ေယရႈသည္ သင့္ကို လက္ခံသကဲ့သို႔ သင္လည္း သူ႔တပါးကို လက္ခံပါ 16/4


ဇင္ဇင္ႏိုင္   Daily Hope, Jesus Accepted You; Now You Accept Others

ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစလွ်က္ သင္တို႔ကို လက္ခံေတာ္မူသည္နည္းတူ၊ သင္တုိ႔သည္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ လက္ခံၾကေလာ့၊ ေရာမၾသ၀ါဒစာ ၁၅း၇ သခင္ေယရႈ သင့္ကို လက္ခံခဲ့သည့္နည္းတူ၊ သူ႔တပါးကို သင္လက္ခံရန္ ဘုရားသခင္က

Read more: ေယရႈသည္ သင့္ကို လက္ခံသကဲ့သို႔ သင္လည္း သူ႔တပါးကို...

သင္သည္အေရးပါသည္ဘုရားသခင္သင္ကိုအလိုရွိသည္၊ 14/4စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope You Matter:God Wants You

“ဇကၡဲ၊ ျမန္ျမန္ဆင္းေလာ့။ သင္၏အိမ္၌ယေန႔ ငါတည္းေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။…”  (လု ၁၉း၆)

ဇကၡဲေရာက္ရွိလာၿခင္းသည္သူကိုလိပ္ၿပာမလံုၿခင္းႏွင့္အေဖၚမဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ သူကိုစြပ္စြဲေသာ သူက ခါးသီးေသာႏွင့္ မေက်မခ်မ္းၿဖစ္ေစသည္။  သူ၏အၿပစ္မ်ားကစိတ္မသိုးမသန္႔ႏွင့္ရွက္ေစသည္။

Read more: သင္သည္အေရးပါသည္ဘုရားသခင္သင္ကိုအလိုရွိသည္၊ 14/4

မိတ္ေဆြဟာ ဘုရားအတြက္ အေရးပါပါတယ္။ ဘုရားက မိတ္ေဆြကို အေရးစိုက္ ပါတယ္ 15/4လွမင္းသူ

ထိုအေၾကာင္းကို လူအေပါင္း တို႔သည္ျမင္ လွ်င္၊ ဆိုးေသာသူ၏အိမ္သို႔ဝင္၍ လုပ္ေကြၽးျခင္းကို ခံေတာ္မူပါသည္တကားဟု ကဲ့ရဲ ႔ ျပစ္တင္ၾက၏။
ရွင္လုကာ ၁၉း၇

တကယ္လို႔မ်ား မိတ္ေဆြဟာ ေငြေရးေၾကးေရးကိစၥမွပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမွဳဆက္ဆံေရးကိစၥမွာပဲျဖစ္ျဖစ္

Read more: မိတ္ေဆြဟာ ဘုရားအတြက္ အေရးပါပါတယ္။ ဘုရားက...

သင္အေရးပါသည္ ဘုရားသခင္သင္အားသိသည္ 13/4စံ၀င္းခ်ိဳ
Daily Hope        You Matter: God Knows You

“ထိုအရပ္သို႔ ေယရႈသည္ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ထိုသူကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊”(လု ၁၉း၅)

ဇကၡဲ၏အသက္တြင္သူ၏လည့္စားၿခင္းႏွင့္ ယံုၾကည္ရန္ၿငင္းဆန္ၿခင္းတို႔ၿဖစ္သည္။ ပထမသူ၏ အၿပင္ပန္း အသြင္အၿပင္ ႏွင့္

Read more: သင္အေရးပါသည္ ဘုရားသခင္သင္အားသိသည္ 13/4

သင္သည္ဘုရားအတြက္အေရးပါသည္ 11/4စံ၀င္းခ်ိဳ
Daily Hope     You Matter to God

“ထိုအရပ္သို႔ ေယရႈသည္ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ ထိုသူကိုျမင္ေတာ္မူလွ်င္၊  ဇကၡဲ၊ ျမန္ျမန္ဆင္းေလာ့။ သင္၏အိမ္၌ယေန႔ ငါတည္းေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ဇကၡဲသည္ အလွ်င္အျမန္ဆင္း၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကို မိမိ အိမ္၌ဧည့္ခံေလ၏။ ထိုအေၾကာင္းကို

Read more: သင္သည္ဘုရားအတြက္အေရးပါသည္ 11/4

သင္အေရးပါသည္ဘုရားသခင္သင္အားၿမင္သည္ 12/4

စံ၀င္းခ်ိဳ

Daily Hope   You Matter: God Sees You

သင္အေရးပါသည္ဘုရားသခင္သင္အားၿမင္သည္

“ေယရႈသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္သည္ကို ထိုသူသည္ ၾကည့္လို၍၊ လူအစုအေဝးမ်ားေသာေၾကာင့္၊ မိမိအရပ္လည္း နိမ့္သည္ျဖစ္၍မျမင္ႏိုင္။”   (လု  ၁၉း၃)

