ဘုရားသခင္၏ႀကီးစြာေသာေအာင္ႏိုင္ျခင္း God’s Great Victory


Lesson 4

အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၂၊    ဖတ္ရန္က်မ္းစာ ။ ။ ေယာ ၂၀

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

ၿပီးခဲ့သည့္သင္ခန္းစာ၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူၾကားရွိ ႀကီးမားေသာအျပစ္ဆိုသည့္ အတားအဆီးကို ခရစ္ေတာ္က မည္သို႔ ဖယ္ရွားခဲ့ပံုကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလ့လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကိုယ္စား အျပစ္၏အဖိုးအခကို အျပည့္အ၀ ေပးေခ်ျခင္းအားျဖင့္ ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္ထက္မွာ မိမိကိုယ္ကို စြန္႔လႊတ္ပူေဇာ္ျခင္း၌ လံုး၀ေက်နပ္မႈရွိေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အား ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစ၍ သူ၏လက်္ာေတာ္ဘက္၌  ဘုန္းထင္ရွားစြာ ေနရာခ်ထားျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ ေက်နပ္မႈကို ျပသခဲ့သည္။ “ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္” သည္ ဘုန္းအသေရ အႀကီးျမတ္ဆံုးေနရာျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ “ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ႂကြေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ေကာင္းကင္တမန္အစရွိေသာ အာဏာစက္တန္ခိုးမ်ားတို႔ကို အုပ္စိုးလ်က္၊ ဘုရားသခင္၏ လက်္ာေတာ္ဘက္၌ ရွိေတာ္မူ၏။” (၁ေပ ၃း၂၂)

 

ခရစ္ေတာ္၏ဘုန္းထင္ရွားစြာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း

ေယ႐ႈသည္ ေန႔ခင္းဘက္ (၃) နာရီခန္႔တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ အရိမသဲၿမိဳ႕သားေယာသပ္သည္ ေရာမနယ္စား ထံလာ၍ ေယ႐ႈ၏အေလာင္းေတာ္ကိုေပးရန္ ရဲ၀ံ့စြာေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ပိလတ္မင္းသည္ ေယာသပ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။

ေယ႐ႈကို ေက်ာက္၌ထြင္းထားေသာ သခ်ႋဳင္းဂူအသစ္တခု၌ ျမဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ သူသည္ သံုးရက္ႏွင့္သံုးည တိုင္ေအာင္ ဂူထဲ၌ လဲေလွ်ာင္းခဲ့ေသာ္လည္း သူ၏ကိုယ္ခႏၶာမွာပုပ္သိုးသြားျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ က်မ္းစာက “ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းေသာသူ အားလည္ ပုပ္စပ္ျခင္းကို ရွိေစေတာ္မမူဘဲလ်က္၊--” ဟုဆိုခဲ့သည္။ (ဆာ၊ ၁၆း၁၀)

သံုးရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ ေနမထြက္မီ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ခဲ့သည္။ ပထမဆံုး သူသည္ မာဂ ဒလမာရိကို ကိုယ္ထင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပတ႐ုကို ကိုယ္ထင္ျပခဲ့သည္။ Emmaus ဧေမာက္ရြာသို႔သြားရာလမ္းတြင္ တပည့္ေတာ္ (၂) ေယာက္ကိုလည္း ကိုယ္ထင္ျပခဲ့သည္။ ထိုညတြင္းပင္ တပည့္ေတာ္ (၁၀) ေယာက္သည္ ေယ႐ႈကို ေတြ႕ခဲ့ၿပီး သခင္ႏွင့္အတူ ငါးႏွင့္ပ်ားရည္ကို စားခဲ့ၾကသည္။ ေသာမသည္ ထိုေနရာ၌ ရွိမေနခဲ့ပါ။

တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သခင္ေယ႐ႈ ထေျမာက္ၿပီး သူတို႔အား ကိုယ္ထင္ျပေၾကာင္းကို ေသာမအား ေျပာျပေသာ အခါ ေသာမသည္ သူတို႔ကို မယံုၾကည္ခဲ့ပါ။ သူက “လက္ေတာ္၌ သံ႐ိုက္ရာခ်က္ကို မျမင္၊ သံ႐ိုက္ရာခ်က္ကို လက္ညႇိဳး ႏွင့္ မတို႔မစမ္း၊ နံေဖးေတာ္ကိုလည္း လက္ႏွင့္ မစမ္းမသပ္ရလ်င္၊ အကၽြႏ္ုပ္မယံု” ဟုဆိုခဲ့သည္။ (ေယာ ၂၀း၂၅)

