ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ - ဇြန္လ ၂၀၁၃ Pulpit , June2013

သခင္အလိုရွိေသာအရာကိုေပးပါ - ညီအစ္ကိုၾကီးDrတင္ေမာင္ထြန္း
ၾကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္းတရား - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္႔ခုပ္
ကားတိုင္ေတာ္အားျဖင့္ - ဆရာဦးညြန္႔လွ
အၾကံအဖန္ - ညီအစ္ကိုဦးေပါလ္ေခက်ိဳင္း
ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို - ညီအစ္ကိုဦးကပ္က်င့္ထန္
လံုျခံဳမႈ၏အဓိကေသာ့ခ်က္ - ညီအစ္ကိုဦးဒယ္နီရယ္

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ - ဇြန္လ ၂၀၁၃...

ဖြင့္ထားေသာတံခါးႏွင့္ပိတ္ထားေသာတံခါမ်ား


ဖြင့္ထားေသာတံခါးကို ဘယ္သူမွမပိတ္ႏိုင္၊ ပိတ္ထားေသာတံခါးကို ဘယ္သူမွမပိတ္ႏိုင္။

ယေန႔က်မ္းခ်က္
သင္၏ အက်င့္ကိုငါသိ၏။ အဘယ္သူမွ် မပိတ္ႏုိင္ေသာတံခါးကို သင့္ေရွ႔၌ ငါဖြင့္ထားၿပီ။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ အနည္းငယ္ေသာခြန္အား ရွိသည္ႏွင့္၊ ငါ၏ ႏႈတ္ကပတ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့ၿပီ။ (ဗ်ာဒိတ္ ၃း၈)

ဘုရားသခင္သည္

Read more: ဖြင့္ထားေသာတံခါးႏွင့္ပိတ္ထားေသာတံခါမ်ား

ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ by Daily Hope

ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ သေဘာထားၾကီးေသာ စိတ္ဓါတ္ ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။“မ်ိဳးေစ့ႀကဲေသာသူသည္ မ်ိဳးေစ့ကိုႀကဲျခင္းငွါ ထြက္သြား၏။ အေစ့ကို ႀကဲသည္တြင္ အခ်ိဳ႔ေသာအေစ့တို႔သည္ လမ္း၌က်သျဖင့္ ေက်ာ္နင္းျခင္းကိုခံရ၍ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔သည္ ေကာက္စားၾက၏။” (လု ၈း၅)

Read more: ဘုရားသခင္အသံၾကားရန္ by Daily Hope

ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ - ေမလ ၂၀၁၃


စိုက္သည့္အတိုင္းရိတ္ရလိမ့္မည္ - ညီအစ္ကိုၾကီီးဦးတင္ေမာင္ထြန္း
ကိုယ္ေတာ္ကိုသာခ်စ္ၾကသူမ်ားျဖစ္ဖို၌ - ညီအစ္ကိုဦးကပ္ခန္ ့ခုပ္
သခင္ဘုရား၌က်င္လည္ၾကပါ - ဆရာဦးညြန္၌လွ
မခိုင္မာေသာစိတ္သေဘာမရိွၾကနွင့္ - ညီအစ္ကိုၾကီးဦးတင္ေမာင္ညိဳ
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္နာခံေလွ်က္လွမ္းပါ -

Read more: ဓမၼပညာအေထာက္အကူျပဳ လစဥ္စာေစာင္ - ေမလ ၂၀၁၃

ခက္ခဲလွတဲ့ဘ၀မ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေရာမ ၈း၂၈-၂၉
ဒီလမွာ ဘ၀အခက္အခဲ ဘယ္ႏွစ္ခုေရြးခ်ယ္မလဲ ဆိုရင္ သုည လို႔ေရြးခ်ယ္မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ တန္ခိိုးၾကီးမားလွတဲ့ ဘုရားရွင္ဟာ အခက္အခဲမ်ားကို စမ္သပ္မႈအေနနဲ႔ ပို႔ေပးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္က သုည ဆိုေပမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။

ဘုရာရွင္ရဲ့ ဘ၀ခရီးႏွင္ေစမဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုဟာ ဘုရားနဲ႔ဆက္သြယ္ရာမွာ

Read more: ခက္ခဲလွတဲ့ဘ၀မ်ားအတြက္ ဘုရားရွင္ရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္

ရာဇလွံတံ A Sceptre - ေစာစံေအာင္ (Rev)


ရာဇလွံတံ A Sceptre

ရာဇလွံတံသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ထင္ရွားလိမ့္မည္။ ေမာဘ ျပည္စြန္းတိုင္ေအာင္ ထိခိုက္၍ မၿငိမ္မဝပ္ ရုန္းရင္းခတ္ ျပဳတတ္ ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးလိမ့္မည္။ (ေတာ၊ ၂၄း ၁၇)

ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ေလာက အသိပညာ၌ တိုးတက္ေနၾကေသာ္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို သိနား လည္သူ နည္းပါးေနပါသည္။

