ဆုေတာင္း...ဆူးေစာင္ရန္း ျဖင့္ကာကြယ္ျခင္း 21/5/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope,
Prayer: The Hedge of Protection

သို႔ျဖစ္၍
ဆူးေစာင္ရန္း ႏွင့္ ကာထားမည္၊ ထြက္စရာမရွိေစျခင္းငွါ သူ႔ပတ္လည္၌ ေက်ာက္ရိုးတို႔လည္း တည္မည္။  သူသည္ ရည္းစားတို႔ကို လိုက္ေသာ္လည္း မရွိ။ ရွာေသာ္လည္း မေတြ႔ပဲ ေနရေသာအခါ ေက်ာက္ေဆာင္ထဲသို႔ ငါျပန္သြားမည္။ ယခုေနရာထက္ ယခင္ေနရာ သာ၍ ေကာင္းသည္

Read more: ဆုေတာင္း...ဆူးေစာင္ရန္း ျဖင့္ကာကြယ္ျခင္း...

သင္မည္သို႔ခံစားေနပါေစ..ဘုရားရွင္အျမဲအလုပ္လုပ္ေနသည္ 15/5/2011


ေဇာ္ေအာင္  Daily Hope:
God is at Work, No Matter How You Feel

သခင္ေယရႈခရစ္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာ ေတာ္၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ မိႆဟာရေတာ္ကို၄င္း၊ သင္တို႔အေပါင္း၌ ရွိေစသတည္း။ အာမင္။ ၂ေကာ ၁၃ း ၁၄

Read more: ...

စရိုုက္လကၡဏာ - သင့္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ သင္မည္သူျဖစ္ျခင္းက ပို၍အေရးႀကီးသည္။ 18/5/2011


မီမီခ်ိဳ


မိမိေစတနာ၏ အလိုေတာ္သို႔လိုက္၍ အလံုးစံုတို႔ကို စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္မူတတ္ေသာ သူ၏ႀကံစည္ ျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ေရွးမဆြက ခြဲခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ ငါတို႔သည္ ထိုခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ အေမြခံ ျဖစ္ၾက၏။ (ဧဖက္ ၁း၁၁)

Read more: စရိုုက္လကၡဏာ - သင့္လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထက္...

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ အေစခံျခင္း အေၾကာင္းရင္း 19/5/2011


မီမီခ်ိဳ

အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား . . . ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ ငါတို႔သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။ (ဧဖက္ ၂း၁၀)

Read more: ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ အေစခံျခင္း အေၾကာင္းရင္း 19/5/2011

မိတ္ေဆြေရြးခ်ယ္သည့္အခါအေၿမာ္အၿမင္ရွိပါ 17/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Choose Your Friends Wisely

“အလဲြမယူၾကႏွင့္။ မေကာင္းေသာသူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းေဘာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းေသာအက်င့္ ဓေလ့ ယိုယြင္းတတ္၏။”  (၁ေကာ ၁၅း၃၃)

Read more: မိတ္ေဆြေရြးခ်ယ္သည့္အခါအေၿမာ္အၿမင္ရွိပါ 17/5/2011

ဘုရားသခင္သူတို႔ကိုခ်စ္ေၾကာင္းခေလးမ်ားသိရွိနားလည္ၾကရန္လိုအပ္ေပသည္ 16/5/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Children Need to Know God Loves Them

“အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ ထိုအရာ တို႔သည္ အလိုေတာ္ေၾကာင့္ျဖစ္၍ ဖန္ဆင္းလ်က္ရွိၾကပါ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုန္းအသေရတန္ခိုး ေတာ္ကို ခံစားထိုက္ေတာ္မူ၏ဟု ေလွ်ာက္ဆို၍၊ ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔၌

Read more: ...

ဘုရားသခင္သည္ မိမိႏွင့္ စကားေျပာရန္ မအားမလပ္ျဖစ္ေနသည္ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ်မရွိပါ 13/5/2011


လွမင္းသူ
သို႔ျဖစ္၍ သင္တို႔သည္ ေနာက္တဖန္အေစအပါးကြၽန္မျဖစ္၊ သားပင္ျဖစ္ၾက၏။ သားျဖစ္လွ်င္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ အေမြခံလည္း ျဖစ္ၾက၏။

ဂလာတိ ၄း၇

ေအာက္ပါအခ်က္သံုးခ်က္က ဘုရားကို သတိရဖို႔ရန္ အားေပးပါတယ္။

Read more: ဘုရားသခင္သည္ မိမိႏွင့္ စကားေျပာရန္...

မိဘမ်ား သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရန္ (ဘုရားရွင္ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည္) 8/5/2011


ေဇာ္ေအာင္
Daily Hope:  Parenting with the Lord’s Prayer: God Protects
“… but deliver us from evil.” (Matthew 6:13 NIV)

သားသမီးမ်ားအတြက္ ေလာကၾကီးသည္ မလံုျခံဳမႈ ပိုမ်ားလာေၾကာင္းကို သံသယရွိစရာမလိုပါ။ ေျမးမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ လံုျခံဳမႈ ပိုျပီးနည္းသြားေလျပီ။ ကြ်ႏိုပ္ထက္ ၾကီးျပင္းလာေသာဘ၀ႏွင့္ ၾကည့္ပါက 

Read more: မိဘမ်ား သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းရန္...

ဘုရားသခင္၏ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းသည္ သင္၏ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း 14/5/2011


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope:  God’s Delay May Be a Test of Your Patience

ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ေဆာင္ျပီးမွ ဂတိေတာ္အတိုင္း အက်ိဳးကို ရမည့္အေၾကာင္းသည္ သည္းခံျခင္းစိတ္ရွိရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူကား ၾကြလာလတၱံ႔ေသာ သူသည္ မဆိုင္းမလင့္ဘဲ မၾကာျမင့္မီွ ေရာက္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒ ၁၀ း ၃၆-၃၇။

Read more: ဘုရားသခင္၏ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းသည္ သင္၏...

သင့္မိသားစု၏ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားအေပၚအာရံုစိုက္ပါ 11/5/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:
Stay Focused with Your Family Priorities

ထိုေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ဝိုင္းရံလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာဝန္တို႔ကိုင္း၊ ေႏွာက္ရွက္တတ္ေသာ ဒုစရိုက္ကိုင္း ပယ္ရွား၍၊ ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္ သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊

Read more: သင့္မိသားစု၏ ဦးစားေပးကိစၥမ်ားအေပၚအာရံုစိုက္ပါ...

ဆုေတာင္းၿခင္းသည္ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရရွိေစသည္ 10/05/2011စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope    Prayers Have an Impact

“ဆုေတာင္းသမွ်ေသာ စကားတို႔ကို နားေထာင္ေတာ္ မူသည္ကိုငါတို႔သိလွ်င္၊ အထံေတာ္၌ ေတာင္းေသာဆုတို႔ကို ရမည္ဟု သိရၾက၏။ “  (၁ေယာ ၅း၁၅)

Read more: ဆုေတာင္းၿခင္းသည္ထိေရာက္ေသာ...

အၿခားသူမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးပါ 9/5/2011

 

စံ၀င္းခ်ိဳ Daily Hope               Pray for Others

“ငါသည္ဆုေတာင္းပဌနျပဳေသာ အခါခါ၊ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ႏွင့္ သင္တို႔ရွိသမွ်အဘုိ႔ကိုအစဥ္ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳလ်က္၊”  (ဖိ ၁း၃-၄)

ဆက္ဆံေရးအၿမန္ဆံုး

Read more: အၿခားသူမ်ားအတြက္ဆုေတာင္းေပးပါ 9/5/2011