယခု ခဏ ခံရ၍ ေပါ့ပါးေသာ ဆင္းရဲျခင္း  ဒုကၡ

သည္ အတိုင္းထက္ အလြန္ၾကီးျမတ္ေလးလံေသာ နိစၥထာ၀ရဘုန္းအသေရကို ငါတို႕အဖို႕ျဖစ္ေစတတ္၏။” ၂ေကာ ၄း၁၈

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္သူစိုးစံေနေသာ ဘုန္းအသေရနည္းစနစ္၌႐ွိေသာ မထင္မရွား ေသာအရာမ်ားကို ခ်စ္ခင္ ေစခ်င္ပါသည္။ က်မ္းစာက ““သင္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ၾကသည္ မွန္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္မွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ထိုင္ေနေတာ္မူရာအရပ္၌႐ွိေသာ အထက္အရာတို႕ကို႐ွာၾကေလာ့။ ေျမၾကီးေပၚမွာ႐ွိေသာ အရာတို႕ကိုစြဲလမ္းေသာစိတ္မ႐ွိၾကႏွင့္။ အထက္အရာတို႕ ကိုသာ စိတ္စြဲလမ္းျခင္း႐ွိၾကေလာ့။””ဟု ဆိုပါသည္။ ေကာေလာ ၃း၁-၂

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၌ သန္႕႐ွင္းၿပီးျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္အတြက္ သီး သန္႕ ခြဲထုတ္ ခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုန္းအသေရနည္းစနစ္တည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏အသစ္ ဖန္ဆင္းျခင္း ႏွင့္စပ္ဆိုင္ပါသည္။

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း

ဘုရားသခင္၏ၾကီးျမတ္ေသာ မူလသေဘာတရားကို က်မ္းစာထဲတြင္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေတြ႕ရပါသည္။ ဘုရား သခင္သည္ သူ၏လူမ်ားကို မယုံၾကည္ေသာေလာက၊ မတရားေသာသူမ်ားႏွင့္အစဥ္အၿမဲ ခြဲျခားထားပါသည္။ အာျဗဟံကို ဘုရားသခင္ေခၚေသာအခါ၊ သူ၏တုိင္းျပည္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို စြန္႕ခြာ၍ ဘုရားသခင္ျပေသာေနရာသို႕သြားေစခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေနာဧႏွင့္မိသားစုကို ဆိုးသြမ္း၍ မတရားေသာသူမ်ားႏွင့္ ခြဲခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ တစ္ ကမၻာလုံး ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာဧႏွင့္မိသားစုတို႕မွာ ေနာဧသေဘၤာျဖင့္လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္း အားျဖင့္ သန္႕စင္ေသာ အစဦးအသစ္၌ ေနခဲ့ရပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလလူမ်ိဳးကို ဆိုးယုတ္ၿပီး ထာ၀ရဘုရား ကို ယုံၾကည္မႈမ႐ွိေသာ ေလာကတည္းဟူေသာ အီဂ်စ္ျပည္မွခြဲထုတ္ခဲ့သည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ဣသေရလ လူမ်ိဳးတို႕ကို ေသျခင္းတရားအားျဖင့္ အစအဦး အသစ္သို႕ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕သည္ ပင္လယ္နီထဲသို႕ဆင္းၿပီး ေရနံရံ ႏွစ္ဖက္ ႏွစ္ခ်က္အလယ္တြင္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေျမေပၚမွျဖတ္သန္းသြားသည္။ ဖာေရာဘုရင္၏စစ္သည္မ်ားက ထိုကဲ့သို႕ ျဖတ္သန္းေသာအခါ ေရနံရံ မ်ားျပိဳၿပီး၄င္းတို႕အားလုံးေရၿမွပ္ခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ယုံၾကည္သူမ်ားကို မယုံၾကည္ေသာေလာကမွ ခြဲထုတ္ထားပါသည္။ ကၽြႏု္္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသျခင္း၊ သၿဂိဳဟ္ျခင္းႏွင့္ထေျမာက္ ခံရျခင္းေၾကာင့္ စာတန္၏ ေလာကနည္းစနစ္မွလြတ္ေျမာက္ခဲ့ရပါသည္။

ေ႐ွးဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ အာဒံသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အရင္းအျမစ္ႏွင့္ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အာဒံျဖစ္ခဲ့သမွ်တြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အနႏၲတန္ခိုးျဖင့္ ယုံၾကည္သူတို႕ကို အာဒံမွႏႈတ္ယူၿပီး၊ ခရစ္ေတာ္၌ တည္ေစ သည္။ ““ထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တုိ႕သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌တည္ေနၾက၏။”” ၁ေကာ ၁း၃၀

ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သားျဖစ္သကဲ့သို႕ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္လည္း ခရစ္ေတာ္၏ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံ သားမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သမွ်ႏွင့္သူျပဳခဲ့သမွ်တို႕၌ မွ်ေ၀ခံစားၾကသည္။ လူသား၏ အက်င့္ စာရိတၱက အရင္းအျမစ္တစ္ခုမွရယူပါသည္။ ေ႐ွးဖန္ဆင္းျခင္းတြင္ အာဒံသည္ ထိုအရင္းအျမစ္၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႕ျဖစ္၍ ကယ္တင္ျခင္းမရသူမ်ားသည္ အာဒံ၏အစီအစဥ္အရ ေနခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ““ေ႐ွးဦးစြာေသာလူသည္ ေျမၾကီးက ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျမသားျဖစ္၏။ ဒုတိယလူမူကား၊ ေကာင္းကင္ဘုံကျဖစ္ေတာ္မူေသာ သခင္ေပတည္း။ ေျမသားတို႕သည္ ထိုေျမသားကဲ့သို႕ျဖစ္ၾက၏။ ေကာင္းကင္သားတုိ႕သည္ ထိုေကာင္းသားကဲ့သို႕ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။””၁ေကာ ၁၅း၄၇-၄၈ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႕ကို ခရစ္ေတာ္၌တည္ေစသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္း၏အရင္း အျမစ္ ႏွင့္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္အစီအစဥ္အတိုင္းျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႕၏အက်င့္စ႐ုိက္ကို ခရစ္ေတာ္ ထံမွ ယူပါသည္။ ၁ေကာ ၁၅း၄၇-၄၈

