ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း God’s New Creation Lesson 5

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ၂ေကာ ၅ း ၁၇

ဖတ္ရန္က်မ္းစာ ။ ။ ၂ေကာ အခန္းႀကီး ၅၊ ေကာ ၁ း ၁-၁၉ ၊ ဧဖက္ ၂ း ၁-၁၀

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚ၌အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းကိစၥကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သားေတာ္ကိုဂုဏ္ျပဳ၍ စၾက၀ဠာရွိတခုတည္းေသာ ပလႅင္ေတာ္အားေပးအပ္ျခင္း ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို “ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔၏သခင္” ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေသာ လူသားေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးေပၚ၌ တန္ခိုးအာဏာအျပည့္ရွိသူျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏မိသားစုအသစ္၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ခပ္သိမ္းေသာအရာတုိ႔၏သခင္ျဖစ္ေစ႐ုံမက မိသားစုအသစ္တခု ျဖစ္ေသာ “ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား” ၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဇာတိပကတိအတုိင္းေမြးဖြားစဥ္က ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔သည္ အာဒံ၏ အျပစ္သားမိသားစုအတြင္း၌သာရွိခဲ့ၾကသည္။ အာဒံသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဦးေခါင္းျဖစ္ၿပီး အာဒံ၏ အျပစ္သားဇာတိႏွင့္ သူလုပ္ခဲ့သမွ်ေသာအရာအားလံုးတုိ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ်ေ၀ခံယူၾကရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးအရေမြးဖြားျခင္းကုိ ခံယူ ေသာအခါတြင္မူ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာတခုကုိျပဳလုပ္ေပးသည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ အာဒံ၏အျပစ္သားမိသားစုထဲမွ ေခၚထုတ္၍ ခရစ္ေတာ္၏ မိသားစုအတြင္းသို႔ သြင္းေပးသည္။ ယခုတြင္မူ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး သူ၏ျဖစ္တည္ျခင္းႏွင့္ သူလုပ္ခဲ့သမွ်ေသာအရာအားလုံးတုိ႔ကုိ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ မွ်ေ၀ခံယူၾကသည္။

 

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၏အစျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၌ ကမၻာေပၚတြင္မိသားစုအသစ္တခုရွိ႐ုံမက ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္တခုလည္းရွိသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၏အစျဖစ္႐ုံမက ဦးေခါင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းသည္ အျပစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။ စာတန္ကုိ ေလာက၏အရွင္သခင္ ဟု ေခၚၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ ရမၼက္၊ ေလာဘႏွင့္ အာဏာေပၚတြင္ အေျခခံထားေသာ ကမၻာေလာကႀကီး၏ စည္းစံနစ္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၏ မျမင္ႏုိင္ေသာ အုပ္စုိးသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

က်မ္းစာက ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ “ငါတုိ႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္၏အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ ဆုိးညစ္ေသာ ဤပစၥဳပၸန္ကာလမွ ငါတုိ႔ကုိကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ၊ ငါတုိ႔အျပစ္ေၾကာင့္ ကုိယ္ကုိကုိယ္အပ္ေပးေတာ္မူ၏။” ဟုဆုိသည္။ (ဂလာ ၁း၄)

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ရန္အတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ရွိရာ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္လ်က္ရွိေသာ ကမၻာေပၚသုိ႔ ႂကြဆင္းလာခဲ့သည္။ သူသည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာ္လည္း ကားတုိင္ထက္၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေနရာကုိယူခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္မ်ားကုိ သူ႔ေပၚတြင္စုပုံတင္ထားခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူေသ၍ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းကုိခံၿပီး ၃ရက္ေျမာက္ေသာေန႔တြင္ ဘုန္း ထင္ရွားေသာ ကုိယ္ခႏၶာအသစ္ျဖင့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့သည္။

တနည္းအားျဖင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ျဖစ္ေသာ အသစ္စက္စက္ ၀ိညာဥ္ကမၻာအတြင္းသုိ႔ ထေျမာက္အသက္ရွင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ဤကမၻာေလာကအတြင္း၌ မရွိေတာ့ပါ။ ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း၏မူလအစျဖစ္လာ႐ုံမက ဦးစီးေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ က်မ္းစာက “အရာရာ၌ ထူးျမတ္ျခင္းငွါ မူလအရင္းျဖစ္၍၊ ေသေသာသူတုိ႔တြင္ သားဦးျဖစ္ေတာ္မူ၏” ဟုဆုိထားသည္။ (ေကာ ၁း၁၈)

