ဘုရားသခင္ ေခၚထုတ္ေသာ လူအစည္းအေ၀း God’s Called-Out Assembly Lesson 6


အန္ဒရူး

ေသာ့ခ်က္က်မ္းပိုဒ္ (၁ေကာ ၁၂း၁၃(က)
ဖတ္ရန္က်မ္းပိုဒ္မ်ား (တမန္ ၂၊ တမန္ ၉း၁-၁၉

ခ်စ္မိတ္ေဆြ၊

ဘုရားသခင္သည္ လူအာဒံကို မဖန္းဆင္ခင္ကတည္းကပင္ လူတို႕သည္ သူ႕အားပုန္ကန္မည္ကို သိနားလည္ ထားပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားသခင္၌ ႀကီးျမတ္ေသာအစီအစဥ္႐ွိပါသည္။

ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္ကား အဘယ္သို႕နည္း။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံ၏အျပစ္ဖုံးလြမ္းေသာ မိသားစုမွ လူ ေတြကို ေခၚထုတ္ၿပီး ““အသင္းေတာ္””တည္းဟူေသာ ၀ိညာဥ္ေရးခႏၶာကိုယ္ တစ္ကိုယ္တည္းအျဖစ္ ေပါင္းစပ္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။

ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ သုံးေသာ““အသင္းေတာ္””၏အဓိပၸါယ္ကား““ေခၚထုတ္ျခင္းခံရေသာ လူအစည္းအေ၀း”” ကို ဆိုလိုပါသည္။ လူထုကို ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ အေဆာက္အဦးကိုညႊန္းျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ေရြးႏုတ္ခဲ့ေသာ ယုံၾကည္ သူ မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

““အသင္းေတာ္””သည္ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ စတင္ခဲ့ပါသနည္း။ ပင္ေတကုတ္ေန႕မွာျဖစ္ပါသည္။ လူအစည္း အေ၀း အတြက္ ဘုရားသခင္၏စိတ္ထဲ၌ ထာ၀ရ႐ွိခဲ့ေသာ္လည္း ပင္ေတကုတ္ေန႕မွာ ဖြဲ႕စည္းခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အသင္းေတာ္ေမြးဖြားျခင္း

ပင္ေတကုတ္ေန႕တြင္ တပည့္ေတာ္၁၂၀ေယာက္တို႕သည္ အထက္အခန္းတြင္သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္း သက္လာဖို႕ ေစာင့္ဆိုင္း ေနပါသည္။ ““ထိုအခါေလျပင္းမုန္တိုင္းကဲ့သို႕ေသာ အသံသည္ တစ္ခဏျခင္းတြင္ ေကာင္းကင္မွ လာ၍၊ ထိုသူတို႕သည္ ေနထိုင္ေသာ အိမ္ကိုျဖည့္ေလ၏။ ထိုခဏျခင္းတြင္ ကြဲျပားေသာ လွ်ာ တို႕သည္ မီးလွ်ာကဲ့သို႕ ထင္႐ွား၍၊ ထိုသူ အသီးအသီးတို႕အေပၚ၌တည္ေနၾက၏။ ထိုသူအေပါင္းတို႕သည္လည္း သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္၍၊ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဟာေျပာေသာအခြင့္ကိုေပးေတာ္မူသည္အတိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဘာသာစကားအားျဖင့္ ေဟာ ေျပာၾက၏။”” တမန္ ၂း၂-၄

ပင္ေတကုတ္သည္ တပည့္ေတာ္တို႕အတြက္ ဘာသက္ေသထင္႐ွားပါသလဲ

ပင္ေတကုတ္အေၾကာင္းစဥ္းစားေသာအခါ လူတို႕ကမ်ားေသာအားျဖင့္၊ တပည့္ေတာ္မ်ား အျခားဘာသာ စကား ေျပာျခင္း၊ မီးလွ်ာမ်ား၊ ေလျပင္း မုန္တိုင္း မ်ားစသည့္ျပင္ပျဖစ္ရပ္မ်ားဟုထင္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ား ထက္မ်ားစြာအေရးႀကီးေသာအရာမွာ တပည့္ေတာ္တို႕အား ပင္ေတကုတ္က သက္ေသထင္႐ွားျပေသာ အေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႕အေၾကာင္းမွာကား လူသားေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏လက္်ာေတာ္ဖက္၌ ခ်ီးျမွင့္ခံရျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ၏ျငင္းပယ္ခံရျခင္းႏွင့္ကားတိုင္တင္ခံရျခင္းတို႕အတြက္ တပည့္ေတာ္တို႕ကို ျပင္ဆင္ ေပးခဲ့ ပါသည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားက ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ခြဲခြာရမည့္အေၾကာင္းမ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ သို႕ေသာ္ သခင္ ေယ႐ႈက သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္မည္ဟု ဂတိ ေပးခဲ့ပါသည္။ သူက...““ငါသည္ ခမည္းေတာ္ကိုေတာင္း၍၊ ခမည္းေတာ္သည္ သမၼာတရားကိုျပေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္တည္းဟူေသာတစ္ပါးေသာ ဥပဇၨဳာယ္ ဆရာကို သင္တို႕ႏွင့္ အတူ အစဥ္မျပတ္တည္ေနေစျခင္းငွါ သင္တုိ႕အားေပးေတာ္မူမည္။ ထို၀ိညာဥ္ကို ေလာကီသားတို႕သည္ မသိမျမင္ေသာေၾကာင့္ မခံမယူႏိုင္ၾက။ ထို၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္တို႕ႏွင့္အတူတည္ေန၍ သင္တို႕၌႐ွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ သင္တုိ႕သိရၾက၏။ ””ေယာ ၁၄း၁၆-၁၇

