ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္း မရွိပါ

စံ၀င္းခ်ိဳ

“ဘုရားသခင္ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ေယရႈခရစ္၌ တည္၍၊ ဇာတိပကတိအတုိင္းမက်င့္၊ ဝိညာဥ္ပကတိအတုိင္းက်င့္ေသာသူတို႔သည္အျပစ္စီရင္ျခင္းႏွင့္လြတ္ၾက၏။ ေယရႈခရစ္၌တည္၍အသက္ရွင္ ေစေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏ တရားသည္အျပစ္တရား၏ လက္မွ၄င္း၊ ေသျခင္းတရား၏လက္မွ၄င္း၊ ငါ့ကိုကယ္ လႊတ္ၿပီ။”(ေရာ ၈း၁-၂)

သင္ဘာဘဲလုပ္လုပ္ သခင္ေယရႈသည္ ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္း မရွိပါ။  သူ၏ဖခင္ညာဘက္ တြင္ထိုင္ လ်က္ စြပ္စြဲေနသူ မဟုတ္ပါ၊  အားေပးသူ ရိုင္းပင္ကူညီလိုစိတ္ရွိေသာ၊ လိုလိုလားလားအသက္ကို ေပးမည့္သူ ၿဖစ္ သည္။

ဘုရားသခင္စတင္၍ အလုပ္လုပ္သည္၊ သူရွိေသာေနရာသို႔ သင္ကိုၿပန္လည္ေခၚေဆာင္သည္မွာ သင္မေမြးခင္ အခ်ိန္ထဲက။ သင္သည္ သင္အိမ္၏လမ္းခရီးကို သင္ကိုယ္တိုင္မသြားနိုင္ေၾကာင္းကို ဘုရားသခင္က သိသည္။

“ငါတို႔သည္အက်ဳိးနည္းရွိစဥ္တြင္ အခ်ိန္ဘန္မွ ခရစ္ေတာ္သည္ မတရားေသာသူတို႔ အတြက္ ေၾကာင့္ အေသခံေတာ္မူ၏။” (ေရာ ၅း၆)

သခင္ေယရႈက သနားၾကင္နာမႈ ေပးသည္၊ ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်မႈ မရွိပါ၊    “ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းအက်င့္ထက္ သနားျခင္းကရုဏာအက်င့္ကိုငါႏွစ္သက္၏ ဟူေသာက်မ္းစကားကိုနားလည္ျခင္းငွါ သင္တို႔သြား၍သင္ၾက ေလာ့။ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကိုေနာင္တသို႔ေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသည္မဟုတ္။ ဆိုးေသာသူ တို႔ကိုေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (မ ၉း၁၃)    သူ၏ မွ်တမႈသည္ သင္ကို ဖခင္ႏွင့္ရင္းရင္းနီးနီး ရွိရန္ ၿပန္ေခၚ လိုသည္၊ သခင္ေယရႈ စိတ္မ၀င္စားတာက သင္သည္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္းၿပရန္ ကြင္းမ်ားကိုခုန္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာရရွိရန္တို႔ၿဖစ္သည္။

ခံစားမႈအရ၊ သခင္ေယရႈ ေၿပာသည္မွာ။  “သင္သည္ ခြင့္လြတ္ၿခင္းရရန္အတြက္ အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ သည္၊ ဒါေပမဲ့ ငါက ခြင့္လႊတ္ၿခင္းႏွင့္ ကရုဏာေတာ္ကို ငါေပးသလိုေပးၿခင္သည္။ ငါကသနားၾကင္နာမႈကို ဆႏၵရွိသည္။ ဤပူေဇာ္ၿခင္းမ်ားသည္ ငါ၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၲကိုၿပန္မရပါ၊ သင္ငါ၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာကို ဘယ္ေတာ့ မွမဆံုးရႈံးရပါ။

“ငါ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သင္ကိုၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္းၿပဳရန္မဟုတ္ပါ၊ ငါ၏အသက္တာသင္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လည္ပတ္ရန္၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္က ဖခင္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေပးရန္” (ေရာ ၈း၁-၂ စာ ေရးသူ စကားေၿပၿပန္ၿခင္း)

“ထိုအၿပင္၊ သင္သည္ စြန္းထင္းသည္မ်ားကို ေလွ်ာ္ၿခင္းမၿပဳႏိုင္ပါ၊ ထိုေၾကာင့္သင္အတြက္ငါလုပ္ေပးၿပေစ

ငါ၏အေသြးသည္ ေလွ်ာ္ၿခင္းၿပဳႏိုင္သည္၊ အေရာင္ခၽြတ္ၿပီး လံုး၀ႏွင္းလို ၿဖဴေၿဖြးသြားမည္၊ ငါ၏၀ိညာဥ္သည္ သင္၏ ႏွလံုးတြင္တိုက္ရိုက္ေနထိုင္မည္။”

သခင္ေယရႈ၌ရွိလွ်င္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္၊     “ထုိေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ သနားျခင္း ကရုဏာကို၄င္း၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ မစျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို၄င္း ခံရမည္အေၾကင္း၊ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေက်းဇူး ပလႅင္ေတာ္သို႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ၾကကုန္အံ့။” (ေဟၿဗဲ ၄း၁၆)

သင္သည္ ၿပစ္တင္ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်ၿခင္းသည္ သင္ထံသို႕ၿပင္းထန္ေသာ ေရလႊမ္းမိုးသလိုလာလွ်င္၊ သခင္ေယရႈကိုၾကည့္ပါ “ထိုမိန္းမကလည္း၊ အဘယ္သူမွ်မစီရင္ပါသခင္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ငါသည္လည္း သင္၏အမႈကို မစီရင္။ သြားေလာ့။ ေနာက္တဖန္ ဒုစရိုက္ကိုမျပဳႏွင့္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (ေယာ ၈း၁၁)

 

(ရစ္(ခ္)၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္စာေစာင္မွ ၁၁ ရက္ ဇြန္လိုင္ေန႔စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ျပန္ဆိုသည္။)

.