ဘုရားသခင္၏ႀကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္း

ဘုရားသခင္၏ႀကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္း၏အက်ဳိးေက်းဇူးကုိ ေသခ်ာစြာနားလည္ခံစားႏုိင္ရန္အတြက္ ကယ္တင္ ျခင္းမခံရမီက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အေျခအေနကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္လုိအပ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ေျမာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခအေနကုိ ၾကည့္ေသာအခါ ဘာကုိျမင္သနည္း။ အရာ ၃ ခုကုိသူျမင္သည္။

 

 

 

၁။  သူသည္ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္မ်ားကိုျမင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္မ်ားဆုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအရာျဖစ္သည္။

၂။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္သားဇာတိကုိျမင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အျပစ္သားဇာတိဆုိသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ကုိဆုိလုိသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္သားတေယာက္ျဖစ္သည္။

၃။ သူသည္ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္လ်က္ရွိေသာ ကမၻာေလာကအတြင္းရွိ ကၽြႏ္ုပ္ကိုျမင္သည္။ က်မ္းစာက “မေကာင္းမႈျဖင့္ျပည့္ လ်က္ရွိေသာ လက္ရွိကမၻာ” ဟုဆိုထားသည္။

 

ယခုတြင္ ထိုအရာသံုးခုႏွင့္ပတ္သက္၍  ဘုရားသခင္ မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္ကို ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏အဖိုးထိုက္တန္လွေသာ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ျပသနာကို ေျဖရွင္း သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္၏အေသြးေတာ္တည္းဟူေသာ အသက္ကယ္ေဆး၀ါးတခုတည္းသာရွိ သည္။ ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ သူ၏အဖိုးထိုက္ေသာ အေသြးေတာ္ကို သြန္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားသည္ လႊတ္ျခင္းခံရသည္။ က်မ္းစာက “ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏အေသြးေတာ္သည္ ငါတို႔အျပစ္ ရွိသမွ်ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏။” ဟုဆိုသည္။ (၁ေယာ ၁း၇)

ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္သို႔ကၽြႏ္ုပ္အားသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္သားဇာတိျပသနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အသက္ကယ္ေဆး၀ါးတခုတည္းသာရွိသလို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္သားဇာတိ အတြက္ လည္း အသက္ကယ္ေဆး၀ါး တခုတည္းသာရွိသည္။ ထိုအသက္ကယ္ေဆး၀ါးမွာ “ေသျခင္း” ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က “ျပစ္မွားေသာ ၀ိညာဥ္သည္ အသက္ေသရမည္” ဟုေျပာထားသည္။ (ေယ ၁၈း၄)

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္သားဇာတိျပသနာကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသနည္း?  ကားတိုင္ထက္ရွိ ခရစ္ေတာ္အတြင္းသို႔ကၽြႏ္ုပ္အားထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။ က်မ္းစာက “ထိုဘုရားသခင္အားျဖင့္ သင္တို႔သည္ ေယ႐ႈခရစ္၌တည္ေနၾက၏။” ဟု ေျပာထားသည္။ (၁ေကာ ၁း၃၀)