၈-ရက္ၾကာၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္၏ ပထမဆံုးရက္တြင္ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ အခန္းတခုထဲ၌ အတူတကြ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ေသာမလည္း သူတို႔ႏွင့္အတူရွိသည္။ ေယရႈသည္ ထပ္မံ၍ ကိုယ္ထင္ျပခဲ့ၿပီး “ၿငိမ္သက္ျခင္း ရွိၾကေလာ့” ဟူ၍ သူတို႔အားမိန္႔ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေသာမဘက္သို႔လွည့္၍ သူ၏လက္ေတာ္အားတို႔ထိရန္၊ သံ႐ိုက္ရာ ဒါဏ္ခ်က္မ်ားအား စမ္းၾကည့္ရန္ႏွင့္ သူ၏နံေဖးကို လက္ျဖင့္စမ္းရန္၊ ေသာမအားေျပာခဲ့သည္။ ေသာမသည္ ေနာက္ထပ္ သံသယ မ၀င္ေတာ့ပါ။ သူသည္ သခင္ေယ႐ႈကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္၍ “အကၽြႏ္ုပ္၏အရွင္၊ အကၽြႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ပါတကား” ဟု ေလွ်ာက္ဆိုခဲ့သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ထေျမာက္ၿပီး ရက္(၄၀) အေတာအတြင္း ကမၻာေျမေပၚတြင္ ကိုယ္ထင္ျပခဲ့သည္။ တပည့္ေတာ္ မ်ားအား အႀကိမ္အေတာ္မ်ားမ်ား ကိုယ္ထင္ျပခဲ့သည္။ တႀကိမ္တြင္ လူေပါင္း (၅၀၀) ေက်ာ္သည္ ထေျမာက္ေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ဖူးျမင္ခဲ့ၾကသည္။ က်မ္းစာက “အေသခံေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ တမန္ေတာ္တို႔အား ရက္ ၄၀ ပတ္လံုးကိုယ္ကိုျပ၍ .....မိမိအသက္ရွင္သည္အေၾကာင္းကို ခိုင္ခံ့ေသာ သက္ေသမ်ားအားျဖင့္ ျပေတာ္မူ၏” ဟုဆိုသည္။ (တမန္ ၁း၃)

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပထေျမာက္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏၊ ေသျခင္း၊ အျပစ္ႏွင့္စာတန္တန္ခိုးအေပၚသို႔ ႀကီးစြာ ေသာ ေအာင္ႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈ၏တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ကားတိုင္ထက္၌ သခင္ေသဆံုးပံုကိုၾကည့္၍ ေၾကာက္ရြံ႕ ထိတ္လန္႔ၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္၏ႀကီးျမတ္ေသာထေျမာက္ျခင္းသည္ သူတို႔ကိုေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ရဲရင့္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေစခဲ့သည္။ သူတို႔သည္ ေနရာတိုင္းသို႔သြား၍ ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာခဲ့ၾက သည္။ က်မ္းစာက “သခင္ေယ႐ႈ ထေျမာက္ေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကို တမန္ေတာ္တို႔သည္ ႀကီးေသာတန္ခိုးႏွင့္ သက္ေသ ခံ၍၊ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ ႀကီးေသာတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုၾက၏” ဟုဆိုသည္။ (တမန္ ၄း၃၃)

 

ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္အေပၚ “ေအာင္ႏိုင္သူ” ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ ပထမလူ အာဒံသည္ ေသြးေဆာင္ျခင္းခံရေသာအခါ သူသည္အျပစ္လုပ္ၿပီး အျပစ္ႏွင့္ ေသျခင္းကုိ ဤေလာကအတြင္းသုိ႔ ယူေဆာင္လာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ ဒုတိယလူ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ ခံရ ေသာအခါ ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ခရစ္ေတာ္သည္ “ငါတုိ႔ခံရသည္နည္းတူ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ကုိ ခံဘူးေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သုို႔ရာတြင္ ဒုစ႐ုိက္အျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏” ဟုဆုိသည္။ (ေဟ ၄း၁၅)

ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔သာသနာျပဳလုပ္ငန္း၏ အစမွာပင္ အျပစ္အေပၚေအာင္ပြဲခံႏုိင္ခဲ့သည္။ ေတာထဲ၌  စာတန္ သည္ အျခားမည္သူမွ် ေသြးေဆာင္ျခင္းမခံခဲ့ရဘူးေသာ ေသြးေဆာင္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ေသြးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ႏွင့္စာတန္အေပၚ လုံး၀ဥႆုံ ေအာင္ႏုိင္သူျဖစ္ခဲ့သည္။

သူ႔ဘ၀တေလွ်ာက္လုံးတြင္လည္း ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္အေပၚေအာင္ပြဲဆင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက သူသည္ “ဒုစ႐ုိက္ကုိမျပဳ။ ႏႈတ္ေတာ္၌လည္းမုသာကုိရွာမေတြ႕” ဟုဆုိသည္။ (၁ေပ ၂း၂၂) သူ၏ အခါးသီးဆုံးရန္သူမ်ား အပါအ၀င္ မည္သူကမွ သူ႕တြင္အျပစ္ရွိသည္ဟု ေထာက္မျပႏုိင္ပါ။

စာတန္သည္ “ကုိယ္ကာယတပ္မက္ျခင္း၊ မ်က္စိတပ္မက္ျခင္းႏွင့္ ေလာကီ၌၀ါႂကြားျခင္းစသည္တုိ႔ကုိ ခရစ္ေတာ္ အေပၚ၌ ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္၌ ဤအရာတုိ႔ကုိ သူရွာမေတြ႕ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ေယ႐ႈက “အေၾကာင္းမူကား၊ ဤေလာကကုိ အစုိးရေသာမင္းသည္ (စာတန္သည္) လာဆဲျဖစ္၏။ လာေသာ္လည္း ငါ၌ အဘယ္အခြင့္အေရးကုိမွ် မေတြ႕ရ” ဟုဆုိသည္။  (ေယာ ၁၄း၃၀)