အေစာပိုင္းက သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ လာမည့္အေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူက..““ထို ပြဲကို ခံ၍ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာေန႕ျမတ္၌ ေယ႐ႈသည္ရပ္၍ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူသည္ကား၊ ေရငတ္ေသာသူ႐ွိလွ်င္ ငါ့ထံသို႕ လာ၍ ေသာက္ေလာ့၊ ငါ့ကိုယုံၾကည္ေသာသူသည္ က်မ္းစာ လာသည္ အတိုင္း အသက္ေရထြက္ရာ စမ္းေရတြင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟုမိန္႕ေတာ္မူ၏။ ထိုသို႕မိန္႕ေတာ္မူေသာ္၊ ယုံၾကည္ေသာသူတို႕သည္ ခံရလတံ့ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ရည္မွတ္၍ မိန္႕ ေတာ္မူ၏။ ေယ႐ႈသည္ ဘုန္းပြင့္ေတာ္မမူေသးေသာေၾကာင့္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးေတာ္မမူေသး။””

ေယာ ၇း၃၇-၃၉

က်မ္းစာက ႐ွင္း႐ွင္းေလးဆိုထားသည္မွာ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ႏွင့္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရၿပီးမွ သာလွ်င္ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ လာမည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အဖဘုရား၏လက်္ာလက္ေတာ္၌ ခ်ီးျမွင့္ခံရမည့္ေန႕ ကို ရည္ၫႊန္း၍ေျပာခဲ့သည္မွာ ““ငါသည္ ခမည္းေတာ္၌ ႐ွိသည္ကို၄င္း၊ သင္တုိ႕သည္ ငါ၌႐ွိသည္ကို၄င္း၊ ငါသည္ သင္တို႕ ၌ ႐ွိသည္ကို၄င္း၊ ထိုေန႕၌သင္တုိ႕သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။”” ေယာ ၁၄း၂၀

ပင္ေတကုတ္ေန႕တြင္ တပည့္ေတာ္တုိ႕အေပၚ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဆင္းသက္လာသည့္အခါ သခင္ေယ႐ႈ သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေၾကာင္း ၄င္းတို႕သိ႐ွိသြားသည္။ အဖဘုရား၏လက်္ာလက္ဖက္သို႕ ခ်ီးျမွင့္ခံရျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ႐ွင္ေပတ႐ုက ““ထိုေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္ ထေျမာက္ေစေတာ္မူသည္ကို ငါတို႕႐ွိသမွ်သည္ သက္ေသခံ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုသို႕ဘုရားသခင္သည္ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထိုသခင္သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခမည္းေတာ္ထံ၌ခံၿပီျဖစ္၍ သင္တို႕သိျမင္ၾကားရေသာအရာကိုၫႊန္း ေလာင္း ေတာ္မူ၏။”” တမန္ ၂း၃၂-၃၃

တမန္ေတာ္အခန္းငယ္(၃၃)တြင္ ႐ွင္ေပါလုက သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏လက်္ာလက္ေတာ္သုိ႕ ခ်ီးျမွင့္ ျခင္း ခံရေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဂတိေတာ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ခမည္းေတာ္ထံမွရ၏။ ထို႕ေနာက္ အံ့ႀသဘြယ္ ပင္ေတကုတ္ ျဖစ္လာသည္။ ေလာကသို႕ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ သြန္းေလာင္းျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌အျဖစ္အပ်က္ကို သိ႐ွိႏိုင္ေစသည္။

လူသားေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ စၾကာ၀ဠာပလႅင္ေပၚသို႕ခ်ီးျမွင့္ခံရေၾကာင္း ပင္ေတကုတ္ကေထာက္ ျပထားပါ သည္။ ႐ွင္ေပတ႐ုက ““ခရစ္ေတာ္သည္ အားလုံး၏သခင္””ဟုေျပာပါသည္။ ““ထိုေၾကာင့္ သင္တို႕သည္ လက္၀ါး ကား တိုင္မွာ ကြပ္မ်က္ေသာေယ႐ႈကို ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ အရာ၌၄င္း၊ အစိုးရေသာအ႐ွင္အရာ၌ ၄င္း ခန္႕ထား ေတာ္ မူသည္ အေၾကာင္းကို ဣသေေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတုိ႕ အတပ္အမွန္ သိမွတ္ ၾကေလာ့””ဟု ေပတ႐ုေဟာေလ၏။ တမန္ ၂း၃၆

