သခင္ေယရႈ သင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္းကိုသတိရပါ

စံ၀င္းခ်ိဳ

“ဘုရားသခင္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ေယရႈခရစ္၌ တည္၍၊ ဇာတိပကတိအတုိင္းမက်င့္၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတုိင္းက်င့္ေသာသူတို႔သည္အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္လြတ္ၾက၏။ ေယရႈခရစ္၌တည္၍အသက္ရွင္ ေစေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တရားသည္အျပစ္တရား၏ လက္မွ၄င္း၊ ေသျခင္းတရား၏လက္မွ၄င္း၊ ငါ့ကိုကယ္ လႊတ္ၿပီ။” (ေရာ ၈း၁-၂)

အရွက္သည္ ပ်က္စီးေစေသာ စိတ္ခံစားမႈ။ ဤအရာသည္ ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္း ပံုစံ၊ သင္၏အသက္ တာတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို လုယက္သည္ႏွင့္ၿဖိဳဖ်က္သည္။

ဘုရားသခင္က သင္၏အသက္တာတြင္ အၿပစ္ရွိၿခင္းႏွင့္အရွက္ ၀န္ထုပ္မ်ားၿဖင့္ကိုမလိုလားပါ၊ ထိုေၾကာင့္ သခင္ေယရႈေစလႊတ္၍ လႊတ္လပ္မႈကိုေပးသည္။

သခင္ေယရႈကသင္အတြက္ေအာင္ၿမင္ၿခင္းရသည္၊ အေသခံၿခင္းႏွင့္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းကိုၿဖတ္သန္း၍၊ ထိုေၾကာင့္ သင္၏အသက္တာတြင္ အရွက္မွလြတ္ေၿမာက္ရန္၊ သခင္ေယရႈ သင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေပး ၿခင္းကို ေန႔စဥ္သတိရပါ။

ေရာမ ၈း၁ က “ဘုရားသခင္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ေယရႈခရစ္၌ တည္၍၊ ဇာတိပကတိအတုိင္းမက်င့္၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတုိင္းက်င့္ေသာသူတို႔သည္အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္လြတ္ၾက၏။” သင္သည္ ယံုၾကည္သူၿဖစ္ၿပီး၊ သင္သည္သခင္ေယရႈကို သင္၏သခင္၊ ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ယံုၾကည္လွ်င္၊ သင္၏အသက္တာတြင္ အၿပစ္ႏွင့္အရွက္ တို႔မၿဖစ္ႏိုင္လာႏိုင္ေတာ့ပါ။

ဤအရာသည္၊ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္လာလွ်င္ အၿပစ္မလုပ္ သို႔မဟုတ္ အမွားအယြင္းမလုပ္ မဟုတ္ပါ၊ သင္လုပ္မိမည္။  သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္ကိုၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္းမၿပဳလုပ္ပါ၊ သင္ကိုအကဲမၿဖတ္ေတာ့ပါ၊  သင္ဟာသူတို႔၏အက်ိဳးဆက္မ်ားမွလြတ္ေၿမာက္ၿပီ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သခင္ေယရႈက သင္၏ အၿပစ္မ်ား အတြက္ လက္၀ါးကပ္တိုင္မွာအေသခံခဲ့သည္၊ ထိုေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တာေတြအတြက္သင္ တံခါးပိတ္ ႏိုင္ၿပီ။

သခင္ေယရႈ သင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးၿခင္းကိုသတိရသည့္အတြက္၊ စြမ္းရည္အသစ္ကိုလည္းရသည္။ ၄င္းသည္ စိတ္တန္ခိုးထက္ပို၍ၾကီးမားသည္။  စိတ္တန္ခိုးသည္ အပတ္ရည္ အနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ လအနည္းငယ္ သာခံႏိုင္ရည္ရွိသည္။ သင္သည္လက္ေၿမာက္၍ မူလ အေလ႔အက်င့္ အေဟာင္းႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာအရာသို႔ၿပန္သြားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း “ေယရႈခရစ္၌တည္၍အသက္ရွင္ ေစေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တရားသည္အျပစ္တရား၏ လက္မွ၄င္း၊ ေသျခင္းတရား၏လက္မွ၄င္း၊ ငါ့ကိုကယ္ လႊတ္ၿပီ။” (ေရာ ၈း၂)

သင္ကိုသင္ေၿပာင္းလဲရန္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထၿပဳလုပ္ၿခင္းအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားရွိသည္၊ ႏွင့္သင္၏စိတ္တန္ခိုး ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ တစ္ပတ္ သို႔မဟုတ္ အပတ္အနည္းငယ္တြင္ ေအာင္ၿမင္မႈရရွိမည္၊ သို႔ေသာ္သင္၏ အား ထုတ္မႈသည္ တစ္စံုတရာအတိုင္းအတာ အထိသာရမည္။ အမွန္ကိုလုပ္ရန္သိၿခင္းသည္၊ သင္ၿပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္ရွိသည္ဟုအဓိပၸါယ္မရပါ။

ေနာက္ဆံုးေၿပာငး္လဲၿခင္းသည္ သင္၏အတြင္းစိတ္ေၿပာင္းမွသာၿဖစ္မည္။ သင္၏အတြင္းသဘာ၀အၿပစ္ ၿပဳလုပ္ၿခင္း၊ ကိုတားစီးႏိုင္တာကေတာ့၊ သခင္ေယရႈ ေပးထားေသာသန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္္ၿဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္၏ ေနာက္ဆံုးေၿပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္မွာ “ဇာတိပကတိေၾကာင့္ပညတ္တရားသည္အားနည္း၍ မတတ္ႏိုင္ေသာအမႈကို ဘုရားသခင္ျပဳ ေတာ္မူျခင္းငွါ၊ အျပစ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာဇာတိပကတိ၏ သ႑န္ကိုေဆာင္ေသာ မိမိသားေတာ္ကုိ ေစလႊတ္ ေတာ္မူ၍၊ အျပစ္ေျဖဘုိ႔ရာ ဇာတိပကတိ၌ အျပစ္ကုိဒဏ္ေပးေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူးကား၊ ဇာတိပကတိ အတိုင္းမက်င့္၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတုိင္း က်င့္ေသာငါတို႔သည္၊ တရား၌ပါေသာပညတ္တို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ မည္အေၾကာင္းတည္း။”(ေရာ ၈း၃-၄)

စံ၀င္းခ်ိဳ

.