“ထိုအရပ္သို႔ ေယရႈသည္

Read more: သင္အေရးပါသည္ဘုရားသခင္သင္အားၿမင္သည္ 12/4

သန္႔ရွင္းျခင္းသည္ သင့္ေလွ်ာ္မွန္ကန္ေသာ ေကာင္းမႈတစ္ခုျဖစ္သည္ 09/04ဇင္ဇင္ႏိုင္ ၁ေပ ၁ း ၁၅-၁၆
သင္တို႔ကို ေခၚေတာ္မူေသာသူသည္ သန္႔ရွင္း ေတာ္မူသည္ နည္းတူ၊ က်င့္ၾကံ ျပဳမူသမွ်တို႔၌ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိၾကေလာ့။

ရွ်င္ေပတရုက ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ေကာင္းကင္ဘံုအဖ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိသကဲ့သို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္း သန္႔ရွင္းျခင္းရွိဖို႔ရန္ ေျပာခဲ့သည္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔

Read more: သန္႔ရွင္းျခင္းသည္ သင့္ေလွ်ာ္မွန္ကန္ေသာ...

၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းေၾကာင့္တန္ခိုးေတာ္ေၿပာင္းလည္းၿခင္းရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳသင္မွာရွိပါသလား? 07/04

စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope    
Have You Experienced the Transforming Power of Worship?

“ထိုေၾကာင့္ ငါဆိုသည္ကား၊ သူသည္မ်ားစြာေသာအျပစ္တို႔ႏွင့္လြတ္သည္ျဖစ္၍ အလြန္ခ်စ္ တတ္၏။ အနည္းငယ္ ေသာ အျပစ္လြတ္ေသာသူသည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ခ်စ္တတ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။”(လု ၇း၄၇)

Read more: ...

ဆည္းကပ္ကိုုးကြယ္ျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုုင္တဲ့ တန္ခိုုးကိုု ၾကံဳေတြ႔ခံစားဖူးပါသလား 8/04လွမင္းသူ 
ခင္ဗ်ားမွာဘယ္ေလာက္ပဲ အျပစ္ရွိေနပါေစ၊ ခရစ္ေတာ္ဆီကိုု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုုတဲ့ စိတ္နဲ႔သာ လာခဲ့မယ္ဆိုုရင္ ခရစ္ေတာ္က ခင္ဗ်ားကိုု ဘယ္ေတာ့မွ ႏွင္မထုုတ္ပါဘူး။

ရွင္လုုကာ အခန္းၾကီး၇ ထဲမွာ
Read more: ဆည္းကပ္ကိုုးကြယ္ျခင္းျဖင့္...

ဘုရားေျပာစကားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ 31/03ေဖာ္ေအာင္ (မံုရြာ)


ငါ့အားအဘယ္သို႔ မိန္႔ေတာ္မူမည္ ကို၄င္း၊  ငါေစာင့္၍ေနစဥ္တြင္၊ ဟဗကၠဳတ္ ၂ း ၁ c

ဂ်ပန္ငလွ်င္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကို ေပးလႈပါ။

ဘုရား စကားသံသည္ မၾကာခဏ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ဘုရားထံမွ ၾကားနာလိုပါက

Read more: ဘုရားေျပာစကားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ 31/03

မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းနည္းေလးနည္း 04/04

စံ၀င္းခ်ိဳ Daily Hope          Four Ways to Pray for Friends and Family

“သင္တို႔သည္ ရန္သူမ်ားေၾကာင့္ အလွ်င္းမေၾကာက္ရြံ႔မတုန္လႈပ္ဘဲ၊ တပါးတည္းေသာစိတ္ဝိညာဥ္၌ တည္၍၊ ဧဝံေဂလိတရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာယံုၾကည္ျခင္းအဘုိ႔အလိုငွါ တညီတညြတ္တည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကသည္ အေၾကာင္း အရာကို၊ ငါေရာက္လွ်င္ သင္တို႔ႏွင့္

Read more: မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္...

သခင္ခရစ္ေတာ္၌ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္းမရွိပါ 05/04

စံ၀င္းခ်ိဳ Daily Hope    There is no Condemnation in Jesus

“ ထိုသို႔စားပြဲ၌ ေလ်ာင္းေတာ္မူသည္ကို ထိုၿမိဳ႔၌ဆိုးေသာမိန္းမတေယာက္ သည္ သိလွ်င္၊ ဆီေမႊးေက်ာက္ျဖဴခြက္တလံုးကိုယူခဲ့၍၊  ေနာက္ေတာ္၌ ေျခေတာ္အနီးမွာရပ္လ်က္ ငိုေၾကြး၍ ေျခေတာ္ေပၚသို႔ မ်က္ရည္က်လွ်င္ မိမိဆံပင္ႏွင့္သုတ္ေလ၏။ ေျခေတာ္ကိုလည္း

Read more: သခင္ခရစ္ေတာ္၌ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္းမရွိပါ 05/04