ႀကီးမားေသာျဖစ္ရပ္ (၃)ခု

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ခ်ီးျမွင့္ခံရေသာေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာျဖစ္ရပ္သုံးခုသည္ ပင္ေတကုတ္ေန႕၌ျဖစ္ခဲ့သည္။

(၁) ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာတည္းဟူေသာ အသင္းေတာ္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းခံရသည္။

ပင္ေတကုတ္ေန႕ကို အသင္းေတာ္၏ေမြးေန႕ဟုေခၚပါသည္။ ထိုေန႕တြင္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ တပည့္ေတာ္(၁၂၀)ပါးကို ၀ိညာဥ္ခႏၶာကိုယ္တခုတည္းအျဖစ္ စည္းလုံးေစျခင္းျဖင့္ အသင္းေတာ္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အသင္း ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္သည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စည္းလုံးၿပီး ဘုန္းသေရျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ ခံရေသာ သခင္ေယ႐ႈကို ဦးေခါင္းအျဖစ္ထားၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မတိုင္မွီ တပည့္ေတာ္ အပါး(၁၂၀)႐ွိၿပီး ယခုအခါ သူတို႕ သည္ အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္ေလၿပီး၊ က်မ္းစာ က““အေၾကာင္းမူကား၊ ယုဒလူ ျဖစ္ေစ၊ ေဟလသလူျဖစ္ေစ၊ ကၽြန္ျဖစ္ေစ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေစ၊ ငါတို႕ ႐ွိသမွ်သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တပါးတည္းအားျဖင့္ တစ္ကိုယ္တည္း ထဲသို႕ ဗတ္ၱိဇံကိုခံၾက၏။ ငါတို႕႐ွိသမွ်သည္ တစိတ္တ၀ိညာဥ္ တည္းထဲသို႕လည္း ေသာက္ၾက၏။””

ထိုေန႕တြင္ပင္ လူေပါင္း၃၀၀၀တို႕ ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာျခင္းခံရ၍ ကယ္တင္ျခင္းရၾက၏။ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာတြင္း အသြင္းခံရသည္။ ထို႕ေနာက္အျခားသူမ်ားပါ ေန႕စဥ္ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီး ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာတြင္းသို႕ေပါင္းစည္းပါသည္။ က်မ္းစာက““သခင္ဘုရားကို ယုံၾကည္ေသာ ေယာက်္ားမိန္းမ၊ အေပါင္း တို႕ သည္ သင္း၀င္ၾက၏။”” တမန္ ၅း၁၄


(၂) ခရစ္တာ္၏ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးကို သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗတ္ၱိဇံေပးသည္။

ဗတ္ၱိဇံေယာဟန္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ေ႐ွ႕ေျပးျဖစ္သည္။ သူသည္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းအေၾကာင္းေဟာ ေျပာ၍ ေရျဖင့္ဗတ္ၱိဇံေပးသည္။ သို႕ေသာ္ ေနာက္ႂကြလာမည့္သူသည္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗတ္ၱိဇံ ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ဗတ္ၱိဇံဆိုသည္မွာ ႏွစ္ျမွပ္ျခင္း(သို႕)ေအာက္တြင္ထားျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ေယာဟန္သည္ လူ ေတြကို ေရထဲတြင္ ႏွစ္ျမဳပ္သည္။ သို႕ေသာ္ ေယ႐ႈကမူ တပည့္ေတာ္အပါး ၁၂၀ကို သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗတ္ၱိဇံ ေပးပါသည္။ သို႕ျဖစ္၍တပည့္ေတာ္အပါး ၁၂၀သည္ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျမဳပ္ျခင္း (သို႕) ဗတ္ၱိဇံ ခံ ရျခင္း ျဖစ္သည္။ တခြန္းတည္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ပင္ေတကုတ္ေန႕တြင္ ခရစ္ေတာ္ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလုံးသည္ သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗတ္ၱိဇံခံေလသည္။

(၃) ယုံၾကည္သူတိုင္းအတြင္း၌ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္လ်က္႐ွိပါသည္။

ပင္ေတကုတ္ေန႕၌ ယုံၾကည္သူအေယာက္စီတိုင္းအတြင္း၌ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္လ်က္႐ွိၿပီး၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္ အျဖစ္ ယုံၾကည္သူတိုင္း၏အတြင္း၌သန္႕႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္ေနပါသည္။   ဘုရားသခင္ကိုၾကည္ၫုိေလးစားေၾကာက္႐ြံ႕သူမ်ားစြာက ေယ႐ႈသည္ အဖဘုရားထံမွလာေၾကာင္း ယုံၾကည္ေသာ္လည္း ေယ႐ႈကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ မယုံၾကပါ။ သူတို႕အျပစ္အတြက္ ကားတိုင္ေပၚတြင္အေသခံခဲ့ ေၾကာင္းကို မယုံပါ။ သို႕ျဖစ္၍ ၄င္းတုိ႕သည္ ကယ္တင္ျခင္း မရၾက။ ၄င္းတို႕တြင္း၌ သန္႕႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္ျခင္းမ႐ွိ။ က်မ္းစာက.. ““ခရစ္ေတာ္၏၀ိညာဥ္ ကို မရေသာသူမည္သည္ကားခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆိုင္””ေရာ ၈း၉