ဘုရားသခင္သည္ ကားတိုင္ထက္ရွိ ခရစ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ “လူေဟာင္း” အျပစ္သား ဇာတိသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကားတိုင္ထက္၌ အေသသတ္ျခင္းကိုခံရသည္။ ခရစ္ေတာ္ေသေသာအခါ သူႏွင့္အတူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္းေသသည္။ က်မ္းစာက “ထိုမွတပါး၊ ငါတုိ႔၏လူေဟာင္းသည္ ထိုသခင္ႏွင့္အတူ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာ အေသ သတ္ျခင္းကို ခံၿပီဟု ငါတို႔သိၾက၏။” ဟုဆိုသည္။ (ေရာမ ၆း၆)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကားတိုင္ထက္၌ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ မည္သို႔အေသခံႏိုင္မည္နည္း။ ဤအရာကို ပံုဥပမာတခုျဖင့္ ရွင္းျပပါက နားလည္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ စာရြက္တရြက္ကိုယူ၍ လူပံုေလးတပံုရေအာင္ ပံုေဖာ္၍ ညႇပ္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ထိုလူပံုေလးကိုယူ၍ စာအုပ္တအုပ္ၾကားထဲ ညႇပ္လိုက္ပါ။ ထိုလူပံုေလးသည္ စာအုပ္ထဲတြင္ ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာအုပ္ကိုယူ၍ စားပြဲေပၚသို႔ တင္လိုက္သည္ဆိုပါစို႔။ လူပံုေလးဘယ္ေရာက္သြား မည္နည္း? ထိုလူပံုေလးလည္း စားပြဲေပၚတြင္သာရွိမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ စာအုပ္အတြင္း၌ ထိုလူပံုေလး ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာအုပ္ကို ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ခ်ထားလိုက္သည္ဆိုပါစို႔။ လူပံုေလး ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေန မည္နည္း။ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ရွိေနမည္။ စာအုပ္ကို စႏၵယားအေပၚတင္လိုက္သည္ ဆိုပါစို႔။ ယခု ထိုလူပံုေလး ဘယ္မွာ ရွိမည္နည္း။ ထိုလူပံုေလးသည္ စႏၵယားေပၚတြင္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ယခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူပံုေလးၫႇပ္ထားေသာစာအုပ္ကိုထုပ္ပိုး၍ အျခားႏိုင္ငံတႏိုင္ငံသို႔ ပို႔လိုက္သည္ဆိုပါစို႔။ ထိုလူပံုေလးဘယ္ေရာက္သြားမည္နည္း။ စာအုပ္ထဲ၌ ထိုပံုေလးရွိေသာေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံသို႔ စာအုပ္ႏွင့္အတူ ေရာက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စာအုပ္ကိုယူ၍ ေရထဲႏွစ္လိုက္သည္ဆိုပါစို႔။ ထိုလူပံုေလး ဘာျဖစ္သြားမည္ နည္း။ ေရေအာက္ထဲေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္၌ ျဖစ္သမွ်အရာအားလံုးသည္ လူပံုေလး၌လည္းျဖစ္ပ်က္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူပံုေလးသည္ စာအုပ္အတြင္း၌ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုကယ္တင္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုထည့္သြင္းလိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၌ ျဖစ္ပ်က္သမွ် အရာအားလံုးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌လည္းျဖစ္ပ်က္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ဖန္ဆင္ျခင္းအသစ္ထဲသို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေခၚေဆာင္လာသည္။

ယခုတြင္ သမၼာက်မ္းစာထဲရွိ အံ့ၾသ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုးအမွန္တရားမ်ားထဲမွ တခုစီကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၾကည့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းမွ အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္းအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြား ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလည္းသူႏွင့္အတူေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဤအရာသည္ဘာေၾကာင့္မွန္ကန္သနည္း? ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သည္ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ရွိေသာေၾကာင့္ ဤအရာသည္ မွန္ကန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ေသဆံုးေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း သူႏွင့္အတူေသသည္။ သူသည္ျမဳပ္ႏွံျခင္းကိုခံေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔လည္း သူႏွင့္အတူ ျမဳပ္ႏွံျခင္းကိုခံသည္။ သူသည္ ထေျမာက္ေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း သူႏွင့္အတူ ထေျမာက္ သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ေသျခင္းအားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းထဲမွ ထြက္ခြာႏိုင္ခဲ့သည္။ ဘုရား သခင္၏ အသစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းအေနျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ထေျမာက္ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူထေျမာက္သည္။ က်မ္းစာက “လူမည္သည္ကား ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာသတၱ၀ါျဖစ္၏။ ေဟာင္းေသာအရာတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီ။ ” ဟုဆိုသည္။ (၂ေကာ ၅း၁၇)

ဤက်မ္းပိုဒ္၏ ပထမစာေၾကာင္းကို ပိုမိုတိက်စြာ ဘာသာျပန္ပါက “တစံုတဦးသည္ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ ရွိပါက ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္တခုျဖစ္လာသည္” ဟုဘာသာျပန္ရေပမည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၏ဦးေခါင္းျဖစ္၍ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ရွိသူ မည္သူမဆို ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၌ သတၱ၀ါသစ္ (လူသစ္) ျဖစ္လာသည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၌ လူသစ္မ်ားျဖစ္သည္ကို သိျခင္းထက္ သာ၍အေရးႀကီးေသာအရာမရွိပါ။ က်မ္းစာက “ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင့္ ငါတို႔ကို ထေျမာက္ေစ၍ ေကာင္းကင္အရပ္၌ ေနရာေပးေတာ္ မူၿပီ။”ဟုဆိုသည္။

ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနရာမွာ အဘယ္နည္း? ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေနရာမွာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္ေသေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔အတြင္း၌ရွိၿပီး ေသျခင္းမွသူထေျမာက္ေသာအခါတြင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ သူ႔အတြင္း၌ရွိသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏အသစ္ေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း၌ ဦးေခါင္းအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္၌  ခ်ီးေျမာက္ျခင္းကိုခံရေသာအခါတြင္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္သူ႔အတြင္း၌ရွိသည္။ က်မ္းစာက “သို႔ေသာ္ လည္း က႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ ႂကြယ္၀ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔ကိုခ်စ္ေတာ္မူေသာ မဟာေမတၱာေတာ္အားျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္၌ ေသလ်က္ရွိေနေသာ ငါတို႔ကိုခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အသက္ရွင္ေစေတာ္မူၿပီ။ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။” ဟုဆိုထားသည္။ (ဧဖက္ ၂ း ၄-၆)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာတြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။

ပထမပိုင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာမွာ “ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္း၌ရွိေသာအသက္တာေဟာင္း” ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္ တုိ႔၏အသက္တာ၏ပထမပုိင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေမြးဖြားလာခ်ိန္မွစတင္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အသက္တာ၏ ပထမပုိင္းတြင္ဘာရွိသနည္း? ဤအပုိင္း၏စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အျပစ္မ်ား ႏွင့္႐ႈံးႏွိမ့္မႈမ်ားအားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ဤသမုိင္းစာမ်က္ႏွာ မ်ားကုိ အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကားတုိင္ထက္ရွိ ခရစ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိထည့္သြင္းသည္။ သူေသေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္းေသသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းထဲရွိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အသက္တာေဟာင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသခံျခင္း အားျဖင့္ အဆုံးသတ္သြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယပုိင္း၌  ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အသက္တာသည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ထဲရွိေသာ အသက္တာသစ္ျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးအရ ေမြးဖြားေသာအခါ ဤဘ၀စတင္လာသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေသာအခါ အသစ္ေသာဘ၀၌ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း သူႏွင့္အတူထေျမာက္သည္။ သူသည္ ေကာင္းကင္ေပၚျပန္တက္သြား ေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္းသူႏွင့္အတူတက္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္ရွိ သူ၏ေနရာကို ရယူေသာ အခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လည္း သူႏွင့္အတူ ထိုေနရာ၌ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္တာသစ္ကို စတင္အသက္ရွင္ရန္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္အတူ ေနရာခ်ထားျခင္းကိုခံရသည္။ ဤအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အသစ္ေသာ “စမွတ္” (Starting Point) ျဖစ္ သည္။ ဤအရာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စစ္မွန္ေသာ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဤပံုစံ အတိုင္းကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၾကည့္ျမင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အသက္တာ၏ ဒုတိယပိုင္း၌ ဘာေတြေရးထားသနည္း? ဤအပိုင္း၏စာမ်က္ႏွာမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ၿပီးျပည့္စံုမႈမ်ားႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားအားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ ဤအပိုင္းသည္ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပီးဆံုးမည္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထာ၀ရအုပ္စိုးခြင့္ရၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကေရာ? ထိုအျပစ္မ်ားသည္ ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းႏွင့္သာသက္ဆိုင္ၿပီး ခရစ္ေတာ္၏ ေသျခင္းအားျဖင့္ ထာ၀ရေပ်က္ကြယ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္သားဇာတိကေရာ?  ဤအရာသည္လည္း ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ၿပီး ကားတိုင္ ထက္၌  ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္တာေဟာင္းသည္ အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

“ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းကေရာ? ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းသည္ ယခုတြင္ မေပ်ာက္ကြယ္သြားေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤအရာ၏ အစိတ္အပိုင္းတခုမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းကို စြန္႔ခြာ၍ ဘုရားသခင္ ၏ အသစ္ေသာဖန္ဆင္းျခင္းအတြင္းသို႔ ကူးေျမာက္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈက “ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါ့စကားကိုနားေထာင္၍ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ကို ရသည္ျဖစ္၍ အျပစ္စီရင္ျခင္းကိုမခံရ။ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူျဖစ္၏။” ဟုဆိုထားသည္။ (ေယာ ၅း၂၄)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေသျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းစိုးစံရာ ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းမွ အသစ္ သို႔ ကူးေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထေျမာက္ေစျခင္းကို ခံရေသာအခါ ဖန္ဆင္းျခင္း အသစ္ ျဖစ္ေသာ ထေျမာက္ေသာအသက္တာတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ “ေသျခင္းမွအသက္ရွင္ျခင္းသို႔” ကူးေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္း၌  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဇာတိပကတိဘက္၌ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္း အသစ္တြင္မူ  ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ပကတိဘက္၌ရွိၾကသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ဖြားျမင္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဇာတိ ပကတိဘက္ကို စြန္႔ခြာ၍ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ျဖစ္ေသာ ၀ိညာဥ္ပကတိဘက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ က်မ္းစာက “သို႔ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္၊ သင္တို႔အထဲ၌ က်န္း၀ပ္ေတာ္မူလွ်င္။ သင္တို႔သည္ ဇာတိပကတိဘက္၌ရွိၾကသည္မဟုတ္၊ ၀ိညာဥ္ပကတိဘက္၌ ရွိၾက၏။ (ေရာ ၈း၉)

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ၾကည့္ေသာအခါ ဘာကုိသူျမင္သနည္း? သူ၏ ဖန္ဆင္းျခင္း အသစ္၌ရွိေသာ လူသစ္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုျမင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ား ဘယ္ေရာက္သြားသနည္း? ထာ၀ရ ေပ်ာက္ ကြယ္သြားၿပီျဖစ္သည္။ “အျပစ္သား” လည္း ဘာျဖစ္သြားသနည္း? သူသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ကားတိုင္ထက္၌ အေသ သတ္ျခင္းကိုခံ၍ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ျမဳပ္ႏွံျခင္းကိုခံခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္လ်က္ရွိေသာ ကမၻာေလာကႀကီး ဘာျဖစ္သြားသနည္း? ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လူသစ္မ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ ဤကမၻာေလာကႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္း တခုအေနျဖင့္ မပါ၀င္ေတာ့ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ထဲ၌ ရွိၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ပါအရာမ်ားသည္ မွန္ကန္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ အတြင္း၌ ထာ၀ရကာလ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

သင္သည္ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ထာ၀ရဆက္သြယ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ ရွိေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ အၿမဲတမ္းကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုၾကည့္သည္။ အျခားပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ဘယ္ေတာ့မွ မၾကည့္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ ၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္၌ ထာ၀ရကာလ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တလံုးတ၀တည္း ျဖစ္ၾကသည္။

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏိုင္ငံသားဘ၀

ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားဆိုေသာ လူတစုရွိသည္။ ထိုလူစုသည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ဆီသို႔ ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာ္လည္း  အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုအထိ ဤကမၻာေပၚတြင္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ ဤကမၻာေလာက၌ရွိေနေသာ္လည္း ကမၻာေလာကႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေယ႐ႈသည္ နတ္ဆိုးမ်ားကိုေအာင္ႏိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုးကို တပည့္ေတာ္တို႔အားေပးခဲ့ေသာ္လည္း နတ္ဆိုးမ်ား ကို ေအာင္ႏိုင္ေသာအခြင့္တန္ခိုး၌ ၀မ္းမေျမာက္ရန္ေျပာခဲ့ၿပီး “သင္တို႔၏နာမည္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္စာရင္း၌၀င္သည္ကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾကေလာ့”ဟု ေျပာခဲ့သည္။ (လု ၁၀း၂၀)

အဓိကသိရမည့္အခ်က္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ပင္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဆိုျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔ တေန႔ေန႔သြားၾကမည္ဆိုသည့္အခ်က္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ နာမည္မ်ားသည္ ယခု တြင္ပင္ ထိုေနရာ၌ေရးထားသည္။ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၏ နာမည္စာရင္း စာလိပ္ေပၚ၌ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ရွိၾကသည္။ က်မ္းစာက “ငါတို႔က်င့္ေသာ အက်င့္ဟူမူကား ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္စပ္ဆိုင္လ်က္ရွိ၏” ဟု ေျပာထားသည္။ (ဖိ ၃း၂၀)

