လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကိုေဆာင္ယူရပါသည္ 14/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope   It Takes All Kinds of People

“ထိုဦးေခါင္းမွ၊ အဆစ္အပိုင္းမ်ား တို႔သည္ အားျဖည့္သျဖင့္၊ တကိုယ္လံုးသည္ ေစ့စပ္ ထံုးဖြဲ႔လ်က္၊ အသီးအသီးအဂၤါမ်ား ကိုယ္ငန္းကိုယ္တာ အတိုင္း ျပဳျပင္သည္ႏွင့္အညီ၊ မိမိကိုယ္ကိုေမတၱာ၌ တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ ႀကီးပြားေစတတ္၏။” (ဧ ၄း၁၆)

Read more: လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကိုေဆာင္ယူရပါသည္ 14/6/2011

သင္ကိုခ်ီးမြမ္းၾသဘာ ေပးၾကေသာအခါ၊ ဘုရားရွင္ကိုေမွ်ာ္လင့္ပါ 12/6/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:
When You Are Applauded, Choose to Hope

“All that’s left now is the shouting – God’s applause!” 2 Timothy 4:8 (MSG)
ၾသဘာေပးခံရေသာဘ၀တြင္ သင္ေနထိုင္ရပါက၊ ထိုေနရာတြင္ သင္ၾကာၾကာခံမည္မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာတြင္ေရးထားသည္မွာ "18 ထိုသူသည္ အသက္ရွင္

Read more: သင္ကိုခ်ီးမြမ္းၾသဘာ ေပးၾကေသာအခါ၊...

ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ 11/6/2011။


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope:  When You Are Rejected, Choose to Forgive

တစ္ေယာက္၌အျပစ္တင္စရာ အခြင့္ရွိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကို လႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ထိုနည္းထူျပဳၾကေလာ့  ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၃ း ၁၃

အထူးသျဖင့္ မိမိခ်စ္ေသာသူ၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကို

Read more: ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္...

ဂရုမစိုက္ဘူး၊ အေရးတယူမရွိဘူး လို႔ ခံစားေနရရင္ 10/6/2011


လွမင္းသူ  Daily Hope:
When You Are Neglected, Choose to Encourage

စိတ္ငယ္ေသာ သူတို႔ကို အားေပးၾကေလာ့။ အားနည္းေသာသူတို႔ကို ေထာက္မၾကေလာ့။ ခပ္သိမ္းေသာသူတို႔အား ရွည္ေသာ စိတ္ရွိေစၾကေလာ့။ သက္သာေလာနိၾသ၀ါဒစာ ပထမေစာင္
Read more: ဂရုမစိုက္ဘူး၊ အေရးတယူမရွိဘူး လို႔ ခံစားေနရရင္...

ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ခံရပါက ဆုေတာင္းရန္ေရြးခ်ယ္ပါ။ 9/6/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope

သင္တို႔ကို ေႏွာင့္ရွက္ေသာသူတို႔အဘို႔ ဘုရားသခင္ကိုဆုေတာင္းၾကေလာ့။ (လုကာ ၆း၂၈)

ေစာ္ကားခံရသည့္အခါ ရွင္မႆဲ၅တြင္ သခင္ေယရႈေျပာခဲ့ေသာ ကၽြနု္ပ္တို႔အား ေခါင္းကုတ္ေစသည့္ အရာတစ္ခုမွာ “သင္၏ ပါးတဘက္ကို သူတပါးပုတ္လွ်င္၊ ပါးတဘက္ကိုလွည့္၍ေပးဦးေလာ့။” မႆဲ

Read more: ေစာ္ကားေႏွာင့္ယွက္ခံရပါက ဆုေတာင္းရန္ေရြးခ်ယ္ပါ။...

ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရပါက ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိရန္ေရြးခ်ယ္ပါ။ 8/6/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope:

ျဖည္းညွင္းေသာစကားသည္ စိတ္ကိုေျဖတက္၏။ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားမူကား၊ အမ်က္ကိုႏိႈးေဆာ္ တက္၏။ (သုတၱံ၁၅း၁)

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔စြာ အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္အား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးေသာ

Read more: ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရပါက...