ဣသေရလႏွင့္တပါးအမ်ိဳးသားတို႕ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္ေစျခင္းျဖင့္ အစပထမ၌ အသင္း ေတာ္တြင္ ဣသေရလ ယံုၾကည္သူမ်ား သာ႐ွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္း ဧ၀ံေဂလိတရားကို တစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားထံ ေဟာေျပာ ေသာအခါ မ်ားစြာက ယုံၾကည္လာသျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္သို႕ ေပါင္းစပ္ျခင္းခံရသည္။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ဣသေရလနွင့္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႕သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ တစ္ကိုယ္တည္း အတူတူျဖစ္လာၾကသည္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ က အလြန္ပင္ အံ့ႀသဖြယ္ရာပင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဣသေရလလူမ်ိဳးႏွင့္ တစ္ပါးအမ်ိဳးသား ၾကားတြင္ ႐ွိေနေသာ မုန္းတီးျခင္း၊ မတရားမႈမ်ားေၾကာင့္ေပတည္း။ ဣသေရလတို႕က တပါးအမ်ိဳးသားတို႕ကို ““မသန္႕စင္သူမ်ား”” ဟု ယူဆ ၾကသည္။ သူတို႕ႏွင့္အစားအစာပင္လွ်င္ အတူူတူ မစားၾကပါ။ ထိုနည္း၄င္းတစ္ပါးအမ်ိဳးသားမ်ားက ဣသေရလတို႕ကို မုန္းတီးၿပီး အထင္အျမင္ေသးၾကသည္။ လူႏွစ္မ်ိဳးစလုံးက သူ႕ထက္ကိုယ္သာသည္ဟု ထင္ၾကသည္။

ဤကဲ့သို႕ မုန္းတီးအထင္အျမင္ေသးျခင္းမ်ားမွာ အာဒံထံမ ရ႐ွိလာခဲ့သည္။ အျပစ္သဘာ၀၏ထင္ရွားေသာ အေထာက္အထားပင္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္း အရာကို ဘုရားသခင္ မည္ကဲ့သို႕ ကိုင္တြယ္ခဲ့ပါသနည္း။ ကားတိုင္ျဖင့္ ျဖစ္ သည္။ ယုံၾကည္သူ ဣသေရလႏွင့္ တပါးအမ်ိဳးသားတိုင္း ခရစ္တာ္ႏွင့္အတူ ကားတိုင္တင္ခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ကားတိုင္ တြင္ ခရစ္ေတာ္ ေသခဲ့သည္႔အတြက္ ယုံၾကည္သူ ဣသေရလႏွင့္တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႕၏ အာဒံျဖင့္တည္ခဲ့ေသာ အသက္တာ ေဟာင္းမ်ားလည္း ေသပ်က္သြားၿပီးျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္႐ွင္ျပန္ထေျမာက္သည့္အခ်ိန္၌ ယုံၾကည္သူတိုင္း၏ခရစ္ေတာ္၌ အသစ္ေသာအသက္တာ စတင္ လာပါ သည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဦးေခါင္းျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္သူအားလုံးဟာ သူ၏၀ိညာဥ္ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက.. ““ကိုယ္ေတာ္သည္ ထိုလူႏွစ္စုတို႕ကို လူသစ္ တစ္ဦး တစ္ကိုယ္တည္း ျဖစ္ေစျခင္းငွါျပင္ဆင္၍၊ တစ္လုံး တစ္၀တည္း ျဖစ္ၿပီးေသာ ထိုလူႏွစ္စုတုိ႕ကို တစ္စုတည္းျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။””ဧ ၂း၁၄-၁၆

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ ဤကမၻာေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္သည္။

က်မ္းစာက အသင္းတာ္ကို““နက္နဲေသာအရာ””ဟုဆိုပါသည္။ ထို““နက္နဲေသာအရာ”” အရာဆိုသည္မွာ ကယ္တင္ျခင္း မရရွိသူမ်ား မသိဘဲ ဘုရားလူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပထားေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ထိုနက္နဲေသာအရာမွာ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းကင္တြင္ ႐ွိၿပီး သူ၏၀ိညာဥ္ခႏၶာသည္ ဤကမၻာေပၚတြင္႐ွိေနျခင္းေပတည္း။

အသင္းေတာ္ဆိုသည္မွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္သူမ်ားသာ မဟုတ္ပါ။ အသင္းေတာ္ဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းျဖစ္ျပီး ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္အဂၤါ ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ခရစ္ေတာ္၌တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္၍ အသီးအသီး အဂၤါခ်င္းျဖစ္ၾက၏။”” ေရာ ၁၂း၅

တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုကို မေျပာင္းလဲေသးခ်ိန္တြင္ ဘာသာေရးသမား ေ႐ွာလုဟု သိရ၍ သူသည္ကိုယ္ကို ကိုယ္ ေျဖာင့္မတ္သည္ ဟု ထင္ခဲ့သည္။ သူသည္ ေယ႐ႈရစ္ေတာ္ကို ဟန္ေဆာင္လွည့္ျဖားသူဟု ထင္ခဲ့သည္။ ေ႐ွာလုသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္ကြပ္၍ ၄င္းတို႕ ေနအိမ္တြင္း၀င္ၿပီး ေယာက်္ားမိန္းမပါ မက်န္အက်ဥ္းေထာင္ထဲသြင္းခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္ဒမသက္ၿမိဳ႕သို႕အသြားလမ္းတြင္ သခင္ေယ႐ႈ သူ႕ေ႐ွ႕တြင္ေပၚလာၿပီး ““ေ႐ွာလု၊ေ႐ွာလု အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကိုၫွင္းဆဲသနည္း””ဟု ေျပာရာတြင္ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေပတည္။ ဘုန္းအသေရခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေသာ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အၾကဳံေၾကာင့္ ေ႐ွာလုသည္ေျပာင္းလဲသြားသည္။ နာမည္ကိုလည္း ေပါလုဟု ေျပာင္းလုိက္သည္။ အသင္းေတာ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္တရားကို ဘုရားသခင္သည္ တမန္ေတာ္ေပါလုအားျဖင့္ေဖာ္ျပ လုိက္သည္။

စည္းလုံးျခင္း၏အင္အားႀကီးေသာအေႏွာင့္အဖြဲ႕ (၇)ခု

စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္သူအားလုံးကို အင္အားႀကီးအေႏွာင့္အဖြဲ႕(၇)ခုႏွင့္စည္းလုံးထားသည္ဟု က်မ္းစာ က ဆို သည္။ ထိုစစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္သူတို႕သည္ ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ထပ္မံ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။

““သင္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္း တပါးထဲသို႔ ေခၚသြင္းေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ ကိုယ္တ ကိုယ္၊ ဝိညာဥ္တဝိညာဥ္ တည္းရွိ၏။..ကိုယ္တစ္ကိုယ္၊ ၀ိညာဥ္တစ္၀ိညာဥ္တည္း႐ွိ၏။ သခင္တပါး၊ ယုံၾကည္ျခင္း တစ္ပါး၊ ဗတ္ၱိဇံတစ္ပါး၊ ခပ္သိမ္း ေသာငါတို႕၏အဘျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္တစ္ဆူတည္း ႐ွိေတာ္မူ၏။ ထို ဘုရားသခင္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႕၏အေပၚမွာ ႐ွိေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာငါတို႕ကိုႏွံ႕ျပားေတာ္မူ၏။ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႕၏အထဲ၌ လည္း ႐ွိေတာ္မူ၏။”” ဧ ၄း၄-၆

ေအာက္ပါတို႕ကိုဆင္ျခင္ၾကပါစို႕။

(၁)     ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုတည္း႐ွိ၏။

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ လက္ခံသူတုိင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ခႏၶာ၏အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၌ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုတည္းသာ႐ွိသည့္အတြက္ ယုံၾကည္သူအားလုံးသည္ သူ၏တစ္ခုတည္းေသာခႏၶာကိုယ္၏ အဖြဲ႕၀င္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လူတစ္ေယာက္၏ အသားအေရ အေရာင္၊ လူမ်ိဳးႏိုင္ငံသား၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မႈမ်ားကို မၾကည့္ဘဲ ထိုသူသည္ ဘုရားသားျဖစ္သူသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏ အဖြဲ႕၀င္ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ျပီး ထပ္မံ ေမြးဖြားခံရသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။““ကိုယ္တစ္ခု၌အဂၤါအမ်ားရွိသည္ျဖစ္၍၊ ထိုအဂၤါအမ်ားသည္ ေဆာင္ရြက္စရာအမႈ တစ္ခုတည္း မ႐ွိသကဲ့သို႕၊ ထို႔အတူ အမ်ားျဖစ္ေသာ ငါတုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္၍၊ အသီးအသီး အဂၤါခ်င္းျဖစ္ၾက၏။””ေရာ ၁၂း၄-၅

(၂)     ၀ိညာဥ္တစ္ခုတည္း႐ွိ၏။

ယုံၾကည္သူတိုင္းတြင္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကိန္း၀ပ္သည္။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ၀ိညာဥ္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ကၽြနု္ပ္တို႕အား အျခားယုံၾကည္သူမ်ားနွင့္တစ္ကိုယ္တည္း ျဖစ္ေစသည္။ က်မ္းစာက ““သခင္ဘုရား၌မွီ၀ဲေသာသူသည္ ထိုသခင္ႏွင့္တစ္စိတ္ တစ္၀ိညာဥ္တည္း ျဖစ္၏။””၁ေကာ ၆း၁၇

(၃)     ေျမာ္လင့္ျခင္းတစ္ခုတည္းရွိ၏။

ယုံၾကည္သူတိုင္းတြင္ ေျမာ္လင့္ျခင္းတူၾက၏။ ထိုေျမာ္လင့္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ ေန ဖို႕ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြနု္ပ္တို႕၌ခရစ္ေတာ္သည္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အထက္ပါ ေျမာ္လင့္ခ်က္မွာ ေသခ်ာ ပါသည္။ က်မ္းစာက““ငါတို႕အသက္တည္းဟူေသာခရစ္ေတာ္သည္ထင္ရွားေတာ္မူေသာအခါ၊ ငါတုိ႕သည္လည္း ထိုသခင္ ႏွင့္ အတူ ဘုန္းၾကီး၍ထင္ရွားၾကလတံ့။ ေကာ ၃း၄

