လူသားဘုရား ၏ေသျခင္း The Death of the God-Man


Lesson 3၊  အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေဟၿဗဲ ၉ း ၂၆ (ခ)

ဖတ္ရန္က်မ္းစာ ။ ။ လုကာအခန္းႀကီး (၂၃)၊ ေယာဟန္ အခန္းႀကီး (၁)

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

ဘုရားသခင္သည္ လူသားကို ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာေန႔မွစ၍ လူသားကို အစဥ္အၿမဲ ခ်စ္ခဲ့ၿပီး ေကာင္းခ်ီး ေပးလိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူ၏ပုန္ကန္မႈႏွင့္အျပစ္သည္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ပိတ္ဆို႔ေစသည့္ အတားအဆီးႀကီးတစ္ခုပမာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ပေရာဖက္ေဟရွာယက ဤသို႔ေရးခဲ့သည္။ “သင္တို႔ ဒုစ႐ိုက္သည္ သင္တို႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြာေစၿပီ။” (ေဟ ၅၉း၂)

ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးေပးမႈကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးထားသည့္ ဤႀကီးစြာေသာအတားအဆီးကို ကိုင္တြယ္ခဲ့သူမွာ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစမည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ သူသည္ ဤအတားအဆီးႀကီးကို ဖယ္ရွားရန္ ႂကြလာခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “သူသည္ ဤေလာက၏အျပစ္ကို ယူေဆာင္သြားမည့္ ဘုရားသခင္၏ သိုးသငယ္ေတာ္” ဟူ၍ဆိုခဲ့သည္။(ေယာ ၁း၂၉)

 

ခရစ္ေတာ္ေသျခင္း၏အသြင္လကၡဏာႏွစ္ခု

ကားတိုင္၌  ခရစ္ေတာ္ေသျခင္း၏ သြင္ျပင္လကၡဏာ (၂)ခုရွိသည္။ အသြင္လကၡဏာတခုသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္၍ အျခားတခုသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ သက္ဆိုင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ခရစ္ေတာ္ေသျခင္း၏ အသြင္လကၡဏာကို “ကိုယ္စားခံျခင္း” ဟူ၍ ေခၚသည္။ ဤအရာက ဘာကို ႐ိုးရွင္းစြာဆိုလိုသလဲဆိုရင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကိုယ္စားခံခဲ့သူျဖစ္သည္ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေနရာကိုယူ၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္အတြက္ အေသခံခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “ထာ၀ရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတို႔၏အျပစ္ကို သူ႔အေပၚမွာတင္ေတာ္မူ၏” ဟုဆိုသည္။ (ေဟ ၅၃း၆)

ဘုရားသခင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ခရစ္ေတာ္ေသျခင္း၏ အသြင္လကၡဏာသည္ သာ၍အေရးႀကီးသည္။ ထိုအသြင္ လကၡဏာကို “အမ်က္ေျပျခင္း” ဟုေခၚသည္။ အမ်က္ေျပျခင္းဆိုသည္မွာ ခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေပၚ၌ထားရွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မွန္ေသာအမ်က္ေတာ္ကို လံုး၀ေျပေစသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းသည္ အျပစ္ႏွင့္အၿမဲဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည္။ ကားတိုင္၌ ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္ျခင္းကို ထမ္းထားခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “ထိုသခင္သည္ ငါတို႔၏ အျပစ္သာမက ေလာကီသားအေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” ဟုဆိုသည္။ (၁ေယာ ၂း၂)

 

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဘာေၾကာင့္ ဒီအတိုင္းခြင့္မလႊတ္ေပးႏိုင္သနည္း။

လူအမ်ားစုသည္ ေယ႐ႈကားတိုင္ထက္၌ ဘာေၾကာင့္အေသခံခဲ့သည္ကို နားမလည္ႏိုင္ေပ။ “ဘုရားသခင္က ငါတုိ႔ကုိ ဘာေၾကာင့္ ဒီအတုိင္း ခြင့္မလြတ္ေပးႏုိင္သနည္း။” “ဘာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္က အေသခံရမည္နည္း” ဟု စသည္ ျဖင့္ ေမးေလ့ရွိၾကသည္။ ဘုရားသခင္၌ အမႈကိစၥတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္ရွိၿပီး ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ သူ႔နည္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ဘာပဲလုပ္လုပ္ ၿပီးျပည့္စုံစြာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သည္။ က်မ္းစာက “ထာ၀ရဘုရား၏ လမ္းခရီးေတာ္ရွိသမွ်တုိ႔သည္ ေျဖာင့္မတ္၍ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈေတာ္တုိ႔သည္ သန္႔ရွင္းၾကပါ၏။” ဟုဆုိ သည္။ (ဆာ ၁၄၅း၁၇)

“ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္မည့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္သည္ အခက္ခဲဆုံးျပႆနာတခုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရ ေပမည္။ သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိခ်စ္ၿပီး ကယ္တင္လုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိ ထုိသုိ႔ ကယ္တင္ရာတြင္၊ မည္သည့္လူ၊ ေကာင္းကင္တမန္၊ နတ္ဆုိးႏွင့္ စာတန္ကုိယ္တုိင္ မေ၀ဖန္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ဳိးကုိသုံး၍ ကယ္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအရာမ်ားထက္ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ သူကုိယ္တိုင္ လုံး၀ဥႆုံ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေသာ နည္းလမ္း မ်ဳိးကုိသုံး၍ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိ ကယ္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ၿမိဳ႕ႀကီးတၿမိဳ႕၌၊ ၿမိဳ႕ရွိလူမ်ား၏ အလြန္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းကုိခံရေသာ တရားသူႀကီး တဦးရွိခဲ့သည္။ သူသည္ေျဖာင့္မတ္ေသာတရားသူႀကီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူမ်ားကသူ႔ကုိ ခ်စ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ တရားမွ်တစြာ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိၿပီး၊ သူ႔ကိုလာဘ္ထုိး၍မရသလို မွားေသာအရာကုိလုပ္ရန္လည္း ေသြးေဆာင္၍မရေပ။ သူသည္ သနားၾကင္နာ၍ ခြင့္လႊတ္တတ္ေသာေၾကာင့္လည္း လူမ်ားက သူ႔ကုိခ်စ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူကလည္း လူမ်ားကုိ ခ်စ္သည္။ တေန႔တြင္၊  လူတဦးအား ေပါင္မုန္႔တလုံးကုိ ခုိးမႈျဖင့္ တရား႐ုံးအတြင္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာသည္။ တရားသူႀကီးက “သင့္မွာအျပစ္ရွိသလား”ဟု ေမးေသာအခါ ထုိလူက “ဟုတ္ကဲ့၊ တရားသူႀကီး၊ ကၽြႏ္ု္ပ္သည္ အလြန္ဗုိက္္ဆာေနခဲ့ၿပီး ပုိက္ဆံလည္းမရွိသျဖင့္ ေပါင္မုန္႔ကုိ ခုိးမိခဲ့ပါသည္”ဟု ျပန္ေျဖသည္။

ထုိအခါ တရားသူႀကီးက “ငါသည္ သင့္ကုိသနားၾကင္နာေသာ္လည္း သင္သည္ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၿပီ။ ခုိးမႈ အတြက္ ေပးရမည့္ေငြဒဏ္ရွိသည္။ သင္သည္ ထုိေငြဒဏ္ကုိမေပးပါက ေထာင္က်ခံရမည္” ဟုေျပာလုိက္သည္။

“ကၽြႏ္ုပ္၌  ေငြမရွိပါ”ဟု ထုိလူအုိႀကီးက ျပန္ေျဖလုိက္သည္။

တရားသူႀကီးသည္ သနားၾကင္နာစြာျဖင့္ ထုိလူကုိငုံ႔ၾကည့္လုိက္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူသည္ အံ့ဖြယ္ေကာင္းေသာ အမႈတခုကုိ ျပဳလုိက္သည္။ သူ၀တ္ထားေသာ တရားသူႀကီး၀တ္႐ုံကုိခၽြတ္၍ ထုိလူ ရပ္ေနေသာေနရာသုိ႔ ဆင္းလာခဲ့သည္။ သူ႔လက္ကုိ ထုိလူအုိ၏ပခုံးေပၚတင္၍ “သင့္ေငြဒဏ္ကုိ သင့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္ေပးေခ်မည္” ဟူ၍ ေျပာလိုက္သည္။

တရားသူႀကီးသည္ ထုိလူ၏ဒဏ္ေငြကုိအျပည့္ေပးေခ်၍ ထုိလူကုိေငြအခ်ဳိ႕လည္းေပးလုိက္သည္။ တရားသူႀကီးကို မေျဖာင့္မွန္ဟု မည္သူ႔ကမွ မစြပ္စြဲႏုိင္ပါ။ သူသည္တရားဥပေဒအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ တခ်ိန္တည္း၌ပင္ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာႏွင့္ သနားၾကင္နာမႈကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏုိင္ခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္လည္း ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္၍ ေငြဒဏ္မေပးေခ်ႏုိင္ေသာ ထုိလူႏွင့္တူသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ားကုိ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍၊ ေက်ာ္ၾကည့္လုိက္၍ မရေပ။ ထုိသုိ႔ လုပ္ပါက မေျဖာင့္မွန္ရာက်မည္။ သုိ႔ေသာ္ အမွန္ပင္ သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ကုိခ်စ္၍ ကယ္တင္လုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ရွိေသာ ေျဖရွင္းရမည့္ “ျပႆနာ” တြင္ အခ်က္(၄)ခ်က္ရွိသည္ကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ သိႏုိင္သည္။

၁။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အျပစ္လုပ္ခဲ့သည္။

၂။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ပ်က္စီး ေပ်ာက္ကြယ္ရမည္။

၃။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကုိခ်စ္၍ ကယ္တင္လုိသည္။

၄။ ဘုရားသခင္သည္ မေျဖာင့္မွန္စြာ လုပ္၍မရပါ။

ဘုရားသခင္သည္ ဤ “ျပႆနာ” ကုိ မည္သုိ႔ေျဖရွင္းခဲ့သနည္း?

ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ထံမွထြက္ေပၚလာေသာ တဦးတည္းေသာသူအားျဖင့္ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ား” ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင္သည္အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကုိ ငါ့တုိ႔အတြက္ ေၾကာင့္ အျပစ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ငါတုိ႔သည္ ထုိသူအားျဖင့္ ဘုရားသခင့္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ ေသာ သူျဖစ္မည္အေၾကာင္းတည္း။” ဟု ဆုိသည္။ (၂ေကာ ၅း၂၁)

 

ကားတုိင္ေတာ္၌  ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ သူ႔လူမ်ားကုိ သူ႔သားေတာ္၏ေသျခင္းအေၾကာင္းကုိ မ်ားစြာစဥ္းစားဆင္ျခင္ေစလုိသည္။ ခရစ္ေတာ္၏ကားတုိင္၌ေသျခင္းသည္လုံး၀ထူးျခားေသာအေျခအေနတရပ္ျဖစ္သည္။ သူသည္ လူ-ဘုရား ျဖစ္ၿပီး အသက္ ရွင္ခဲ့ၿပီးေသာသူရွိသမွ်တြင္ အႏိွုင္းမဲ့ ေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္သူတဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကုိ ၿပီးျပည့္စုံစြာ ထင္ရွားေစခဲ့ၿပီး သူ႔ဘ၀တေလွ်ာက္လုံးတြင္ အျပစ္တခုမွ် မက်ဴးလြန္ခဲ့ေပ။

ဘုရားသခင္ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္ေစေသာ ဤလူသားပင္လ်ွင္ ေရာမတုိ႔၏ ကားတုိင္ထက္၌  ရာဇ၀တ္သား တဦး၏ ေသျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ေသခဲ့ရသည္။ သူသည္ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ား၊ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္ကုိယ္တုိင္၏ စြန္႔ပစ္ ျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အျပစ္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္ေပၚ၌ ခ်ပုံထားျခင္းခံရေသာအခါ အျပစ္ေပၚတြင္ထားရွိေသာ ဘုရားသခင္ ၏ အမ်က္ေတာ္သည္ သူ႔အေပၚသို႔ ဒလေဟာစီးဆင္းက်ေရာက္လာသည္။ ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္ အေပၚသုိ႔ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးအရ က်ေရာက္ျခင္းမဟုတ္သည္ကုိ နားလည္ရန္အေရးႀကီးသည္။ ကားတုိင္ထက္၌ သူသည္ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားျခင္းကုိ ခံရေသာအခါ သူ႔ခမည္းေတာ္အတြက္ ပုိ၍တန္ဖုိးရွိသူတဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူသည္ သူ႔ဖခင္၏ အလုိေတာ္ကုိ နာခံျခင္းရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏အမ်က္ေတာ္သည္ အျပစ္သားအေပၚတြင္ တည္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္သား မ်ားကုိခ်စ္သည္။ အလြန္ခ်စ္သျဖင့္ သူ၏တဦးတည္းေသာသားေတာ္ကုိပင္ သူတုိ႔အတြက္ အေသခံေစခဲ့သည္။ “ဘုရား သခင္သည္ မိမိ၌တပါးတည္းေသာ သားေတာ္ကုိ စြန္႔ေတာ္မူသည္တုိင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကုိ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။”

ဤသုိ႔ဆုိလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္က မည္သူ႔အေပၚတြင္တည္ေနသနည္း.. “အျပစ္” ေပၚတြင္ တည္ေန ပါသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေနရာကိုယူသည္ျဖစ္၍ ထုိေနရာႏွင့္ပတ္သက္သမွ် ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ေသာအမ်က္ေတာ္သည္ အျပစ္အေပၚသုိ႔ လုံး၀ဥႆံု စီးဆင္း က်ေရာက္လာသည္။

ကားတုိင္ထက္၌ တင္၍သတ္ျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္သားတေယာက္အတြက္ ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္အေကာင္းဆုံးႏွင့္ နာက်င္ဖြယ္အေကာင္းဆုံးေသျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ဤမွ်ျပင္းထန္ရက္စက္ေသာေသျခင္းသည္ သာမန္ရာဇ၀တ္သားမ်ား အတြက္မဟုတ္ဘဲ အဆုိးရြားဆုံးရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ထားေသာ ရာဇ၀တ္သားမ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ကုိ ဤကဲ့သုိ႔ ရွက္ေၾကာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေသျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ေသေစခဲ့သည္ကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

