ဘုရားသခင္၏ပထမလူ (သင္ခန္းစာ - ၁) God’s First Man Lesson1


အဓိကက်မ္းပုဒ္ ။ ။ ေရာမ ၅ း ၁၂

ဖတ္ရန္က်မ္းစာ ။ ။ ကမၻာ ၁၊ ၂ ၊ ၃

ခ်စ္ေသာမိတ္ေဆြ

သမၼာက်မ္းစာထဲတြင္ လူသားသည္ အျပစ္ေၾကာင့္ လံုး၀ပ်က္စီးလ်က္ရွိပံုႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေျပာျပထားသည္။ ေတာက္ပထြန္းလက္၍ အနာအဆာမရွိေသာ စိန္ကို အမဲေရာင္ ေနာက္ခံ ျဖင့္ ျပသထားျခင္းသည္ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္သကဲ့သို႔ ဘုရားသခင္၏ႀကီးစြာေသာ ကယ္တင္ျခင္းသည္ လူသား၏အျပစ္ႏွင့္ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ေမွာင္မိုက္ဖံုးလႊမ္းခဲ့ေသာ ေနာက္ခံ သမိုင္းမွ ေပၚထြန္း ေတာက္ ပလာခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္၏ပထမလူ

သမၼာက်မ္းစာသည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး၏ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို တစ္ခုတည္းေသာ ႀကီးျမတ္ေသာ စာေၾကာင္းျဖင့္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ““အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီး ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။”” (ကမၻာ ၁း၁)

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ ဖန္ဆင္ျခင္းျဖစ္လာမည့္ လူသားကို ဖန္ဆင္းရန္ ျပင္ဆင္သည္ အေနျဖင့္ အပင္၊ ငါးမ်ား၊ ငွက္မ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္အားလံုးတို႔ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ (ဤသင္ ခန္းစာမ်ားတြင္ ““လူသား”” ဆိုေသာ စကားလံုးသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုလံုးကို ၫႊန္းဆိုေဖာ္ျပလ်က္ သံုးစြဲ ထားသည္။

လူသားသည္ နိမ့္က်ေသာဘ၀တစ္ခုခုမွ ျဖစ္တည္လာျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ကိုယ္တိုင္ သူ႔ကို ဖန္ဆင္းခဲ့ သည္။ က်မ္းစာက ““ထို႔ေနာက္ ထာ၀ရအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖင့္လူကို ဖန္ဆင္း၍ သူ၏ႏွာေခါင္းထဲသို႔ ဇီ၀အသက္ ကို မႈတ္ေတာ္မူလွ်င္ လူသည္ အသက္ရွင္ေသာ သတၱ၀ါ ျဖစ္ေလ၏။”” ကမၻာ ၂း၇

လူသားသည္ အသက္ရွင္ေသာ သတၱ၀ါအေနျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္ျခင္းကိုခံရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူ တစ္ေယာက္ကို တိရစၦာန္တစ္ေကာင္ဟူ၍ မေခၚပါ။ လူသားသည္ အသက္ရွင္ေသာ သတၱ၀ါ ျဖစ္႐ံုမက သူ၌ ဘုရားသခင္ သူ႔ထဲသို႔ မႈတ္သြင္းထားေသာ ၀ိညာဥ္တစ္ခုလည္း ရွိသည္။ သူ၏၀ိညာဥ္အားျဖင့္ လူသားသည္ ဘုရားသခင္ကို သိရွိႏိုင္ၿပီး အသက္ကို ရရွိႏိုင္သည္။

လူသားသည္ ဖန္ဆင္ျခင္းခံရေသာ သတၱ၀ါျဖစ္သည္။ လူသားသည္ ဘုရားမဟုတ္သလို ဘုရား၏အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လူသားသည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္းဆင္ျခင္းခံရေသာသတၱ၀ါမ်ားတြင္ အျမင့္ျမတ္ဆံုး ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သူသည္ ဘုရားသခင္၏ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္ျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက “ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ မိမိပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္ အညီ လူ၊ ေယာက်္ား၊ မိန္းမကို ဖန္ဆင္းၿပီးလ်င္၊ ....”ဟု ဆိုသည္။ ကမၻာ ၁ း ၂၇

ဘုရားသခင္သည္ လူသားကို ကမၻာေျမႀကီးအား အစိုးရခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ အႀကံအစည္မွာ သူ ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမ်ားအားလံုးအတြက္ ဘုန္းရွိေသာ ဦးေခါင္းတစ္ခုကို ထားရွိရန္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္မႈအတြက္ အရာ အားလံုးကို အုပ္စိုးႏိုင္ေသာ လူတစ္ဦးကို လိုခ်င္ခဲ့သည္။

