ဘုရားသခင္၏အသံကိုဘယ္လိုအသိအမွတ္ၿပဳမည္နည္း - ခုႏွစ္ၾကိမ္ေၿမာက္စစ္ေဆးၿခင္း 21/3စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope   Monday  Mach 21  2011

“ထိုသို႔ ျပဳလွ်င္ အဘယ္သူမွ်ႀကံ၍ မမွီႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္းသည္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ သင္တို႔၏စိတ္ႏွလံုး တို႔ကို ေစာင့္မလိမ့္မည္။” (ဖိ ၄း၇ )

ဘုရားသခင္၏အသံကိုအသိအမွတ္ၿပဳရန္ ေနာက္ဆံုးစစ္ေဆးၿခင္းတြင္

Read more: ဘုရားသခင္၏အသံကိုဘယ္လိုအသိအမွတ္ၿပဳမည္နည္း -...

သင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လမ္းမွ မေသြဖီေစပါႏွင့္။ 22/3


ေစာစံေအာင္ (Rev),   Tuesday March 22 2011 12:00 AM  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ကို္ယ္ကိုကို္ယ္ လွည့္ျဖား၍ ႏႈတ္ကပတ္တရားကို နာ႐ံုမွ်သာ ျပဳေသာသူမဟုတ္၊ တရားကို က်င့္ေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့။ (ယာ၊ ၁း၂၂)

ဘုရားသခင္ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစေသာအသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္လာရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အစီအစဥ္၊ ဦးစားေပးမႈ၊ ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွင့္

Read more: သင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လမ္းမွ မေသြဖီေစပါႏွင့္။ 22/3

ဘုရားသခင္စကားသံကို ဘယ္လိုမွတ္မိၾကမလဲ - ပဥၥမအၾကိမ္ေျမာက္စစ္ေဆးျခင္း 19/3ဇင္ဇင္ႏိုင္  March 19, 2011  Daily Devotion by Rick Warren

သင္သည္ ညီအစ္ကိုခ်င္းကို အဘယ့္ေၾကာင့္ စစ္ေၾကာစီရင္သနည္း၊ ညီအစ္ကိုခ်င္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ မထီမဲ့ျမင္ျပဳသနည္း၊ ငါတို ့ ရွိသမွ်သည္ ခရစ္ေတာ္၏ တရားပလင္ေတာ္ေရွ ႔သို႔ ေရာက္ရမည္။ ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၁၇ း ၁၀။  အကယ္၍ တစ္စံုတစ္ခုအတြက္ သင့္တာ၀န္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္

Read more: ဘုရားသခင္စကားသံကို ဘယ္လိုမွတ္မိၾကမလဲ -...

ဘုရားရဲ့စကား ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္စမ္းသပ္ႏိုင္တဲ့ စတုတၱနည္း 18/3လွမင္းသူ  March 18, 2011  Daily Hope

ဘုရားရဲ့စကား ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္စမ္းသပ္ႏိုင္တဲ့ စတုတၱနည္းကေတာ့ ” ဘုရားရွင္ ပံုသြင္းထားတဲ့ ပံုစံနဲ႔ ကိုက္ညီရဲ့လားလို႔” ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ေမးျခင္းပါပဲ။
ကြ်န္ေတာ္ SaddleBack အသင္းေတာ္မွာ
Read more: ဘုရားရဲ့စကား ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာေအာင္စမ္းသပ္ႏိုင္တဲ့...

ဘုရားသခင္၏အသံကိုဘယ္လိုအသိအမွတ္ၿပဳမည္နည္း - တတိယအၾကိမ္စစ္ေဆးၿခင္း 17/3

စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope Thursday March 17,  By Tom Holladay

“အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ထာဝရအႀကံေတာ္ရွိသည္ႏွင့္အညီ၊ ေကာင္းကင္အရပ္တို႔၌အထြဋ္အျမတ္အာဏာစက္တို႔သည္၊ ဘုရားသခင္၏ ထူးဆန္းေသာပညာေတာ္ကို အသင္းေတာ္အားျဖင့္ ယခုသိရၾကမည္အေၾကာင္းတည္း။”    (ဧ

Read more: ဘုရားသခင္၏အသံကိုဘယ္လိုအသိအမွတ္ၿပဳမည္နည္း -...

ဘုရားသခင္၏အသံကိုဘယ္လိုအသိအမွတ္ၿပဳမည္နည္း - ဒုတိယအၾကိမ္စစ္ေဆးၿခင္း 16/3


စံ၀င္းခ်ိဳ    Wednesday March 16, 2011 Daily Hope

By Rick Warren

“ေယရႈခရစ္၌ ရွိေသာ ထုိစိတ္သေဘာကို သင္တို႔၌လည္းရွိေစ ၾကေလာ့။”   (ဖိ ၂း၅)

သင္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္၏ အမွတ္တစ္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင္ကိုယ္သခင္ခရစ္ေတာ္လို ၿဖစ္ေစၿခင္သည္။  သင္၏အသက္တာတြင္ေတြးေခၚပံု၊ ေဆာင္ရြက္ပုံ၊

Read more: ဘုရားသခင္၏အသံကိုဘယ္လိုအသိအမွတ္ၿပဳမည္နည္း -...

