စံုစမ္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း (အခက္အခဲ) ကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း 3/7/2011

ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:  Passing the Test
အျပစ္ရွိေသာသူတို႔လက္တြင္၊ ထိုမွ်ေလာက္ႀကီးေသာ ဆီးတားေႏွာက္ရွက္ျခင္း ကိုခံေတာ္မူေသာ သခင္ကို ေထာက္ရႈဆင္ျခင္ေသာအားျဖင့္၊ အားေလ်ာ့စိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္အံ့ေသာငွါ ႀကိဳးစားၾကေလာ့။
သင္တို႔သည္ ဒုစရိုက္အျပစ္ကို ဆိုင္ၿပိဳင္တိုက္လွန္၍ ကိုယ္အေသြးထြက္သည္တိုင္ေအာင္ မခံရၾကေသး။ ေဟျဗဲ ၁၂း၃-၄

လက္ေျမွာက္အရံႈးေပးရေတာ့မယ္ဆိုရင္ မိမိကုိယ္ကိုပဲ ၀မ္းနည္းမိမယ္၊ မိတ္ေဆြမ်ားကလည္း သနားၾကမယ္၊ ဒါေတြ၊ စိတ္ပ်က္စရာေတြကို ေမ့ထားလိုက္ပါ။ သခင္ေယရႈ၊ သင့္ကိုဘယ္ေလာက္ေစာင္မခဲ့သလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားပါ။

သခင္ေယရႈကို လူေတြဘယ္လိုတိုက္ခိုက္၊ ရံႈ႔ခ်ၾကတယ္ဆိုတာ စဥ္းစားပါ၊ စြတ္စြဲမႈ၊ ရက္စက္မႈေပါင္းကို သူခံစားခဲ့ပါတယ္။ သခင္ေယရႈဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဒီဒဏ္ခ်က္ေတြကို ခံခဲ့ရတာပါ။

သင္လည္း သင့္ဘ၀မွာ အားေလွ်ာ့၊စိတ္ပ်က္စရာ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ဆံုရတဲ့အခါ သင့္ရဲ့ယံုၾကည္ျခင္းကို စံုစမ္း၊ စမ္းသပ္ခံရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အားလံုးအဆင္ေခ်ာေနခ်ိန္မွာေတာ့ ဘုရားကိုယံုၾကည္ျခင္းဟာ လြယ္ကူပါတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ဘ၀နဲ႔ လေပါင္းမ်ားစြာ၊ ႏွစ္ခ်ီၾကာလာရင္ေတာ့ ဘုရားကိုယံုၾကည္အားကိုးဖို႔ ခက္ခဲလာပါတယ္။ ပိုက္ဆံ၊၀င္ေငြမရွိပဲ တေန႔တာ ဘယ္လိုစားေသာက္၊ ေနထိုင္ရမလဲဆိုတာပဲ စဥ္းစားေနမိမွာပါ။ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစု၀င္ေငြ၊ ရွာေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ ကိုယ္နဲ႔ခြဲခြာသြားရခ်ိန္မွာလည္း ဘုရားကိုယံုၾကည္အားကိုးဖို႔ ခက္ခဲလာပါတယ္။ ဒါေတြဟာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြပါ။

သင္ဟာ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ခံေနရပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ သင္မွာ ပညတ္တရားမ်ားရွိေနပါတယ္။ သင္ဟာ ေကာင္းမြန္စြာရွိေနမွာပါ။

သင္ကို ဘာေတြ စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရပါသလဲ၊ သင္လက္ေျမွာက္အရံႈးေပးခ်င္ျပီလား၊ သင္စခဲ့တဲ့ ဘ၀တာကို အဆံုးတိုင္ေလွ်ာက္လွမ္းရပါမယ္။

ရွင္ေပါလု ေကာရိႏၱဳအသင္းေတာ္ထံ စာေရးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအသင္းေတာ္ဟာ ေယရႈဆလင္ျမိဳ႔ကဗိမာန္ေတာ္ကို ကူညီ၊ အလႈေငြေပးအပ္ရန္ ဂတိျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုအခ်ိန္မွာ အသင္းေတာ္တိုင္း ခက္ခဲလွတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအသင္းေတာ္ေတာင္ အခက္အခဲရွိေနတဲ့ၾကားမွာ ဒီလိုဂတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ ရွင္ေပါလုရဲ့ စာထဲမွာ F (Finish) အဆံုးသပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ မိမိလုပ္ေဆာင္ရမဲ့ ပရိုဂ်က္တစ္ခုကို ျပီးဆံုးသည့္တိုင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဆံုးတိုင္း မိမိလုပ္ေဆာင္ရမဲ့ မိမိမွာရွိတဲ့ စြမ္းရည္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ၂ေကာ ၈း၁၀-၁၁

မိမိ ဂတိျပဳထားတဲ့အရာကို ျပီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ဘုရားကို ယံုၾကည္ျခင္းဆိုကို အဆံုးတိုင္ရွိရပါမယ္။ ဘုရားကိုယံုၾကည္အားကိုးျခင္းျဖင့္သာ စံုစမ္းေႏွာက္ရွက္ျခင္းကို ေက်ာ္ျဖက္ႏိုင္ပါတယ္။

ဘာသာျပန္
Sunday July 03 2011 Posted by Rick Warren

.