ပ႒နာေတာ္ အားျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို ဆံုးမသြန္သင္ျခင္း 6/5/11


လွမင္းသူ

ခြင့္လႊတ္ျခင္း
"သူတပါးသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ျပစ္မွားေသာအျပစ္မ်ားကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္လႊတ္သကဲ့သို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္
ေတာ္မူပါ။"

မႆဲ ၆း၁၂

သားသမီးမ်ားကို ခ်စ္တဲ့ မိဘမ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ့္သားသမီးကို အကာအကြယ္ေပးခ်င္ၾကတယ္။
Read more: ပ႒နာေတာ္ အားျဖင့္ သားသမီးမ်ားကို...

ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း 1/5/11


ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)  Daily Hope:  It’s A Matter of Trust

အမႈေရာက္သည္ကာလ၌ ငါ့ကိုပဌနာ ျပဳေလာ့၊၊ ငါသည္ကယ္လႊတ္မည္၊၊ သင္သည္လည္း ငါ့ကိုခ်ီးမြမ္းလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္၊၊ ဆာလံ ၅၀ း ၁၅

မျမင္ရေသာ္လည္း စိတ္ခ်စရာေကာင္းသူတစ္ဦးကို ယံုၾကည္ႏိုင္ပါသလား၊ ယခုေခတ္ ေလာကအတတ္ပညာရပ္မ်ားကို

Read more: ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း 1/5/11

သခင္ေယရႈဆုေတာင္းၿခင္း၏အုပ္ထိန္းမႈၿဖင့္ဘုရားသခင္၏ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းၿခင္း 3/5/11


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Parenting with the Lord’s Prayer: Honoring God

“…ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အား…” (မ ၆း၉)

သမၼာက်မ္းအခ်ိန္က၊ သင္၏အမည္သည္စရိုက္ကို ကိုယ္စားၿပဳသည္။ သင္က်မ္းစာဖတ္လွ်င္ဘုရားသခင္၏ အမည္မ်ားကိုေတြ႔မည္။ အမည္တစ္ခုသည္ ဘုရားသခင္ သင္၏အသက္တာတြင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္

Read more: ...

သခင္ေယရႈဆုေတာင္းၿခင္း၏အုပ္ထိန္းမႈၿဖင့္မိမိကိုယ္မိမိယုံၾကည္မႈနည္းၿခင္းကိုအႏိုင္ရၾကသည္ 2/5စံ၀င္းခ်ိဳ
Daily Hope     Parenting with the Lord’s Prayer: Overcoming Insecurity

“ထိုေၾကာင့္ သင္တို႔ဆုေတာင္းရမည္မွာ ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘ၊ ကိုယ္ေတာ္၏နာမေတာ္အား ရိုေသေလးျမတ္ျခင္းရွိပါေစေသာ။” (မ ၆း၉)

Read more: ...

ၿပႆနာမ်ားကကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုဘုရားသခင္အားမွီခိုေစသည္ 25/4စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope     Problems Force Us to Depend on God

 

“အကြၽႏု္ပ္မူကား ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ေအာက္ေမ့ ေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို မစေသာသူ ၊ကယ္တင္ေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ ဆိုင္းလင့္ေတာ္ မမူပါႏွင့္၊၊ “ (ဆာ ၄၀း၁၇)

Read more: ...

ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ ေယရႈသည္ သင္ႏွင့္အတူရွိသည္ 24/4ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ) ဘာသာျပန္သည္။
Jesus Will Be With You Day After Day After Day

ေကာင္းကင္တမန္က မိန္းမမ်ားကိုေျပာသည္။ ေၾကာက္ရြ႔ံရန္မရွိေၾကာင္း၊ ကားတိုင္ေပၚမွာ သံႏွင့္ရိုက္ထားေသာေယရႈကို သင္တို႔ ရွာေနသည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္သိေၾကာင္း၊ သူသည္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီ .. ဟုေျပာသည္။ မႆဲ ၂၈း၅-၆

ေယရႈ၏

Read more: ကပ္ကမၻာကုန္သည္တိုင္ေအာင္ ေယရႈသည္...

