ကိုယ္ေတြ႕အသြင္ေၿပာင္းသည္နိယမ-- မွန္ကန္ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္း


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope       Principles for Personal Change:  Honesty

“ထိုေၾကာင့္ မုသာစကားကိုပယ္ရွား၍၊ မွန္ေသာစကားကိုသာ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ေျပာၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအဂၤါခ်င္းျဖစ္ၾက၏။” (ဧ ၄း၂၅)

ခိုင္မာေသာ ေၿပာင္းလဲၿခင္းတြင္လိုအပ္ခ်က္္သည္မွာ မွန္ကန္ေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ အုပ္စု။ သင္၏အသက္တာတြင္၊ သင္ကိုခ်စ္ခင္၍အမွန္ေၿပာေသာသူ လိုအပ္သည္။ သင္၏အသက္တာတြင္ အၿခားကူ ညီမစမည့္သူမရွိသၿဖင့္လုပ္မရသည္အမႈမ်ားရွိမည္။

သင္သည္ အၿခားသူမ်ား လိုအပ္ေပမည္။ သင္သည္ သူတို႔အေၾကာင္းကိုဘယ္သူနဲ႔မွမေၿပာဘူးရင္၊ စိတ္ကသိက ေအာက္ၿဖစ္မည္။ ေမးခြန္း--ထိုမဟာဗ်ဴဟာက သင့္အတြက္ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းစြာေဆာင္ရြက္ေပးသလဲ? သင္၏အသက္တာကို သင္ကိုယ္တိုင္ေၿပာင္းႏိုင္လွ်င္၊ သင္ေၿပာင္းၿပီးၿပီေပါ႔၊ ဒါေပမဲ့ေၿပာင္း၍မရပါ။

ကိုယ္ဘာသာညာေနၿခင္းရပ္ကို္သင့္ၿပီ၊ သင္ေၿပာင္းလဲလိုလွ်င္၊ အၿခားသူကူညီမႈကိုလိုအပ္ေပမည္။ သင္သည္ သတၲိရွိေသာအဆင့္၊ စစ္မွန္ေသာအုပ္စုၿဖစ္ရမည္၊ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားသည္အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ သင္သည္ အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုတြင္ရွိသင့္သည္။ သင္သည္အဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုထက္ပို၍လိုအပ္ေပမည္။ သင္သည္လူတစ္ေယာက္ထိုအဖြဲ႕တြင္လိုအပ္ပါသည္၊ သင္လံုး၀ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ေၿဖာင့္မတ္သူလိုအပ္သည္။ သင္သည္လူတိုင္းကိုဖြင္႔ၿပရန္မဟုတ္ပါ--တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိေတာ့သိသင့္သည္။

ဘုရားသခင္က ေၾကးနန္းရိုက္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ လိုအပ္ၾကသည္၊  ဤအရာ၏ အဓိပၸါယ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အက်င့္ဆိုးမ်ားကိုမဖယ္ထုတ္ႏိုင္ဘဲ ဆက္လက္တြယ္ကပ္လ်က္ရွိပါသည္။ သင္တစ္ေယာက္ထဲလုပ္၍မရပါ၊  အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ဘုရားသခင္က သင္သည္အၿခားသူမ်ားကိုလိုအပ္ ရန္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

က်မ္းစာက၊  “ထိုေၾကာင့္ မုသာစကားကိုပယ္ရွား၍၊ မွန္ေသာစကားကိုသာ အခ်င္းခ်င္းတေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ ေျပာၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းအဂၤါခ်င္းျဖစ္ၾက၏။” (ဧ  ၄း၂၅) သင္သည္ ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ၿဖစ္လ်င္ သခင္ေယရႈခရစ္၏ကိုယ္ခႏၶာ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုၿဖစ္သည္။ သင္သည္ အၿခားယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕၀င္ၿဖစ္သည္။ သင္၏ခရစ္ယာန္အသက္တာတြင္ တစ္ဦးထဲေနရန္မဟုတ္ပါ။ သင္ ဤအရာကိုမလုပ္ႏိုင္ပါ။

သင္၏အသက္တာတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ၊ ေမွာင္မိုက္ေသာ အၿပစ္အနာအဆာမ်ားကို အေလးအနက္ထား၍ ေၿပာင္းလဲလိုပါက၊  သင္သည္  အမွန္အတိုင္းၿဖစ္ေသာ တည္ရွိၿခင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕ၿခင္းမရွိဘဲ ခ်ိဳးႏွိမ္နိုင္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕သည္ အလြန္ၾကီးမားေသာ အတိုင္းအတာရွိသည္ အားထုတ္မႈကို အၿပစ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ၿဖဳန္းတီးသည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အနာတရၿဖစ္မႈ၊ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္မႈ၊ ႏွင့္ အၿပစ္အနာအဆာမ်ား။ သင္သည္အမွန္အတိုင္းၿဖစ္ေသာ တည္ရွိၿခင္းအတြက္အခ်ိန္မ်ားစြာသံုးသည္။ အသက္တာတြင္္မမွန္ေသာ အရာအတြက္အကာအကြယ္ေပးၿခင္း။  သင္၏အသက္တာတြင္မွန္ကန္ေသာအရာမ်ားအတြက္သံုးရန္စြမ္းအင္ မ်ားရွိပါေသးသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ သန္႔ရွင္းၿခင္း အတြက္ ၾကီးမားေသာတန္းကို ေကာင္းမြန္စြာေတြ႔ရန္ ဆႏၵရွိသည္။ ထိုတန္းကို ေၾကာ္ၿပီး ဒါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္ၿပီ၊ ၾကီးေသာလမ္းပိတ္ဆို႔မႈသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကိုရွိေစၿခင္သည့္ေနရာၾကားပိတ္ဆို႔မႈမရွိေတာ့ပါ လြတ္လပ္မႈရၿပီ။

သင္၏အသက္တာတြင္ ေၿပာင္းလဲမႈၿပဳလုပ္ၿခင္ပါသလား?   သင္ႏွင့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ၾကားမွာ သင္၏ မေအာင္ၿမင္ၿခင္း ကိုပြင့္လင္းေၿဖာင့္မတ္ၿခင္းရွိပါေစ။

Monday July 25, 2011   12:00 AM                Posted by Rick Warren

.