ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ သေဘာထားၾကီးေသာ စိတ္ဓါတ္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။Hope  Wednesday 9 March 2011

“မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲျခင္းငွါ ထြက္သြား၏။ အေစ့ကို ႀကဲသည္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ လမ္း၌က်သျဖင့္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကိုခံရ၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေကာက္စားၾက၏။” (လု ၈း၅)

Read more: ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ သေဘာထားၾကီးေသာ စိတ္ဓါတ္...

ဘုရားသခင္၏ စကားကိုၾကားရၿခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္ၿဖစ္ပါသနည္း။

Daily Hope    Tuesday   March 8  2011

“ငါ့သိုးတို႔သည္ ငါ့စကားသံကိုနား ေထာင္၍ ငါ့ေနာက္သို႔ လိုက္ၾက၏။”   (ေယာ  ၁၀း၂၇)

လူအမ်ားေတြးမိတာက ဘုရားသခင္စကားနားေထာင္ၿခင္းသည္ သိတ္အေရးမၾကီးပါဟုထင္ၾကသည္။ ဒါေပမဲ့ ထိုသေဘာ ထားသည္ သင့္တယ္၊ ေက်နပ္ဖြယ္ဟုမမွတ္ယူပါႏွင့္။  သင္သည္ဘုရားသခင္၏စကားကို အေၿခခံစနစ္ၿဖင့္

Read more: ဘုရားသခင္၏ စကားကိုၾကားရၿခင္းသည္ အဘယ္ေၾကာင့္...

ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကိုဖမ္းယူပါစံ၀င္းခ်ိဳ

Daily Hope  Monday  March  7  2011

ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစဟု ေၾကြးေၾကာ္ေတာ္မူ၏။  (လု ၈း၈)

ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုစကားေၿပာေနသည္ဟု သမၼာက်မ္းစာကေၿပာသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ?  သင္သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိရန္ ဖန္ဆင္းထားသည္။  သင္တည္ရွိေနရၿခင္းသည္ အားလံုးေသာအက်ိဳးသင့္

Read more: ဘုရားသခင္၏အသံေတာ္ကိုဖမ္းယူပါ

ဘုရားသခင္သည္ ကယ္လႊတ္ပိုင္ရွင္

စံ၀င္းခ်ိဳ   6/3/2011

ဗက္လင္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြါး၍ နာဇရက္ၿမိဳ႕၌ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားေသာဘ၀ၿဖင့္၊ေနခဲ့ေသာ သခင္ခရစ္ေတာ္သည္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕၏ ဆရာ၊ ပေရာဖက္ၿဖစ္ပါသည္။

တမန္ေတာ္၀တၲဳ  ၂း၂၄

၂၄။   “ထိုသူကို ေသျခင္းေဝဒနာသည္

Read more: ဘုရားသခင္သည္ ကယ္လႊတ္ပိုင္ရွင္