စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္းသည္ အၿပစ္မဟုတ္

“ငါတို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ မၾကင္နာႏုိင္ေသာ သူမဟုတ္။ ငါတို႔ခံရသည္နည္းတူ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းတို႔ကို ခံဘူးေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။ ထုိေၾကာင့္၊ ငါတို႔သည္ သနားျခင္း ကရုဏာကို၄င္း၊ ေတာ္ေလ်ာ္ေသာ မစျခင္းေက်းဇူးေတာ္ကို၄င္း ခံရမည္အေၾကင္း၊ ရဲရင့္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေက်းဇူး ပလႅင္ေတာ္သို႔ တိုးဝင္ခ်ဥ္းကပ္ကုန္ၾကကုန္အံ့။” (ေဟၿဗဲ  ၄း၁၅-၁၆)

သခင္ေယရႈသည္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ၿခင္းကိုခံရသည္၊ သို႔ေသာ္လည္းအၿပစ္မလုပ္ေဆာင္ပါ။

သခင္ေယရႈသည္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ၿခင္းကိုခံရသည္၊ သို႔ေသာ္လည္းအၿပစ္မၿဖစ္ေစပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အၿပစ္မ်ားအတြက္ ယဇ္ပူေဇာ္ၿခင္းၿပဳရန္အတြက္ အရည္အခ်င္း ၿပည့္မီရန္ထားသည္။

ရွင္မႆဲကသတင္းပို႔သည္မွာ “ထိုအခါမာရ္နတ္၏ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ျခင္းကို ခံေစရမည္အေၾကာင္း၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ေယရႈကို ေတာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၍၊”( မ ၄း၁)   ရွင္ေပါလုက “ငါတို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ မၾကင္နာႏုိင္ေသာ သူမဟုတ္။ ငါတို႔ခံရသည္နည္းတူ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းတို႔ကို ခံဘူးေသာသူ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သို႔ရာတြင္၊ ဒုစရုိက္အျပစ္ႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူ၏။” (ေဟၿဗဲ ၄း၁၅)

သခင္ေယရႈသည္ စံုစမ္းေသြးေဆာင္ၿခင္းကိုခံရသည္ သို႔ေသာ္လည္းအၿပစ္မလုပ္ပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ၿခင္းသည္ အၿပစ္မဟုတ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ အၿပစ္မလုပ္ရန္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သည္ သခင္ေယရႈ၏အေသြးေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ၿခင္းသည္၊ က်ဴးေက်ာ္သ၊ူ  ၉၁၁ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားခ်က္ခ်င္းေခၚေစသူ၊ သူဘာမွခိုးခြင့္မရပါ။

ဤအရာသည္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးၾကီးေသာအမွန္တရားၿဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္းကိုအၿပစ္ဟုၿမင္လွ်င္ ၊ ၄င္းအတြက္ အခက္အခဲၾကားမွရုန္းကန္ လႈပ္ရွား၍ အက်ိဳးမရွိေတာ့ပါ၊ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္းကိုအၿပစ္ရွိသည္ဟုယူဆေသာေၾကာင့္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အၿပစ္ကိုေက်ာ္ၿဖတ္၍လာၿပီဟု ယူဆလွ်င္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆက္၍ခရီးတေလွ်ာက္သြားႏိုင္မည္။ ဤအရာသည္အ ကူေပးသည္၊ ဘာေၾကာင့္အေရးၾကီးသည္ကိုၾကည့္ပါ၊  “ထိုလက္နက္အားျဖင့့္ လူတို႔၏အႀကံ အစည္တို႔ကို၄င္း၊ ဘုရားသခင္ကို သိေသာပညာကို ဆီးတားေသာ မာန္မာနရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ႏွိမ့္ခ်ေမွာက္လွန္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာစိတ္တို႔ကို ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကို နားေထာင္ၾကေစၾက၏။” (၂ေကာ ၁၀း၅)

 ငါတို႔၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၊ သခင္ေယရႈသည္ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္းကိုသိသည္၊

“ငါတို႔ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းသည္ ငါတို႔ခံရေသာဆင္းရဲဒုကၡမ်ားေၾကာင့္ မၾကင္နာႏုိင္ေသာ သူမဟုတ္။ ငါတို႔ခံရသည္နည္းတူ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းတို႔ကို ခံဘူးေသာသူ”( ေဟၿဗဲ ၄း၁၅)

သူသိသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ  စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ၿခင္းမလာပါ၊ ေတြ႕ေနက်မွလႊဲ၍၊ “လူ၌ျဖစ္တတ္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကိုသာ သင္တို႔သည္ခံရၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ သစၥာႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္ မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္တို႔မခံႏိုင္ေသာ စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းကို သင္တုိ႔၌ ေရာက္စိမ့္ေသာငွါ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။ သင္တို႔ သည္ ခံႏိုင္မည္အေၾကာင္း စံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္းအရာႏွင့္တကြ၊ ထြက္ေျမာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း စီရင္ျပဳျပင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။”(၁ေကာ ၁၀း၁၃)

စံ၀င္းခ်ိဳ

(Rick Warren  ၏ Daily Hope 4 Jul,2011 ေန႔စြဲပါစာမ်က္ႏွာအား ျပန္ဆိုသည္)

 

.