၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းသည္ေၿပာင္းလဲၿခင္းအရင္လာသည္ 06/04

စံ၀င္းခ်ိဳ Daily Hope    Worship Comes Before Transformation

“ေနာက္ေတာ္၌ ေျခေတာ္အနီးမွာရပ္လ်က္ ငိုေၾကြး၍ ေျခေတာ္ေပၚသို႔ မ်က္ရည္က်လွ်င္ မိမိဆံပင္ႏွင့္ သုတ္ေလ၏။ ေျခေတာ္ကိုလည္း နမ္း၍ဆီေမႊးႏွင့္လိမ္းလ်က္ေန၏။” (လူ ၇း၃၈)

၀တ္ၿပဳသူတို႔၏

Read more: ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းသည္ေၿပာင္းလဲၿခင္းအရင္လာသည္...

သင္ဆုေတာင္းစဥ္တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္္မႈကိုၿပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပါ 03/04

စံ၀င္းခ်ိဳ

Daily Hope                      Nurturing  Quiet  as  You  Pray

။  အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ စိတ္မျမင့္ပါ။ မ်က္ႏွာလည္း မေမာ္ပါ။ ကိုယ္ႏွင့္မတန္၊ႀကီးျမင့္ေသာ အမႈတုိ႔၌ မက်င္လည္ပါ။

။   အကယ္စင္စစ္ အကြၽႏ္ုပ္သည္

Read more: ...

၀ိညာဥ္ မွတ္တမ္း ေရးတတ္တဲ႔ အက်င့္ေလးကို လုပ္ပါ။ 01/04လွမင္းသူ

ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ဘတ္ေသာသူသည္ေျပးလ်က္ ဘတ္ႏုိင္ေအာင္၊ ဗ်ာဒိတ္ရႈပါရုံကို သင္ပုန္းေပၚမွာ အကၡရာတင္၍ ေရးမွတ္ေလာ့။
ဟဗကၠဳတ္ ၂း၂

ေကာင္းျပီ။
Read more: ၀ိညာဥ္ မွတ္တမ္း ေရးတတ္တဲ႔ အက်င့္ေလးကို လုပ္ပါ။...

သင္၏ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား အေျဖ 02/04ဇင္ဇင္ႏိုင္

သင္၏ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား အေျဖ ရေသာအခါ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါ။ April 02, 2011 ဟဗကၠဳတ္အနာဂတၱိ ၃ း ၂

အို ထာ၀ရဘုရား၊ အကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္သံကို ၾကား၍ ေၾကာက္ရြံ ႔ပါျပီ။ လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆုေတာင္းေသာအခါ ဘုရားသခင္ထံမွ ဘယ္လိုၾကားနာရမလဲ ဆိုသည္ကို

Read more: သင္၏ ဆုေတာင္းခ်က္မ်ား အေျဖ 02/04

ျပည့္စံုေသာအေျခအေနကို ရွာေနသူ 27/3ေစာစံေအာင္

ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြကို မျပည့္စံုေသာ အေျခမွာ စိတ္ပ်က္ေနရမည့္အစား သူ႔စကားသံကို ၾကားေစလိုပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၌ေဖၚျပထားေသာ ဂိေဒါင္အေျခအေနကို ၾကည့္ပါ။ သူသည္ ရန္သူ၏ ေဘးရန္ကို ေၾကာက္သျဖင့္ စပ်စ္သီးနယ္ရာေနရာက်ဥ္းထဲ၌ ပုန္း႐ိႈးကြယ္႐ိႈးႏွင့္ စပါးနယ္ေနစဥ္ ဘုရားသခင္က ထင္ရွားလ်က္ ခြန္အားႀကီးေသာ

Read more: ျပည့္စံုေသာအေျခအေနကို ရွာေနသူ 27/3

ဘုရားသခင္၏အေၿဖရရန္ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းပါ 30/3စံ၀င္းခ်ိဳ
Daily Hope Wait Expectantly for God to Answer

“ငါသည္ငါ့လင့္စင္ေပၚမွာ ရပ္လ်က္၊ ရဲတိုက္၌အျမဲေနလ်က္…. ”  (ဟဗ ၂း၁)

သင္သည္ အသက္တာတြင္ဘုရားသခင္၏အၿမင္ကိုလိုအပ္ပါက၊ သင္သည္ၾကားခ်င္ရမည္ သင္သည္ ရပ္ဆိုင္း၍ၾကားရမည္၊ သင္သည္ၾကားရန္ ေစာင့္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာ အတြက္  ကၽြန္ေတာ္၏

Read more: ဘုရားသခင္၏အေၿဖရရန္ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ဆိုင္းပါ 30/3

သခင္ခရစ္ေတာ္သင္ေပးသည္မွာအေဖၚမပါဘဲဆုေတာင္းရန္ 29/3စံ၀င္းခ်ိဳ
Daily Hope   Jesus Teaches Us: Get Alone and Pray

“ငါသည္ငါ့လင့္စင္ေပၚမွာ ရပ္လ်က္၊ ရဲတိုက္၌အျမဲေနလ်က္၊ ငါ့အားအဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္ ကို၄င္း၊ အျပစ္တင္လွ်င္ အဘယ္သုိ႔ျပစ္ေလွ်ာက္ရမည္ကို၄င္း ငါေစာင့္၍ေနစဥ္တြင္၊”  (ဟဗ ၂း၁)

Read more: သခင္ခရစ္ေတာ္သင္ေပးသည္မွာအေဖၚမပါဘဲဆုေတာင္းရန္ 29/3

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္အမွန္တရားၿဖစ္သည္ 28/3

စံ၀င္းခ်ိဳ Daily Hope   Truth Is Jesus

“ေယရႈက၊ ငါသည္လမ္းခရီးျဖစ္၏၊ သမၼာတရားလည္းျဖစ္၏။ အသက္လည္းျဖစ္၏။ ငါ့ကိုအမွီမျပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ခမည္းေတာ္ထံသို႔မေရာက္ရ။” (ေယာ ၁၄း၆)

ရန္သူ၏ၾကီးမားေသာလိမ္ညာၿခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖဘုရားသခင္ႏွင့္ သီးၿခားဆက္လက္တည္ရွိရမည္။

Read more: သခင္ခရစ္ေတာ္သည္အမွန္တရားၿဖစ္သည္ 28/3

သင္၏ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ျပီးျပည္စံုေသာတန္ခိုး 26/3

ဇင္ဇင္ႏိုင္  Saturday March 26 2011

သင္၏ အားနည္းျခင္းကို ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးအားျဖင့္ ျပီးျပည့္၊ စံုလင္ေစသည္။ ၁ေကာ၁၂း၉

ငါ့ေက်းဇူးသည္ သင့္အဖို႔ ေလာက္ေပ၏၊ ငါ့တန္ခိုးသည္ အားနည္းျခင္းအျဖစ္၌ စံုလင္တတ္သည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ တန္ခိုးသည္ ငါ့အေပၚ၌  က်ိန္း၀ပ္မည့္အေၾကာင္း ငါ့ကိုယ္၌

Read more: သင္၏ အားနည္းျခင္းႏွင့္...

ေသးေသးမႊားမႊား အရာေလးေတြကအစ ဘုရားရွင္၏ လမ္းညႊန္မွဳ 25/3လွမင္းသူ

ေသးေသးမႊားမႊား အရာေလးေတြကအစ ဘုရားရွင္၏ လမ္းညႊန္မွဳကို လုိက္နာျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားအေပၚမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွဳ ၾကိဳးစား တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔  ခရစ္ေတာ္ဟာ ဒီစၾကာ၀ဠာၾကီးရဲ့ အရွင္သခင္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာရယ္၊
Read more: ေသးေသးမႊားမႊား အရာေလးေတြကအစ ဘုရားရွင္၏...

ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မတတ္ႏိုင္ပါ 24/3စံ၀င္းခ်ိဳ     Daily Hope.      God Can, Even Though I Can’t

Thursday March 24, 2011  .      

“သို႔ရာတြင္ ငါတို႔သည္ကိုယ္တန္ခိုးကိုအမွီျပဳ၍၊ ကိုယ္အလုိအေလ်ာက္ တစံုတခုကိုၾကံစည္ျခင္းငွါ တတ္ႏုိင္သည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ကိုအမွီျပဳ၍သာတတ္ႏုိင္သည္ႏွင့္ အညီ၊” (၂ေကာ ၃း၅)

Read more: ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မတတ္ႏိုင္ပါ 24/3

ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထင္သည္ထက္ပို၍အားၾကီးသည္ 23/3

စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope,  Wednesday March 23, 2011

“ငါ့ကို ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို ငါတတ္စြမ္းႏိုင္၏။”  (ဖိ  ၄း၁၃)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ကိုယ္ကိုကိုယ္ထင္သေလာက္အားမရွိၾကပါ၊ သို႔ေသာ္လည္းဘုရားသခင္သည္

Read more: ဘုရားသခင္သည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထင္သည္ထက္ပို၍အားၾကီးသည္...