ကားတုိင္ေပၚ၌အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ျပႆနာတခုလုံးကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ သူသည္ လူႏွင့္ဘုရားၾကားရွိ အျပစ္ဆုိသည့္ အတားအဆီးႀကီးကုိ ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “ယခုမူကား၊ ဤကပ္ ကာလအဆုံး၌ တခါတည္း ကုိယ္ကုိပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ အျပစ္မ်ားကုိ သုတ္သင္ပယ္ရွားျခင္းငါွ၊ ေပၚထြန္းေတာ္မူ၏။” ဟု ဆုိသည္။ (ေဟၿဗဲ  ၉း၂၆)

 

ခရစ္ေတာ္သည္ စာတန္အေပၚႀကီးစြာ ေအာင္ႏုိင္သူျဖစ္သည္။

စာတန္သည္ ေကာက္က်စ္ေသာသူမ်ားအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကုိ ရွက္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေသျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ေသေစၿပီးေနာက္ သူသည္ႀကီးစြာေသာ ေအာင္ပြဲဆင္ႏုိင္ၿပီဟု ထင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤသည္မွာ အမွားတကာ အမွားဆုံး ထင္ျမင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္မွာ သခင္ေယ႐ႈသည္ ေသျခင္းအားျဖင့္ စာတန္၏တန္ခုိးကုိ ႐ုိက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးပစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာ က ဘုရားသခင္၏သားေတာ္သည္ အေသြးအသားကုိယ္ခႏၶာကုိ ေဆာင္ယူခဲ့ျခင္းအေၾကာင္းမွာ “အေသခံေတာ္မူေသာ အားျဖင့္၊ ေသျခင္းတရားကုိ အစုိးရေသာသူတည္းဟူေသာ မာနတ္၏တန္ခုိးကုိ ခ်ဳိးဖဲ့ဖ်က္ဆီးရန္” ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ (ေဟၿဗဲ ၂း၁၄)

စာတန္နွင့္ ေမွာင္မုိက္ကုိအုပ္စုိးသူမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ကိုသခ်ႋဳင္းဂူအတြင္း၌ ထာ၀စဥ္ျမွဳပ္ႏွံထားရန္ အစြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ ေယရႈသည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္၍ စာတန္ႏွင့္ ေမွာင္မုိက္တန္ခုိးမ်ားအေပၚေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

 

ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းအေပၚ ႀကီးစြာေအာင္ႏုိင္သူျဖစ္သည္။

လူသား၏အျပစ္ေၾကာင့္ စာတန္သည္ ေသျခင္း၏တန္ခုိးျဖင့္ လူသားအေပၚလႊမ္းမိုးခြင့္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရား သခင္၌ ပုိ၍ႀကီးမားေသာ “ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏တန္ခုိးေတာ္” ရွိသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ေသျခင္းစက္ကြင္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက သူသည္ လူတုိင္း အတြက္ ေသျခင္းကုိ ျမည္းစမ္းခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းမတုိင္မီ ေသျခင္းသည္ လူမ်ားကုိ သူ၏တန္ခုိးအားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ သခ်ဳႋင္းတြင္းမွထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေသျခင္း၏ တန္ခုိးကုိ ထာ၀ရကာလ႐ုိက္ခ်ဳိးပစ္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ “ေသျခင္းအေၾကာင္းကုိပယ္ရွား၍၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မေဖာက္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ဧ၀ံေဂလိတရားအားျဖင့္ ထင္ရွားေစေတာ္မူၿပီ။” ဟုဆုိသည္။ (၂တိ ၁း၁၀)

ခရစ္ေတာ္ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ ၀ိညာဥ္ေရးအရ အေရးပါမႈကုိ သိနားလည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ခရစ္ေတာ္ကုိ သခ်ဳႋင္းဂူအတြင္း၌ ၾကာရွည္စြာထားရွိရန္ စာတန္၊ အျပစ္ႏွင့္ ေသျခင္း၏တန္ခုိးမ်ား အားလုံးသည္ စုစည္းလုပ္ေဆာင္ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ သူ႔ခမည္းေတာ္၏ ႂကြယ္၀ေသာ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္အားျဖင့္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္လာခဲ့ သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းတြင္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္ေသာတန္ခုိးေတာ္ ျပသထားမႈကုိ ေတြ႕ရသည္။ (ဧဖက္ ၁း၁၅-၂၁) ကုိ ၾကည့္ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ သူ႔သားေတာ္ကုိ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစ၍ သူ႔ရန္သူအားလုံးအေပၚေအာင္ႏုိင္ေသာ တန္ခုိး ေတာ္ကုိေပးခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ “ေသျခင္းမွထေျမာက္ေတာ္မူ၍၊ တန္ခုိးႏွင့္တကြ ဘုရားသင္၏ သားေတာ္ ထင္ရွားစြာျဖစ္ေတာ္မူေသာသူ” ဟုဆုိသည္။ (ေရာမ ၁း၄) တြင္ ၾကည့္ပါ။

 

ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာ အဦးဆုံးေသာလူျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္ကုိ “ေသျခင္းမွဦးစြာဖြားေသာသူ” ဟုလည္းေခၚသည္။ အေၾကာင္းမွာ ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကုိ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံးလူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေယ႐ႈသည္ လူ (၃) ဦးကုိ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစခဲ့ေသာ္လည္း ထုိလူမ်ားသည္ ယခင္လူကုိယ္ခႏၶာ၌သာ အသက္ျပန္ရွင္ၾကျခင္းျဖစ္၍၊ အခ်ိန္တန္ေသာအခါ အျခားသူ မ်ားကဲ့သုိ႔ ေသဆံုးသြားၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ေသာအခါ သူ၌ဘုန္းေတာ္ထြန္းေတာက္ေသာ၊ ထေျမာက္ျခင္း၏ အသစ္ ေသာ ခႏၶာကုိယ္သည္ အသား။ အ႐ုိးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း အေသြးမရွိပါ။

ေယ႐ႈသည္တပည့္ေတာ္မ်ားကုိ ကုိယ္ထင္ျပေသာအခါ သရဲတေစၦ (သုိ႔) ၀ိညာဥ္ဟု သူ႔ကုိထင္ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေယ႐ႈကသူတုိ႔အား “ငါ့လက္ကုိ ၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ေျခကုိလည္း ၾကည့္ၾကေလာ့။ ငါ့ကုိယ္ပင္ျဖစ္၏။ ငါ့ကုိၾကည့္႐ႈစမ္းသပ္ ၾကေလာ့။ ငါသည္သင္တု႔ိျမင္သည္အတုိင္း အ႐ုိးအသားႏွင့္ျပည့္စုံ၏” ဟုဆုိခဲ့သည္။ (လုကာ ၂၄း၃၉)

သူ၏ႀကီးျမတ္စြာထေျမာက္ေသာကုိယ္ခႏၶာအားျဖင့္ ေယ႐ႈသည္ တေနရာမွတေနရာသို႔ ခ်က္ခ်င္းသြားလာႏုိင္ သည္။ သူသည္ နံရံမ်ားႏွင့္ပိတ္ထားေသာ တံခါးမ်ားကုိ ထြင္းေဖာက္သြားလာႏုိင္သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ တဖန္ျပန္ႂကြလာေသာအခါ သူကဲ့သုိ႔ ဘုန္းထြန္းေတာက္၍  အသစ္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားေပးမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ ကုိယ္ခႏၶာအသစ္တြင္ နာဖ်ားျခင္းႏွင့္ ေသျခင္းလုံး၀ ျဖစ္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ေပါလုက ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ကယ္တင္ရွင္ သခင္ေယ႐ႈ ခရစ္ေတာ္ကုိ ရွာေဖြၾကရန္ ေျပာထားသည္။ ထုိသခင္သည္ “ယုတ္ညံ့ေသာငါတုိ႔၏ ကုိယ္ခႏၶာကုိပင္၊ ဘုန္းအသေရေတာ္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ကိုယ္ခႏၶာေတာ္၏ နည္းတူ ျဖစ္ေစမည္” ျဖစ္သည္။ (ဖိ ၃း၂၁)

 

ခရစ္ေတာ္သည္ ေအာင္ပြဲခံ၍ ေကာင္းကင္ေပၚသုိ႔ ျပန္ႂကြသြားခဲ့သည္။

ေရွးေခတ္ေရာမဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ စစ္ပြဲ၌ေအာင္ႏုိင္ၿပီးေနာက္ ေရာမၿမိဳ႕သုိ႔ျပန္လာေသာအခါ ေရာမလူထုက သူတုိ႔ကုိ သူရဲေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆုိၾကသည္။ သူတုိ႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ရွိလူမ်ားစြာသည္ စု႐ုံးေရာက္ရွိလာၾကၿပီး ေအာင္ႏုိင္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ သူတုိ႔၏ရန္သူမ်ားကုိ ျမင္းရထားမ်ားတြင္ ခ်ည္တြဲထားလ်က္ ေအာင္ပြဲခံသည့္အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕အတြင္းသုိ႔ လွည့္လည္စီးနင္းၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံသုိ႔ျပန္ႂကြေသာအခါ စာတန္ႏွင့္ေမွာင္မုိက္တန္ခုိးမ်ားအားလုံးအေပၚ၌ ေအာင္ႏုိင္ သူအေနျဖင့္ ျပန္ႂကြသြားျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔အား ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာရန္သူမ်ားကုိလည္း ထင္ရွားစြာ ျပသခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “အထြဋ္အျမတ္၊ အာဏာစက္မ်ားကုိလုုယူလွ်င္၊ ထင္ရွားစြာထုတ္ျပ၍ လက္၀ါးကပ္တုိင္ေတာ္အားျဖင့္ ေအာင္ပြဲခံေတာ္မူၿပီ” ဟု ဆုိသည္။ (ေကာ ၂း၁၅)

 

ခရစ္ေတာ္သည္ေကာင္းကင္ဘုံရွိ ပလႅင္ေပၚသို႔ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။

