မွန္ေရာင္စံုလို သူေတာ္စင္မ်ား

စံ၀င္းခ်ိဳ

“အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ ငါတို႔သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။” (ဧ ၂း၁၀)

“သင္သည္ သခင္ေယရႈ၏ရုပ္ပံု၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္သင္ကိုၾကည့္လွ်င္ေတြ႕မည္”  ဤအမ်ားအားၿဖင့္ၾကားရ ေသာထြက္ဆိုခ်က္သည္မွန္သည္၊ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ သည္ သခင္ေယရႈ၏ရုပ္ပံု ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဆြဲေပးေနသည္၊ လူမ်ားတစ္ဦးကိုတစ္ဦးၿမင္ႏိုင္ၾကရန္။

ၿပႆနာ ၿဖစ္ေပၚတာကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စတင္၍ မရမကေတာင္းဆိုတာက၊ လူတိုင္းကိုၾကည့္သည္ အခါ အတိအက် အတူတူၿဖစ္ၾကရမည္။ သခင္ေယရႈသင္ထံမွႏွင့္သခင္ေယရႈကၽြန္ေတာ္ထံမွသည္ ၾကည့္သည့္အခါအတူတူၿဖစ္ရမည္။

ဘုရားသခင္က အမ်ိဳးစံုကိုခ်စ္သည္၊ ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးၿခင္းကို ထူးၿခားေသာ ပံုသ႑ာန္မ်ားၿဖင့္၊ စိတ္၀င္ စားမႈ၊ ႏွင့္ပင္ကိုစရိုက္မ်ားၿဖင့္ဖန္ဆင္းေပးခဲ့သည္။ ယခုတိုင္ လူသားတိုင္းသည္ အေၿခခံမ်က္ႏွာေပါက္၊  ယင္းကဲ့သို႔ သာမန္ ေသြးစနစ္၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ တူေသာဖန္ဆင္းရွင္၏ပံုရိပ္ထင္သည္။

သခင္ေယရႈ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သာမန္ေသြးစနစ္ ပါ၀င္သည္အစိတ္အပိုင္း---သန္႔စင္ေစသည္၊ သခင္ေယရႈ၏ေသြး အသစ္တဖန္ၿဖစ္ေစသည္---သို႔ေသာ္လည္း သင္၌ရွိေသာသခင္ေယရႈသည္၊ ကၽြန္ေတာ္၌ရွိေသာ သခင္ေယရႈႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ၿခားနားသည္။

ေနာက္တနည္းၿဖင့္ၾကည့္လွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မွန္ေရာင္စံုလို၊ ႏွင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔၏မတူေသာ ပင္ကိုစရိုက္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏အလင္း ေရာင္အမ်ိဳးစံုႏွင္ ့ပံုစံေဖၚထားၿခင္းကိုေရာင္ၿပန္ဟပ္သည္။ သူပံုေဖၚထားသည္ ထိုေၾကာင့္ပံုတူမရွိပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕တစ္ေယာက္မွ တစ္ထပ္တည္းက်ေသာ၊ အတူတူ အၿခားတစ္ေယာက္ႏွင့္ေရာသည္မရွိပါ၊ တစ္ဦးၿခင္းသည္အတုမရွိေအာင္ဖန္တီးထားသည္။

“အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ ငါတို႔သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။”(ဧ ၂း၁၀)

တစ္ေယာက္စီသည္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းၿခင္း၊ တစ္မ်ိဳးစီ၊ သခင္ေယရႈကိုထုတ္ေဖၚၿခင္းကိုဘယ္ေသာအခါမွ အၾကိမ္ၾကိမ္မၿပဳလုပ္ပါ။  Steve Pettit ကေၿပာသည္မွာ “ခရစ္ယာန္ဓမၼမဂၤလာဆိုင္ရာ သဘာ၀ရွိသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ၿဖစ္ေသာပင္ကိုစရိုက္ႏွင့္မိသားစုအတြင္း၊ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ လြတ္လပ္မႈ သည္ဖန္ဆင္းထားေသာသူမ်ားအတြက္ၿဖစ္သည္။”

ထိုေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာ၏တာ၀န္သည္ တစ္ဦးစီၾကည့္ရႈၾကရန္၊ သိရန္ႏွင့္ ၿပန္လည္သိရွိရန္၊ ခ်စ္ရန္ႏွင့္ၿပန္လည္အခ်စ္ခံရန္၊ တစ္ဦးစီအားေပးရန္၊ သခင္ေယရႈသည္ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြင္ရွိ သည္ကိုေလးေလးနက္နက္ေဖၚၿပၾကရန္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အကယ္ၿဖစ္ေသာ သခင္ေယရႈ၌သည္ တစ္ဦးစီကူညီရန္၊ သခင္ေယရႈ၏အေကာင္းဆံုးရုပ္ပံု ေပၚလာၾကရန္ၿဖစ္သည္။

.