သင္ကိုဘုရားသခင္သတ္မွတ္ထားပါေစ

စံ၀င္းခ်ိဳ

“တဖန္တံု ေယရႈက၊ ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကို ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ေယာ ၈း၁၂)

သခင္ေယရႈသည္ အဆက္မျပတ္ေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊  ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ အတိုက္အခံၿပဳၿခင္း၊ ႏွင့္ အေနာက္အယွက္မွေအးၿငိမ္းမႈအနည္းငယ္ ကို ရင္ဆိုင္ရသည္။ သည့္အၿပင္ သူသတ္မွတ္ရန္ အၿခားသူမ်ားသူကုိ ဘယ္အခါမွခြင့္ၿပဳၿခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ဤအရာသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုဘာသင္ၾကားေပးသနည္း?

သင္ဘယ္သူလဲ သိသည္ (ေယာ ၈း၁၂)--- သခင္ေယရႈ၏စိတ္တြင္ သံသယမရွိပါ သူသည္မည္သူၿဖစ္သနည္း၊ သူသည္ထာ၀ရဘုရားသခင္ထံမွလာသည္ကိုသိသည္၊  သူတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ သာသနာၿပဳ ၿခင္းၿဖင့္ ၿဖည့္စြမ္းသည္။ ယံုၾကည္သူတစ္ဦးအေနၿဖင့္ ဘုရားသခင္၏အဖြဲ႕၀င္ၿဖစ္သည္ကိုကၽြန္ေတာ္တို႕သိရသည္၊ ႏွင့္ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္မည္သူၿဖစ္သည္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဤကမာၻာေပၚတြင္ ဘာလုပ္ရမည္၊ ကိုသတ္မွတ္ ထားသည္။ အၿခားတစ္ဦးတစ္ေယာက္လို၊ ဘုရားသခင္သည္ သင္အေပၚ၌ဘယ္ေတာ့မွ ဖိစီးမႈၿဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿခင္းမရွိပါ။

သင္ဘယ္သူကို ေက်နပ္ေစသည္ကိုသိသည္ (ေယာ ၅း၃၀)--- သခင္ေယရႈသည္ ဘယ္ေတာ့မွ ပူပင္ၿခင္း၊ ပယ္ခ်ၿခင္း၊ က်ြမ္းၾကင္စြာသူကိုကိုင္တြယ္ၿခင္းမ်ားကိုခြင့္မၿပဳပါ။ သင္ခြင့္မၿပဳဘဲ မည္သူမွသင္ကို ဖိစီးမႈဒဏ္ မေပးႏိုင္ပါ၊ သင္သည္လူအမ်ားကို ေက်နပ္မႈ မေပးနိုင္ပါ၊ ဘုရားသခင္လဲမေပးႏိုင္ပါ။

သင္မည္သည့္ရည္မွန္ခ်က္ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရန္လိုသည္ကိုသိသည္ (ေယာ ၈း၁၄)----  သခင္ေယရႈက   “ငါသည္ဘယ္အရပ္ကလာသည္ ကို၄င္း၊ အဘယ္အရပ္သို႕သို႕သြားသည္ကိ္ု၄င္းငါသိ၏။၊”  တင္ၾကိဳၿပင္ဆင္မႈ သည္ ဖိစီးမႈကိုတားစီးသည္၊ ေနွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈသည္ ထုတ္လုပ္သည္။ သင္သည္ တင္ၾကိဳၿပင္ဆင္မႈႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ႏွစ္ခုအနက္တစ္ခုႏွင့္အလုပ္လုပ္သည္။

ဦးစားေပးရမည္မ်ားကိုဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမည္ကိုသိသည္ (လု ၄း၄၂-၄၄)--- သခင္ေယရႈသည္ အေနွာက္အရွက္မ်ားကိုမည္သို႕ကိုင္တြယ္ရမည္ကိုသိသည္။ ၿဖစ္တည္ၿခင္းမပါဘဲ အာရံုမစိုက္ၿဖစ္ၿခင္းသည္  အဓိကရည္မွန္ခ်က္ပန္းတိုင္မွၿဖစ္သည္။

Daily Hope    Let God Define You Tuesday August 23,2011  by Rick Warren

.