Read more: ရာဇလွံတံ A Sceptre - ေစာစံေအာင္ (Rev)

ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ - က်မ္းပိုဒ္မ်ားအလြတ္ရေအာင္လုပ္နည္း


က်မ္းပိုဒ္မ်ားအလြတ္ရေအာင္လုပ္နည္း
ဆာလံ ၁၁၉း၁၁  ကိုယ္ေတာ္ကို မျပစ္္မွားဘဲ ေနႏိုင္မည္အေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို ႏွလံုးထဲမွာ သိုထားပါၿပီ၊၊

က်မ္းပိုဒ္မ်ားအလြတ္ရျခင္းဟာ အလြန္အေရးၾကီးတဲ့ ၀ိညာဥ္ေရးၾကီးထြားမႈကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းရဲ့ေအာက္ က်ေရာက္သြားျခင္းမွလဲ

Read more: ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ -...

ျငိမ္၀ပ္စြာေနခ်ိန္္ ၌ ပဌနာေတာ္က်မ္းစာေလ့လာျခင္း (6 days - Quiet Time by Rick Warren)

နိဒါန္း

အေျခေနတိုင္း၊ ေန႔ရက္တိုင္း ဘုရားရွင္ကိုသာ အၾကီးၾကီးျဖစ္ေစရမည္။သို႔ျဖစ္လ်ွင္ ျပႆနာမ်ားသည္ ဘုရားရွင္အားျဖင့္ ေသးေသးသြားလိမ့္မယ္။ Rick Warren ရစ္၀ါရင္၏ Jan 25, 2010 ရက္ေန႔   ဆရာၾကီးရစ္၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတြင္ ပဌနာေတာ္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေခၚေ၀ၚေသာ သခင္ေယရႈ၏ ဆုေတာင္းနည္း ပို႔ခ်ခ်က္မွာ

Read more: ျငိမ္၀ပ္စြာေနခ်ိန္္ ၌ ပဌနာေတာ္က်မ္းစာေလ့လာျခင္း...

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေၾကညတ္ေအာင္၀ါးစား၊စျမံဳျပန္ျခင္းအား ဘုရားအလိုေတာ္ရွိသည္။


ေယာရႈ ၁း၈ ထုိပညတၱိက်မ္းစာ၌ ေရးထားသမွ်အတုိင္း က်င့္မည္ဟု ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအလိုငွါ က်မ္းစာကိုမဘတ္မရြတ္ဘဲမေန၊ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္သည္ အႀကံထေျမာက္၍ ေအာင္ျမင္လိမ့္မည္။

Read more: ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို...

တန္ခိုုးပါ၀ါမက္ေမာျခင္း

ခ်စ္ျခင္း၏တန္ခိုုးပါ၀ါကိုု လက္ခံပါ။ တန္ခိုုးပါ၀ါကိုု ခ်စ္ျခင္းအား ျငင္းပယ္ပါေလ။
အျပစ္ေသြးေဆာင္မွဳၾကီးသံုုးခုုထဲမွာ ေသြးေဆာင္မွဳတခုုကေတာ့ အာဏာပါ၀ါပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားႏွစ္ခုုကေတာ့ ေငြးေၾကးနဲ႔ တဏွာရာဂ တိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတေယာက္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အလုုပ္သမားတေယာက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊
Read more: တန္ခိုုးပါ၀ါမက္ေမာျခင္း

မိမိစိတ္ႏွလံုုးကိုု ကာကြယ္ပါ

မိမိကိုုယ္ခႏၶာထဲက ထြက္တဲ့အရာမွန္သမွ်ဟာ မိမိကိုုယ္ခႏၶာထဲမွာ ဘာေတြထည့္ေနသလဲဆိုုတာနဲ႔ ဆိုုင္ပါတယ္။ အခုုေခတ္မွာ က်မ္းမာတဲ့ အစားအစာေတြရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇဴးနဲ႔ မက်မ္းမာတဲ့ အစားအစာေတြရဲ့ ဆိုုးက်ိဳးေတြကိုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုး သိေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔အားလံုုး အျမဲတမ္းလိုုလိုု
Read more: မိမိစိတ္ႏွလံုုးကိုု ကာကြယ္ပါ

မိမိ တဖက္သက္ဘက္လိုုက္ေနပါသလား။

မိမိရဲ့ တဖက္သတ္ဘက္လိုုက္ေနျခင္းကိုု ေဖ်ာ္ဖ်က္ပစ္ႏိုုင္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ လူအားလံုုးကိုု ခရစ္ေတာ္ရဲ့ မ်က္လံုုးမ်ားကေန ၾကည့္ဖိုု႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္လိုုက္ျခင္းဟာ လူတေယာက္က အျခားသူတေယာက္ကိုု လက္ခံဖိုု႔ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရးဆိုုင္ရာ ဘက္လိုုက္မွဳဟာ ထင္ရွားတဲ့ ဥပမာ တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။
Read more: မိမိ တဖက္သက္ဘက္လိုုက္ေနပါသလား။