ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရၿခင္းသည္ အသက္တာတြင္ မေရရာၿခင္းကသင္ၾကားေပးသည္


စံ၀င္းခ်ိဳ

“ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာအသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ယံုၾကည္သိမွတ္ ၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။”(ေယာ ၆း၆၉)

ေရတြင္းခန္းေၿခာက္ ေသာေၾကာင့္၊  သခင္ေယရႈေပးသည္ေရသည္ ထာ၀ရအသက္ ရွင္းၿခင္းအလိုငွါထြက္ေသာ စမ္းေရၿဖစ္လိမ္႕မည္ဟုမိန္႕ေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၄)

ၿပင္းထန္ေသာမုန္တိုင္းၿဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သခင္ေယရႈသည္ မုန္တိုင္းသခင္ၿဖစ္သည္။  (မ  ၁၄)

ေရလႊမ္းမိုးေသာေၾကာင့္၊ သခင္ေယရႈသည္အိမ္္ေဆာက္ရန္ေက်ာက္ၿဖစ္သည္။ (မ ၇)

အေၿခအၿမစ္သည္ခိုက္ခိုက္တုန္သည္၊ သခင္ေယရႈသည္တိုက္ေထာင့္အထြဋ္ဖ်ားလံုး၀တည္ၿငိမ္သည္။ (မ ၂၁)

မက်န္းမာၾကေသာေၾကာင့္ ၊ သခင္ေယရႈအနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏  (မ ၄)

အၿပစ္ေၾကာင့္ၿဖစ္ေသာအေၾကြးမ်ားကိုမဆပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ သခင္ေယရႈသည္ေပးဆပ္ေသာ ကယ္တင္ရွင္ ၿဖစ္သည္  (ဂလ ၃)

ကၽြႏ္ုပ္တို႕၀မ္းနည္းေၾကကြဲေသာေၾကာင့္၊ သခင္ေယရႈကကုန္းေပၚမွ “ခ်စ္သားတို႕၊ စားစရာ တစံုတခုရွိသေလာ ဟုေမးေတာ္မူလွ်င္?”  (ေယာ ၂၁)

ကၽြန္ုပ္တို႕မယံုသကၤာသည္မွာအၿပည့္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္၊  သခင္ေယရႈ လက္ေတာ္၌ သံရိုက္ရာခ်က္ ကိုစမ္းၾကည့္ရန္ဖိတ္ေခၚေနသည္ ။ (ေယာ ၂၀)

သခင္ေယရႈသည္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ ခဏခဏ သင္ၾကားေပးသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ၿပတ္သားေသာ ယံုၾကည္မႈသည္ဘယ္ေတာ့မွအတန္းထဲတြင္ မရၾကပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ ေသာအခါ အသက္တာတြင္မေရရာၿခင္းၿပဳလုပ္သည္။ “ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ႏိုင္ပါ၊ ဘုရားသခင္သာလုပ္ႏိုင္သည္။”

ကၽြႏ္ုပ္တို႕သာဒါကိုလက္ခံလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏အေၿခအေနသည္ဘုရားသခင္၏စိတ္ႏွလံုးသို႕တြန္းပို႕ေပးသည္၊ “ကိုယ္ေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာအသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာဘုရား သခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ယံုၾကည္သိမွတ္ ၾကပါသည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။” ( ေယာ ၆း၆၉)

Daily Hope     Life’s Uncertainty Teaches God Can Be Trust

Monday August 22, 2011   by Jon Walker

.