အာဒံႏွင့္ဧ၀ကို ဖန္ဆင္းၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမဆံုး ဘုရားသခင္လုပ္ေသာအရာမွာ ထိုအရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ““မ်ားျပားစြာေမြးဘြား၍ ေျမႀကီးကို ျပည့္ေစၾကေလာ့””ဟူ၍ သူတို႔အား ေျပာခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္တူညီ၍ သူကဲ့သို႔ ကိုယ္က်င့္တရားျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ခုလံုးကို လိုခ်င္ခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္  ဘာေၾကာင့္ လူသားကို ဖန္ဆင္းခဲ့သနည္း? သူ၏စိတ္ေက်နပ္မႈကိုရရွိရန္ ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး သူ၏ ဖန္ဆင္းျခင္း လက္ရာမ်ားအားျဖင့္ သူသည္ ၀မ္းေျမာက္သည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္သည္ နိစၥ အၿမဲ တည္၏။ ထာ၀ရဘုရားသည္ မိမိ အမႈေတာ္တို႔တြင္ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္ မူ၏။”” ဆာလံ ၁၀၄း၃၁

ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္း၍ ၿပီးစီးေသာအခါ သူဖန္ဆင္းခဲ့ေသာအရာတို႔ကို ၾကည့္၍ ၀မ္းေျမာက္ေတာ္မူသည္။ က်မ္းစာက ““ဘုရားသခင္သည္ မိမိဖန္ဆင္းသမွ်ေသာအရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈလွ်င္၊ အလြန္ ေကာင္းသည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍”” ဟုဆိုခဲ့သည္။ ကမၻာ ၁ း ၃၁

အာဒံ၏အျပစ္လုပ္ျခင္း

က်မ္းစာထဲရွိ ကမၻာဦးက်မ္း အခန္းႀကီး(၃)သည္ အေရးအႀကီးဆံုး အခန္းႀကီးမ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ဤအခန္းႀကီး (၃)တြင္ အျပစ္ ဤေလာကအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာပံု၊ အျပစ္၏သေဘာ၊ အျပစ္၏အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ အျပစ္၏ဆိုးရြားေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ား အေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပထားသည္။

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀ကို စားေသာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္လ်က္ရွိေသာ လွပေသာ ဥယ်ာဥ္အတြင္း၌ ေနရာ ခ်ခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အာဒံႏွင့္ဧ၀အေပၚ တားျမစ္ခ်က္တစ္ခုသာ ထားရွိခဲ့သည္။ ““ေကာင္းမေကာင္းကို သိေစေသာအပင္”” မွ အသီးကို မစားရန္ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အတန္ၾကာ အာဒံႏွင့္ဧ၀သည္ အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့သည္။ သူတို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစမည့္ အရာ အားလံုး သူတို႔တြင္ရွိခဲ့သည္။ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးအရာမွာ သူတို႔သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္သဟာယဖြဲ႕ခြင့္ ရခဲ့ၾကသည္။ ဤမိတ္သဟာယသည္ သူတို႔ကို အႀကီးအက်ယ္ ၀မ္းေျမာက္ေစခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ရန္သူေတာ္ႀကီး စာတန္ကို အာဒံႏွင့္ဧ၀အား ေသြးေဆာင္ရန္ အခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဧ၀သည္ စာတန္၏ လွည့္ျဖားျခင္းကိုခံရၿပီး တားျမစ္ထားေသာအသီးကို စားမိခဲ့သည္။ အာဒံမွာ ေသြးေဆာင္ျခင္း မခံရ ေသာ္လည္း အသီးကိုစားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ကို မနာခံရန္ သူေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဤပထမလူ၏ ဆိုးရြားေသာ ပုန္ကန္မႈႏွင့္ မနာခံမႈသည္ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းကို ဘုရားသခင္၏လွပေသာ ကမၻာအတြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာ ခဲ့သည္။ က်မ္းစာက ““အျပစ္တရားသည္ တေယာက္ေသာသူ အားျဖင့္ ဤေလာက သို႔၀င္၍ အျပစ္တရားအားျဖင့္ ေသျခင္းတရား ၀င္သည္ႏွင့္အညီ၊....”” ဟုဆိုခဲ့သည္။ ေရာမ ၅း၁၂