ခမည္းေတာ္သည္ သူ႔ခ်စ္စြာေသာသားေတာ္ကို ဘုန္းထင္ရွားေသာအိမ္ေတာ္သို႔ ႀကိဳဆို၍ဘုန္းအသေရႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္အႂကြယ္၀ဆံုးေနရာကိုေပးခဲ့သည္။ ေယ႐ႈသည္ ကမၻာေပၚတြင္ရွိစဥ္ သူ႔ဘ၀တေလွ်ာက္လံုး၌ ခမည္းေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ကားတိုင္ေပၚသို႔ တက္မည့္ဆဲဆဲတြင္ပင္ ခမည္းေတာ္ထံ ဤသို႔ ဆုေတာင္းခဲ့သည္။ “အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေျမႀကီးေပၚကိုမွာ ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုန္းကိုထင္ရွားေစပါၿပီ။ အိုအဘ....ယခုတြင္ အကၽြႏ္ုပ္ကို အထံေတာ္၌ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူပါ။” (ေယာ ၁၇း၄၅)

ခမည္းေတာ္သည္ စၾက၀ဠာရွိ အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာေနရာကို ခရစ္ေတာ္အားေပးျခင္းျဖင့္ ဤဆုေတာင္းသံကို နားေညာင္းအေျဖေပးခဲ့သည္။ လူသား၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ယခုအခါတြင္ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေပၚ၌ ေနရာခ်ထားျခင္း ခံထားရၿပီးျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက “ခပ္သိမ္းေသာအထြဋ္အျမတ္၊ အာဏာစက္၊ တန္ခိုး၊ အစိုးရျခင္းမွစ၍၊ ယခုဘ၀ ေနာင္ဘ၀၌ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ေသာ ဘြဲ႕နာမအလံုးစံုတို႔အထက္၊ ေကာင္းကင္အရပ္၌ မိမိလက်္ာေတာ္ဘက္မွာ အလြန္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေနရာကို ခရစ္ေတာ္အားေပးေတာ္မူ၍” ဟု ဆိုသည္။ (ဧဖက္ ၁း၂၁)

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ေပးေသာေနရာသည္ စၾကာ၀ဠာတြင္းရွိ အျခားလူပုဂိ္ၢဳလ္၊ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားႏွင့္ ၀ိညာဥ္ တန္ခိုးမ်ားအားလံုး၏ေနရာထက္ သာ၍ျမင့္ျမတ္သည္။ က်မ္းစာက “ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကိုသူ၏ေျခေအာက္၌ထားရွိ သည္” ဟူ၍ဆိုသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စၾကာ၀ဠာရွိအရာအားလံုးသည္ သူ၏တန္ခိုးအာဏာေအာက္၌သာရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက “ထို႔ေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အလြန္ခ်ီးေျမႇာက္၍၊ ဘြဲ႕နာမတကာတို႔ ထက္ ႀကီးျမတ္ေသာ ဘြဲ႕နာမကို ေပးသနားေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေကာင္းကင္သတၱ၀ါ၊ ေျမႀကီးသတၱ၀ါ၊ ေျမႀကီး ေအာက္၌ရိွေသာသတၱ၀ါတည္းဟူေသာ ခပ္သိမ္းေသာသတၱ၀ါတို႔သည္ ေယ႐ႈဘြဲ႕နာမေတာ္ကို ဒူးေထာက္၍၊ ေယ႐ႈခရစ္ သည္ သခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ႏႈတ္ႏွင့္၀န္ခံသျဖင့္၊ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ထင္ရွားေစၾကမည့္ အေၾကာင္းတည္း”။ (ဧဖက္ ၂း၉-၁၁)

ေလာကီလူမ်ား လံုး၀မသိေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တခုကို ခရစ္ယာန္မ်ားသိၾကသည္။ ၎မွာ “ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာက၌ ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္” ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဤေလာကမွ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရ၍ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဆိုပါက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အ၀မ္းေျမာက္ဆံုးျဖစ္ေစမည့္အခ်က္မွာ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ဂုဏ္အသေရႏွင့္ တန္ခိုး အာဏာေတာ္၏ေနရာ၌  ရွိေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ဘုရားသခင့္ စၾကာ၀ဠာရွိ အျမင့္ဆံုးေနရာတြင္ ရွိေနသည္။

 

ခရစ္ေတာ္လုပ္ခဲ့သမွ်သည္ လူတေယာက္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏သားေတာ္၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကေလးငယ္တဦးအေနျဖင့္ ဤေလာကအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူသည္ လူတေယာက္အေနျဖင့္ ဤေနရာ၌ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ လူတေယာက္အေနျဖင့္ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုန္းေတာ္ထြန္းေတာက္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာအသစ္တခုျဖင့္ ေသျခင္းမွထေျမာက္ ေသာအခါတြင္လည္း လူတေယာက္ျဖစ္ေနတံုးျဖစ္သည္။ သူ၏လက္ေတာ္၌ သံခ်က္ရာမ်ားရွိၿပီး နံေဘးေတာ္၌လည္း လွံခ်က္ရာရွိသည္။

