ေက်းဇူးတင္လ်က္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၇

ေက်းဇူးတင္လ်က္ အသက္ရွင္ျခင္း
၀ိညာဥ္ေရးရာအသက္တာ၌ ႀကီးထြားရင္႔က်က္ၿပီး ပို၍ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတတ္သူ ျဖစ္လိုျခင္းေၾကာင္႔ `ေက်းဇူးတင္ေသာ အသက္တာ´ ဟု အမည္ေပးထားေသာ အိုးေလး တစ္လံုးကို စူး စတင္ထား႐ွိခဲ႔သည္။ ညတိုင္းတြင္ ဘုရားသခင္အား ေက်းဇူးတင္စရာ အေၾကာင္းကို စာ႐ြက္ပိုင္းေလးေပၚ၌ေရးၿပီး အိုးေလးထဲ

Read more: ေက်းဇူးတင္လ်က္ အသက္ရွင္ျခင္း၊ ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၇

ေထာင္ေခ်ာက္ကိုေရွာင္ 12.04.2016 ေန႕စဥ္ခြန္အား

ေထာင္ေခ်ာက္ကိုေရွာင္

12.04.2016 ေန႕စဥ္ခြန္အား

ဖတ္ရန္: က ၄း၁-၈ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ၁ရာ ၁၉-၂၁ □ လု ၁၁း၂၉-၅၄

သင္သည္ မွန္ကန္စြာ ျပဳခဲ့လွ်င္ မ်က္ႏွာၿပံဳးရႊင္ ႏုိင္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ သင္သည္ မေကာင္းမႈကို ျပဳခဲ့သျဖင့္ အျပစ္တရား သည္ . . . သင့္တံခါး အနီးတြင္ ေခ်ာင္းေျမာင္း လ်က္ရွိ၏။ အျပစ္က သင့္ကို

Read more: ေထာင္ေခ်ာက္ကိုေရွာင္ 12.04.2016 ေန႕စဥ္ခြန္အား

သတၱမေျမာက္ ကဗ်ာစာပိုဒ္ The Seventh Stanza

သတၱမေျမာက္ ကဗ်ာစာပိုဒ္ The Seventh Stanza

19.12.2015 ေန႕စဥ္ခြန္အား
ဖတ္ရန္: လု ၂း၈-၁၄ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ေယာန 1-5 □ ဗ်ာ ၁၀
ယေန႔တြင္ ဒါ၀ိဒ္ၿမိဳ႕၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ ကယ္တင္ေသာ အရွင္သည္ သင္တုိ႔အဖုိ႔ အလို႔ငွာ ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူၿပီ။ (း၁၁)
.
၁၈၆၁ ခုႏွစ္ ေႏြရာသီ၌ Henry Wadsworth

Read more: သတၱမေျမာက္ ကဗ်ာစာပိုဒ္ The Seventh Stanza

အမွန္စင္စစ္ ဘ၀တြင္ ျပႆနာ၏ အရင္းခံက ကိုယ္သာျဖစ္ေနတတ္သည္။ Our Daily Bread; Help from the Outsidehttp://myanmar-odb.org/

ျပင္ပမွ အကူအညီ Help from the Outside
27.11.2015 ေန႕စဥ္ခြန္အား
ဖတ္ရန္: ေယ ၁၇း၇-၁၃ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ေယဇ ၃၀-၃၂ □ ၁ ေပ ၄
... ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးထက္ သာ၍ ႀကီးျမတ္သည္ျဖစ္၍ အလံုးစံုတို႔ကို သိေတာ္မူ သည္ကို ငါတို႔သိၾက၏။ (၁ ေယာ ၃း၂၀)
.
အလုပ္ကိစၥျဖင့္ အျခားေနရာသို႔ ခရီးသြားစဥ္

Read more: အမွန္စင္စစ္ ဘ၀တြင္ ျပႆနာ၏ အရင္းခံက...

ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရခက္သည့္လူမ်ား Of Geese and Difficult People 12.11.2015 ေန႕စဥ္ခြန္အား.

ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရခက္သည့္လူမ်ား Of Geese and Difficult People

12.11.2015 ေန႕စဥ္ခြန္အား..
ဖတ္ရန္: ေရာမ ၁၂း၁၄-၂၁ | သမၼာက်မ္းစာတစ္ႏွစ္စာ: □ ေယ ၅၁ - ၅၂ □ ေဟျဗဲ ၉
သင္တို႔သည္ တတ္ႏိုင္သမွ်အတိုင္း လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ အသင့္အတင့္ ေနၾက ေလာ့။ (း၁၈)
.
လက္ရွိကၽြႏု္ပ္တို႔ေနထိုင္သည့္အိမ္သို႔

Read more: ငန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းရခက္သည့္လူမ်ား Of Geese...