အျပစ္သည္ ဤေလာကအတြင္းသို႔ မည္သို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သနည္း? တေယာက္ေသာသူ အာဒံ၏နာမခံျခင္း အားျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာသည္။ အျပစ္၏သေဘာသဘာ၀မွာ အဘယ္နည္း?  ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ႔အလိုေတာ္ကို ပုန္ကန္ျခင္း မွာ အျပစ္၏သေဘာသဘာ၀ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ အရင္းအျမစ္မွ အျပစ္၀င္ ေရာက္လာသနည္း? အာဒံသည္ မနာခံျခင္း အားျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းကို ဤေလာက အတြင္းသို႔ ယူေဆာင္ လာခဲ့ၿပီး လူသားကို အျပစ္တန္ခိုး၏ ခ်ဳပ္ကိုင္ ျခယ္လွယ္မႈ ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည္။

အာဒံ၏အျပစ္သား ဇာတိမိသားစု

အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ကို မနာခံခဲ့ေသာအခါ သူသည္ ၀ိညာဥ္ေရးအရ ေသဆံုးသြားသည္။ သူသည္ ဘုရားသခင္၏အသက္တာႏွင့္ ကင္းကြာခဲ့ၿပီး သူ၏ဇာတိသေဘာသည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ အာဒံသည္ လူသား မိသားစု၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ၏အျပစ္သားဇာတိ ကို သူ႔သားသမီးမ်ားႏွင့္ လူသားမိသားစုတစ္ခုလံုးထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပးေ၀ခဲ့သည္။

အာဒံကို ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း အာဒံေမြးဖြားခဲ့ေသာ သားသမီးမ်ားမွာမူ သူပံုသ႑ာန္ႏွင့္ တညီ တ႑ာန္ တည္းျဖစ္သည္။ (ကမၻာ ၅း၃) အာဒံသည္ သူကဲ့သို႔ အျပစ္သားဇာတိ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ကို ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္ အာဒံ၌ ေနာက္ထပ္ ၀မ္းမေျမာက္ေတာ့ပါ။

အာဒံအျပစ္လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သူ၌ဘုရားသခင္၏ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းသည္ အဆံုးသတ္ သြားသည္။ ယခုအခါတြင္ ဘုရားသခင္၏ ပထမလူသည္ အျပစ္သားျဖစ္သြားသည္။ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းရွိခဲ့ရာမွ မေကာင္းေသာအရာ အလံုးစံုကို လုပ္ေစမည့္ ပိုးမႊားမ်ားသည္ အာဒံ၏ႏွလံုးသား အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သူသည္ သူ၏အျပစ္သားဇာတိကို သူ၏သားသမီးမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တစ္ခုလံုးထံသို႔ လက္ဆင့္ကမ္း ေပးေ၀ခဲ့သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာရွိ အခ်ိန္ကာလမ်ိဳးစံုတြင္ အသက္ရွင္ခဲ့ၾကေသာ အာဒံ၏သား သမီးမ်ား အေၾကာင္း ႏွင့္ သူတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္၏တြက္ခ်က္ထားျခင္းကို ၾကည့္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

သဘာ၀အားျဖင့္ အာဒံ၏သားသမီးမ်ားသည္ မည္သို႔ ပံုစံျဖစ္သနည္း ဆိုတာကို ေတြးေတာဆင္ျခင္ ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိမွတ္ ထားရမည့္ အခ်က္မွာ က်မ္းစာတစ္အုပ္လံုးတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာလူတို႔၌  ဘုရားသခင္ ေက်းဇူးေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိသည္။ ေခတ္ကာလတိုင္း၌ ဘုရားသခင္ ကို ယံုၾကည္ျခင္းအရာ၌ ထင္ရွားသူ၊ ေယာက်္ားႏွင့္မိန္းမမ်ားရွိခဲ့သည္။

ေနာဧေခတ္ကာလ၌  အာဒံ၏မိသားစု၀င္မ်ား

ကမၻာဦးက်မ္းအခန္းႀကီး(၆)တြင္ အာဒံေသဆံုးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔အၾကာတြင္ ကမၻာေျမေပၚရွိ အေျခ အေန တို႔က မည္သို႔ မည္ပံု ျဖစ္သည္ကို ေျပာျပထားသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကမၻာေျမေပၚတြင္ လူအမ်ားအျပား ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ လူမ်ား၏အက်င့္စ႐ိုက္မွာ မည္သို႔နည္း။ လူတို႔သည္ အလြန္ေကာက္က်စ္လ်က္ရွိသည္ဟူ၍ က်မ္းစာက ေျပာထားသည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ““ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအျပစ္ႀကီး၍၊ သူ၏စိတ္ႏွလံုး အႀကံ အစည္ ရွိသမွ်တို႔သည္ အစဥ္မျပတ္ ဆိုးညစ္ျခင္း သက္သက္ ရွိေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္ သိျမင္ေတာ္မူလွ်င္”” ဟူ၍ ဆိုထားသည္။ ကမၻာ ၆ း ၅

