အျပစ္ေၾကာင့္ ေငြေၾကးႏွင့္အသက္ေမြးလုပ္ငန္းအခက္အခဲမ်ားေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)
ဘာေၾကာင့္ ဘ၀ဟာ သိပ္ခက္ခဲေနရပါသလဲ? ဘာေၾကာင့္ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဒုကၡခံစားေနရပါသလဲ  (ေယာဘ ၇ း ၁  CEV)

အဘယ့္ေၾကာင့္ စီးပြားရးေခတ္ပ်က္ျဖစ္ရပါသလဲ ?  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားရွင္ရဲ့ ေငြေၾကးပညတ္ခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖစ္ေသာ စာရင္းကိုင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းမ်ားထားျခင္း၊ စုေဆာင္းျခင္း၊ သံုးစြဲျခင္း၊ ေပးလႈျခင္း၊ ရင္ႏွီးျမွတ္ႏွံျခင္း ႏွင့္ အမ်ားနည္းတူေနထိုင္တတ္ျခင္း မ်ားသည္ သမၼာက်မ္းစာ စည္းမ်ဥ္း၊ ပညတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္က ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာလွ်င္ ဤေလာကတြင္ သင္သည္ ၾကြယ္၀ေကာင္းစားမည္ဟု ေျပာပါသည္။ လူတိုင္းကို သန္းၾကြယ္သူေဌးျဖစ္ရန္ မဆိုလိုပါ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လိုက္ေလွ်ာက္ပါက သင္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ရမည္ဟု  ဆိုလိုပါသည္။

အလြန္ဆိုး၀ါးေသာအျဖစ္ကို ကြ်ႏ္ုပ္ ဤေလာကတြင္ေတြ႔ရသည္။ လူအမ်ားသည္ တခ်ိန္၊ မိမိလိုအပ္လာခ်ိန္မွာ သံုးစြဲရန္  မိမိတို႔ေငြေၾကး၊ စည္းစိမ္ကို သိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေငြေၾကးအားလံုး မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အျဖစ္ဆိုးေၾကာင့္ ကုန္ဆံုးသြားျပီး မိမိသားသမီးမ်ားကိုပင္ အေမြမေပးႏိုင္ပဲ လက္ခ်ည္းေနရ၏ (ေဒသနာက်မ္း ၅း၁၃-၁၄ TEV) ေဆာ္လမုန္ဘုရင္ၾကီး၏  အျပစ္သည္ ယခုေခတ္တိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဟူေသာမွတ္ခ်က္မွာ  ယခုတိုင္မွန္ကန္ပါသည္။ စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္က်ဆင္းခ်ိန္ "ဒါ.. မဟုတ္ေသးဘူး"  ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေျပာမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းသည္ အျပစ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားသည့္ေလာကတြင္ ေနထိုင္ေသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ၾကံဳေတြ႔ရမည့္အျဖစ္ပင္ ျဖစ္သည္။

အျပစ္တရားသည္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဆံုးရႈံးျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစသည္။ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းေသာ သင္၏လုပ္စရာမ်ားကို ဆံုးရံႈးေစသည္။ ေဆာ္လမုန္ဘုရင္ပင္လွ်င္ အျပစ္တရားမွ မလြတ္ကင္းႏိုင္ေပ။ ေဒသနာက်မ္း ၂ တြင္ ေဆာ္လမုန္ဘုရင္ၾကီး ေျပာသည္မွာ "
ထို႔ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ျခင္းကို ငါၿငီးေငြ႔၏၊၊ ေနေအာက္မွာ ျပဳရေသာမႈသည္ ငါ၌ခက္ခဲ၏၊၊ အလံုးစံုတို႔သည္ အနတၱအမႈ၊ ေလကို က်က္စားေသာအမႈ ျဖစ္ၾက၏၊၊ ထို႔ေၾကာင့္ေနေအာက္မွာ ငါႀကိဳးစားအားထုတ္သမွ်တို႔၌ ေျမာ္လင့္စရာမရွိ၊၊ စိတ္ပ်က္ေအာင္တဖန္ ငါႀကံ စည္၏၊၊(ေဒသနာက်မ္း ၂း ၁၇၊ ၂၀  NLT)

အလြန္ၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျပီး ေငြမ်ားစြာစုေဆာင္းရရွိကာ၊ အမႈကိစၥမ်ားစြားျပီးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘ၀ေက်နပ္မႈမရႏိုင္ဟု ေဆာ္လမုန္ဘုရင္ၾကီး သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ (သို႔မဟုတ္)  "ေအာင္ျမင္မႈ ေလွခါးတစ္ခုကိုတက္သည္။ အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေလွခါးသည္၊ မိမိတက္လိုေသာ နံရံမဟုတ္ေၾကာင္းသိရေသာအခါ မိမိၾကိဳးစားသမွ် အခ်ီးႏွီးျဖစ္ရသည္" ဟုေျပာႏိုင္သည္။

ေငြေၾကးျပသနာမ်ား ၾကံဳေနရျခင္းမွာ ဘုရားရွင္ေပးေသာ ေငြေၾကးကို မွားယြင္းစြာသံုးစြဲျခင္း အျပစ္တရားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သင့္ ေငြေၾကး ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈဆိုင္ရာ အေျခအေနကို အခ်ိန္ေပးျပီး သံုးသပ္ပါ။ ဘုရားရွင္ထံ ဆုေတာင္းလွ်င္ သင္လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ဘုရားရွင္က ျမင္ေစမည္ျဖစ္သည္။

Rick Warren's
Sin Will Cause Financial and Vocational Difficulties Aug 6, 2011 ကို ဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာဘာသာျပန္သည္။

.