စကားမ်ားၿခင္းႏွင့္အေယာင္ေဆာင္ၿခင္းကို ေခ်ဖ်က္သည္


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope         Demolishing Arguments and Pretensions

“ထိုလက္နက္အားျဖင့့္ လူတို႔၏အႀကံ အစည္တို႔ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကို သိေသာပညာကို ဆီးတားေသာ မာန္မာနရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ႏွိမ့္ခ်ေမွာက္လွန္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တို႔ကို ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကို နားေထာင္ၾကေစၾက၏။”   (၂ေကာ ၁၀း၅)

ယေန႔ဘုရားရွိခိုးၿခင္းၿဖင္႔ဆုေတာင္းမည္ --

အဖ၊ ကၽြန္ေတာ္ကို ၀ိညာဥ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏြဲရန္ သင္ေပးပါ၊ သင္၏ပံုစံအတိုင္း၊ ကမာၻေပၚမွပံုစံမ်ားမဟုတ္ပါ။  ကၽြန္ေတာ္ကို ဦးေဆာင္လမ္းၿပပါ--ေထြးလံုးသတ္ပုတ္ရန္၊ စကားမ်ားရန္၊ ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ---၀ိညာဥ္လက္နက္မ်ားကိုအသံုးၿပဳလိုသည္၊ ေသြးသားအတြက္သံုးေသာလက္နက္မ်ားမသံုးလိုပါ။

အရွင္သခင္၊ ကၽြန္ေတာ္၏စြမ္းပကားၿဖစ္ေတာ္မူပါ၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ တံတိုင္းမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါမ်ားတြင္။ အေဖ၊ ကၽြန္ေတာ္ကို ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ ယုံၾကည္မႈ လံုးမရွိေသာေနရာသို႔ပို႔ေပးပါ၊ ကၽြန္ေတာ္၏ ယံုၾကည္ၿခင္းသည္ အေဖမွာသာရွိပါသည္။  အရွင္သခင္၊ ကၽြန္ေတာ္ကိုသင္ေပးပါ၊  ကၽြန္ေတာ္သည္  သေဘာထားကြဲလြဲမႈႏွင့္ေတြ႕ရလွ်င္၊  စိတ္ဓာတ္က်ၿခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဖ်ားေရာင္းဆြဲေဆာင္သည့္အရာ---ခလုပ္ကန္သင္းေၾကာင့္ အၿပင္းအထန္ တိုက္မိသည္၊--ကၽြန္ေတာ္သည္အေဖကို အားကိုးသည္ႏွင့္ အေဖ၏လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသြားပါမည္။

အမွန္တရားကေၿပာတယ္၊ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ကို စြမ္းအင္ႏွင့္အမိန္႔အာဏာေပးထားသည္၊ စကားမ်ားၿခင္းႏွင့္အေယာင္ေဆာင္ၿခင္းတိုင္းကို သူ႕ဘာသာသူတည္ေဆာက္၍ သင္၏အသိကိုဆန္႔က်င္လ်က္ ၿပဳလုပ္သည္၊ ကိုသင္ၿဖိဳဖ်က္ရန္။

စကားမ်ားေနမဲ့အစား၊ ကၽြန္ေတာ္သည္ အမွန္တရားကိုေဖၚၿပၿပီးသတ္မွတ္ထားသည္။ အရွင္သခင္၊ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုဘုရားသခင္စီစဥ္ေပးသည့္ တန္ဆာပလာမ်ားကိုအဆင္သင့္အသံုးၿပဳတတ္ရန္၊  ကၽြႏ္ုပ္ထံေရာက္လာေသာ စကားမ်ားၿခင္း၊ ႏွင့္ အေယာင္ေဆာင္ၿခင္းမ်ား ကိုၿဖိဳဖ်က္ရန္၊ ကၽြန္ေတာ္၏  စိတ္ကူးထင္ၿမင္ခ်က္ၿဖင့့္္ဖမ္းထား ေသာအရာမ်ားကိုယူရန္ႏွင့္သခင္ေယရႈကိုနာခံသူၿဖစ္ရန္ လမ္းၿပပါ။ ဘယ္လိုလုပ္ရမည္ ကိုၿပပါ၊ႏွင့္ဘာလုပ္ရ မည္ ကိုၿပပါ။ သခင္ေယရႈ သင္ၾကားေပးသည္မ်ားကိုလိုက္နာ၍ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ဤအရာသာေဆာင္ရြက္ေပးပါ၊အရွင္သခင္။

Tuesday  July 19, 2011   12:AM              Posted by Jon Walker

.