ေကာင္းကင္ဘံု ၂၄-နာရီ အေရးေပၚတယ္လီဖုန္းအထူးလိုင္း 26/4စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope        Heaven’s  24-hour Emergency  Hot  Line

“အမႈေရာက္သည္ကာလ၌ ငါ့ကိုပဌနာ ျပဳေလာ့၊၊ ငါသည္ကယ္လႊတ္မည္၊၊ သင္သည္လည္း ငါ့ကိုခ်ီးမြမ္းလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္၊၊” (ဆာ ၅၀း၁၅)

ဘုရားသခင္ကသင္မွာၿပႆနာရွိခဲ့လွ်င္သူအားအကူအညီေတာင္းေစၿခင္သည္။

Read more: ေကာင္းကင္ဘံု ၂၄-နာရီ...

ဘုရားရွင္ ငါ့ဂရုဏာေတာ္ အစဥ္အျမဲတည္၏ 23/4ဇင္ဇင္ႏိုင္
Daily Hope:   God's love endures forever


ထာ၀ရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍ ဂရုနာေတာ္ႏွင့္ အျမဲတည္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ဘုရားကို ငါ့အရွင္ ဘုရားသခင္၏ ဂရုနာေတာ္လည္း အစဥ္အျမဲ တည္ေသာေၾကာင့္ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။  အရွင္တို႕၏ ဘုရားသခင္၏ ဂရုနာေတာ္

Read more: ဘုရားရွင္ ငါ့ဂရုဏာေတာ္ အစဥ္အျမဲတည္၏ 23/4

ခရစ္ေတာ္က မိတ္ေဆြကို ထာ၀ရ လြတ္ေျမာက္ေစပါတယ္။ 22/4လွမင္းသူ

ငါသည္အေသမခံမွီ ဤပႆခါပဲြကိုသင္တုိ႔ႏွင့္အတူစားျ
ခင္းငွါ အလြန္အလိုရွိေလၿပီ။ ငါဆိုသည္ကား၊ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္၌ ပႆခါပဲြမျပည့္စံုမီွတိုင္ေအာင္ ယခုမွစ၍ ဤပဲြကိုတဖန္ ငါမစားရဟု  မိန္႔ေတာ္မူလ်က္၊ ခြက္ဖလားကိုယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းၿပီးမွ၊ ဤခြက္ကိုယူ၍အခ်င္းခ်င္းေဝၾကေလာ့။ ငါဆိုသည္ကား၊

Read more: ခရစ္ေတာ္က မိတ္ေဆြကို ထာ၀ရ လြတ္ေျမာက္ေစပါတယ္။ 22/4

သခင္ခရစ္ေတာ္သင့္ကိုလြတ္လပ္မႈေပး၍ၿမင္ေစသည္ 19/4စံ၀င္းခ်ိဳ  Daily Hope    Jesus Sets You Free To See

“ထုိေၾကာင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား ေျပာရေသာစကားဟူမူကား၊ ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါသည္လည္း သင္တို႔ကို အဲဂုတၱဳလူတို႔လက္မွ လႊတ္၍၊ သူတို႔၏ ညွဥ္းဆဲျခင္းထဲက ႏႈတ္ယူမည္။ လက္ဆန္႔ျခင္း၊ ႀကီးစြာေသာ ဒဏ္ခတ္ျခင္း အားျဖင့္ သင္တို႔ကိုငါေရြးမည္။

Read more: သခင္ခရစ္ေတာ္သင့္ကိုလြတ္လပ္မႈေပး၍ၿမင္ေစသည္ 19/4

သခင္ခရစ္ေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္္တို႔စတင္လုပ္ေဆာင္္ရန္စနစ္သစ္ကိုေပးၿပီ 18/4

စံ၀င္းခ်ိဳ Daily Hope     Jesus Gives Us a Fresh Start

“အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေျမာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္းရွိေစျခင္းငွါ၊ ေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ညစ္စြန္းျခင္း၊ ညွိဳးႏြမ္းျခင္းႏွင့္ကင္းစင္ေသာ အေမြေတာ္ကို ငါတို႔သည္ ခံရေစမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္ကို ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊

Read more: ...

သင္၏ခြန္အားေပးခ်က္ကို ယေန႔ မည္သူလက္ေတြ႔သံုးမည္နည္း 17/4ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)  Daily Hope:  Who Could Use Your Encouragement Today?

ထိုေၾကာင့္၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းႏွင့္၄င္း၊ အခ်င္းခ်င္းတည္ ေဆာက္ျခင္းႏွင့္၄င္း ယွဥ္ေသာအရာတို႔ကို မွီေအာင္လိုက္ၾကကုန္အံ့။ ေရာမ ၁၄း၁၉

Read more: သင္၏ခြန္အားေပးခ်က္ကို ယေန႔...