ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿခင္းသည္ အသက္တာတြင္ မေရရာၿခင္းကသင္ၾကားေပးသည္


စံ၀င္းခ်ိဳ

“ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာအသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ယံုၾကည္သိမွတ္ ၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။”(ေယာ ၆း၆၉)

ေရတြင္းခန္းေၿခာက္ ေသာေၾကာင့္၊ 

Read more: ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿခင္းသည္ အသက္တာတြင္...

သင္တို႔၏ကမာၻၾကီးတစ္တစီျပဳတ္က်ခဲ့လွ်င္ သင္ဘာလုပ္မလဲ


စံ၀င္းခ်ိဳ 

“အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူတတ္၊၊  ဝမ္းနည္းေစေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ကရုဏာေတာ္မ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ သနား ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊”  (ၿမည္ ၃း၃၁-၃၂)

ကမာၻၾကီး

Read more: သင္တို႔၏ကမာၻၾကီးတစ္တစီျပဳတ္က်ခဲ့လွ်င္ သင္ဘာလုပ္မလဲ

အလြန္ခက္ခဲခ်ိန္မ်ားတြင္လက္ေလွ်ာ့အရံႈးမေပးနဲ႔


ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)

၂ေကာ ၄ း ၁၆-၁၈ ထုိေၾကာင့္ငါတို႔သည္ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။ ငါတို႔၏ျပင္လူသည္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း၊ အတြင္းလူမူကား တေန႔ထက္တေန႔ျပဳျပင္ျခင္းကိုခံရ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ မ်က္ေမွာက္၌ထင္ရွားေသာ အရာတို႔သည္ ခဏသာ တည္၍၊ မထင္ရွားေသာအရာတို႔သည္

Read more: အလြန္ခက္ခဲခ်ိန္မ်ားတြင္လက္ေလွ်ာ့အရံႈးမေပးနဲ႔

သင္သည္ရင့္က်က္ေသာသူမ်ားကို ကူညီၿခင္းၿဖင့္သင္လည္းရင့္က်က္လာမည္

စံ၀င္းခ်ိဳ
“သက္ေသအမ်ားရွိသည္ ႏွင့္ ငါ့ထံ၌ၾကားရၿပီးေသာ အရာတို႔ကို၊ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ သူတပါးတို႔ကို သြန္သင္ျခင္းငွါ၊ တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာသူတို႔၌ အပ္ေပးေလာ့။” (၂တိ၂း၂)

သင္၏အသက္တာတြင္

Read more: သင္သည္ရင့္က်က္ေသာသူမ်ားကို...

ယံုၾကည္မႈမရွိေသာဤကမာၻတြင္ ယံုၾကည္မႈ၏တန္ဖိုး


စံ၀င္းခ်ိဳ

“ငါဆိုသည္ကား၊ သူတို႔ဘက္၌ အလ်င္အျမန္ တရားစီရင္ေတာ္မူမည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားသည္ ၾကြလာ ေသာ အခါ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျမႀကီး ေပၚမွာေတြ႔မည္ေလာဟု သခင္ဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။”(လု ၁၈း၈)

Read more: ယံုၾကည္မႈမရွိေသာဤကမာၻတြင္ ယံုၾကည္မႈ၏တန္ဖိုး

အျပစ္ေၾကာင့္ ေငြေၾကးႏွင့္အသက္ေမြးလုပ္ငန္းအခက္အခဲမ်ားေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)
ဘာေၾကာင့္ ဘ၀ဟာ သိပ္ခက္ခဲေနရပါသလဲ? ဘာေၾကာင့္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဒုကၡခံစားေနရပါသလဲ  (ေယာဘ ၇ း ၁  CEV)

အဘယ့္ေၾကာင့္ စီးပြားရးေခတ္ပ်က္ျဖစ္ရပါသလဲ ?  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားရွင္ရဲ့ ေငြေၾကးပညတ္ခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ေသာ

Read more: အျပစ္ေၾကာင့္...