(၄)     ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိ၏။

ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ သူ႕ကိုေစခံသူတိုင္းသည္ တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားကို အေစခံေနျပီး သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္နွင့္တကိုယ္တည္းျဖစ္ပါသည္။

(၅)     ယုံၾကည္ျခင္းတစ္ခုတည္းရွိ၏။

ယုံၾကည္သူမ်ားအေနနွင့္အခ်ိဳ႕ေသာ က်မ္းစာဖြင့္ျပခ်က္မ်ားတြင္ ကြဲလြဲနိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ယုံၾကည္သူတိုင္း လက္ခံေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ တစ္ခုရွိပါသည္။ ထိုယုံၾကည္ခ်က္ကား၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသား ျဖစ္ျပီး ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အပ္နွံျခင္းခံရျပီး ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ““ဤယုံၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသား တုိင္း ကယ္တင္ျခင္းရပါသည္။ က်မ္းစာလာသည္ကား““အဘယ္သို႕နည္း ဟူမူကား၊ သင္တုိ႕အေပါင္းသည္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ယုံၾကည္သျဖင့္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ၾက၏။““ ဂလာ ၃း၂၆

(၆)     ဗတ္ၱိဇံတစ္ခုတည္းရွိ၏။

ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ထဲသို႕ ယုံၾကည္သူတိုင္း ဗတ္ၱိဇံခံျခင္းျဖင့္ ၀င္ျပီးျဖစ္သည္။ ဒီအမႈသည္ လူလုပ္ေသာအမႈ မဟုတ္ပါ။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ျမင့္ျမတ္ေသာအမႈျဖစ္သည္။ ဤအမႈအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကိုယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏အဂၤါမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ က်မ္းစာ လာသည္ကား““..ငါတို႕ရွိသမွ်သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တစ္ပါးတည္း အား ျဖင့္တစ္ကိုယ္တည္းထဲသို႕ဗတ္ၱိဇံခံၾက၏။..””၁ေကာ ၁၂း၁၃

(၇)     အဖႏွင့္ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိပါသည္။

ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိပါသည္။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏အဖႏွင့္ဘုရားသခင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယ ေမြးဖြားျခင္း ခံရသူတိုင္းဟာ အဖ ဘုရားသခင္၏မိသားစု၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အသင္းေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းအသေရျဖစ္၏။

ဤသင္ခန္းစာတြင္ အသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အမွန္တရားေတြ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး။ အသင္းေတာ္သည္ ေလာကေပၚရွိ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္ျဖစ္ပါသည္။ ဤခႏၶာကိုယ္တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဦးေခါင္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္၏။ယုံၾကည္သူတုိင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ခႏၶာကိုယ္၏ အဂၤါမ်ားျဖစ္သည္။

ဒီလိုဆိုရင္..

ဘုရားသခင္ရဲ႕အၾကံေတာ္ကိုျမင္ျပီလား။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သီးသန္႕ယုံၾကည္သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ယုံၾကည္သူတုိုင္းဟာ ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ကုိယ္အဂၤါမ်ားျဖစ္သည္ကို သိျမင္ၿပီလား။ က်မ္းစာက““ထို႕အတူ၊ အမ်ားျဖစ္ေသာငါတုိ႕သည္ ခရစ္ေတာ္၌ တစ္ကိုယ္တည္းျဖစ္၍၊ အသီးသီး အဂၤါခ်င္း ျဖစ္ၾက၏။”” ေရာ ၁၂း၅။ အာဒံ၏အျပစ္လႊမ္းေသာလူမ်ိဳးမွ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ခႏၶာကိုယ္တည္းဟူေသာ အသင္းေတာ္ကို ယူေဆာင္ လာသည္။ က်မ္းစာက““..ငါတုိ႕သည္ ေယ႐ႈခရစ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထာ၀ရအႀကံေတာ္ရွိသည္ႏွင့္အညီ၊ ေကာင္းကင္အရပ္တုိ႕၌ အထြဋ္အျမတ္ အာဏာစက္တုိ႕သည္၊ ဘုရား သခင္၏ထူးဆန္းေသာပညာေတာ္ကိုအသင္းေတာ္အားျဖင့္ယခုသိၾကရမည္အေၾကာင္းတည္း။””ဧ ၃း၁၀

အခ်ဴပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္...ေကာင္းကင္၌ခရစ္ေတာ္သည္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရေသာရလဒ္အေနနွင့္ပင္ေတကုတ္ေန႕တြင္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေလာကေပၚသို႕ သြန္းေလာင္းခဲ့သည္။ အသင္းေတာ္ တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏၶာကိုယ္ ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယုံၾကည္သူတုိင္း ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏အဂၤါမ်ားျဖစ္သည္။


ဆုေတာင္းခ်က္

““ အဖဘုရား၊ ကၽြႏု္ပ္သည္ ခရစ္ေတာ္၌အသစ္ျပဳျပင္ခံရသူသာမက ခရစ္ေတာ္ခႏၶာကိုယ္အဂၤါျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ ႏိုင္ရန္ ကူညီပါ။ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္သူတုိင္း ခရစ္ေတာ္ တစ္ကိုယ္တည္း၏ အဂၤါမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ေစပါ

ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္း

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုထံ ဘုရားအပ္ႏွံေသာအမႈႀကီး(၂)ခုမွာ

-ဧ၀ံေဂလိ သာသနာ(ေကာ ၁း၂၃)

-အသင္းေတာ္သာသနာ(ေကာ ၁း၂၄-၂၇)

ထိုသာသနာ(၂)ခုကိုဆင္ျခင္ၾကပါစို႕။

(၁)     ဧ၀ံေဂလိ သာသနာ

ဧ၀ံေဂလိဆိုသည္မွာ““သတင္းေကာင္း””ျဖစ္ပါသည္။ ““ခရစ္ေတာ္သည္ က်မ္းစာလာသည္အတုိင္း ငါတို႕ အျပစ္ ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။ သျဂိဳလ္ၿပီးမွ၊ က်မ္းစာလာသည္အတိုင္းသုံးရက္ေျမာက္ေသာေန႕၌ ထေျမာက္ေတာ္မူ၏။”” ၁ေကာ ၁၅း၃-၄

(၂)     အသင္းေတာ္၏သာသနာ

ဘုရားသခင္က ႐ွင္ေပါလုကို မယုံၾကည္သူမ်ားထံ သတင္းေကာင္းျဖန္႕ရန္ ဧ၀ံေဂလိသာသနာအျပင္ အသင္းေတာ္ သာသနာကိုပါ ယုံၾကည္အပ္ႏွံခဲ့ပါသည္။

ဤအသင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေပါလုသည္ ““နက္နဲေသာ အရာ””ကိုေျပာပါသည္။ ထိုနက္နဲေသာ အရာ ဆိုသည္မွာ ““ဘုရားသခင္၏စိတ္ႏွလုံးထဲတြင္ ၀ွက္ထားေသားအရာျဖစ္၍ ယခုအခါ၌ယုံၾကည္ သူမ်ားအား ဖြင့္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤနက္နဲေသာအရာသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အသင္းေတာ္ျဖစ္သည္။ အျပစ္သားမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကားတုိင္ တင္သတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီး အစပထမႏွင့္ ဘုရားသခင္အသစ္ဖန္ဆင္းျခင္း၏ ဦးစီး ဦးေခါင္း ျဖစ္လာပါသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏လက်္ာလက္ေတာ္ ဖက္တြင္႐ွိၿပီး ဘုန္းအာႏုေဘာ္ ဂုဏ္ႏွင့္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရပါသည္။

နက္နဲေသာအရာကိုေပါလုအား ဘုရားသခင္ဖြင့္ျပရာတြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ဘုန္း အာႏုေဘာ္ႏွင့္ ျပည့္စုံေတာ္မူေသာ ဦးစီး ဦးေခါင္း အသစ္ျဖစ္သည္သာမက ဤေလာကတြင္ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕သည္ သူ၏ခႏၶာကိုယ္အဂၤါမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္းေပတည္း။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႕ထဲတြင္ သူ၏၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ကိန္း၀ပ္ေနသည္။ ယခု ယုံၾကည္သူမ်ား အား““နက္နဲေသာအရာ””ကိုေဖာ္ျပၿပီး ပါၿပီး။

ေပါလုက..ထိုစည္းစိမ္းကား၊ ဘုန္းအသေရကိုေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းတည္းဟူေသာ သင္တို႕ အထဲ၌တည္ေတာ္ မူေသာ ခရစ္ေတာ္ေပတည္း။””၁ေကာ ၁း၂၇ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႕အား အသင္းေတာ္၏အမွန္တရားကို သိေစ ခ်င္ သည္။ ကၽြွႏ္ုပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္တကိုယ္တည္း၏ အဂၤါမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ဦးစီးဦးေခါင္း ခရစ္ေတာ္နွင့္ တြဲ ထားေၾကာင္း သိေစခ်င္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တို႕အား ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ေတာ္စပ္ပုံ၊ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ ေတာ္ စပ္ပုံ တို႕ကို သိျမင္ေစခ်င္သည္။ ေရာ ၁၂း၄-၅ ဖတ္ပါ။

ဘုရားသခင္သားသမီးမ်ားစုသည္ ဧ၀ံေဂလိသာသနာအေၾကာင္းသာ သိၾကသည္။ သူတို႕သည္ ကယ္တင္ျခင္း ရၿပီးအျခားသူမ်ားႏွင့္ေပ်ာ္ရြင္စြာ ဘုရားကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ၾကသည္။ အသင္းေတာ္၏နက္နဲျခင္းအေၾကာင္းကို မသိေသာ အခါ ခရစ္ေတာ္သည္ဦးစီးဦးေခါင္းျဖစ္ျပီး ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ေလာကေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္၏ အဂၤါမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း နားမလည္ႏိုင္ပါ။