သူသည္ ဘုန္းထင္ရွားေသာ လူတေယာက္အေနျဖင့္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ျပန္တက္သြားခဲ့သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ဆိုေသာ လူသားသည္ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ပလႅင္ေတာ္၌ရွိေနသည္။ သူသည္ ဤအရာမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သနည္း။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္အတြက္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား တနည္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လုပ္ခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာကသို႔ ႂကြလာေသာအခါ ဘုရားအေနျဖင့္ သူ၌ရွိသည့္ ဘုန္းေတာ္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္ ခဏတာစြန္႔ထားခဲ့သည္။ ေယ႐ႈက “အေၾကာင္းမူကား၊ လူသားသည္ သူတပါးကို ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ သူတပါး အေစကို ခံျခင္းငွါ၄င္း၊ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကိုေရြးျခင္းငွါႂကြလာသည္” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (မာကု ၁၀း၄၅)

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ေ၀ဒနာခံစားကာ အေသခံခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သူမ်ားမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေသျခင္း၏စီရင္မႈေအာက္၌ ရွိေနသူမ်ားျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနရာကို လႊဲေျပာင္းရယူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ကားတိုင္ထက္၌ အေသခံခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “ငါတို႔အျပစ္ေၾကာင့္ အပ္ႏွံျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ထေျမာက္ေတာ္မူ၏” ဟု ဆိုသည္။ (ေရာမ ၄း၂၅)

ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ဘုရားသခင္၏လက်္ာေတာ္ဘက္သို႔ သြားခဲ့သည္။ သူသည္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ အသေရေတာ္ကို ဦးေခါင္း၌၀တ္ဆင္လ်က္ ဘုန္းေတာ္ထြန္းေတာက္ေသာ လူသားတဦးအေနျဖင့္ ထိုေနရာ၌ တည္ရွိ ေနသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက “ခရစ္ေတာ္သည္ .....ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခု ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕ေတာ္၌ ကိုယ္ကိုျပျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္ကိုယ္ထဲသို႔ ၀င္ေတာ္မူၿပီ”။ (ေဟၿဗဲ ၉း၂၄)

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အျမင္႐ူပါ႐ံုရွိရန္လိုသည္။

ခရစ္ေတာ္သည္ယေန႔အခ်ိန္တြင္ဘုရားသခင္၏လက်္ာေတာ္ဘက္၌ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံထားရသည္ကို ဘုရားသခင္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားသိေစလိုသည္။ ပလႅင္ေတာ္၌ရွိေသာ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာအားလံုး၏ အရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္လုပ္ခဲ့ေသာအရာကို သိျမင္ျခင္းထက္ သာ၍ေကာင္းေသာအရာမရွိပါ။ ေယ႐ႈသည္ ဒမသက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားရာလမ္းတြင္ ေပါလုအား ကိုယ္ထင္ျပေသာအခါ သူ၏ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ေပါလုသည္ မ်က္စိကြယ္သြားခဲ့သည္။ ေပါလုသည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သူ႔အားျပည့္၀ေစခဲ့သည္။ သူ၏ခႏၶာပိုင္းဆိုင္ရာ အျမင္ ျပန္လည္ရရွိ႐ံုသာမက ၀ိညာဥ္ေရးရာအျမင္႐ူပါ႐ံုကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ အာနနိက ေပါလုအား ဤသို႔ဆိုခဲ့သည္။ “သင္သည္ ျမင္ေလသမွ်၊ ၾကားေလသမွ်တို႔ကို လူအေပါင္းတို႔အားေျပာ၍ သခင္ဘုရား၏သက္ေသခံျဖစ္ရမည္အေၾကာင္း၊ သင္သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို သိေစျခင္းငွါ၎၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူကိုျမင္၍ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ကို ၾကားေစျခင္းငွါ၎၊ ငါတို႔ ဘိုးေဘးမ်ား၏ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ကိုခန္႔ထားေတာ္မူၿပီ။” (တမန္ ၂၂း၁၄-၁၅) ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ၀ိညာဥ္ကမၻာထဲရွိ မျမင္ရေသာ ဘုရားသခင္၏ အံ့ဖြယ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို သိျမင္ျခင္းထက္ သာ၍ႀကီးျမတ္ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမရွိပါ။ က်မ္းစာက “က်မ္းစာလာ သည္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ေသာသူတို႔အဘိုအလို႔ငွါ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေတာ္မူေသာအရာတို႔ကို၊ လူမ်က္စိျဖင့္ မျမင္၊ နားျဖင့္မၾကား၊ စိတ္ႏွလံုးျဖင့္မၾကံစည္ေသး။ ထိုအရာတုိ႔ကို ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ငါတို႔အား ေဘာ္ျပေတာ္မူ၏”။ (၁ေကာ ၂း၉-၁၀)