ဘုရားသခင္၏အသံကိုဘယ္လိုအသိအမွတ္ၿပဳမည္နည္း - ပထမအၾကိမ္စစ္ေဆးၿခင္း 15/3


စံ၀င္းခ်ိဳ Tuesday March 15, 2011 Daily Hope

By  Rick Warren

“ခ်စ္သူတို႔၊ ခပ္သိမ္းေသာစိတ္ဝိညာဥ္တို႔ကုိ မယံုၾကႏွင့္။ စိတ္ဝိညာဥ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စပ္ဆုိင္သည္ မစပ္ဆုိင္သည္ကို စုံစမ္းၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိစၦာပေရာဖက္အမ်ားတို႔သည္ ဤေလာကသို႔သြားၾကၿပီ။” (၁ေယာ ၄း၁)

Read more: ဘုရားသခင္၏အသံကိုဘယ္လိုအသိအမွတ္ၿပဳမည္နည္း -...

``ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တေျဖးေျဖး တိုးတက္ေစမည္ 14/3

ေစာစံေအာင္ (Rev)  14 March 2011, Daily Hope

“သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ထုိလူမ်ဳိးတို႔ကို သင့္ထံက တေရြ႕ေရြ႕ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေတာသားရဲတို႔သည္ သင့္တဘက္၌ မ်ားျပားမည္ကိုစိုးရိမ္၍၊ သူတို႔ကို ခ်က္ျခင္း မပယ္မရွားသင့္။” (တရား၊ ၇း၂၂)

ဘုရားသခင္က ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို

Read more: ``ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တေျဖးေျဖး...

ရင့္က်က္ၿခင္းသည္ ၿဖစ္စဥ္တစ္ခုၿဖစ္သည္ 13/3စံ၀င္းခ်ိဳ

Sunday March 13 2011  by Rick Warrenဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ သူ၏ပံုသ႑န္ႏွင့္ အညီ၊ မွန္ေသာပညာအားျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ လူသစ္ကို ယူတင္ဝတ္ေဆာင္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။" (ေကာ

Read more: ရင့္က်က္ၿခင္းသည္ ၿဖစ္စဥ္တစ္ခုၿဖစ္သည္ 13/3

ဘုရားသခင္၏ အသံၾကားရန္ သင္ကိုယ္တိုင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ပါ 12/3ဇင္ဇင္ႏိုင္   March 12, 2011

ရွင္လုကာ ၈ း ၁၅

ဘုရားသခင္သည္ သူခိုင္းသည့္ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားသူမ်ားကို စကားေျပာပါသည္။ ဘုရားသခင္ ကြ်န္ေတာ္ ဘာလုပ္ရမည္ကို ေျပာၾကားျပီးလွ်င္ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခ်င္တာ လုပ္မည္ဟု ေျပာသူမ်ားကို စကားမေျပာပါ။ သင္ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ တတ္ေသာအခါ ဘုရားသခင္၏

Read more: ဘုရားသခင္၏ အသံၾကားရန္ သင္ကိုယ္တိုင္...

ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္တဲ့ ဆူးပင္ သံုးမ်ိဳး 11/3လွမင္းသူ  March 11, 2011

အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့ တို႔သည္ ဆူးပင္တို႔တြင္က်သျဖင့္ ဆူးပင္ တို႔သည္ အတူေပါက္၍ ညွင္းဆဲၾက၏။
ရွင္လုကာ ၈း၇

ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ဘုရားစကားကို သတိမထားမိပဲ တသြားတည္းသြား၊ တစားတည္းစားျပီး အခ်ိန္ကုန္ေနမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ရွဳပ္ျခင္း ဆိုတဲ့ အတားအဆီးၾကီးကို ေတြ႔ၾကံဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read more: ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ ေႏွာက္ယွက္ႏိုင္တဲ့ ဆူးပင္...

ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ သင္သည္အခ်ိန္ယူ၍နားေထာင္ရမည္ 10/3

Daily Hope

Thursday March 10  2011

“အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ ေက်ာက္ေပၚ၌က်သျဖင့္ အပင္ေပါက္ေသာအခါ ေျမၾသဇာမရွိ ေသာေၾကာင့္ ညွိဳးႏြမ္းပ်က္စီး ျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။”  ( လု ၈း၆)

သင္သည္ ဘုရားသခင္အတြက္ အခ်ိန္မယူလွ်င္ ဘုရားသခင္၏အသံၾကားမည္မဟုတ္ပါ၊

Read more: ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ သင္သည္အခ်ိန္ယူ၍နားေထာင္ရမည္...