ယခုသင္သည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသားစာရင္းကို ဖတ္ၾကည့္ပါက သခင္ေယ႐ႈကို သိၿပီးခ်စ္ၾကေသာသူမ်ား၏ နာမည္ အားလံုးသည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ လက္ရွိႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေရးထြင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။

 

 

 

 

ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကမၻာႏွစ္ခု၌ေနထိုင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အခက္အခဲမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ႏွင့္ စပ္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ဖန္ဆင္းျခင္း အေဟာင္းထဲ၌  ဆက္လက္အသက္ရွင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းကို “လက္ရွိ မေကာင္းမႈမ်ား ျပည့္လ်က္ရွိေသာကမၻာ” ဟုေျပာထားသည္။ ပေရာဖက္ ေဟရွာယသည္ နာက်င္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အေတြ႕အႀကံဳတခုကို မွ်ေ၀ေျပာျပထားသည္။ က်မ္းစာက “..ငါသည္ ညစ္ညဴးေသာႏႈတ္ခမ္းရွိေသာ လူမ်ိဳးတြင္ေနလ်က္ႏွင့္..” ဟုေျပာထား သည္။ (ေဟရွာ ၆း၅)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုအထိ ဤကမၻာေပၚတြင္ေနရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤကမၻာသည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ အိမ္မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္၀ိညာဥ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္၌ ယခုတြင္ပင္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ႏိုင္သည္။

ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္သည္ မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဤအရာသည္ စစ္မွန္သည္။ ခရစ္ေတာ္ ၏ခ်ီးေျမာက္ျခင္းခံရပံုႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ အရာအားလံုးကို လူမ်ားအျမင္မွ ဖံုးကြယ္ထားေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ ယခု အခ်ိန္တြင္ပင္ ဘုရားသခင္၏ အသစ္ေသာဖန္ဆင္ျခင္း၏ ဦးေခါင္းအေနျဖင့္ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ဦးရစ္သရဖူ အေနျဖင့္ ေဆာင္းထားသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက “...ယခုမူကား ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ခ်ထားလ်က္ရွိသည္ ကို ငါတို႔မျမင္ရၾကေသး။ ေယ႐ႈသည္ .....ေခါင္းေတာ္၌ ဘုန္းအသေရပတ္ရစ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါတို႔ ျမင္ၾက၏” ဟု ဆိုထားသည္။ (ေဟၿဗဲ ၂း၈-၉)

ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားစြာသည္ ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္ကို နားမလည္ၾကပါ။ ဤကမၻာရွိ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ဘုရားသခင္ကို သူတို႔သည္ ေျမာ္ၾကည့္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအရာသည္ ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္မဟုတ္ပါ။

ယခုတြင္ ဘုရားသခင္၏အစီအစဥ္ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္အားလံုးသည္ သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ေပၚတြင္ အဓိကထားသည္။

ကမၻာေလာကသည္ စာတန္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိသည္။ သူသည္ မ်က္ျမင္မရေသာ ေနာက္ကြယ္မွ အုပ္စိုး သူျဖစ္သည္။ သူ႔ကို “ဤကမၻာေလာက၏ဘုရား” ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ (၂ေကာ ၄း၄)၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္ သားေတာ္အ တြက္ ေနရာမရွိသည့္အတြက္ ဤကမၻာေလာကသည္ ဘုရားသခင္၏ တရားစီရင္မႈေအာက္၌က်ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ တေန႔တြင္ စာတန္၏ကမၻာေလာကသည္ လံုး၀ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက လူသားေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ “ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကိုအေမြဆက္ခံသူ” ဟူ၍ေျပာထားသည္။ ဘုရားသခင္၌ ရွိသမွ်အရာအားလံုးကို ဆက္ခံရရွိသူဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။