ခႏၶာကုိယ္ကနာက်င္သည္ထက္ သူ၏ႏွလံုးသားခံစားမႈႏွင့္ အတြင္းစိတ္ေ၀ဒနာမ်ားက ခရစ္ေတာ္ကိုအႀကီးမားဆံုး နာက်င္ခံစားရေစသည္။ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းေသာသားေတာ္ျဖစ္၍ အျပစ္ႏွင့္လံုး၀မဆက္ဆံဘူးသူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အ တြက္ “အျပစ္တံုး” ႀကီး ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္အတြက္ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္ကြဲကြာျခင္းကို ခံရခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္၏ ႏွလံုးသားအတြင္း၌ မည္မွ်ခံစားေၾကကြဲေနမည္ကို မည္သူမွ် ႀကံစည္စဥ္းစား၍ နားလည္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ သူသည္ နာက်င္စြာျဖင့္ “အကၽြႏ္ုပ္ ဘုရား၊ အကၽြႏ္ုပ္ဘုရား၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မူသနည္း” ဟု ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။ (မသဲ ၂၇ း ၄၆)

ေယ႐ႈသည္ မနက္ကိုးနာရီခန္႔တြင္ ကားတိုင္၌တင္ျခင္းကိုခံရသည္။ ေန႔လည္ ၃ နာရီမွ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေနမြန္းတည့္အခ်ိန္မွ  ၃ နာရီတိုင္ေအာင္ ကမၻာေျမႀကီး၏ မ်က္ႏွာျပင္ကို အေမွာင္ဖံုးလႊမ္းခဲ့သည္။ ေယ႐ႈသည္ ႀကီးစြာေသာ အသံျဖင့္ “အိုအဘ၊ အကၽြႏ္ုပ္၏၀ိညာဥ္ကို ကိုယ္ေတာ္လက္၌ အကၽြႏ္ုပ္ အပ္ႏွံပါ၏” ဟူ၍ ေအာ္ဟစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လူ-ဘုရားသည္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

 

ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ျပသသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနရာကိုယူ၍  ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ အဖိုးအခကို အျပည့္အ၀ေပးေခ်ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျပစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔သားေတာ္အား ယံုၾကည္သူတို႔၏အျပစ္မ်ားကို ေျဖာင့္မတ္စြာခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍၊ ေက်ာ္၍မၾကည့္သြားေပ။ သူသည္ အျပစ္သားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္သည့္အေၾကာင္းမွာ ထိုသူမ်ားအတြက္ သြန္းခဲ့ေသာ သူ႔သားေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကို ျမင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္သားကို မျမင္ခ်င္ေယာင္မေဆာင္ပါ၊

အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ေသရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း။

ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္ေတာ္ျဖင့္သာ

ေျဖာင့္မတ္စြာကယ္တင္ႏိုင္သည္ကို သိနားလည္ရသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ကယ္တင္ျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေပၚတြင္ မွီတြယ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ခြင့္လႊတ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ သူသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျဖာင့္မတ္စြာခြင့္လႊတ္သည္။ မည္သည့္လူ၊ နတ္ဆိုး၊ ေကာင္းကင္တမန္ႏွင့္ စာတန္မာနတ္ကိုယ္တိုင္ေသာ္မွ ဘုရားသခင္ကို မေျဖာင့္မွန္ဟု မစြပ္စြဲႏိုင္ပါ။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သူကိုယ္တိုင္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ပူေဇာ္ရာယဇ္ေကာင္ကို အထူး ေက်နပ္ႏွစ္သက္ခဲ့သည္။

 

ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ေဖာ္ထုတ္ျပသသည္။

ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္သားမ်ားကိုခ်စ္သည္။ က်မ္းစာက ကိုယ္ေတာ္သည္ “မည္သူကိုမွ် ပ်က္စီးျခင္းသို႔ မေရာက္ေစလိုေပ။” ဟူ၍ေျပာထားသည္။ (၂ေပ ၃း၉) ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားအတြက္ သူ၏သားေတာ္ကို အေသခံေစျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ထားရွိေသာ သူ၏ႀကီးစြာေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ သည္။ က်မ္းစာက “ငါတို႔သည္ အျပစ္ရွိစဥ္ပင္ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အတြက္ အေသခံေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ဘုရားသခင္ သည္ ငါတို႔ကို အဘယ္မွ်ေလာက္ ခ်စ္သည္ကို ငါတို႔အား ထင္ရွားစြာျပေတာ္မူ၏” (ေရာ ၅ း ၈)