သင္ခန္းစာ (၆)၏ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ပထမဦးဆုံးလူကိုမဖန္ဆင္းခင္က ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္မွာ

(က) အာဒံ၏အျပစ္မိသားစုမွ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႕လူမ်ားကို ၀ိညာဥ္ကိုယ္တစ္ခုတည္းအျဖစ္ေပါင္း စည္းျခင္း

(ခ) အာဒံမိသားစုမွလူမ်ားကိုပညာေပး၍ ပိုေကာင္းလာေအာင္သြန္သင္ျခင္း

၂။ တပည့္ေတာ္မ်ားကိုပင္ေတကုတ္သက္ေသျပရာတြင္

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အျပင္းအထန္ ဆုေတာင္းျခင္းရွိခဲ့လွ်င္ တပည့္ေတာ္မ်ားေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ

အေတြ႕အႀကံဳမ်ဳိးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း ရရွိခံစားႏိုင္သည္။

(ခ) လူသား၊ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္လက်္ာလက္ေတာ္ဖက္တြင္ ခ်ီးျမွင့္ခံရၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း

၃။ ပင္ေတကုတ္ေန႕တြင္

(က) ယုံၾကည္သူ(၁၂၀)တို႕သည္ ၀ိညာဥ္ကိုယ္တစ္ခုတည္းဟူေသာ အသင္းေတာ္အျဖစ္ေပါင္းစည္းသြားသည္။

(ခ)  ယုံၾကည္သူ (၁၂၀)တို႕သည္ အသင္းေတာ္တည္ေထာင္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

၄။ ပင္ေတကုတ္ေန႕တြင္

(က) အခ်ိဳ႕ေသာ အထူးယုံၾကည္သူမ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗတ္ၱိဇံခံရ၏။

(ခ) ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္တစ္ကိုယ္လုံး သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဗတ္ၱိဇံခံရသည္။

၅။ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ၌ကိန္း၀ပ္ရာတြင္

(က) ထိုသူသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကိုကယ္တင္ရွင္အျဖစ္လက္ခံေသာအခ်ိန္

(ခ) ထိုသူသည္နားမလည္ႏိုင္ေသာစကားမ်ားေျပာေသာအခ်ိန္

၆။ ဣသေရလႏွင့္တစ္ပါးအမ်ိဳးတို႕အၾကားရွိ မုန္းတီး မတရားမႈမ်ားကို ဘုရားသခင္ ခြဲျခမ္းေျဖရွင္းရာတြင္

(က) ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ယုံၾကည္သူအားလုံး၊ ဣသေရလႏွင့္တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႕ကိုကား တိုင္တင္ျခင္း

(ခ) တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ခ်စ္ခင္ေအာင္ေနဖို႕ အခိုင္အမာေျပာဆုိျခင္း

၇။ က်မ္းစာကအသင္းေတာ္ကို ““နက္နဲေသာအရာ””ဟုဆိုိရျခင္းအေၾကာင္းမွာ

(က)အသင္းေတာ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း တစ္သင္းႏွင့္တစ္သင္းအဆင္ေျပသလိုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ေကာင္းကင္ေပၚတြင္ရွိေနေသာ္လည္း သူ၏၀ိညာဥ္ကိုယ္တည္းဟူေသာအသင္းေတာ္သည္

ေလာကေပၚတြင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၈။ ေရွာလုကေလာကေပၚတြင္ ယုံၾကည္သူမ်ားအား ၫွင္းဆဲေနခ်ိန္တြင္ ဘုရားက သူ႕ကို““ေရွာလု၊သင္ အဘယ္ေၾကာင့္

ငါ့ကိုၫွင္းဆဲသနည္း””ဟုေျပာရျခင္အေၾကာင္းမွာ

(က) ယုံၾကည္သူတုိင္းသည္ ကမၻာေပၚရွိ ဘုရားသခင္၏၀ိညာဥ္ကိုယ္ခႏၶာျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊

(ခ)  ဘုရားသခင္သည္ သူ႕ကိုယုံၾကည္သူမ်ားအား သနားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၉။ ကိုယ္ေနထိုင္ရာအရပ္တြင္ အသင္းေတာ္ကိုတည္ေထာင္ရာ၌အေျခခံအခ်က္မ်ားမွာ

(က) လူမ်ိဳးႏိုင္ငံသားႏွင့္ရာထူး၊ ဂုဏ္အဆင့္အရ

(ခ)  ယုံၾကည္သူအားလုံးသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏အဂၤါမ်ားျဖစ္ျခင္း

၁၀။ ယုံၾကည္သူအားလုံးကို သခင္ေယ႐ႈသိေစခ်င္သည္မွာ

(က)ေလာကတြင္ သူ၏၀ိညာဥ္ကိုယ္မ်ားစြာရွိၿပီး အားလုံးမွာတန္ဖိုးရွိေၾကာင္း၊

(ခ) သူ၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္သူအားလုံးသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္ခႏၶာ၏အဂၤါ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