ထိုအခ်ိန္ကာလရွိ လူမ်ားသည္ အလြန္ဆိုးညစ္ ေကာက္က်စ္သျဖင့္ သူတို႔၏အႀကံအစည္ရွိသမွ်သည္ အစဥ္ မျပတ္ ဆိုးညစ္လ်က္ ရွိသည္ဟူ၍ ဘုရားသခင္က ေျပာသည္။ က်မ္းစာက ““ေျမႀကီးေပၚမွာ လူကိုဖန္ဆင္းသည္ကို ေနာင္တရ၍ ႏွလံုးေတာ္ပူပန္လ်က္ရွိေတာ္မူ၏”” ဟူ၍ဆိုထားသည္။ ကမၻာ ၆း၆

လူတုိ႔သည္ အလြန္ေကာက္က်စ္သျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေနာဧႏွင့္ သူ႔မိသားစုမွလြဲ၍  လူသားတုိင္းကုိ ဖ်က္ဆီး ေပ်ာက္ကြယ္ ေစခဲ့ေသာ ေရလႊမ္းမႈ႔ႀကီးကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ လူ(၈)ဦးသာ ဤႀကီးစြာေသာ ေရလႊမ္းမုိးမႈ႔ႀကီးမွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ထုိ(၈)ဦးမွာ ေနာဧႏွင့္သူ႔မိန္းမ၊ သူတုိ႔၏ သား(၃)ေယာက္ႏွင့္ ေခၽြးမ သုံးေယာက္တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဒါ၀ိဒ္အခ်ိန္ကာလ၌  အာဒံ၏မိသားစု၀င္မ်ား

ႀကီးစြာေသာ ေရလႊမ္းမုိးမႈ႔ႀကီးၿပီးေနာက္ ေနာဧ၏မိသားစုသည္ သားသမီးမ်ားေမြးဖြား၍ တုိးပြား လ်က္ရွိသည္။ ထပ္မံ၍ အာဒံ၏သားသမီးမ်ားသည္ ေျမႀကီးတျပင္လုံးကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး ဘုရားသခင္ကုိ ေက်ာခုိင္းသျဖင့္ သူတုိ႔၏ အျပစ္မ်ား၊ ေကာက္က်စ္မႈ႔မ်ားအားျဖင့္ ကမၻာ ေျမႀကီးအား အက်ဥ္းတန္ေစခဲ့ သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ တစ္ခုေသာမိသားစုကုိ သူ႔ေနာက္ေတာ္ လုိက္ေစခဲ့သည္။ ဣသေရလသား သမီးမ်ား တည္းဟူေသာ သူ၏လူမ်ဳိးေတာ္ျဖစ္လာမည့္ မိသားစု၀င္၏ ဦးစီးေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ အာၿဗံဟံ ကုိ ဘုရားသခင္သည္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အီဂ်စ္ျပည္တြင္ ကၽြန္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႔အား အီဂ်စ္ျပည္မွ ေခၚထုတ္ လမ္းျပမည့္သူ ေမာေရွကုိ သူတုိ႔အားေပးအပ္ခဲ့သည္။

သိနေတာင္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးကုိ ေမာေ႐ွအားေပးခဲ့သည္။ ဘုရားသခင့္ အျမင္၌  ဘယ္အရာက မွန္သည္၊ မွားသည္ကုိ ဤပညတ္ေတာ္မ်ားက ေျပာျပထားသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ကို ႐ိုေသကိုင္း႐ိႈင္းေသာ ဒါ၀ိတ္၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ဣသေရလျပည္သည္ ႀကီးမား၍ အင္အား ေတာင့္တင္းေသာႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရလႊမ္းမႈႀကီးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၀၀ ခန္႔အၾကာတြင္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုလူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏွလံုးသားထံေတာ္သို႔ ႏွစ္သက္ေက်နပ္မႈ၀မ္းေျမာက္မႈကို ယူေဆာင္ခဲ့သေလာ?။ မယူေဆာင္ခဲ့ပါ။ က်မ္းစာက ““နားလည္ေသာသူ၊ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာသူ တစံု တေယာက္ရွိသည္၊ မရွိသည္ကို သိျမင္ျခင္းငွာ၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ေကာင္းကင္ေပၚက လူသားတို႔ကို ငံုၾကည့္ေတာ္မူ၏။ လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလြဲ ၾကၿပီ။ တညီတၫြတ္ေဆြးေျမ႕ယိုယြင္ျခင္းရွိၾက၏။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမရွိ၊ တေယာက္မွ်မရွိ။”” ဟူ၍ ေျပာထားသည္။ ဆာလံ၁၄း၂-၃