ခရစ္ေတာ္၏ ကားတိုင္ေတာ္၌ ေသျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ ထာ၀ရကာလထားရွိေသာ ဘုရားသခင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္၏ႀကီးျမတ္ေသာသက္ေသျဖစ္သည္။ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုသံသယရွိသူမ်ားအား ဘုရားသခင္သည္ ကားတိုင္ေတာ္ကို လက္ၫိႈးထိုးျပ၍ ဤသို႔ေျပာလ်က္ရွိသည္။ “ငါသည္သင့္ကို ထာ၀ရကာလၾကာရွည္ေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာမ်ိဳးျဖင့္ ခ်စ္ခဲ့ၿပီ။ သင့္အတြက္ငါ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ငါ့မွာရွိတဲ့ တန္ဖိုးအရွိဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈကို စြန္႔ျခင္းအားျဖင့္ ျပသခဲ့ၿပီ။ ငါ၏ခ်စ္လွစြာေသာ သားေတာ္ကိုပင္ သင့္ကိုယ္စားအေသခံေစခဲ့ၿပီ။ သင္သည္ကားတိုင္ေတာ္ကို ၾကည့္စဥ္ ငါ့ခ်စ္စြာေသာ သားေတာ္သည္ သင့္အျပစ္မ်ားအတြက္ ေသလုေမ်ာပါး ဒုကၡေ၀ဒနာမ်ားခံစားေနရသည္ကို သင္ေတြ႕ေသာအခါ ငါ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို သင္သံသယရွိဦးမည္လား? ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ယံုၾကည္သူမ်ားကို သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္အား သိေစလိုေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားထဲသို႔ သူ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို သြန္းေလာင္းရန္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေပးခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “ငါတို႔အားေပးေတာ္မူေသာ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို ငါတို႔စိတ္ႏွလံုးအတြင္းသို႔ သြန္းေလာင္းေတာ္မူ၏”ဟု ဆိုသည္။ ေရာ ၅ း ၅

 

ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစသည္။

တစံုတဦးသည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို မည္သို႔ ထင္ရွားေစမည္နည္း။ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ အပါအ၀င္ မည္သူကမွ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို မည္သည့္အရာမွ်ထပ္ေပါင္းထည့္၍ မရပါ။ ထိုသို႔ဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို မည္သို႔ထင္ရွားေစမည္နည္း။ မည္သူမဆို ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစႏိုင္မည့္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ “ကိုယ္ေတာ္သည္ မည္သို႔ေသာပုဂၢိဳလ္ေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္း” ပင္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္က ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းေတာ္အနႏၱႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ ျပသျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစခဲ့သည္။ အျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ အျပစ္အေပၚ ဘုရားသခင္၏ မွ်တ၍ေျဖာင့္မွန္ေသာစီရင္ျခင္းကို ခံယူခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကိုထင္ရွားေစခဲ့သည္။

 

ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဤအခ်က္ (၂)ခ်က္ကိုသိႏိုင္သည္။

(၁) ဘုရားသခင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည္။

(၂) ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ေသာဘုရားျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ႂကြယ္၀ေသာဘုန္းေတာ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ ထက္၌ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ျပည့္စံုစြာ ကာလအသၤေခ် ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ စၾကာ၀ဠာရွိ အသိဥာဏ္ရွိေသာသတၱ၀ါတိုင္း ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေျဖာင့္မတ္၍ အျပစ္ကိုေက်ာ္၍မၾကည့္ေသာသူျဖစ္ၿပီး အျပစ္ရွိ ေသာ လူသားမ်ားကို အလြန္ခ်စ္သျဖင့္ သူတို႔အတြက္ အေသခံရန္ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိေပလိမ့္မည္။

 

ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းသည္ အျပစ္အတားအဆီးကို ဖယ္ရွားေပးသည္။

လူမ်ားကိုေပးမည့္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာ္ကို ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ႀကီးစြာေသာ အျပစ္ဆိုသည့္ အတားအဆီးႀကီးသည္ဖယ္ရွားျခင္းခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္ကိုပူေဇာ္ျခင္းအားျဖင့္ ဤအတားအဆီးႀကီးကိုကိုယ္တိုင္ ဖယ္ရွားရန္ ဘုရားသားေတာ္သည္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “ယခုမူကား၊ ဤကပ္ကာလအဆံုး၌ တခါ တည္း ကိုယ္ကိုပူေဇာ္ေသာအားျဖင့္ အျပစ္မ်ားကို သုတ္သင္ဖယ္ရွင္းျခင္းငွာ ေပၚထြန္းေတာ္မူ၏”ဟုဆိုသည္။ ေဟၿဗဲ ၉း၂၆

ယခုအခါတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူတိုင္း၏ အျပစ္မ်ားကို အဖိုးအခ မေပးရဘဲ အျပည့္အ၀ ခြင့္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ လူတို႔အားကမ္းလွမ္းထားသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္သားကို ေျပာေနသည္မွာ “ငါ့ခ်စ္စြာေသာသားေတာ္ကို သင့္ကိုယ္စား အေသခံေစျခင္းအားျဖင့္ သင့္အတြက္ ငါ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုျပသခဲ့ၿပီ။ ငါတို႔ၾကား မွ အျပစ္ဆိုသည့္ အတားအဆီးႀကီးကို သူဖယ္ရွားခဲ့ၿပီ။ သင္သည္ ငါ့သားေတာ္ႏွင့္ သင့္အတြက္သြန္းေလာင္းသည့္ သူ႔ အေသြးေတာ္ကို ယံုၾကည္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သင့္အျပစ္အားလံုးကို ငါခြင့္လႊတ္မည္။” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက “ထိုသခင္ကိုယံုၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ နာမေတာ္အားျဖင့္ အျပစ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုခံရၾကလတံၱ႕ဟူ၍ ပေရာဖက္အေပါင္းတို႔သည္ ထိုသခင္၏ သက္ေသခံျဖစ္ၾကသည္” ဟုဆိုသည္။ (တမန္ ၁၀း၄၃)

 

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းခံရရန္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ လုပ္ေပးေသာအရာအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းမခံရပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ခရစ္ေတာ္ လုပ္ေပးခဲ့ေသာအရာ အားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းခံရသည္။

ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ အျပစ္ဆိုသည့္ ျပသနာႀကီးကို ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လူ႔ေလာကသို႔ ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အျပစ္ကို လုပ္မိၾကေသာ္လည္း အျပစ္ကို မစြန္႔ပစ္ မဖယ္ရွားႏိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ က ဤအရာကိုလုပ္ေပးရန္လိုအပ္သည္။ သူသည္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ဤအရာကို လုပ္ေဆာင္ ရန္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ က်မ္းစာက “သူသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အျပစ္မ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ပူေဇာ္ရာယဇ္ေကာင္” ဟူ၍ ဆိုခဲ့သည္။

ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အမႈ၏တန္ဖိုးအားလံုးသည္ ခရစ္ေတာ္၌သာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ သူ လုပ္ေဆာင္မႈ၏အက်ိဳးကို ခံစားလိုပါက သင္၏အျပစ္မ်ားအတြက္ သူအေသခံခဲ့သည္ကို ယံုၾကည္လ်က္ သူထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ တိုး၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးရွင္းေသာ ဥပမာတခုသည္ ဤအျခင္းအရာကိုနားလည္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပလိမ့္မည္။ ေဆးေက်ာင္း သားတစ္ဦးသည္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ နာရီေပါင္းမ်ားစြာကို သူ႔စာအုပ္မ်ားအား ဖတ္ျခင္းျဖင့္ကုန္ဆံုးေစသည္ ဆိုပါစို႔။ သူသည္ လက္ေတြ႕ထရိန္နင္ဆင္းျခင္း၊ ခြဲစိတ္ခန္း၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေဆး႐ံုမ်ား၌ အလုပ္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏အခ်ိန္မ်ားစြာကို ကုန္ဆံုးေစကာ သူ႔အနာဂတ္တြင္ ဆရာ၀န္အလုပ္အတြက္ ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည္။

သူ၏ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္မႈအားလံုး ၿပီးစီးသြားေသာအခါ သူသည္ လက္မွတ္ရဆရာ၀န္ တစ္ဦး ျဖစ္လာေပမည္။ ဤအလုပ္၏တန္ဖိုးအားလံုးသည္ ဤအလုပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ သူ႕အတြင္း၌သာတည္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူ၏ၾကာ ရွည္စြာ သင္ယူေလ့လာခဲ့မႈႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား၏အက်ိဳးကို ခံစားလိုပါက သင္သည္ဤအလုပ္ကို လုပ္ခဲ့ေသာ သူ႔ထံသို႔ သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အလုပ္၏တန္ဖိုး အားလံုးသည္ ဤအလုပ္ကို လုပ္ခဲ့ေသာ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ ခရစ္ေတာ္အတြင္း၌သာ ရွိသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အလုပ္၏အက်ိဳးကို ခံစားလိုပါက သင္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ သူ႔အားယံုၾကည္လ်က္ သူ႔ထံ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤဆုေတာင္းခ်က္မ်ိဳးျဖင့္ သင္ ခရစ္ေတာ္ထံ တိုး၀င္ရသည္။ “သခင္ေယ႐ႈ၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အျပစ္သားတဦးျဖစ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္သိပါၿပီ။ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ေနာင္တရပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားအတြက္ အဖိုးထိုက္တန္လွေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ကို သြန္းခဲ့သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္ပါ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ႏွလံုးသားအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္၍၊ ကၽြႏ္ုပ္၏အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ယခုတြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ့္ကို ကၽြႏ္ုပ္၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံပါသည္။”

