အလြန္ခက္ခဲခ်ိန္မ်ားတြင္လက္ေလွ်ာ့အရံႈးမေပးနဲ႔


ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)

၂ေကာ ၄ း ၁၆-၁၈ ထုိေၾကာင့္ငါတို႔သည္ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္ၾက၏။ ငါတို႔၏ျပင္လူသည္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ္လည္း၊ အတြင္းလူမူကား တေန႔ထက္တေန႔ျပဳျပင္ျခင္းကိုခံရ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ မ်က္ေမွာက္၌ထင္ရွားေသာ အရာတို႔သည္ ခဏသာ တည္၍၊ မထင္ရွားေသာအရာတို႔သည္ အစဥ္အျမဲတည္ေၾကာင္းကို ငါတို႔သည္ ေထာက္လ်က္၊ ထင္ရွားေသာ အရာတို႔ကိုမၾကည့္မမွတ္ဘဲ၊ မထင္ရွားေသာအရာတုိ႔ကို ၾကည့္မွတ္ၾကစဥ္အခါ၊ ယခုခဏခံရ၍ ေပါ့ပါး ေသာဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡသည္ အတိုင္းထက္အလြန္ႀကီးျမတ္ေလးလံေသာ နိစၥထာဝရဘုန္းအသေရကို ငါတို႔အဘို႔ျဖစ္ေစတတ္၏။

ဘာေၾကာင့္ လူေကာင္းမ်ားမွာ အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ေတြ႔ၾကံဳရသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ဘ၀ဟာ တခါတရံ သိပ္ခက္ခဲေနရသလဲ၊  မအံ့ၾသပါႏွင့္၊ ဘုရာသခင္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို ဒုကၡဆင္းရဲအခ်ိန္မ်ားျဖင့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္သူ လူအမ်ားသည္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသည္။ အခ်ိဳ႔သူမ်ား အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ၾက အရံႈးေပးၾကသည္။ ယံုၾကည္သူ လူအမ်ားသည္ နာခံျခင္း ႏွင့္ ျပက္သားစြာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းသည္။ တြန္႔ဆုတ္ျခင္းမရွိၾက၊

၂ေကာ ၄ တြင္ ရွင္ေပါလုက ျပသနာၾကံဳေတြ႔စဥ္တြင္ မိမိသည္ မွန္ကန္ေသာရႈေဒါင့္တြင္ ရွိရန္လိုသည္ဟု ဆိုသည္။ ျပသနာကို ယာယီအခက္ခဲအျဖစ္မၾကည့္ပဲ ေရရွည္ ဆုေက်းဇူး အတြက္ ၾကည့္ပါ။ ယာယီ နာက်င္မႈအျဖစ္အၾကည့္ပဲ ေရရွည္ေပ်က္ကင္းေစရန္ ၾကည့္ပါ။ ျပသနာကို ခဏတျဖဳတ္ေျဖရွင္းသည့္ "လက္ရွိ မိမိခံစားေနသည့္ ဒုကၡဆင္းရဲ" ပံုစံမၾကည့္ျမင္ပဲ သင့္ရဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားတည္ေဆာက္ေနျခင္းကဲ့သို႔ ၾကည့္ရႈပါ။

ဘုရာသခင္သည္ "သင္ဘာျဖစ္ေနသလဲ" ထက္စာလွ်င္  "သင္ဘာလုပ္ေဆာင္ျပီးသြားသလဲ"  ကိုပိုျပိး စိတ္၀င္စားပါသည္။

သင္သည္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ကာလမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနပါက ကြ်ႏ္ုပ္၏ စကၠဴ ကဒ္ျပားေလးကို ေပးပါမည္။ သင္ ကဒ္ျပားေပၚ ေအာက္ပါက်မ္းခ်က္ကို ေရးခ်ျပီး၊ အခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ပါ။
"ငါတို႔သည္ အားမေလ်ာ့၊ စိတ္မပ်က္ဘဲေကာင္းေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ၾကကုန္အံ့။ ထုိသုိ႔တည္ ၾကည္၍ က်င့္လွ်င္ အခ်ိန္တန္ေသာကာလ၌   အသီးအႏွံကို ရိတ္ရၾကလိမ့္မည္။" ဂလာတိ ၆ း ၉

သင္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း အားေပးလွ်က္ ဆုေတာင္းေနပါသည္။ သင္ ဆုေက်းဇူး ရရွိပါလိမ့္မည္။

Don’t Give Up When Times Get Tough    Friday August 12 2011
Posted by Rick Warren ကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္သည္။

.