တေန႔တြင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ႀကီးစြာေသာဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ျပန္လာမည္ျဖစ္ၿပီး စၾက၀ဠာအတြင္းရွိ ဘုရား သခင္ပိုင္ဆိုင္သမွ် အရာအားလံုးကို ျပန္လည္ရယူမည္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းထင္ရွားေသာ ဘုရင္အေန ျဖင့္ အုပ္စိုးမည္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အလာကို ေစာင့္ေျမာ္ေနၾကသည္။ သူလာေသာအခါ သူ၏ဘုန္းထင္ရွား ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကဲ့သို႔ေသာ ထေျမာက္ေသာကိုယ္ခႏၶာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေပးမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက “ငါတို႔က်င့္ေသာ အက်င့္မူကား၊ ေကာင္းကင္ဘံုႏွင့္စပ္ဆိုင္လ်က္ရွိ၏။ ကယ္တင္ေတာ္မူေသာအရွင္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္း ကင္ဘံုမွ ႂကြလာေတာ္မူမည္ဟု ငါတို႔သည္ ေျမာ္လင့္လ်က္ေနၾက၏။ ထိုသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာကိုပင္ မိမိ ေအာက္၌ ႏွိမ့္ခ်ႏိုင္ေတာ္မူေသာ ျပဳျပင္အားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ယုတ္ညံ့ေသာငါတို႔၏ကိုယ္ခႏၶာကိုပင္၊ ဘုန္းအသေရေတာ္ ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ကိုယ္ခႏၶာေတာ္၏နည္းတူျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ အသစ္ျပင္ဆင္ေတာ္မူလတံ့။” ဟု ဆိုထားသည္။ (ဖိ ၃း၂၀-၂၁)

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆငး္ျခင္းအသစ္၏ မူလအစႏွင့္ဦးစီးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ သည္။ ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အားလံုးသည္ သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ေပၚတြင္ အဓိကထားသည္။

ျပန္လည္စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ ယခုအခါခရစ္ေတာ္ကိုေနရာအသစ္၌လူသစ္ျဖစ္ေစသည္။ သူသည္ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္း အသစ္၏အစႏွင့္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔တြင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္ေနပါသလား? အေသအခ်ာပင္အသက္ရွင္ေနပါသည္၊ သို႔ျဖစ္လ်င္ ဘယ္ေနရာမွာ အသက္ရွင္ေနသနည္း? သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္၌ အသက္ရွင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

 

ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၏ အလယ္ဗဟိုႏွင့္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသည္။ ဤသို႔ ေကာင္းကင္ဘံုဖြဲ႔စည္းမႈစနစ္အား ျပန္လည္စီစဥ္ေနရာခ်ထားသည္ကို သိျမင္ရျခင္းမွာ အလြန္ပင္ေကာင္းျမတ္ေပသည္။ ဤႀကီးျမတ္ေသာ အမွန္တရားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏  အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေသဆံုး၍ ျမဳပ္ႏွံျခင္း ခံရသည္။ သူသည္ ဤကမၻာႏွင့္လံုး၀ကြာျခားေသာ အေျခအေနအသစ္တခု၌ ထေျမာက္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ (အတြင္း)၌ ရွိပါက သူရွိသည့္ေနရာတြင္ သူႏွင့္အတူရွိမည္ျဖစ္သည္။

ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္း၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးအရေသဆံုး၍ ဇာတိပကတိဘက္၌ရွိၿပီး စာတန္၏ေမွာင္မိုက္ ႏိုင္ငံထဲ၌ ရွိေနသည္။ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္၀ိညာဥ္ေရးအရ အသက္ရွင္၍ ၀ိညာဥ္ပကတိဘက္၌ရွိၿပီး ဘုရားသခင္သားေတာ္၏ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ရွိေနမည္။ အေဟာင္းတို႔သည္ ေျပာင္းလဲ၍ အရာအားလံုးတို႔သည္ အသစ္ျဖစ္လာ ၾကသည္။ က်မ္းစာက “အလင္း၌ေနေသာ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏အေမြကို ငါတို႔သည္ ဆက္ဆံ၀င္စားထိုက္မည္အေၾကာင္း၊ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၏။ ေမွာက္မိုက္တန္ခိုးမွလည္း ငါတို႔ကိုႏႈတ္၍ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္၏ႏိုင္ငံထဲသို႔ သြင္းေတာ္မူ၏။” ဟုဆိုထားသည္။ (ေကာ ၁း၁၂-၁၃)