ေန႕စဥ္ခြန္အား ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ ထူးေတာ္မူသည္

Read: ေဟရွာ ၃၀း၁၅-၂၂ | Bible in a Year: □ ထြက္ ၉-၁၁ □ မ ၁၅း၂၁-၃၉

ကၽြႏု္ပ္၏ေျမးမ်ား ငယ္စဥ္က သူတို႔ ဖခင္က သူတို႔ကိုေခၚၿပီး “The Lion King” ျပဇာတ္ကို သြားၾကည့္ၾကသည္။ ျခေသၤ႔ငယ္ေလး စင္ဘားသည္ ယုတ္မာေသာ ဦးေလးျဖစ္သူ၏ လက္ခ်က္ျဖင္႔ ေသဆံုးသြားသည့္ ဖခင္ဘုရင္ႀကီး မူဖာဆာ၏ကိုယ္ေပၚရပ္လ်က္ “ကယ္ၾကပါ၊ ကယ္ၾကပါ၊
Read more: ေန႕စဥ္ခြန္အား ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ ထူးေတာ္မူသည္

၂၀၁၅ႏွစ္သစ္မဂၤလာ


အဖဘုရားသခင္၏အံ့ၾသဘြယ္မ်ား၊ သားေတာ္ေယရႈ၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏အသက္တာ အားလံုး၊ ၂၀၁၅ႏွစ္သစ္မဂၤလာတြင္ အားလံုးအေပၚသက္ေရာက္ပါေစ..။ အာမင္

စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ေသးငယ္ေသာကၽြန္းျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔ေျမပံုေပၚ၌ မေတြ႕ႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ ေသးငယ္သည္။ (စကၤာပူႏိုင္ငံ ဘယ္မွာ ရွိသည္ကို မသိလွ်င္ အစမ္္းရွာၾကည့္ပါ။) လူဦးေရ အလြန္ထူထပ္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားသူအတြက္ စဥ္းစားေပးရျခင္းက အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ သူႏွင့္ေစ့စပ္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီး စကၤာပူသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္
မည္ျဖစ္၍ ဤသို႔

Read more: စကၤာပူႏိုင္ငံသည္ ေသးငယ္ေသာကၽြန္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေတာ္၏ ကိုင္ဖမ္းမႈ - Our Daily Bread (31-Dec-2013)

ကိုယ္ေတာ္၏ ကိုင္ဖမ္းမႈ
31.12.2013 ဖတ္ရန္: ေရာ ၈း၃၁-၃၉
အၾကင္အက်ိဳးကိုေပးျခင္းငွာ ခရစ္ေတာ္သည္ ငါ့ကိုကိုင္ဖမ္းေတာ္ မူ၏။ ထိုအက်ိဳးကို ကိုင္မိျခင္းငွာ ငါ ေျပး၍ လိုက္ေသး၏။ ဖိ ၃း၁၂
သမၼာက်မ္းစာ တစ္ႏွစ္တာ: □ မာလခိ ၁-၄ □ ဗ်ာ ၂၂
ပ်ားပန္းခပ္ ႐ႈပ္ေထြးေသာလမ္းကို ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ျဖတ္ကူးခ်ိန္ဆိုလွ်င္

Read more: ကိုယ္ေတာ္၏ ကိုင္ဖမ္းမႈ - Our Daily Bread...

အုုပ္စုုအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ (DailyHope)

လွမင္းသူ

ထိုအခါ လက္ေျခေသေသာသူတေယာက္ကို အိပ္ရာႏွင့္တကြ အထံေတာ္သို႔ ေဆာင္ခဲ့၍ ေရွ႔ေတာ္၌သြင္းထားျခင္းငွါ ရွာႀကံၾက၏။
လူစုေဝးလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ဝင္စရာလမ္းကို မေတြ႔သျဖင့္ အိမ္မိုးေပၚသို႔တက္၍ အုတ္မိုးကိုေဖာက္ၿပီးမွ လူနာကို အိပ္ယာႏွင့္တကြ လူမ်ားအလယ္ ေယရႈ၏
Read more: အုုပ္စုုအားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ (DailyHope)

လူမ်ားအေပၚယံုၾကည္အားကိုးျခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္ TODAY’S SCRIPTURE

ဟရွာယ ၄၀း၈
အကြ်ႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏အလိုကိုေဆာင္ရာ၌ အကြ်ႏ္ုပ္သည္အားရဝမ္းေျမာက္လွပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏တရားသည္လည္း ကြ်ႏ္ုပ္ႏွလံုးထဲမွာရွိပါ၏။

တခါတရံ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္အၾကံစည္ထက္ပိုျပီး လူအမ်ားေတြးေတာၾကံစည္မႈကို ပိုမိုဂရုျပဳတတ္ပါသည္။ လူအမ်ားသည္ သင္၏ဘဝခရီးကို မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါေခ်။

Read more: လူမ်ားအေပၚယံုၾကည္အားကိုးျခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္...

အၾကမ္းဖက္နည္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း

ဆရာဆိုး ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ရဲတိုက္ေဟာင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိျပီး၊ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲအေၾကာင္း၊ မူဆလင္မ်ားအား ခရစ္ေတာ္ေမြးဖြားရာ သန္႔ရွင္းေသာေျမမွ ေမာင္းထုတ္ရန္ အင္အားၾကီးေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀တိုင္ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲျဖင့္ စစ္ပြဲနည္းျဖင့္၊ ၾကိဳးစားခဲ့သည္။

Read more: အၾကမ္းဖက္နည္းကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း