 

အႏွစ္ခ်ဳပ္ေသာ္

ကားတိုင္ေပၚ၌  သူ၏အေသခံျခင္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္လူၾကားရွိ ႀကီးစြာေသာ အတား အဆီး ကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ဘုရားသခင္သည္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူ အျပစ္သားမ်ားကို ေျဖာင့္မွန္စြာ အျပစ္လႊတ္လ်က္ရွိသည္။

ျပန္လည္စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း

ဘုရားသခင္၏ ႀကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ကားတိုင္၌  ေသျခင္းျဖစ္သည္။ ကားတိုင္ေတာ္၌ ေသျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ ကို ထင္ရွားေစသည္။

ဘုရားသခင္သည္ သူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ေသာ ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ ပါရ႕ဲလား? ဟုတ္ကဲ့။ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္၏ကားတိုင္ေတာ္၌ ၿပီးျပည့္စံုစြာေဖၚျပထားၿပီး သူ၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုလည္း ၿပီးျပည့္စံုစြာ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ေစခဲ့သည္။ ကားတိုင္ေတာ္၌ ခရစ္ေတာ္၏ ေသျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ အႀကီးျမတ္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ (masterpiece) ျဖစ္ျခင္းမွာ ဤအရာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ားကို ေျဖာင့္မတ္စြာ ကယ္တင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ယံုၾကည္ခ်က္ အျပည့္ရွိလွ်က္ ရဲ၀ံ့စြာ ေနႏိုင္လား၊ မေနႏိုင္လား ဆိုသည္ မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို နားလည္လား၊ မနားလည္လား၊ အေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္လ်က္ ရွိသည္။ ဘုရားသခင္၏သားသမီးအမ်ားစုသည္ ဤအခ်က္ကို နားမလည္ၾကေပ။ ဘုရားသခင္က သူ႔တို႔ကို စင္ၾကယ္စြာ အျပစ္လႊတ္ေပးသည္မွာ သူတို႔အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္၍ သူတို႔ကို သနားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္သည္ အမွန္ပင္အျပစ္သားမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္၍ သူတို႔အေပၚ၌လည္း သနားျခင္း ဂ႐ုဏာ ေတာ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္၏ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအေပၚတြင္သာ အေျခခံသည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက “ငါသည္ ခရစ္ေတာ္၏ဧ၀ံေဂလိတရားေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းမရွိ၊ အေၾကာင္းမူ ကား ထိုတရားသည္ ယံုၾကည္သမွ်ေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ကယ္တင္ေစေသာ ဘုရားသခင္၏တန္ခိုးေတာ္ျဖစ္၏။ အဘယ္ သို႔ျဖစ္သနည္း ဟူမူကား၊ ...ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားသည္ ဧ၀ံေဂလိတရားအားျဖင့္ ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။” ဟုဆိုထားသည္။ (ေရာမ ၁း၁၆-၁၇)

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အျပစ္၏အဖိုးအခကို ေပးေခ်ခဲ့ေသာ သူ႔သားေတာ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးခဲ့ သည္။ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အျပစ္၏ အဖိုးအခကိုေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ သူ႔ထံလာေသာသူမ်ားကို ခြင့္လႊတ္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ ထုိသို႔ ခြင့္မလႊတ္ေပးပါက ဘုရားသခင္သည္ မေျဖာင့္မတ္ရာ က်မည္ျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္သည္ ဘယ္ေသာအခါမွ မေျဖာင့္မမွန္စြာ လုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္သာ ကယ္တင္ျခင္းခံရသည္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေက်းဇူး ေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသည္ “လမ္းေၾကာင္း” (Channel) တခုျဖစ္၏ဟုေျပာႏိုင္ၿပီး ထို “လမ္းေၾကာင္း” ကိုျဖတ္၍ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံေရာက္ရွိသည္။ က်မ္းစာက “ထိုသို႔ျဖစ္လွ်င္ အျပစ္တရားသည္ ေသျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရသည္နည္းတူ၊ ငါတို႔၏ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ ျပဳစုေတာ္မူ၍ ေက်းဇူးတရားသည္ ထာ၀ရအသက္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ရာသို႔ သြင္းျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရေလအံ့သတည္း။” ဟုဆိုသည္။( ေရာ ၅း၂၁)

ဘုရားသခင္သည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းႏွင့္ယွဥ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား အျပစ္လႊတ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိျခင္း အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕၌ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ရွိလွ်က္ ရဲ၀ံ့စြာရပ္ေနႏိုင္ရန္ ကူညီေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔သည္ မိမိတို႔မည္သူမည္၀ါျဖစ္သည္၊ မိမိတို႔မည္သို႔မည္ပံုခံစားရသည္ကို မၾကည့္မွတ္ေတာ့ဘဲ ဘုရားသခင္၏ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကိုသာ မွီခိုသည္။ ဘုရားသခင္ကုိ အမွန္တကယ္သိသူ၊ မည္သူမဆို ဘုရားသခင္ ေရွ႕ေတာ္၌ ရဲ၀့ံျခင္းမွာ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကိုေျဖာင့္မတ္စြာ အျပစ္လႊတ္ေပးေၾကာင္း သိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ လူသားကိုဖန္ဆင္းခဲ့ေသာေန႔မွစ၍  ဘုရားသခင္သည္လူသားကိုအၿမဲတမ္း.....