ဘုရားသခင္သည္ ဤကမၻာမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေရြးႏႈတ္၍ ဘယ္သို႔ပို႔ေဆာင္ေပးသနည္း?  ေကာင္းကင္ဘံုေလာ? မဟုတ္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္စြာေသာသားေတာ္၏ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္းခံရသည္ဟု ေျပာထား သည္။ ယခုတြင္ပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရွိေနၾကသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္၏ ႀကီးျမတ္၍ ဘုန္ထင္ရွားေသာ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ ၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္သည္ ေ၀းလွစြာေသာအနာဂတ္ရွိ အရာတခုမဟုတ္ပါ။ ဤအရာသည္ လက္ရွိအမွန္တကယ္ ျဖစ္ေန ေသာအရာတခုျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ယခုတြင္ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္၌ အုပ္စိုးမင္းမူလ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုတြင္ပင္ သူ၏ၫႊန္ၾကားလမ္းျပမႈေအာက္၌ရွိေနၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူဤသို႔ေျပာပါ။ “ကၽြႏ္ုပ္ သည္ ေနရာအသစ္တခု၌ လူသစ္တေယာက္ျဖစ္သည္ ”

 

ေမးခြန္းမ်ား ။

၁။ ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို အရာအားလံုးတို႔၏သခင္ျဖစ္ေစ႐ံုမက ...

(က) “ဘုရားသခင္၏သားသမီးမ်ား” ဆိုေသာမိသားစုအသစ္၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္ေစသည္။

(ခ)    အာဒံမိသားစု၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစသည္။

 

၂။ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ မိသားစုအသစ္တခုရွိ႐ံုမက ...

(က) ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္တခုလည္း သူ၌ရွိသည္။

(ခ) သာ၍ေကာင္းေသာကမၻာလည္းသူ၌ရွိသည္။

 

၃။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဂူသခ်ႋဳင္းမွ ထေျမာက္ေသာအခါ ...

(က) ဤေလာက၏အစိတ္အပိုင္းတခုအေနျဖင့္သာ ထေျမာက္၍ ကိုယ္ခႏၶာအသစ္တခုကိုရရွိသည္။

(ခ) ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ျဖစ္ေသာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား၀ိညာဥ္ကမၻာသစ္တခု၌ ထေျမာက္သည္။

 

၄။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကို ဤသို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။

(က) ကၽြႏ္ုပ္ကိုသနားေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈေပးသည္။

(ခ) ေယႈ႐ခရစ္ေတာ္၏ ေသြးေတာ္အားျဖင့္။

 

၅။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္သားဇာတိျပသနာကို ဤသို႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည္။

(က) သာ၍ေကာင္းေသာလူတဦးျဖစ္လာေစရန္ ကူညီေပးျခင္းအားျဖင့္၊

(ခ) ကားတိုင္ထက္ရွိ ခရစ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ကၽြႏ္ုပ္ကိုထည့္သြင္းျခင္းအားျဖင့္၊

 

၆။ ခရစ္ေတာ္၌  ျဖစ္ပ်က္သမွ်သည္ ...

(က) ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌ရွိေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌လည္း ျဖစ္ပ်က္သည္။

(ခ) သူ၌သာျဖစ္ပ်က္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္မဆိုင္ပါ။

 

 

၇။ ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ ...

(က) သာ၍ေကာင္းေသာလူတဦးျဖစ္လာေသာ္လည္း ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္း၌သာရွိေနေသးသည္။

(ခ) ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္၌ လူသစ္တေယာက္ျဖစ္သည္။

 

၈။ ဖန္ဆင္းျခင္းအေဟာင္းရွိ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔၏ အသက္တာအေဟာင္းသည္ ...

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္သည္။

(ခ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေသေသာအခါ အဆံုးသတ္မည္။

 

၉။ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္၌ရွိေသာကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာသစ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ၀ိညာဥ္ေရးအရ ဒုတိယအႀကိမ္ ေမြးျခင္းကိုခံေသာအခါ စတင္အသက္ရွင္လာၿပီး ...

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေသေသာအခါ အဆံုးသတ္သြားမည္။

(ခ) ဘယ္ေတာ့မွအဆံုးသတ္မည္မဟုတ္ပါ။

 

၁၀။ ယခုအခါတြင္ ဘုရားသခင္၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္အားလံုးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ေပၚတြင္ အဓိကထားသည္။

(က) သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းအသစ္ေပၚ၌။

(ခ) ဤကမၻာကိုသာ၍  ေကာင္းေသာေနရာျဖစ္လာေစရန္ အေပၚ၌။

 

ျပဳစုသူမ်ား။  အန္ဒရူး၊ ဖိလစ္ ႏွင့္ ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)