သင့္ဘ၀အတြက္ ဘုရားသခင္အႀကံအစည္ရွိသည္။ 30/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:
God Has a Plan for Your Life

ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေျပးၾကကုန္အံ့။ ေဟၿဗဲ ၁၂း၁(ဂ)

ဘုရားသခင္ သင့္ဘ၀အတြက္ အႀကံအစည္ရွိသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ ပို၍အေလးေပးလိုေသာအရာမွာ ရွင္ေပါလုမွ ယေန႔ေခတ္စကားျဖင့္ ေျပးပြဲဟုေဖာ္ျပေသာ သူ၏အႀကံအစည္သည္ သင္တစ္ေယာက္တည္းအတြက္ သီးသန္႔ အထူးပံုေဖာ္ထားေသာ အရာျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

သင္သည္ ဘုရားသခင္သင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျပးပြဲ ကို ေျပးရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္ သင္ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျပးပြဲမဟုတ္ပါ၊ အျခားလူမ်ားမွ သင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျပးပြဲမဟုတ္ပါ။ ထံုးတမ္းဓေလ့ မ်ားမွ သင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျပးပြဲမဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္ သင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေျပးပြဲကိုသာ သင္ေျပးရမည္။ သင္အျခား လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေျပးရန္ႀကိဳးစားပါက သင္က်ရံႈးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ဓါတ္က်သြားလိမ့္မည္။

ယေန႔လူမ်ားစြာ စိတ္ဓါတ္က်ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ သူတို႔သည္ တပါးသူမ်ား ေက်နပ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈရရန္ အသက္ရွင္ျခင္းသည္ သင့္အားခ်ဳပ္ထားေသာ “၀န္” တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ဒါကို ရပ္တံ့ရမည္။

ဘုရားသခင္သင့္ကို ေျပးေစခ်င္ေသာ ေျပးပြဲကို သင္ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။ သင္၏ SHAPE ကိုၾကည့္ပါ။ သင္၏ SHAPE ဆုိသည္မွာ သင္၏ Spiritual gifts (၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူး)၊ Heart (စိတ္အားထက္သန္မႈ)၊ Abilities (အရည္အခ်င္း)၊ Personality (ပင္ကိုယ္စရိုက္) ႏွင့္ Experience (အေတြ႔အႀကံဳ) ျဖစ္သည္။ သင့္မွာ ဆုေက်းဇူးရွိသလဲ။ သင္ ဘာလုပ္ေတြ လုပ္ရန္ ႏွစ္သက္သလဲ။ သင္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကဘာလဲ။ သင္ရဲ႕ပင္ကုိယ္စရိုက္ဘယ္လိုရွိလဲ။ သင့္မွာဘာ အေတြ႔ အႀကံဳေတြ ရွိသလဲ။

ဘုရားသခင္သင္ ယုန္မ်ားအား ေကာင္းကင္သို႔ပ်ံတက္ရန္ႏွင့္ ေရႊလင္းယုန္မ်ားအား ေရကူးရန္မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ သူတို႔သည္ သူတို႔လုပ္ရမည့္အရာအတြက္ ပံုသြင္းၿပီးသားျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဘုရားသခင္သင့္အားလုပ္ေစလိုေသာအရာအတြက္ ပံုသြင္းခံ ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားလူမ်ား၏ ေျပးပြဲသို႔ ၀င္ေျပးရန္ႀကိဳးစားျခင္းအား ယခုရပ္တံ့ၿပီး ဘုရားသခင္ သင့္အတြက္ထားေသာ ေျပးပြဲကို ေျပးပါ။

(ဘာသာျပန္ Thursday June 30 2011, Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

.