စကားမ်ားၿခင္းႏွင့္အေယာင္ေဆာင္ၿခင္းကို ေခ်ဖ်က္သည္


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope         Demolishing Arguments and Pretensions

“ထိုလက္နက္အားျဖင့့္ လူတို႔၏အႀကံ အစည္တို႔ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကို သိေသာပညာကို ဆီးတားေသာ မာန္မာနရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ႏွိမ့္ခ်ေမွာက္လွန္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တို႔ကို ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကို နားေထာင္ၾကေစၾက၏။”   (၂ေကာ

Read more: စကားမ်ားၿခင္းႏွင့္အေယာင္ေဆာင္ၿခင္းကို ေခ်ဖ်က္သည္

ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာေၾကာင့္လံုၿခံဳမႈရၿခင္း


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope                Secure in God’s Love

“ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာ ဘုရားသခင္၏  ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ငါတို႔ကိုမကြာေစႏိုင္ ဟု ငါသည္သေဘာ က်လ်က္ရွိ၏။” (ေရာ ၈း၃၈-၃၉)

လူတိုင္းသည္  ပယ္ခ်ၿခင္း ေ၀ဒနာ အေတြ႔အၾကံဳကို တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ေတာ့ ၾကံဳဘူးၾကမွာပါ။ သင္သည္မိဘမ်ားက

Read more: ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာေၾကာင့္လံုၿခံဳမႈရၿခင္း

သခင္ေယရႈ သင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္းကိုသတိရပါ

စံ၀င္းခ်ိဳ

“ဘုရားသခင္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ေယရႈခရစ္၌ တည္၍၊ ဇာတိပကတိအတုိင္းမက်င့္၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတုိင္းက်င့္ေသာသူတို႔သည္အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္လြတ္ၾက၏။ ေယရႈခရစ္၌တည္၍အသက္ရွင္ ေစေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တရားသည္အျပစ္တရား၏ လက္မွ၄င္း၊ ေသျခင္းတရား၏လက္မွ၄င္း၊ ငါ့ကိုကယ္ လႊတ္ၿပီ။” (ေရာ ၈း၁-၂)

အရွက္သည္ ပ်က္စီးေစေသာ

Read more: သခင္ေယရႈ သင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္းကိုသတိရပါ

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ ေၾကာက္စိတ္မရွိ

လွမင္းသူ

"သင္တို႔သည္ တဖန္ေၾကာက္ရြံ႔တတ္ေသာကြၽန္၏ သေဘာကိုရၾကသည္မဟုတ္။ ...." ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၈း၁၄-၁၆

ဘုရားသခင္က ကိုယ့္ကို ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အရာကို မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးထားတဲ့အရာက ကိုယ့္ရဲ့ ေၾကာက္စိတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေၾကာက္စိတ္ေၾကာင့္ ကိုယ္အစြမ္းအစေတြကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္သေလာက္ မထုတ္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့အျပင္ ပ်က္စီးျခင္းေတာင္

Read more: ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၌ ေၾကာက္စိတ္မရွိ

တိုက္ပြဲ လကၡဏာမ်ား အပိုင္း(၁)

လွမင္းသူ

အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္ကုိ မႏွစ္သက္။ က်င့္ခ်င္ေသာ အက်င့္ကိုမက်င့္၊ ရြံရွာေသာအက်င့္ကိုက်င့္၏။ ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၇း၁၅

ေရာမၾသ၀ါဒစာ အခန္းၾကီး ၇ မွာ တမန္ေတာ္ၾကီး ရွင္ေပါလုဟာ သူ႔ရဲ့ စိတ္အတြင္းထဲမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အရာေတြကိုေတာင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပတာကို ကြ်န္ေတာ္

Read more: တိုက္ပြဲ လကၡဏာမ်ား အပိုင္း(၁)

ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္း မရွိပါ

စံ၀င္းခ်ိဳ

“ဘုရားသခင္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ေယရႈခရစ္၌ တည္၍၊ ဇာတိပကတိအတုိင္းမက်င့္၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတုိင္းက်င့္ေသာသူတို႔သည္အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္လြတ္ၾက၏။ ေယရႈခရစ္၌တည္၍အသက္ရွင္ ေစေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တရားသည္အျပစ္တရား၏ လက္မွ၄င္း၊ ေသျခင္းတရား၏လက္မွ၄င္း၊ ငါ့ကိုကယ္ လႊတ္ၿပီ။”(ေရာ ၈း၁-၂)

သင္ဘာဘဲလုပ္လုပ္

Read more: ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္း မရွိပါ

စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္းသည္ အၿပစ္မဟုတ္

“ငါတို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ မၾကင္နာႏုိင္ေသာ သူမဟုတ္။ ငါတို႔ခံရသည္နည္းတူ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းတို႔ကို ခံဘူးေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ သနားျခင္း ကရုဏာကို၄င္း၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ

Read more: စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္းသည္ အၿပစ္မဟုတ္

မွန္ေရာင္စံုလို သူေတာ္စင္မ်ား

စံ၀င္းခ်ိဳ

“အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ ငါတို႔သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။” (ဧ ၂း၁၀)

“သင္သည္ သခင္ေယရႈ၏ရုပ္ပံု၊

Read more: မွန္ေရာင္စံုလို သူေတာ္စင္မ်ား

စံုစမ္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း (အခက္အခဲ) ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း 3/7/2011

ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:  Passing the Test
အျပစ္ရွိေသာသူတို႔လက္တြင္၊ ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးေသာ ဆီးတားေႏွာက္ရွက္ျခင္း ကိုခံေတာ္မူေသာ သခင္ကို ေထာက္ရႈဆင္ျခင္ေသာအားျဖင့္၊ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္အံ့ေသာငွါ ႀကိဳးစားၾကေလာ့။

Read more: စံုစမ္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း (အခက္အခဲ) ကို...

ေစ့ေစ့ေထာက္ရွဳၾကပါကုန္ 4/7/2011


လွမင္းသူ   Daily Hope
ယံုၾကည္ျခင္းကို အစအဦးစီရင္၍ စံုလင္ ေစေတာ္မူေသာ သခင္ေယရႈကို ေစ့ေစ့ေထာက္ရႈၾကကုန္အံ့။
ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ၁၂း၂
လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကေပါ့ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ လိုမယ္ ထင္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္တြင္းက လူငယ္သင္းအုပ္ဆရာမ်ား
Read more: ေစ့ေစ့ေထာက္ရွဳၾကပါကုန္ 4/7/2011

သင့္ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္အႀကံအစည္ရွိသည္။ 30/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:
God Has a Plan for Your Life

ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေျပးၾကကုန္အံ့။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၁(ဂ)

ဘုရားသခင္ သင့္ဘ၀အတြက္ အႀကံအစည္ရွိသည္ဟု

Read more: သင့္ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္အႀကံအစည္ရွိသည္။ 30/6/2011

အဓိကကိစၥမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္ပါ 29/6/2011


မီမီခ်ိဳ  Daily Hope:
Focus on What Matters

ငါတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာဝန္တို႔ကိုင္း၊ ေႏွာက္ရွက္တတ္ေသာ ဒုစရိုက္ကိုင္း ပယ္ရွား၍၊ ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေျပးၾကကုန္အံ့။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၁(ခ)

Read more: အဓိကကိစၥမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္ပါ 29/6/2011