သင္သည္ရင့္က်က္ေသာသူမ်ားကို ကူညီၿခင္းၿဖင့္သင္လည္းရင့္က်က္လာမည္

စံ၀င္းခ်ိဳ
“သက္ေသအမ်ားရွိသည္ ႏွင့္ ငါ့ထံ၌ၾကားရၿပီးေသာ အရာတို႔ကို၊ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ သူတပါးတို႔ကို သြန္သင္ျခင္းငွါ၊ တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာသူတို႔၌ အပ္ေပးေလာ့။” (၂တိ၂း၂)

သင္၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကိုအထူးခံစားလိုလွ်င္၊ သင္သည္သင့္ထက္ပိုမို ရင့္က်က္ေသာ ယံုၾကည္သူမ်ားထံမွသင္ယူရန္လိုအပ္သည္၊ သင္သည္သင္ထက္အသက္ငယ္ေသာ ယံုၾကည္သူ မ်ားကို ေကာင္းရာညႊန္ၿပရန္လိုအပ္ေပသည္။

ခရစ္ယာန္တိုင္း ေပါလုႏွင့္တိေမာ္ေသ ကိုလိုအပ္ၾကသည္။ ေပါလုသည္ သင္ထက္ခရစ္ယာန္သက္တန္းပို၍ ရွည္သည္။ သင္ကိုကူညီသင္ၾကားေပးသည္၊ ႏွင့္ အားေပးအားေၿမာက္ၿပဳသည္။ထိုသူသည္သည္သင္ထက္ လအနည္းငယ္ၾကီးမည္၊ သူ သို႔မဟုတ္ သူမသည္သင္ထက္အနည္းငယ္ပိုသိသည္၊ သင္ကိုေကာင္းရာညႊန္ၿပ ႏိုင္သည္။

တိေမာေသရွိရမည္ အဓိပၸါယ္မွာ သင္၏အသက္တာတြင္တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ သင္လိုခရစ္ယာန္ မၿဖစ္ေသး တာ ၾကာေသာသူ၊ ထိုသူကိုသင္က ယံုၾကည္မႈရွိရန္ေဆာက္တည္ေပးေနသည္၊ သင္ကတိေမာေသ၏ အားေပး အားေၿမာက္ၿခင္းကို တင္ဆက္ၿခင္း ႏွင့္ ဘုရားသခင္၏တပည့္အၿဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ သူမလို တိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။

သင္၏အသက္တာတြင္ ေပါလုႏွင့္ တိေမာေသ ရွိသည္၊ ဒါေပမဲ့ သင္ဟာလည္းေပါလုႏွင့္ တိေမာေသ အၿခားသူ မ်ားအေပၚတြင္ ၿဖစ္ေပသည္။

၂တိတြင္၊ ေပါလုက တိေမာေသကို--“သက္ေသအမ်ားရွိသည္ ႏွင့္ ငါ့ထံ၌ၾကားရၿပီးေသာ အရာတို႔ကို၊ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံု၍ သူတပါးတို႔ကိုသြန္သင္ျခင္းငွါ၊ တတ္စြမ္းႏုိင္ေသာသူတို႔၌ အပ္ေပးေလာ့။” (၂တိ ၂း၂)

ထိုက်မ္းပိုဒ္တြင္ မ်ိဳးဆက္ ၄ဆက္ရွိသည္။ ေပါလုက တိေမာေသ ကိုေၿပာသည္သူကူညီသည္ႏွင့္ ေကာင္းရာညွြန္ၿပသည္။ ယခု တိေမာေသက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ေကာင္းရာညွြန္႔ၿပရန္ ရွာရမည္။ ထိုသူက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုေကာင္းရာညွြန္ၿပရမည္။

ေကာင္းရာညွြန္ၿပသူ ဆိုေသာစကားကို ၿခိမ္းေၿခာက္ၿခင္းဟု မမွတ္ယူၾကပါရန္၊ ေကာင္းရာညွြန္ၿပၿခင္းသည္ လူတစ္ေယာက္ကို  နံနက္စာ တစ္လတစ္ၾကိမ္ ေခၚရသလိုလြယ္ပါသည္၊ သူကို “ဒါဘယ္လိုရွိပါသလဲ”? သင္ဟာမိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ၿဖစ္ရန္လိုသည္။ နားေထာင္၍၊ အားေပးသည္၊ ႏွင့္ထိုသူအတြက္ ဆုေတာင္းေပးရန္။ သင္သည္ဤအရာကိုလုပ္ရန္ အၿပစ္ဆိုဖြယ္မရွိေသာ ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္မလိုပါ၊ သင္သည္ လုပ္ေဆာင္ရန္၊ လိုလိုလားလားရွိရန္လိုသည္။

သင္ထိုအရာကိုေဆာင္ရြက္လွ်င္၊ သင္စိတ္မကူးမိေသာ ဘုရားသခင္ထံမွေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ား ေက်းဇူးေတာ္မ်ား  သင္၏အသက္တာတြင္၊ခံစားရမည္။

Daily Hope   You Mature as You Help Others Mature August 15, 2011      by  Rick Warren

.