သတင္းေကာင္း အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope      It’s Time For Some Good News!

“သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအမွီျပဳ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစျခင္းငွါ ဤစကားကို ငါေဟာေျပာၿပီ။ သင္တို႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ေလာကကို ေအာင္ၿပီဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ေယာ ၁၆း၃၃)

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က၊

Read more: သတင္းေကာင္း အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ

ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ မေနႏိုင္ၾကတာလဲ။


လွမင္းသူ   Daily Hope
တဖန္တံု၊ ေနေအာက္မွာျပဳသမွ်ေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းတို႔ကိုငါထပ္၍ ဆင္ျခင္၏။ ညွဥ္းဆဲျခင္း ကိုခံရေသာ သူတုိ႔သည္ ငိုေၾကြးေသာ္လည္း၊ ခ်မ္းသာေပးႏိုင္ေသာ သူမရွိ။ ညွဥ္းဆဲတတ္ေသာသူတုိ႔သည္ တန္ခိုးရွိသျဖင့္ ခ်မ္းသာေပး ႏိုင္ေသာသူမရွိ။ ေဒသနာ ၄း၁

ဒီကမာၻၾကီးမွာ

Read more: ဘာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အားလံုး သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္...

လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ယံုၾကည္ျခင္း ထြက္ေပၚလာသည္။


လွမင္းသူ    Daily Hope
အစဥ္မျပတ္ေၾကာက္ရြံ႔ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ မိမိစိတ္ႏွလံုးကို ခိုင္မာေစေသာ သူမူကား၊ ေဘးဥပဒ္ႏွင့္ေတြ႔လိမ့္မည္။ သုတၱံက်မ္း ၂၈း၁၄

ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ အေျပာေလးနဲ႔တင္ ျပီးသြားတဲ့အရာမဟုတ္ပါဘူး။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ လုပ္ရတဲ့အရာတခုပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လုပ္လိုက္မွ ယံုၾကည္ျခင္းက

Read more: လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ယံုၾကည္ျခင္း ထြက္ေပၚလာသည္။

ကိုယ္ေတြ႔အသြင္ေၿပာင္းသည့္နိယာမ---အမာခံနယ္ေၿမ


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope                Principle for Personal Change: Strongholds

“အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။” (ဧ ၄း၂၇)

သင္၏အသက္တာတြင္၊ မာရ္နတ္ကိုေၿခကုပ္ေပးမိလ်င္၊

Read more: ကိုယ္ေတြ႔အသြင္ေၿပာင္းသည့္နိယာမ---အမာခံနယ္ေၿမ

ကိုယ္ေတြ႕အသြင္ေၿပာင္းသည္နိယမ-- မွန္ကန္ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope       Principles for Personal Change:  Honesty

“ထိုေၾကာင့္ မုသာစကားကိုပယ္ရွား၍၊ မွန္ေသာစကားကိုသာ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ေျပာၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအဂၤါခ်င္းျဖစ္ၾက၏။” (ဧ ၄း၂၅)

Read more: ကိုယ္ေတြ႕အသြင္ေၿပာင္းသည္နိယမ--...

ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ေျပာင္းလဲေစရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (ေရြးခ်ယ္ျခင္း)


လွမင္းသူ

အထက္ကက်င္ လည္ၾကသည္အရာမွာ လွည့္ျဖားတတ္ေသာ ေလာဘစိတ္တို႔ျဖင့္ ပုတ္ပ်တ္ေသာလူေဟာင္းကို ခြၽတ္ပယ္၍၊ စိတ္ႏွလံုးသေဘာသစ္ကို ရၿပီးလွ်င္၊ မွန္ေသာေျဖာင့္ မတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ အမွ် ဖန္ဆင္းေသာလူသစ္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္မည္ အေၾကာင္း၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကို ၾကားနာရသည္ျဖစ္၍၊
Read more: ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ေျပာင္းလဲေစရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား...