သင္၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းပါ။ 01/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Wednesday June 01 2011

Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

သူတို႔အဘို႔ အလိုငွါ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းပါ၏။ ေလာကီသားတို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူတို႔အဘို႔အလိုငွါ ဆုေတာင္းပါ၏။ (ေယာဟန္ ၁၇း၉)

Read more: သင္၏ သားသမီးမ်ားအတြက္ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းပါ။...

သင္တို႔၏ခေလးတို႔ကိုဘုရားသခင္၏စကားမ်ားသင္ၾကားေပးၾကပါ 31/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope   Teach Your Children God’s Word

“ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို ဤသူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္ေပးပါၿပီ။…”  (ေယာ ၁၇း၁၄)

ကၽြႏ္ုပ္၏အသက္တာကိုဘုရားသခင္၏စကားမ်ားၿဖင့္တည္ေဆာက္ၾကသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ခေလးမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္တူၾကရန္၊ သူတို႔ကိုသင္ၾကားေပးသင့္သည္။

Read more: ...

သင္တို႔၏ကေလးမ်ား ဘုရားသခင္ကိုသိရွိႏိုင္ၾကရန္ကူညီပါ 30/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope:     Help Your Children Know God

“ဤေလာကထဲမွယူ၍ အကြၽႏ္ုပ္၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမကို ျပပါၿပီ။ ထိုသူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ပိုင္ေတာ္မူသျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္အားေပးေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားကို သူတို႔သည္ ေစာင့္ၾကပါ၏။”  (ေယာ

Read more: သင္တို႔၏ကေလးမ်ား...

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းကဘုရားသခင္ကိုျပံဳးေပ်ာ္ေစပါသည္။ 29/5/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:
Smiles When We Obey

ေနာဧသည္ ဘုရားသခင္ခိုင္းေစသမွ်အားလံုးကို အတိအက်လုပ္ေဆာင္သည္  ကမၻာဦးက်မ္း ၆ း ၃၃

ဘုရားသခင္က ေလွအၾကီးၾကီးေဆာက္ပါ ဟု သင့္ကိုေစခုိင္းလွ်င္ သင့္မွ ျပန္လွန္ေမးခြန္းအနည္းငယ္ေမးခ်င္ပါမည္၊ ကန္႔ကြက္ခ်င္လာမည္။ ျပီးေတာ့ ခဏေဘးဖယ္ထားခ်င္လာမည္။ ေနာဧက

Read more: ...

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ကိုးစားျခင္းကဘုရားသခင္ကိုျပံဳးေပ်ာ္ေစပါသည္။ 28/05/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope: 
"ေနာဧသည္ မျမင္ေသးေသာ အမႈအရာတို႔ကို ေဘာ္ျပေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ခံရျပီးမွ၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေၾကာက္ရြံေသာစိတ္ရွိ၍၊ မိမိအိမ္သူ၊အိမ္သား တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္း ငွါ သေဘၤာကို တည္ေလ၏" ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၁ း ၇

တစ္ေန႔ ဘုရားသခင္က ေနာဧကို စကားေျပာေသာျမင္ကြင္း

Read more: ...

ေနာက္တဆင့္ ဘာလုပ္ရမွန္းေသခ်ာမသိေပမယ့္ ဘုရားကိုေတာ့ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ပါ 27/5/2011


လွမင္းသူ  Daily Hope:
Uncertain of the Next Step, but Certain of God

ငါအမွန္ဆိုသည္ကား၊ သင္တို႔သည္ေျပာင္းလဲ၍သူငယ္ကဲ့သို႔မျဖစ္လွ်င္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ မေရာက္ရၾက၊
မႆဲ ၁၈း၃


Read more: ေနာက္တဆင့္ ဘာလုပ္ရမွန္းေသခ်ာမသိေပမယ့္...

ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ 26/5/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope:
Faith is Something We Do

ညီအစ္ကိုႏွမတို႔သည္ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိ၍၊ ေန႔တိုင္းစာရေသာအစာမရွိေသာအခါ၊ သင္တို႔တြင္ တစံုတေယာက္ ေသာသူက၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ သြားၾကေလာ့။ ေႏြးၾကေလာ့။ ဝၾကေလာ့ဟု ေျပာလ်က္၊ သူတို႔ကိုယ္ ႏွင့္ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ အသံုးအေဆာင္ကိုမေပး ဘဲေနလွ်င္ အဘယ္အက်ဳိးရွိသနည္း။ ရွင္ယာကုပ္

Read more: ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လုပ္ေဆာင္ေသာအရာ...

သို႔ေသာ္ ထိုအရာသည္ ေျမြ၏ အမွား ျဖစ္သည္ 25/5/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:
But It Was the Snake’s Fault

ဘုရားသခင္ကလည္း သင္၌ အဝတ္အခ်ည္းစည္းရွိသည္ကို သင့္အား အဘယ္သူေျပာသနည္း။ မစားရဟု ငါပညတ္ေသာ အပင္၏ အသီးကို စားၿပီေလာဟု ေမးေတာ္မူ၏။ လူကလည္း၊ ကြၽန္ေတာ္၌ အပ္ေပး ေတာ္မူေသာမိန္းမသည္ ထိုအပင္၏ အသီးကို ေပး၍ ကြၽန္ေတာ္ စားမိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထာဝရအရွင္

Read more: သို႔ေသာ္ ထိုအရာသည္ ေျမြ၏ အမွား ျဖစ္သည္ 25/5/2011

သင္၏ကေလးမ်ားႏွင့္စကားေၿပာၾကပါ 24/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ     Daily Hope    Talk to Your Kids

“ယေန႔ငါမွာထားေသာ စကားကို ႏွလုံးသြင္းရမည္။ ထုိစကားကို သင္၏ သားသမီးတုိ႔အား ႀကိဳးစား၍သြန္သင္ရမည္။ အိမ္၌ထုိင္လ်က္ ေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီး၌သြားသည္ျဖစ္ေစ။ အိပ္လ်က္္၊ ထလ်က္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ထုိစကားကိုေျပာရမည္။”  (တရား ၆း၆-၇)

Read more: သင္၏ကေလးမ်ားႏွင့္စကားေၿပာၾကပါ 24/5/2011

သင္၏ကေလးမ်ားေကာင္းသည့္အရာမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကိုရေအာင္ဖမ္းပါ 23/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Catch Your Children Doing Good Things

“မတရားေသာ သူ၏ စကားသည္ သူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္းငွာ ေစာင္းေျမာင္းတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ၏ ႏႈတ္မူကား၊ သူတပါးတို႔ကို ကယ္ႏႈတ္တတ္၏။”(သု ၁၂း၆)

Read more: ...

ဘုရားရွင္အလိုေတာ္အတိုင္း နာခံလိုက္ေလွ်ာက္လိုျခင္း 22/5/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:
Developing the Desire to Do God’s Will

ေသာမကလည္း၊ သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏု္ပ္တို႔မသိသည္ျဖစ္၍၊ လမ္းခရီးကိုအဘယ္သို႔ သိႏုိင္ပါမည္နည္းဟု ေလွ်ာက္လွ်င္။ ေယာဟန္ ၁၅း၄

သင္သည္ ေယရႈကို နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သတိထားမိပါသလား? 

Read more: ဘုရားရွင္အလိုေတာ္အတိုင္း...

မိမိကိုအပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ 20/5/2011


လွမင္းသူ

ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ ေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤသူတို႔ကိုေစလႊတ္ပါ၏။
ရွင္ေယာဟန္ ၁၇း၁၈


သူမ်ားနဲ႔မတူ တမူထူးျခားတဲ့ မိမိရဲ့သီးသန္႔ ကိုယ္ပိုင္ ဘ၀အျဖစ္အပ်က္ေလးေတြကို  ဒီေလာကၾကီးမွာ ေ၀ငွႏိုင္ေအာင္

Read more: မိမိကိုအပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္...