သင္တို႔၏ကမာၻၾကီးတစ္တစီျပဳတ္က်ခဲ့လွ်င္ သင္ဘာလုပ္မလဲ


စံ၀င္းခ်ိဳ 

“အေၾကာင္းမူကား ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူတတ္၊၊  ဝမ္းနည္းေစေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ကရုဏာေတာ္မ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ သနား ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊”  (ၿမည္ ၃း၃၁-၃၂)

ကမာၻၾကီး တစ္စစီၿပဳတ္က်ခဲ့လွ်င္သင္ဘာလုပ္မလဲ?

သင္သည္ အလြန္ေၾကာက္ေသာတယ္လီဖုန္းေခၚသံၾကားမည္၊ ေၿပာတာက “ေဆးစစ္တဲ့အေၿဖကေတာ့ရၿပီ၊  ကင္ဆာေရာဂါတဲ့၊”  သို႔မဟုတ္ သင္၏ဇနီးေဒါပြၿပီးသင္ထံမွရုတ္တရက္ထြက္သြား၊ သို႔မဟုတ္ သင္ခ်စ္ခင္သူ တစ္ေယာက္ ေသသြားသည္။ သင္၏အလုပ္မွ ၿပဳတ္သြားသည္၊ သို႔မဟုတ္ စေတာ့ႏွင့္ရွယ္ယာဒိုင္ ၿပဳတ္က်၍ သင္၏ေငြေရးေၾကးေရးအေၿခအေနတုန္လႈပ္ေစသည္။ သင္၏အသက္တာတြင္ အရာရာသည္ေခ်ာေမြ႕ေနသည္၊ ေနာက္တစ္ခ်ိန္တြင္ မုန္းတိုင္းက တိုက္ခတ္သြားသလို အသက္တာတြင္ခံရသည္၊ ယခုသင္၏စီမံကိန္းေတြပ်က္ ေစသည္။ သင္ဘာလုပ္မလဲ?

သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဤေမးခြန္းကိုကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းသည့္ စာအုပ္မ်ားရွိသည္။ တစ္အုပ္ကေတာ့ “ေယရမိၿမည္တမ္းစကး၊”  ဤက်မ္းစာအုပ္သည္ ပေရာဖက္ ေယရမိေရးခဲ့သည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ ပ်က္စီးၿခင္းကို သက္ေသခံၿခင္းႏွင့္ဣသေရလလူမ်ားကို ကၽြန္မ်ားအၿဖစ္ ဗာဗုလုန္မ်ားကေခၚေဆာင္သြားသည္မ်ားေနာက္တြင္  ေရးသည္

ေယရမိၿမည္တမ္းစကားတြင္ ၊ ေယရမိသည္ လူမဆန္ေသာလုပ္ရပ္ၿဖင့္၊ ရိုးသားေသာသူ၏တိုင္ၾကားခ်က္ကို ဘုရားသခင္ကိုေဖၚၿပသည္။  သူကအေၿခခံအားၿဖင့္ဘုရားသခငကိုေၿပာၿပသည္၊  “ကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာတြင္ ယခုၿဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကိုလံုး၀မၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါ၊ စီးပြါးေရးတြင္ၿမင္ရေသာၿဖစ္စဥ္ကိုလဲမၾကိဳက္ပါ။ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကိုလဲၿမင္ရသည္အေၿခအေနကိုမၾကိဳက္ပါ။  လူေတြအစာငတ္၍ အလုပ္အကိုင္ မရွိၾက သည္၊ကိုၿမင္ရတာကိုလဲကၽြန္ေတာ္မၾကိဳက္ပါ။ မေကာင္းမႈ၊ မတရားၿခင္း၊ ၿပစ္မႈမ်ားကိုမၿမင္ေတြ႕လိုပါ၊ လူေတြကို ေခၚယူၿပီး ကၽြန္လုပ္ေစၿခင္းကိုလဲ လံုး၀မၾကိဳက္ပါ။”

တိုင္ၾကားခ်က္ စာအုပ္၏အလည္တြင္၊ က်မ္းစာရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ မႈတ္သြင္းေတာ္မူေသာအားၿဖင့္ၿဖစ္၍ …ၾသ၀ါဒေပးၿခင္း၊ အၿပစ္ကိုေဖၚၿပၿခင္း၊ ေၿဖာင့္မတ္စြာၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ တရားကိုသြန္သင္ၿခင္း၊ ေက်းဇူးမ်ားကိုၿပဳ တတ္၏။ (၂တိ ၃း၁၆) ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကိုဘယ္လိုေၿဖရွင္းမည္၊ ကမာၻၾကီးတစ္စ တစ္စၿပိဳလဲပ်က္စီးခဲ့ေသာ္ ကိုေၿပာသည္။

ဒီအပတ္ ကၽြန္ေတာ္ တိက်ေသာအခ်က္ေၿခာက္ခ်က္။  ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို အသက္တာ ေ၀းကြာစြာၿပဳတ္ က်ခဲ့ေသာ္ ဘုရားသခင္ကလုပ္ေဆာင္ရမည္ကိုေၿပာထားသည္။ သင္၏အသက္တာတြင္ ယခုမလိုအပ္ေသးပါ။ သင္အတြက္အရာရာတိုင္းသည္တိုးတက္သည္ႏွင့္ေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္၊ ဤအေၿခအေနတြင္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ၊ ဤကိုးကြယ္ဆည္းကပ္မႈကိုစိတ္ပါ၀င္စားမႈရွိမည္ဟုကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္သည္၊  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ကၽြန္ေတာ္အာမခံသည္၊ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္သင္လိုအပ္မည္။ သင္၏အသက္တာတြင္ တစ္ခ်ိန္မွာ မလြဲဧကန္ လာမည္၊ ---အခ်ိန္ေပါင္းစံု ေသခ်ာသေလာက္-- လည္းဘီးၿပဳတ္က်သည့္အခါ၊ ထိုၾကမ္းတမ္းေသာအခ်ိန္တြင္ ဘာလုပ္ရမည္ကိုသင္သိရန္လိုသည္။

ဒီဟာသင္အတြက္ ဒီေန့ အိမ္စာဘဲ၊  အခ်ိန္ယူ၍ ေယရမိၿမည္တမ္းစကား အခန္း ၃ ကိုဖတ္ပါ၊ သင္၏ယေန႔တြင္အခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ယူၿပီးၿဖည္းၿဖည္းဖတ္ပါ၊ ေယရမိ၏အေတြ႕ အၾကံဳမ်ားေရးထားသည္ ကိုမွတ္သားပါ။  ဘုရားသခင္ကိုေမးပါ၊ သူဒီအပတ္မွာ ဘာက်က္မွတ္ေစၿခင္သည္မ်ားကိုေမး၍သင္၏ စိတ္ႏွလံုးကိုၿပင္ဆင္ပါ။

Daily Hope   What to Do When Your World Falls Apart Tuesday August 16, 2011  by Rick Warren  ကုိဆီေလွ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္သည္။


.