တကယ္ရွိေသာတန္ခိုး၏မူရင္းေနရာ 7/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope        The Source of Real Power

“စိတ္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာ သူတို႔သည္မဂၤလာရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထိုသူတို႔သည္ျပည္ေတာ္ ကိုအေမြခံရၾကလတံ့။” (မ ၅း၅)

Read more: တကယ္ရွိေသာတန္ခိုး၏မူရင္းေနရာ 7/6/2011

သခင္ေယရႈ၏ကိုယ္ခႏၶာ သင့္ကိုအလိုရွိသည္ 6/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope:   The Body of Christ Needs You

“သင္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ကိုယ္ျဖစ္ၾက၏။ အသီးသီး အဂၤါေတာ္ျဖစ္ၾက၏။” ( ၁ေကာ ၁၂း၂၇)

ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း မိသားစုႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿခင္းသည္ အၿခားယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႔တာ၀န္ ေက်ၿပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ က်မ္းစာက  “သင္တို႔သည္

Read more: သခင္ေယရႈ၏ကိုယ္ခႏၶာ သင့္ကိုအလိုရွိသည္ 6/6/2011

ဘုရားရွင္ သင့္ကိုဖန္ဆင္းျခင္းသည္ အျခားလူကိုကူညီရန္ျဖစ္သည္။ 05/06/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope: God Created You to Help Others

သင့္ကိုဘုရားရွင္ပိုင္ပါသည္။ .. သင္သည္ဘုရားရွင္အတြက္အေစခံရန္ အသံုးက်သူျဖစ္ဖို႔ အလိုရွိသည္။ ေရာမ ၇ း ၄ TEV
သင္အလုပ္အကိုင္၊ ဘ၀ခရီးစဥ္ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ကို ခရစ္ယာန္တို႔ရဲ့ အျပည့္အ၀ အေစခံျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေခၚထားျခင္းျဖစ္သည္။

Read more: ဘုရားရွင္ သင့္ကိုဖန္ဆင္းျခင္းသည္...

အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္မႈရွိပါ။ 04/06/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္   Daily Hope: Spiritual Maturity is for Ministry


လူသားသည္ သူ႔တပါးကို ေစစာျခင္းငွါမလာ၊ သူ႔တပါးကို အေစခံျခင္းငွါ၄င္း၊ မိမိအသက္ကိုစြန္႔၍ လူမ်ားကို ေရြးျခင္းငွါ၄င္း ၾကြလာသည္ျဖစ္၍၊ ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ ၂၀ း ၂၈

ဘုရားသခင္အား အေစခံရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား အမိန္႔ေပးျခင္း ခံရပါသည္။ အရွင္က

Read more: အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္မႈရွိပါ။...

ေခတ္ေတြေျပာင္းကုန္ျပီ 03/06/2011


လွမင္းသူ   Daily Hope
အေၾကာင္းမူကား၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး၌ သက္ေသတရားကို စီရင္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ပညတ္တရားကို ထားေတာ္မူ၏။
သေဘာ မေျဖာင့္၊ ဘုရားသခင္၌ စိတ္ဝိညာဥ္အၿမဲ မဆည္းကပ္ေသာအမ်ိဳး၊ ျငင္းဆန္၍ ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးတည္းဟူေသာ ဘိုးေဘးတို႔ကဲ့သုိ႔ သားေျမးတို႔သည္မျဖစ္၊ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္တုိ႔ကိုမေမ့၊
Read more: ေခတ္ေတြေျပာင္းကုန္ျပီ 03/06/2011

သင့္ သားသမီးမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးးမ်ားကို ကာကြယ္ပါ။ 02/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Thursday June 02 2011
Posted by Rick Warren

အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဤေလာက၌ ဤသူ တို႔ႏွင့္တကြ ရွိစဥ္ကာလ၊ သူတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္၏နာမ၌ တည္ေစပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာသူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ေစာင့္မပါၿပီ။ (ေယာဟန္ ၁၇းး၁၂)

သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သူ၏တပည့္ေတာ္မ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားကို

Read more: သင့္ သားသမီးမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးးမ်ားကို ကာကြယ္ပါ။...