သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ 28/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ     Daily Hope              You’re Not Alone

“ထိုေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ဝိုင္းရံလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာဝန္တို႔ကို၄င္း၊ ေႏွာက္ရွက္တတ္ေသာ ဒုစရိုက္ကို၄င္း ပယ္ရွား၍၊ ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊

Read more: သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ 28/6/2011

ဘုရားသခင္သည္သင္ကိုေဘးအႏၲရယ္မွကာကြယ္ေပးမည္ 27/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ  Daily Hope        God Will Defend You

“ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္၏။ ခိုလႈံေသာသူအေပါင္းတုိ႔၌ ဘုရားသခင္သည္ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။”   (သုတၲံ  ၃၀း၅)

သမိုင္းပညာရွင္ 

Read more: ဘုရားသခင္သည္သင္ကိုေဘးအႏၲရယ္မွကာကြယ္ေပးမည္...

ဘုရားသခင္ျပံဳးရယ္ေတာ္မူသည္။ 26/6/2011


ေဇာ္ေအာင္  Daily Hope:  Jesus Laughed

ယခုတြင္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔သြားရမည္ျဖစ္၍၊ ဤသူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကုိအမွီျပဳ သျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုမည္အေၾကာင္း၊ ဤစကားကို ဤေလာက၌ အကြၽႏ္ုပ္ေျပာပါ၏။   ရွင္ေယာဟန္ ၁၇ း ၁၃

ဘုရားရွင္ ျပံဳးရယ္ေတာ္မူသည္ကို သည္စဥ္းစား၊

Read more: ဘုရားသခင္ျပံဳးရယ္ေတာ္မူသည္။ 26/6/2011

နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ ဘုရားကိုသာ ယံုၾကည္ပါ။ 24/6/2011

လွမင္းသူ  Daily Hope:  Don't Understand.  Trust GOD

ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ္ဥာဏ္ကို မမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။ သုတၱံ ၃း
Read more: နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ ဘုရားကိုသာ ယံုၾကည္ပါ။...

D A D ကိုဘယ္လိုစာလံုးေပါင္းရမလဲ 19/6/2011

ေဇာ္ေအာင္  Daily Hope:  How Do You Spell D A D
သားတို႔ႏွင့္အဘတို႔ကုိ၄င္း၊ အဘတို႔ႏွင့္ သားတို႔ကုိ၄င္း အသင့္အတင့္ျဖစ္ေစမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။  မာလခိ ၄ း ၆ (NIV)

၁၅ႏွစ္နီးပါ Erik Rees သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ အမႈေတာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ Saddleback အသင္းေတာ္ပါ။ မတ္လတုန္းက Erik Rees ရဲ့

Read more: D A D ကိုဘယ္လိုစာလံုးေပါင္းရမလဲ 19/6/2011

မွန္ကန္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ ေတာင္းပါ။ 22/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:    Ask With the Right Attitude

သင္တို႔တြင္တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ပညာကိုလုိလွ်င္၊ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ျခင္းကိုျပဳေတာ္မမူဘဲ၊ ခပ္သိမ္း ေသာသူတို႔အားေစတနာစိတ္ႏွင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကိုေတာင္းေစ။ ေတာင္းလွ်င္ ရလိမ့္မည္။

Read more: မွန္ကန္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ ေတာင္းပါ။ 22/6/2011

ဦးေဆာင္လမ္းၿပကူညီမည့္သူကို သင္ဆံုးၿဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ 21/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope          A Guide to Help You Decide

“ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတို႔ကို တရားလမ္း၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အား ခရီးေတာ္တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူ၏၊” (ဆာလံ ၂၅း၉)

Read more: ဦးေဆာင္လမ္းၿပကူညီမည့္သူကို...

မဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားကိုဘုရားသခင္ေၿဖေဖ်ာက္မႈေပးသည္ 20/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope      God’s  Antidote to Indecision

“ငါ့ဝိညာဥ္ကို  အားျဖည့္၍ နာမေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊” (ဆာလံ ၂၃း၃)

တခါတေလ မွားေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္၊

Read more: ...

Jasmine ႏွင့္ skunk သတၱ၀ါေလး 17/6/2011


လွမင္းသူ   Daily Hope

အကြၽႏု္ပ္ကို စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွါ ဟုႆုပ္ပင္ၫြန္႔ႏွင့္သန္႔ရွင္းျခင္း မဂၤလာကိုေပးေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကိုမုိဃ္းပြင့္ ထက္သာ၍ ျဖဴေစျခင္းငါွ ေဆးေၾကာေတာ္မူပါ၊၊
(ဆာလံ

Read more: Jasmine ႏွင့္ skunk သတၱ၀ါေလး 17/6/2011

ရင့္က်က္ျခင္း၏ အမွတ္အသား 16/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:
The Mark of Maturity

သင္တို႔သည္ ငါ၌တည္၍ ငါ့စကားသည္ သင္တို႔၌တည္လွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ေတာင္းခ်င္သမွ်ကို ေတာင္း၍ရၾကလိမ့္မည္။  ေယာဟန္ ၁၅း၇

ဘုုရားသခင္၌ ထာ၀ရကာအတြက္ အႀကံအစည္ရွိၿပီး

Read more: ရင့္က်က္ျခင္း၏ အမွတ္အသား 16/6/2011

အေျခခံတူညီမႈ 15/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope
ေယရႈသည္ၾကား ေတာ္မူလွ်င္၊ “က်န္းမာေသာသူတို႔သည္ ေဆးသမားကိုအလိုမရွိၾက။ နာေသာသူတို႔သာလွ်င္ အလိုရွိၾက၏။ ..... ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကိုေနာင္တသို႔ေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသည္မဟုတ္။ ဆိုးေသာသူ တို႔ကိုေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏” မႆဲ ၉း၁၂-၁၃

Read more: အေျခခံတူညီမႈ 15/6/2011

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအမ်ိဳးစားအားလံုးပါ၀င္သည္။ 13/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ     Daily Hope       It Take All Kinds of Churches

“ဓမၼဆရာအမႈ အထူးထူးအေထြေထြ ရွိျငားေသာ္လည္း သခင္တပါးတည္းရွိ၏။ ျပဳျပင္ျခင္းအမႈအထူးထူး အေထြေထြရွိျငားေသာ္လည္း၊ ခပ ္သိမ္းေသာ သူတို႔၌ ျပဳျပင္သမွ်ကို ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တပါး တည္းရွိ၏။”(၁ေကာ ၁၂း၅-၆)

Read more: ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအမ်ိဳးစားအားလံုးပါ၀င္သည္။...