ဒါ၀ိတ္ကဲ့သို႔ေသာ ဘုရင္ေကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏သန္႔ရွင္းေသာ ပညတ္ေတာ္မ်ား ေပးခဲ့တာ ေတာင္မွ လူမ်ား၏ ႏွလံုးသားထဲတြင္ အျပစ္မ်ား ခိုေအာင္းလ်က္ ရွိဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ခရစ္ေတာ္အခ်ိန္ကာလ၌  အာဒံ၏သားသမီးမ်ား

ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက္ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ ဤကမၻာေျမႀကီးေပၚသို႔ ႂကြေရာက္ လာ ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလသည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အာဒံ၏သားသမီးမ်ားသည္ အရင္ကထက္ အက်င့္ စာရိတၱ ေကာင္းလာခဲ့ၿပီေလာ။ မေကာင္းလာပါ။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူတို႔စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ ရွိေသာအရာကို သိခဲ့သည္။ အာဒံ၏သားသမီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သခင္က ဤသို႔ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ““လူ အတြင္းမွ ထြက္ေသာ အရာ မူကား၊ လူကို ညစ္ညဴးေစေသာအရာရွိ၏။ လူအတြင္းႏွလံုးထဲက မေကာင္းေသာ ၾကံစည္ျခင္း၊ သူ႔မယးကိုျပစ္မွားျခင္း၊ မိန္းမလြတ္ႏွင့္  မွားယြင္းျခင္း၊ လူ႔အသက္ကိုသတ္ျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးျခင္း၊ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္း၊ မနာလိုျခင္း၊ လွည့္စားျခင္း၊ ညစ္ညဴျခင္း၊ ျငဴစုျခင္း၊ သူ႔အသေရကိုဖ်က္ ျခင္း၊ ေထာင္လႊာေစာ္ကားျခင္း၊ လွ်ပ္ေပၚျခင္း၊ ဤဆိုးညစ္ေသာ အရာမ်ားတို႔သည္ အတြင္းမွ ထြက္လာ၍ လူကိုညစ္ညဴးေစၾကသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”” (မာကု ၇း၂၁-၂၃)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အခ်ိန္ကာလ၌  အာဒံ၏သားသမီးမ်ား

ခရစ္ေတာ္ႂကြလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ခန္႔ၾကာၿပီးေနာက္ အာဒံ၏သားသမီးမ်ားသည္ အရင္ကထက္ ပိုမို ေကာင္း လာ ပါသလား။ မေကာင္း လာပါ။ သဘာ၀အားျဖင့္ အာဒံ၏သားသမီးမ်ားသည္ အျပစ္သားမ်ားသာျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူမ႐ွိ၊ တေယာက္မွမ႐ွိ။ နားလည္ ေသာသူမ႐ွိ၊ ဘုရားသခင္ကို႐ွာေသာသူမ႐ွိ လူအေပါင္း တို႔ သည္ လမ္းလြဲ၍ တညီတညြတ္တည္း အသံုးမရေသာ သူျဖစ္ ၾကၿပီး။ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူမ႐ွိ၊ တေယာက္မွ မ႐ွိ”” ဟုဆိုခဲ့သည္။ ေရာ ၃း၁၀-၁၂

က်မ္းစာက အာဒံ၏သားသမီးမ်ားသည္ အျပစ္လုပ္ပံုျခင္းတူညီသည္ဟု မေျပာထားပဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလံုးသည္ အျပစ္၏ေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းကိုမူ အေသအခ်ာေျပာထားသည္။

သခင္ေယ႐ႈက သူသည္ ႀကီးမားေသာ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ဤေလာကသို႔ ျပန္မႂကြလာမီ ေနာက္ဆံုးေသာ ေန႔ရက္မ်ား၌  ဤေလာကရွိ အေျခအေနတို႔က မည္သုိ႔ျဖစ္မည္ကို ေျပာျပထားသည္။ ထို အခ်ိန္တြင္ အေျခအေနတို႔က ေကာင္းလာမည္ေလာ့? မေကာင္း လာပါ။ ပို၍ ဆိုးလာမည္ ျဖစ္သည္။

ေယ႐ႈက ““ေနာက္လာမည့္ေန႔ရက္တို႔၌ အျပစ္တို႔သည္ ပို၍ပင္ မ်ားျပားလာမည္””ဟူ၍  ေျပာထားသည္။ သခင္က ““ေနာဧ လက္ထက္၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားလက္ထက္၌  ျဖစ္လိမ့္မည္။””ဟူ၍ ေျပာခဲ့သည္။ (လုကာ ၁၇ း ၂၆)

သူျပန္ႂကြလာေသာအခ်ိန္တြင္ ကမၻာေပၚရွိ အေျခအေနတုိ႔သည္ ေနာဧေခတ္ကာလ၌ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု သခင္ေယ႐ႈက ေျပာေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာဧအခ်ိန္ကာလ၌ အေျခအေနတို႔က မည္သို႔ ျဖစ္ခဲ့သနည္း? ““ေျမႀကီးေပၚမွာ လူအျပစ္ႀကီး၍၊ သူ၏စိတ္ႏွလံုး အႀကံအစည္ ရွိသမွ်တို႔သည္ အစဥ္မျပတ္ ဆိုးညစ္ျခင္းသက္သက္ရွိေၾကာင္း .....””

သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးရွိ ေခတ္ကာလအသီးသီးတို႔၌ အာဒံ၏သားသမီးမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာခဲ့ၿပီး ျဖစ္ သည္။ အာဒံမိသားစု ၏ ရာဇ၀င္တစ္ခုလံုးကို ဤစကားလံုးတစ္ခုတည္းျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ သည္။ -- အျပစ္ (SIN)

ဘုရားသခင္ ကတိထားေတာ္မူခဲ့ေသာ ကယ္တင္ရွင္

အာဒံကို မဖန္ဆင္းမီကပင္ အာဒံႏွင့္သူ႔သားသမီးမ်ားသည္ အျပစ္လုပ္၍ က်ဆံုးမည္ကို ဘုရားသခင္သည္ သိခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ထာ၀ရကာလ၌ပင္ ဘုရားသခင္၌ အႀကံအစည္ရွိၿပီးသားျဖစ္သည္။ သူသည္ ေနာက္လူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ သခင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အား လူသား မ်ဳိးႏြယ္ကို ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ဖတ္ေသာအခါ လူသားမ်ိဳးႏြယ္က်ဆံုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္ ကတိ ေပးထားေသာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာတိုင္းသည္ ႂကြလာမည့္ ကယ္တင္ရွင္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဘုရားသခင္ ႀကီးစြာေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း အစီအစဥ္သည္ အာျဗဟံတည္းဟူေသာ တေယာက္ေသာသူ အားျဖင့္ စတင္သည္။ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို ဤသို႔ေျပာခဲ့သည္။ ““သင္၏ျပည္ႏွင့္တကြ၊ အမ်ိဳးသား ခ်င္းေပါင္းေဘာ္မ်ားထဲ က ထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ငါျပလတံၱ႕ေသာ ျပည္သို႔သြားေလာ့။ ....သင့္ကိုေကာင္းခ်ီးေပးေသာ သူကို ငါေကာင္းခ်ီးေပးမည္။ သင့္ ကို က်ိန္ဆဲေသာသူကို ငါက်ိန္ဆဲမည္။ သင့္အားျဖင့္လည္း လူမ်ိဳး အေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့္ မည္။”” (ကမၻာ ၁၂ း ၁၊၃)

ကမၻာဦးက်မ္း ၂၂း၁၈ တြင္ ဘုရားသခင္က အာျဗဟံကို ဤသို႔ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည္။ ““သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ (လူသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္)အားျဖင့္ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ခံရၾကလိမ့္မည္။””

ဤေကာင္းစြာေသာ ကတိေတာ္ကို အာျဗဟံအားေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ႏွလံုးသားကို ေဖာ္ထုတ္ ျပသခဲ့သည္။ သူ၏ႀကီးစြာေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူမ်ားကို ေကာင္းခ်ီးေပးရန္ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားသည္ အျပစ္သားမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ သူ၏အျပစ္သား သတၱ၀ါမ်ားကိုခ်စ္ၿပီး ေကာင္းခ်ီးေပးရန္ လိုလားသည္။

ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတာ္သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ထံသို႔ အာဒံႏွင့္သူ႔မိသားစုမွတဆင့္ ေရာက္ရွိျခင္း မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ ကတိထားေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ဤကတိထားခဲ့ေသာ ကယ္တင္ရွင္သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ယူေဆာင္ လာမည္ ျဖစ္ သည္။ သူသည္ တပါးအမ်ိဳးသား (ဂ်ဴးမဟုတ္ေသာ)မ်ားအတြက္ အလင္းျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ အႏွံ႔အျပားရွိ လူမ်ား အတြက္လည္း ကယ္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““.....အာဏာေတာ္ တိုးတက္ေတာ္မူ ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းသက္ေတာ္မူျခင္း သည္ နိစၥအၿမဲရွိလိမ့္မည္””။ ေဟရွာယ ၉ း ၇

