ကိုယ္ေတြ႔အသြင္ေၿပာင္းသည့္နိယာမ---အမာခံနယ္ေၿမ


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope                Principle for Personal Change: Strongholds

“အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။” (ဧ ၄း၂၇)

သင္၏အသက္တာတြင္၊ မာရ္နတ္ကိုေၿခကုပ္ေပးမိလ်င္၊ သူကအမာခံနယ္ေၿမကိုယူသည္။ ဘာအဓိပါယ္ဘဲ? သင္သည္စာတန္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို သင္အသက္တာတြင္ေနရာအနည္းငယ္ကိုေပးမိလွ်င္၊ သူကအၿမန္ အကုန္ လံုးကိုယူမည္။သင္ကအသက္တာတြင္ေၿခကုပ္သူကိုေပးသည္၊ သူကအမာခံနယ္ေၿမၿပဳလုပ္လိုက္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ဒီလိုရွင္းလင္းေဖၚၿပမည္၊ D-Day ေန႔ရက္တြင္၊ မဟာမိတ္ၿပဳထားေသာတပ္မ်ားသည္  Normandy ကမ္းေၿခတြင္ ဆင္းၾကသည္၊ အတိမ္းအေစာင္း မခံေသာအခ်ိန္ၿဖစ္သည္။ သူတို႔ကမ္းေၿခသို႔တက္၍ ေၿခကုပ္ ယူထားေသာတပ္ကိုထူေထာင္သည္၊ ဤအရာက၊ ကမ္းေၿခကို ေၿခကုပ္ယူၿပီး တစ္ေထာက္နားသည့္စခန္း၊ အၿဖစ္အ သံုးၿပဳၿပီး၊ ေနာက္ထပ္လူအင္အားႏွင့္လက္နက္ကရိယာ စစ္တိုက္ရန္ စုေစာင္းႏိုင္သည္။ ထိုေၿခကုပ္သည္ေသးငယ္သည္၊ သို႕ေသာ္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားသည္၊ ထိုေၿခကုပ္မွ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ၿပီး လံုလၿဖင့္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံ ကိုလြတ္ေၿမာက္ေစသည္။

သို႕ေသာ္လည္း စာတန္သည္ သင္၏လြတ္ေၿမာက္မႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းလံုး၀မရွိပါ။ သူကေၿခကုပ္ယူၿပီး ထူေထာင္ၿခင္းၿဖင့္ သင္၏အသက္တာကို ပို၍ပို၍ယူလိုသည္။ သူကအၿပစ္၏အပိုင္းအၿခားနယ္ကို ရလွ်င္၊ သူကေၿခကုပ္ကို အမာခံနယ္ေၿမသို႔ေၿပာင္းလိုက္သည္၊ ထိုအခါသင္၏အသက္တာကိုၿပန္ယူရန္ ခက္ခဲလာမည္။

စာတန္က သင္၏အသက္တာတြင္ ေၿခကုပ္ကိုဘယ္လိုရသလဲ?    ဧဖက္ ၄း၂၇တြင္၊  ဥပမာအားၿဖင့္ ေဒါသၿဖစ္ေစသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအရာသည္ တစ္စံုတစ္ရာ ၿငင္းပယ္ေသာ စိတ္ခံစားၿခင္းၿဖစ္သည္။ သင္၏ အသက္တာကို ပူပင္စရာ ၿဖည့္လွ်င္၊ စာတန္ကေၿခကုပ္ရမည္။ သင္၏အသက္တာကို မေက်မခ်မ္းမႈ ၿဖည့္လွ်င္။ စာတန္ကေၿခကုပ္ရမည္။ သင္က အၿပစ္ရွိၿခင္းကို အရွက္သို႔ေၿပာင္းလွ်င္ စာတန္က သင္၏အသက္တာတြင္ ေၿခကုပ္ရသည္။

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုေၿပာသည္မွာ ၿငင္းပယ္ေသာ စိတ္ခံစားၿခင္းႏွင့္အေကာင္းဆံုး အေပးအယူလုပ္ရန္ မွာခ်က္ခ်င္းၿဖစ္သည္။  သူေၿပာသည္မွာ  “အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။” (ဧ ၄း၂၇)     ေကာင္းေသာနည္းၿဖင့္၊ အမွန္ၿဖစ္္ရန္၊ သင္ေရြးခ်ယ္ပါ။

သို႔မဟုတ္လွ်င္၊ ၿငင္းပယ္ေသာ စိတ္ခံစားၿခင္းသည္ သင္၏စိတ္ႏွလံုးတြင္ အေၿခအေန ပိုဆိုးလာၿပီး စာတန္ကို သင္၏အသက္တာတြင္ ေၿခကုပ္ တည္ေထာငရန္္အခြင့္အေရးေပးၿခင္းၿဖစ္မည္။

Tuesday July 27, 2011  12:00 AM           Posted by Rick Warren

.