ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာေၾကာင့္လံုၿခံဳမႈရၿခင္း


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope                Secure in God’s Love

“ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာ ဘုရားသခင္၏  ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ငါတို႔ကိုမကြာေစႏိုင္ ဟု ငါသည္သေဘာ က်လ်က္ရွိ၏။” (ေရာ ၈း၃၈-၃၉)

လူတိုင္းသည္  ပယ္ခ်ၿခင္း ေ၀ဒနာ အေတြ႔အၾကံဳကို တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္ေတာ့ ၾကံဳဘူးၾကမွာပါ။ သင္သည္မိဘမ်ားက ပယ္ခ်ၿခင္း၊  သို႔မဟုတ္ သူငယ္ခ်င္းေယာက်္ား သိုမဟုတ္ မိန္းမသူငယ္ခ်င္းက ပယ္ခ်ၿခင္း၊ ေက်ာင္းမွာတံုးက ကေလးမ်ားက ပယ္ခ်ၿခင္းတာၿဖစ္နိုင္တယ္၊ သင္ကို လံုး၀ ပယ္မခ်သူကေတာ့ သခင္ေယရႈ သာၿဖစ္ပါသည္။

‘အေၾကာင္းမူကား၊ ေသျခင္းျဖစ္ေစ၊ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ေစ၊ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ေစ၊ အာဏာတန္ခိုးျဖစ္ေစ၊ မ်က္ေမွာက္အရာျဖစ္ေစ၊ ေနာင္လာလတံ့ေသာအရာျဖစ္ေစ၊  အျမင့္ျဖစ္ေစ၊ အနိမ့္ျဖစ္ေစ၊ ဤအရာမွစ၍အဘယ္နိမိၼတအရာမွ်သည္၊ ငါတို႔သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ ခံရေသာ ဘရားသခင္၏  ေမတၱာေတာ္ႏွင့္ငါတို႔ကိုမကြာေစႏိုင္ ဟု ငါသည္သေဘာ က်လ်က္ရွိ၏။”(ေရာမ ၈း၃၈-၃၉)

ပယ္ခ်ၿခင္းသည္ သင္ကို မခိုင္ေသာ ခံစားမႈကိုေပးမည္။ မခိုင္ေသာအရာသည္သင္ကို မွားေသာအရာမ်ား ကိုလုပ္ေဆာင္ေစသည္။ သင္သည္မခိုင္ေသာအေၿခအေနတြင္ရွိစဥ္၊ ၾကိဳးစားၿပီး  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈရွိရန္ ၿပဳလုပ္သည္၊ သင္သည္မေၿပာသင့္ေသာစကားမ်ားေၿပာလာသည္၊ သင္သည္မလုပ္သင့္တာေတြ လုပ္လာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူတိုင္းသည္ သခင္ေယရႈကို အရွင္သခင္ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ ယံုၾကည္လက္ခံပါက ပယ္ခ်ရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ခ်င္းေမတၲာသည္ ဘယ္ေတာ့မွမရပ္ပါ၊ သူသည္သင္ကိုဘယ္ ေတာ့မွ ပယ္မခ်ပါ။ ဤကမာၻေပၚရွိသင္၏ပစၥည္းသာဆံုးရႈံးႏိုင္သည္၊ ဒါေပမဲ့ သင္ကို ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ကယ္တင္ၿခင္းသည္ မဆံုးရႈံးႏိုင္ပါ။

Monday July 18, 2011   12:00                  Posted by Rick Warren

.