သတင္းေကာင္း အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope      It’s Time For Some Good News!

“သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအမွီျပဳ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစျခင္းငွါ ဤစကားကို ငါေဟာေျပာၿပီ။ သင္တို႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ေလာကကို ေအာင္ၿပီဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ေယာ ၁၆း၃၃)

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က၊ အၿပစ္ ကမာၻၾကီးေပၚသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ ေ၀မွ်ခဲ့ၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ဤအရာ သည္ၾကမ္းတမ္းသည္၊ စိတ္ဓာတ္က်ေစသည္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမွာသတင္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္က သင္ကို ခ်စ္အလြန္ခ်စ္သည္၊ ထိုေၾကာင့္သင္ကိုကယ္တင္ရန္၊ ကယ္တင္ရွင္ေစလႊတ္ေပးသည္။

ယခုသင္တာ၀န္ၿဖစ္သည္၊ အၿပစ္ကသင္၏အသက္တာကိုခက္ခဲေစလွ်င္၊ သင္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ခုရွိသည္။

ပထမအခ်က္၊ သခင္ေယရႈကို အရွင္သခင္၊ ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ လက္ခံသည္။  သင္၏ၿပႆနာမ်ားကို၊ ကိုယ္တိုင္ေၿဖရွင္းေနဦးမည္လား?  သင္တြင္ကယ္တင္ရွင္ မလိုအပ္ဟုယူဆေနဦးမည္လား? အကယ္၍သာ၄င္းတို႔သည္မွန္ကန္လွ်င္၊ ဘုရားသခင္က ကယ္တင္ရွင္တစ္ဦးေစလၵတ္မည္မဟုတ္ပါ၊ ယေန႔က်မ္းခ်က္တြင္၊ သခင္ေယရႈက၊ “သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုအမွီျပဳ၍ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစျခင္းငွါ ဤစကားကို ငါေဟာေျပာၿပီ။ သင္တို႔သည္ ေလာက၌ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္။ ငါသည္ ေလာကကို ေအာင္ၿပီဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။”  (ေယာ ၁၆း၃၃)။    သူကသင္တြင္ ၿပႆနာ ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္မည္ ဟု မေၿပာ၊ သူကသင္တြင္ၿပႆနာရွိသည္ဟုေၿပာသည္။ သင္ရည္တြက္ႏိုင္ေပမည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပ်က္ေနေသာကမာၻၾကီးမွာေနၾကရသည္၊ ဘယ္အရာမွတိတိက်က်မလုပ္ေဆာင္ပါ။

ဒါေပမဲ့ သတင္းေကာင္းသည္ ေနာက္စာေၾကာင္းတြင္ပါလာသည္၊ “စိတ္ႏွလံုးတြင္သတ္မွတ္ပါ၊ ငါသည္ ကမၻာၾကီးကိုခ်ိဳးႏိွမ္နိုင္သည္။”  သခင္ေယရႈသည္၊ သင္ကိုယ္တိုင္မေဆာင္ရြက္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သည္။  သင္၏အသက္တာတြင္လိုအပ္ေနသည္မ်ားကိုၿဖည့္ေပးႏိုင္သည္၊ ႏွင့္ ေနရာတိုင္းတြင္အၿပည့္အ၀ ၿဖည့္ေပးႏိုင္သည္။

ဒုတိယအခ်က္၊ သခင္ေယရႈ၏ အလင္းေရာင္ကို သင္လိုက္ရန္လိုသည္။ သင္ဟာအေမွာင္ထဲတြင္ အလင္းေရာင္ လိုမည္၊ သင္သည္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ဦးေဆာင္လမ္းၿပမႈကိုလိုမည္။ သခင္ေယရႈက “တဖန္တံု ေယရႈက၊ ငါသည္ ဤေလာက၏အလင္းျဖစ္၏။ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေသာသူသည္ ေမွာင္မိုက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏အလင္းကို ရလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ေယာ ၈း၁၂)

ဤအရာသည္ လံုေလာက္သည္မဟုတ္ပါ။ သင္သည္သခင္ေယရႈ၏အလင္းကိုလိုက္ရမည္။ ဤကမာၻၾကီးသည္ တိုး၍တိုး၍ ေမွာင္လာသည္၊ ႏွင့္သင္သည္မွန္ကန္ေသာ လမ္းၿပသူလိုသည္၊ ေကာင္းကင္၏အလင္းသို႔ဦးေဆာင္ လမ္းၿပေပးရန္။

သင္သည္သခင္ေယရႈကို အရွင္သခင္ႏွင့္ ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ လက္မခံရေသးလွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္သည္ မွာသင္သည္ခဏတာမွ် ဤဆုကိုေတာင္းပါ

“သခင္ေယရႈ ကၽြန္ေတာ္၏အၿပစ္ေၾကာင့္ စိတ္မေကာင္းပါ၊  ကၽြန္ေတာ္၏ကယ္တင္ရွင္ ကိုလိုအပ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အသိတရားရပါသည္၊ ကၽြန္ေတာ္၏အသက္တာတြင္ရွိေသာၿပႆနာမ်ားကို လံုး၀ကၽြန္ေတာ္မေၿဖရွင္း ႏိုင္ပါ။  သူတို႔ဟာနက္နဲသည္ႏွင့္ အရိုးစြဲေသာအရာမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အေမွာင္ထဲတြင္ရွိသည္မွ သခင္ေယရႈ၏အလင္းေရာင္ကိုလိုက္ႏိုင္ရန္အကူအညီေပးပါ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကိုသြားရမည္ ကၽြန္ေတာ္၏အဆက္အသြယ္၊ ဘ႑ာေငြ၊ အလုပ္၊ က်န္းမာေရး။ ကၽြန္ေတာ္ကို သခင္ေယရႈ၏မွန္ကန္ေသာ အလင္းကိုၿမင္ႏိုင္ရန္ ကူညီပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ကို ထာ၀ရဦးတည္ေခၚေဆာင္သည္လမ္းေၾကာင္းကို ဦးေဆာင္လမ္းၿပ ပါ။ သခင္ေယရႈ၏နာမေတာ္ကိုအမွီၿပဳ၍ဆုေတာင္းပါသည္။ အာမင္။”

August  8, 2011                 by Rick Warren

.