၀ိညာဥ္ေရးရာႏွင့္ပတ္သက္၍ “သိျမင္” ႏိုင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္ထံမွလာေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာတခုျဖစ္ သည္။ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားထဲမွ အမ်ားစုသည္ ေယ႐ႈက သူတို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့ၿပီး ေသျခင္းမွထေျမာက္ခဲ့ ျခင္းကို ယံုၾကည္ၾကေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရျခင္းကိုမူ မသိျမင္ၾကေပ။ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ႏွင့္ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ယခုအခါတြင္ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို ဦးေခါင္း၌ေဆာင္းလ်က္ ရွိေနသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ “သိျမင္” ႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက “ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို သူ၏ေျခေအာက္၌ ခ်ထားေတာ္မူၿပီဟု သက္ေသခံ သတည္း။ .....ယခုမူကား ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ ခ်ထားလ်က္ရွိသည္ကို ငါတို႔မျမင္ရၾကေသး။ ေယ႐ႈသည္ ဘုရား သခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ လူအေပါင္းတို႔အတြက္ေၾကာင့္ အေသခံရေသာအခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္တမန္တို႔ ေအာက္၌ အနည္းငယ္ႏွိမ့္ၿပီးမွ၊ အေသခံရေသာေၾကာင့္၊ ေခါင္းေတာ္၌ ဘုန္းအသေရပတ္ရစ္လ်က္ရွိသည္ကို ငါတို႔ျမင္ၾက ၏” ဟု ဆိုသည္။ (ေဟၿဗဲ ၂း၈-၉)

 

ခရစ္ေတာ္သည္ ပလႅင္ေတာ္၌ရွိေနသည္မွာ ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ လူသားေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ပလႅင္ေတာ္ေပၚ၌ရွိေန၍ ကမၻာေပၚရွိ ယံုၾကည္သူတိုင္းအတြက္ ထိုေနရာ၌ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ခရစ္ေတာ္သည္ “ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္၊ ယခုဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ကိုယ္ကို ျပျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္ကိုယ္ထဲသို႔ ၀င္ေတာ္မူၿပီ။” ဟူ၍ ေျပာထားသည္။  (ေဟၿဗဲ ၉း၂၄)

တေန႔က်လွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ ႂကြလာ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို သူႏွင့္အတူ ထာ၀ရကာလရွိေနေစရန္ ေခၚေဆာင္သြား မည္ကို သိၾကေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားျဖစ္သည္ကို သိၾက ပါရဲ႕လား။ ခရစ္ေတာ္လုပ္ခဲ့သမွ်သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သူသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဦးေခါင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေအာင္ႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္က သူ႔ကိုခ်စ္ေသာ အံ့ၾသဖြယ္ေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ သူသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုခ်စ္သည္။ ေယ႐ႈက “ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုခ်စ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ငါသည္သင္တို႔ကိုခ်စ္၏။” ဟုဆိုသည္။ (ေယာ၊ ၁၅း၉)

 

အႏွစ္ခ်ဳပ္

ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဤကမၻာေပၚတြင္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရေသာ္လည္း ေနာက္ကမၻာတခုတြင္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္း ခံရသည္။ ယခုအခါတြင္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ပလႅင္ေတာ္ေပၚ၌ ရွိေနၿပီး သူ၏လူမ်ား အတြက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

 

စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ႀကီးျမတ္ေသာအခ်က္ (၂)ခ်က္ေပၚတြင္ မူတည္သည္။

(၁) ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့သည္။

(၂) ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ခဲ့သည္။

 

(၁) ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့သည္။

ဤႀကီးျမတ္ေသာအခ်က္ (၂)ခ်က္ကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစို႔။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူပုဂိ္ၢဳလ္တဦးျဖစ္ေသာ သခင္ေယ႐ႈႏွင့္ သူလုပ္ခဲ့ေသာ အလုပ္အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ သူသည္မည္သူနည္း? သူသည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ သူဘာလုပ္ခဲ့သနည္း။ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ အေသခံခဲ့သည္။

သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းအတြက္သာအေသခံခဲ့သေလာ။ (သို႔မဟုတ္) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္ မ်ားအားလံုးအတြက္ အေသခံခဲ့သေလာ။ သူသည္လူသားမ်ိဳးႏြယ္တခုလံုး၏ အျပစ္မ်ားအတြက္ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ား အားလံုးအတြက္ အေသခံခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “ထာ၀ရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ၌ တင္ေတာ္မူ၏။” ဟုဆိုသည္။ (ေဟရွာယ ၅၃း၆)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္၏ေပးဆပ္မႈကို ဘုရားသခင္က လံုး၀ဥႆံုလက္ခံပါရဲ႕လား။ လံုး၀ လက္ခံပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မည္သို႔သိသနည္း။ ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းအားျဖင့္ သိသည္။

 

-ခရစ္ေတာ္သည္ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္သည္။

ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းက သူသည္ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ၿပီး သူေျပာသမွ်သည္ မွန္ကန္ ေၾကာင္းကို သက္ေသျပသည္။

သင္သည္ သင္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာမႈမရွိဘဲ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနလွ်င၊္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယရွိေနလွ်င္၊ သင္တို႔၏သံသယမ်ားကို ေဘးဖယ္ထား၍ ဤေမးခြန္းတခုေပၚ၌ ကိစၥတခုလံုးကိုေျဖရွင္းပါ။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အမွန္တကယ္ေသ၍ အမွန္တကယ္ ထေျမာက္ခဲ့ သေလာ။

မွန္၏။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ အမွန္တကယ္ေသခဲ့၍ အမွန္တကယ္ထေျမာက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူသည္ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ျဖစ္ၿပီး သူေျပာသမွ်သည္ မွန္ကန္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔သိျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သူ႔ကို လံုး၀ဥႆံု ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည္။ က်မ္းစာက ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ “ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေတာ္မူ၍၊ .....တန္ခိုးႏွင့္ တကြ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ထင္ရွားျဖစ္ေတာ္မူေသာ ငါတို႔သခင္.....” ဟုဆိုသည္။  (ေရာ ၁း၃-၄)

