ယံုၾကည္မႈမရွိေသာဤကမာၻတြင္ ယံုၾကည္မႈ၏တန္ဖိုး


စံ၀င္းခ်ိဳ

“ငါဆိုသည္ကား၊ သူတို႔ဘက္၌ အလ်င္အျမန္ တရားစီရင္ေတာ္မူမည္။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားသည္ ၾကြလာ ေသာ အခါ ယံုၾကည္ျခင္းကို ေျမႀကီး ေပၚမွာေတြ႔မည္ေလာဟု သခင္ဘုရားသည္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။”(လု ၁၈း၈)

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယံုၾကည္မႈမရွိၿခင္းမ်ားလာသည့္ ဤကမာၻတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။  ေလာကီေရးရာကမာၻ တန္ဖိုးမ်ားေၿပာင္းလဲၿခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးၾကည့္ၿခင္းလဲ ၾကီးထြားလာသည္။ ယေန႔သခင္ေယရႈ ၿပန္လာလ််င္ ယံုၾကည္သူဘယ္ေလာက္မ်ားေတြ႕ႏိုင္မည္နည္း? သင္သည္သူတို႕အထဲမွတစ္ေယာက္ၿဖစ္မည္လား?

သမၼာက်မ္းစာက အလြန္ရွင္းပါသည္၊ ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကိုရွာသည္။  ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ ဒုတိယေစာင္ ၁၆း၉ တြင္  “ထာဝရဘုရားသည္ စံုလင္ေသာေစတနာစိတ္ရွိေသာ သူတို႔ဘက္၌၊ ခုိင္ခံ့စြာေနျခင္းငွါ၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကုိ အႏွံ႔အျပား ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေတာ္မူ၏။ ဤအမႈ၌မင္းႀကီးသည္ မုိက္စြာျပဳၿပီ။ ယခုမွစ၍ စစ္မႈရွိလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။”

ဘုရားသခင္က ယံုၾကည္သူမ်ားကို ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးရန္ ရွာေဖြေနသည္။ သူ၏ခ်စ္ၿခင္းကို သူ၏ၾကီးမား ေသာတန္ခိုးအာဏာကိုၿဖတ္၍ၿပလိုသည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ယံုၾကည္မႈ ရွိၿခင္းသည္၊ အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ ၏ေကာင္းၾကီးမ်ားရရွိရန္၊  လမ္းဖြင့္ေပးသည့္၊ ေသာ့ၿဖစ္သည္။

သခင္ေယရႈက “ထိုအခါ သူတို႔၏မ်က္စိကို တို႔ေတာ္မူ၍၊ သင္တို႔ယံု ၾကည္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း သင္တို႔၌ျဖစ္ေစဟုမိန္႔ေတာ္မူလွ်င္၊”  (မ ၉း၂၉)။    ဘုရားသခင္က ေကာင္းၾကီးမဂၤလာကို သင္၏အသက္တာရွိ အက်ယ္အ၀န္းပမာဏအတိုင္း သြမ္းေလာင္းေပးလိုသည္၊---သင္၏မိသားစု၊ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဆက္ဆံေရး-- သင္၏ယံုၾကည္ၿခင္း အဆင့္ႏွင့္အညီ၊ ဘုရားသခင္ကေဆာင္ရြက္ေပးမည္။ သင္၏ ယံုၾကည္မႈသည္ၾကီးမားလွ်င္၊ သင္သည္ၾကီးမားေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာရမည္။ သင္၏ယံုၾကည္မႈသည္ အနည္းငယ္ၿဖစ္လွ်င္၊ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာအနည္းငယ္သာရမည္။ သင္သည္ယံုၾကည္မႈမရွိပါက သင္၏အသက္တာ တြင္ဘုရားသခင္၏ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမရပါ။

၀မ္းနည္းဖြယ္ရာမွာ၊ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ၿပီး သစၥာရွိေသာ၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္အခ်ိန္ၿပည့္ဆက္သြယ္မႈရွိသူ မ်ားကို ရွာရတာခက္ခဲသည္။ က်မ္းစာကေၿပာသည္၊  “လူမ်ား တို႔သည္ မိမိတို႔ျပဳေသာ ေက်းဇူးကို ၾကားေျပာတတ္၏၊၊ သစၥာရိွေသာ သူကိုကား၊ အဘယ္သူ ရွာ၍ ေတြ႔ႏိုင္သနည္း” (သု ၂၀း၆)

ဆာလဲ ၅၃း၂-၃ က “နားလည္ေသာသူ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာသူတစံုတေယာက္ရွိသည္ မရွိသည္ကို သိျမင္ျခင္းငွါ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ေပၚက လူသားတို႔ကို ငံု႕၍ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၍၊  လူအေပါင္းတို႔သည္ ဆုတ္သြားၾကၿပီ၊၊ တညီတညြတ္တည္းေဆြးေျမ့ယိုယြင္းျခင္း ရွိၾက၏၊၊ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာ သူမရွိ၊၊ တေယာက္မွ်မရွိ၊၊”

အာဒံ ႏွင့္ ဧ၀ ၏အၿပစ္သည္ ကမာၻၾကီးသို႔၀င္ေရာက္လာသည္အတြက္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႕အားလံုးသည္အက်င့္ ပ်က္ၾကရသည္။ တစ္ေယာက္မွ အခ်ိန္ၿပည့္ မွန္တာကို မလုပ္ၾကပါ၊ ဒါေပမဲ့ ယံုၾကည္ၿခင္းသည္ ေအာင္ၿမင္ၿခင္း ၏ေသာ့ၿဖစ္သည္။ ယံုၾကည္ၿခင္း ၾကီးမားလွ်င္၊ အသက္တာတြင္ ေအာင္ၿမင္ၿခင္း ပိုမိုရရွိ၍အေတြ႕အၾကံုရရွိမည္။

“ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာသူမည္သည္ကား၊ ေလာကကုိ ေအာင္တတ္၏။ ေလာကကုိေအာင္ျခင္းအေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔၏ယံုၾကည္ျခင္းေပတည္း။   ေယရႈသည္ ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ျဖစ္သည္ကို ယံုၾကည္ေသာသူမွ တပါး၊ အဘယ္သူသည္ေလာကကို ေအာင္ႏုိင္သနည္း။”(၁ေယာ ၅း၄-၅)

Daily Hope  The Value of Faith in a Faithless World August 9, 2011  by Rick Warren ”  ကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္သည္။


.