ယခုအခါ ကမၻာေပၚတြင္ လူတုိ႕သည္ အစီအစဥ္ႏွစ္ခုအတိုင္းေနၾကပါသည္။ အာဒံ၌႐ွိေသာေလာကီသားတို႕သည္ ေ႐ွးဖန္ဆင္းျခင္း၌ေနၿပီး ခရစ္ေတာ္၌႐ွိေသာသူမ်ားမွာမူ ဘုရားသခင္၏အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္း၌႐ွိေသာ ေကာင္းကင္သားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဘုရားသခင္ေျပာေနသည္မွာ ““သင္သည္ ငါ၏အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္း၌ အသစ္ေသာ လူျဖစ္လွ်င္၊ ထို လမ္း အတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္ပါ။” “ထိုသခင္၌ ငါတည္၏ဟုဆိုေသာသူသည္၊ ထိုသခင္က်င့္ေတာ္မူသည္နည္းတူ က်င့္ရ မည္။”” ၁ေကာ ၂း၆

သင္ခန္းစာ (၇) ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ေတာ္မွာ

(က) အာဒံ၏အျပစ္မိသားစုမွ လူမ်ားကိုေခၚထုတ္၍ ၀ိညာဥ္ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုတည္းတြင္ ေပါင္းစပ္ေစျခင္း

(ခ)  လူေတြကို ပိုေကာင္းလာေအာင္ပညာေပးျခင္း

 

၂။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ အသင္းေတာ္သည္

(က) ပင္ေတကုတ္ေန႕မွစၿပီး ယခုကာလကုန္ဆုံးသည္အထိ႐ွိေသာယုံၾကည္သူမ်ားျဖင့္ဖြဲစည္းထားသည္။

(ခ)  ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္၄င္းတို႕နည္းတူမ်ား

 

၃။ ေဒသအသင္းေတာ္သည္

(က) ယုံၾကည္သူမ်ားစည္းေ၀းရာ အေဆာက္အအုံ

(ခ)  ကမၻာေပၚတြင္ ယုံၾကည္သူမ်ားစုေ၀းရာအရပ္၊ ေနရာ

 

၄။ လူတို႕သည္ ဘုရားသခင္ေခၚထုတ္ေသာ လူအစုအေ၀း၏အသင္းသား သင္း၀င္အျဖစ္ မည္ကဲ့သို႕ ျဖစ္လာသနည္း။

(က) ၄င္းတို႕သည္ တရားေဟာပြဲမ်ား(သို႕)ႏိုးထမႈစည္းေ၀းပြဲမ်ားသို႕ ေ႐ွ႕တန္းသို႕တက္ေရာက္၍ အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္ျခင္း                                                                                                  (ခ)  ဧ၀ံေဂလိတရားကို ယုံၾကည္၍သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကိုလက္ခံသည္။

 

၅။ အစပထမ၌ေဒသအသင္းေတာ္မ်ား စုေ၀းသည့္ေနမွာ

(က) တရားဇရပ္

(ခ)  တစ္ဦးခ်င္းအိမ္မွာ

 

၆။ ခရစ္ေတာ္၌သန္႕႐ွင္းျခင္းဆိုသည္မွာ

(က) သာမန္ယုံၾကည္သူထက္ျမင့္ေသာ အထူးယုံၾကည္သူတစ္ဦး

(ခ) ဘုရားသခင္အတြက္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သီးသန္႕ခြဲထားျခင္း

 

၇။ သူေတာ္စင္ဆိုသည္မွာ

(က) ယုံၾကည္သူတိုင္း၊ ဘုရားသခင္ေခၚျခင္းခံရေသာ ယုံၾကည္သူတိုင္း

(ခ) အထူးဘုရားတရားကိုင္း႐ႈိင္းသူမ်ား၊ ၄င္းတို႕သည္ ေသၿပီးေသာအခါဂုဏ္ျပဳခံရသည္။

 

၈။ ဗတ္ၱိဇံသည္

(က) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕သည္ အျပစ္မ်ားကိုသန္႕စင္ေဆးေၾကာသည့္ ပြဲလမ္းသဘင္

(ခ) ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသျခင္း၊ သၿဂိဳဟ္ျခင္းႏွင့္ထေျမာက္ျခင္းကို ပုံေဖာ္ေသာပြဲလမ္းသဘင္

 

၉။ ဘုရားသခင္သည္ လူအေပါင္းတို႕ကို

(က) အာဒံ၌တည္သည္ (သို႕)ခရစ္ေတာ္၌တည္သည္ဟုျမင္သည္။

(ခ) သူ၏သားသမီးအျဖစ္ျမင္သည္။

 

၁၀။ ခရစ္ေတာ္၌တည္ျခင္းဆိုသည္မွာ

(က) ခရစ္ေတာ္ျဖစ္သကဲ့သို႕၊ ခရစ္ေတာ္ပိုင္ဆိုင္သမွ်သကဲ့သို႕ ေနထိုင္ျခင္း

(ခ)   အျခားယုံၾကည္သူမ်ားထက္သာေသာ ထူးျခားသည္ခရစ္ယာန္မ်ိဳး