 

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူၾကားရွိ အျပစ္ဆိုသည့္ႀကီးစြာေသာအတားအဆီးႀကီးကို ဤသို႔ဖယ္ရွားခဲ့ သည္။

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနရာကိုယူ၍ ဘုရားသခင္၏ အျပစ္အေပၚေျဖာင့္မွန္စြာ စီရင္ခ်က္ကိုခံယူျခင္းအားျဖင့္။

(ခ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေပးရန္ ဘုရားသခင္ထံ ေတာင္းဆိုျခင္းအားျဖင့္။

 

 

 

၂။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္ေပၚ၌ မိမိကိုယ္ကိုစြန္႔လႊတ္ပူေဇာ္ျခင္း၌  လံုး၀ေက်ႏပ္မႈရွိေၾကာင္း ဤသို႔ျပသ ခဲ့သည္။

(က) ခရစ္ေတာ္အား ေသျခင္းမွထေျမာက္ေစ၍ ဘုန္းေတာ္ထြန္းေတာက္စြာ သူ၏လက်္ာေတာ္ဘက္၌ ေနရာခ်ထားျခင္း အားျဖင့္။

(ခ) ထိုကာလရွိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေၾကျငာေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္။

 

၃။ ခရစ္ေတာ္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း၏ ဆိုလိုရင္းမွာ .....

(က) သူ၏၀ိညာဥ္သည္ ထေျမာက္ေသာ္လည္း သူကိုယ္ခႏၶာသည္ သခ်ႋဳင္းဂူအတြင္း၌ က်န္ရစ္ခဲ့ၿပီး သူ၏၀ိညာဥ္သည္ ေလာက၌ ဆက္လက္ အသက္ရွင္သည္။

(ခ) သူ၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ ထေျမာက္အသက္ရွင္သည္။

 

၄။ ခရစ္ေတာ္သည္ သခ်ႋဳင္းတြင္းမွ ထေျမာက္ေသာအခါ သူ၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ .....

(က) သူေသျခင္းမွ ထေျမာက္ေစခဲ့ေသာ လူ ၃ ဦး၏ ကိုယ္ခႏၶာကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။

(ခ) အရင္ကေတြ႕ဖူးေသာ ကိုယ္ခႏၶာမ်ားႏွင့္ လံုး၀မတူေသာ ဘုန္းေတာ္ထြန္းေတာက္၍ ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာအသစ္ျဖစ္သည္။

 

၅။ ခမည္းေတာ္သည္ အိမ္ေတာ္သို႔ ဘုန္ုးေတာ္ထင္ရွားေသာ သားေတာ္ကို ႀကိဳဆို၍....

(က) ႀကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္အေသေရေတာ္ႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္ စံပယ္ရာ ေနရာကိုေပးခဲ့သည္။

(ခ) အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ ဂုဏ္အေသေရေတာ္ႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္ စံပယ္ရာ ေနရာကိုေပးခဲ့သည္။

 

၆။ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဤႀကီးျမတ္ေသာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တခုကို သိထားသည္။

(က) ေလာကသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ထင္ရွားေစမည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္သည္ ဤေလာက၌ ျငင္းပယ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရသည္။

 

၇။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာဤေလာကမွခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရ၍ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေခၚသြားျခင္းခံရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုအေက်နပ္ ဆံုးႏွင့္ ၀မ္းအေျမာက္ဆံုးျဖစ္ေစမည့္ အရာမွာ .....

(က) ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကင္ဘံု၌ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ ဂုဏ္အသေရေတာ္ႏွင့္ အာဏာေတာ္၏ ေနရာ၌ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။

(ခ) လူတေယာက္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္အတြက္ သူလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

၈။ ခရစ္ေတာ္လုပ္ခဲ့သမွ်ေသာအရာအားလံုးမွာ .....

(က) ဘုရားသခင္တပါးအေနျဖင့္ သူ႔ဘုန္းေတာ္အတြက္ သူလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ) လူတေယာက္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္စား ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္အတြက္ သူလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

၉။ ေအာက္ပါအရာထက္ သာ၍ ႀကီးျမတ္ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမရွိပါ။

(က) ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ၀ိညာဥ္ကမၻာ၌  မျမင္ႏိုင္ေသာဘုရားသခင္၏အံ့ဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားကို သိျမင္ျခင္း။

(ခ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သမၼာက်မ္းစာကို သိေသာအသိဥာဏ္အားျဖင့္ လူမ်ားကိုအထင္ႀကီးေစျခင္း။

 

၁၀။ လူသား၊ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ယခုအခါတြင္ ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ပလႅင္ေပၚ၌ ရွိေနၿပီး

(က) ထိုေနရာ၌ ရွိေနသည္မွာ ယခုလက္ရွိ ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ သူ႔ကိုယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။

(ခ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေကာင္းကင္ေပၚသို႔ တက္မွသာ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျဖစ္လိမ့္မည္။

 

စာမူျပဳစုသူ၊ အန္ဒရူး၊ ဖိလစ္ ႏွင့္ ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)