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္

ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမက္မႈအတြက္ လူကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏ ပထမလူ အာဒံႏွင့္ သူ၏မိသားစုသည္ ဘုရားသခင္ကို ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းေျမာက္မႈ မေပးခဲ့ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ရွင္ကို ေစလႊတ္မည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ သူ႔အားျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႔ အျပားရွိ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း

ဘုရားသခင္သည္ ““သမၼာတရား (TRUTH) ဘုရားသခင္”” ျဖစ္သည္။ (ေဟရွာ ၆၅း၁၆) သူသည္ သမၼာတရား (TRUTH) ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သိေစလိုသည္။ လူမ်ားကို လြတ္လပ္ေစေသာတန္ခိုးသည္ ဘုရားသခင္၏သမၼာတရား၌ ရွိ သည္။ ေယ႐ႈက “သမၼာတရားကိုလည္း သိၾကသျဖင့္ ထိုတရားသည္ သင္တို႔ကိုလႊတ္လိမ့္မည္”ဟု ဆိုခဲ့သည္။

(ေယာ၊ ၈း၃၂)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာတရား၊ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  သမၼာတရား၊ စာတန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာတရား၊ အျပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  သမၼာတရားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼာတရားစသည္ သမၼာတရားတို႔ကို သိႏိုင္ရန္ အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ သမၼာက်မ္းစာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ေပးခဲ့သည္။

ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔၏ မူလအစျဖစ္တည္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း သမၼာက်မ္းစာက ေျပာျပထားသည္။ စၾကာ၀ဠာ၏အစ၊ ကမၻာေျမႀကီး၏ အစႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏အစ စသည္တို႔အေၾကာင္းကို ေျပာျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

လူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေျပာျပထားေသာအရာတို႔ကို ပစ္ပယ္၍ မိမိတို႔စိတ္ကူး အေတြးအေခၚမ်ား အတိုင္း စၾကာ၀ဠာ၏အစကို မၿပီးဆံုးႏိုင္ေအာင္ တြက္ခ်က္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ႐ိုးရွင္းစြာ ယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ေလာကဓာတ္ တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္အားျဖင့္သာ တည္သည္ကို ငါတို႔သည္ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ သိၾက၏။”” ဟုဆိုသည္။ ေဟၿဗဲ ၁၁း၃

ဘုရားသခင္က ေျပာခဲ့သည့္အတြက္ အမွန္ပင္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္သည္။

ပထ၀ီပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ သိပၸံပိုင္းဆိုင္ရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈအသစ္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ သမၼာတရားကို လႈပ္ခါေစ ႏိုင္သည္ဟူ၍ မည္သည့္ယံုၾကည္သူကမွ မစိုးရိမ္သင့္ပါ။

လူသား၏မူလအစႏွင့္ပတ္သက္၍  အမွန္တရားကို က်မ္းစာက ေျပာျပထားသည္။ ထပ္မံ၍ လူတို႔သည္ ဘုရားကို ပစ္ပယ္ၿပီး မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ သီအိုရီမ်ားျဖင့္ လူသား၏အစကို ရွင္းျပရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ေမာပန္းေစၾကသည္။ က်မ္းစာက လူသားသည္ ဘုရားသခင္၏ ဖန္ဆင္ျခင္းကိုခံရသည္ဟု ေျပာထားသည္။ ဘုရားဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ သဘာ၀ တရားထဲတြင္ လူခႏၶာကိုယ္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ မေတာ္တဆ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္တည္ လာမည္ မဟုတ္ပါ။

ဘုရားသခင္သည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဖန္ဆင္းခဲ့ဲျခင္း မဟုတ္ပါ။ သူသည္ အာဒံဆိုေသာ တစ္ေယာက္ေသာ လူကို ဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး အာဒံ အတြက္ မိန္းမဧ၀ကို ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ အာဒံသည္ လူသား မ်ိဳးႏြယ္၏ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္သည္။ သူသည္ အျပစ္လုပ္ေသာအခါ လူသား တစ္မ်ိဳးႏြယ္လံုးကို ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းရာသို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

ဇာတိသေဘာအရ လူသားသည္ အျပစ္သားတစ္ဦးျဖစ္႐ံုမက “ပုန္ကန္သူ” တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ သူသည္ သူ၏ဘ၀ႏွင့္ သူ၏အစီအစဥ္မ်ားအား ဘုရားသခင္က ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းကို မလိုလားပါ။

က်မ္းစာက လူဇာတိစိတ္သေဘာထဲတြင္ ဘုရားသခင္ကို မုန္းတီးမႈမ်ားရွိသည္ဟု ေျပာျပထားသည္။ ဤကမၻာ ေပၚ၌ ႀကီးျမတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူသား၏အျပစ္ႏွင့္ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ စိတ္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ျပသနာမ်ားကိုမူ မေျဖရွင္ ႏိုင္ၾကပါ။

ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျခားလူမ်ားကိုျဖစ္ေစ၊ လံုး၀ မကိုးစားသင့္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လူကို ကိုးစားပါ က ခါးသီးစြာ စိတ္ပ်က္မႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရလိမ့္မည္။ က်မ္းစာက“လူသတၱ၀ါကို အမွီျပဳ ေသာသူသည္ ...ကိ်န္အပ္ေသာ သူ ျဖစ္၏”ဟုဆိုထားသည္။ ေယ ၁၇ း ၅

ကၽြႏ္ုပ္တို႔မူကား အသက္ရွင္ေသာ ဘုရားကို ယံုၾကည္ကိုးစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ပ်က္ေစမည္ မဟုတ္ပါ။ သူဂတိ ေပးထားေသာအရာမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မည္မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာက ““ထာ၀ရဘုရားကို ကိုးစားေသာသူ၊ ထာ၀ရဘုရားကို မိမိကိုးစားရာ အေၾကာင္းျဖစ္ေစေသာသူသည္၊ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ခံအပ္ေသာသူျဖစ္၏။””ဟုဆိုသည္။ ေယ ၁၇း၇

ဘုရားသခင္ကို သိျခင္းေၾကာင့္ ေကာင္းခ်ီး အလြန္တရာ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာက ““ယာကုပ္၏အမ်ိဳး၊ ဘုရားသခင္ မစ ေတာ္မူေသာ သူ မိမိဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကို ေျမာ္လင့္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ထိုဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာႏွင့္တကြ အရပ္ရပ္၌ ရွိသမွ်တို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ သစၥာေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲ ေစာင့္ေတာ္မူ၏။”” ဟုဆိုသည္။ (ဆာလံ ၁၄၆း၅-၆)

ေမးခြန္းမ်ား

၁။ သမၼာက်မ္းစာသည္ .....

(က) သမိုင္းကာလတေလွ်ာက္၌  လူသား၏တိုးတက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ)  လူသား၏အျပစ္တြင္ လံုး၀ပ်က္စီးလ်က္ရွိျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးစြာေသာ

ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ အျပစ္ႏွင့္ေသျခင္းသည္ ဤေလာကထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္။

(က) ပထမလူအာဒံ၏ နာမခံျခင္းအားျဖင့္

(ခ)   အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတရာမရွိဘဲ။

၃။ အျပစ္၏သေဘာသဘာ၀သည္

(က) ဘုရားသခင္ႏွင့္ သူ၏အလိုေတာ္ကို ပုန္ကန္ျခင္းျဖစ္သည္။

(ခ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္းျခင္းျဖစ္သည္။

၄။ အာဒံသည္ ဘုရားသခင္ကို မနာခံသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္...

(က) သူ၏ကိုယ္ခႏၶာေသသြားသည္

(ခ)   သူ၏၀ိညာဥ္ေရး၌ ေသသြားသည္။

၅။ အာဒံေမြးဖြားေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ...

(က) ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑ာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ေမြးဖြားလာသည္။

(ခ)   အာဒံ၏ပံုစံအတိုင္း ေမြးဖြားလာသည္။

၆။ ဘုရားသခင္သည္ ပညတ္ေတာ္ (၁၀)ပါးကို လူတို႔အား ေပးၿပီးေနာက္ ....

(က) လူမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားအတြင္း၌ အျပစ္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

(ခ)   လူမ်ားသည္ ပို၍ေကာင္းလာၾကသည္။

၇။ ခရစ္ေတာ္ျပန္မႂကြလာမီ ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ရက္မ်ား၌ ...

(က) အေျခအေနတို႔သည္ ယခုထက္ သာ၍ေကာင္းမြန္းသည္

(ခ) အေျခအေနတို႔သည္ ေနာဧအခ်ိန္ကာလအတိုင္းကဲ့သို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။

၈။ အာဒံမိသားစု၏ ရာဇ၀င္တစ္ခုလံုးကို .....

(က) ပံုမွန္တိုးတက္မႈရွိခဲ့သည့္ဟု ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

(ခ) အျပစ္ဆိုေသာစကားလံုးတစ္ခုတည္းျဖင့္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

၉။ ဘုရားသခင္ အာျဗဟံကိုေပးေသာ ကတိေတာ္၌

(က) လူသားသည္အျပစ္သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားကို ဖ်က္ဆီးမည့္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

(ခ) ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္သည္ ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ လူသားကို ေကာင္းခ်ီးေပးမည့္အ ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပထားသည္။

အန္ဒ႐ူး