(က) မုန္တီး၍ သူ၏အျပစ္မ်ားအတြက္ သူ႕ကိုဒဏ္ခတ္အျပစ္ေပးခ်င္ခဲ့သည္။

(ခ) ခ်စ္ၿပီး ေကာင္းခ်ီးေပးလိုခဲ့သည္။

၂။ လူသား၏ပုန္ကန္မႈႏွင့္အျပစ္သည္.....

(က) လူသားကိုေပးမည့္ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုပိတ္ဆို႔ေစေသာ အတားအဆီးႀကီးတခုကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

(ခ) လူႏွင့္ဘုရားၾကားတြင္ မည္သည့္ျပသနာကိုမွ မျဖစ္ေစခဲ့ပါ။

 

၃။ “အမ်က္ေျပေစသည္” ၏အဓိပၸါယ္မွာ ....

(က) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို အလြန္ခ်စ္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကို မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္သည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ေပၚ အေသခံျခင္းအားျဖင့္ အျပစ္ေပၚတြင္ထားရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အမ်က္ေတာ္ကို လံုး၀ေျပေစခဲ့သည္။

 

၄။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္သာ ကားတိုင္၌အေသမခံခဲ့လ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုအျပစ္လႊတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။

အေၾကာင္းမွာ -

(က) ဘုရားသခင္သည္ လံုး၀ဥႆံုေျဖာင့္မတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

(ခ) ဘုရားသခင္သည္ ႏွစ္လိုဖြယ္သိပ္မေကာင္း၍ သနားျခင္းဂ႐ုဏာ သိပ္မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္

 

၅။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတိုင္ထက္သို႔တက္ေသာအခါ၊ -- အေပၚတြင္ထားရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ ေျပသြားသည္။

(က) လူသား

(ခ)   အျပစ္

 

၆။ ကားတိုင္ေပၚ၌  ခရစ္ေတာ္၏ေသျခင္းသည္ ေအာက္ပါအခ်က္ကို ထာ၀ရကာလၾကာရွည္စြာႏွင့္ ႀကီးျမတ္စြာ သက္ေသ ျပလ်က္ရွိသည္။

(က) ခရစ္ေတာ္သည္ သူယံုၾကည္ေသာအရာအတြက္ သူရဲေကာင္းတဦးအေနျဖင့္ အေသခံရန္ အသင့္ရွိသည္ဆိုေသာ အခ်က္

(ခ) ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ထားရွိသည္ဆိုေသာအခ်က္။

 

၇။ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထင္ရွားေစခဲ့သည္။

(က) ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ရွင္ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ဘုန္းထင္ရွားစြာ ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းအားျဖင့္။

(ခ) သူအသက္တာအားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထပ္ေပါင္းျဖည့္ျခင္းအားျဖင့္။

 

၈။ လူသားမ်ားကိုေပးမည့္ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီမဂၤလာေတာ္ကိုပိတ္ဆို႔ထားသည့္ အျပစ္ဆိုေသာ အတားအဆီးႀကီးမွာ

(က) လူမ်ားသည္ ဘုရားသားေတာ္ကို သတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပို၍ပင္ႀကီးလာသည္။

(ခ) ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ပူေဇာ္စြန္႔လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းခံလိုက္ရၿပီျဖစ္သည္။

 

၉။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ....

(က) ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ေသာအရာမ်ားအားျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းခံရသည္။

(ခ) ဘုရားသခင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ လုပ္ေပးေသာအရာအားျဖင့္။

 

၁၀။ ယခုအခါတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေအာက္ပါအတိုင္းလုပ္သည့္လူသားတိုင္းကို အဖိုးအခလံုး၀ေပးစရာမလိုဘဲ လံုး၀ ဥႆံုအျပစ္လႊတ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္။

(က) ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါး ကို က်င့္ရန္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားအားထုတ္သည့္သူမ်ား။

(ခ)   ခရစ္ေတာ္ကို သူတို႔၏ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုၾကည္သူမ်ား။


စာမူျပဳစုသူ၊ အန္ဒရူး၊ ဖိလစ္ ႏွင့္ ရဲလင္းထြန္း(အင္းစိန္)