သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ 28/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ     Daily Hope              You’re Not Alone

“ထိုေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ဝိုင္းရံလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာဝန္တို႔ကို၄င္း၊ ေႏွာက္ရွက္တတ္ေသာ ဒုစရိုက္ကို၄င္း ပယ္ရွား၍၊ ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေျပးၾကကုန္အံ့။” (ေဟၿဗဲ ၁၂း၁)

သင္အရႈံးေပးရမည့္အေၿခအေနမ်ိဳးတြင္သင္္ဘာလုပ္မလဲ?  လူတိုင္းသည္ဤအေၿခအေနမ်ိဳးတြင္ တစ္ခုခုကို အၿပင္းအထန္ၾကိဳးပမ္းၾကရသည္။  က်န္းမာေရးကိစၥ ၿဖစ္ႏိုင္စရာ၊ အဆက္အသြယ္ ၿပတ္ၿခင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရး ၿပႆနာ၊ စိတ္အားငယ္ၿခင္း၊- ထိုေၾကာင့္ဆက္လက္သြားႏိုင္ရန္ ခံႏိုင္ရည္ရွိမရွိကိုသိခ်င္သည္၊အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္သူတို႔သည္ အလင္းကို ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းအဆံုးတြင္မေတြ႕ရၾကေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

သင္သည္ထိုအေၿခအေနမ်ိဳးယေန႔ေတြ႕ၾကံဳရလွ်င္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေဟၿဗဲ ၁၂ ႏွင့္ သင္ကို အင္အားၾကီးမားေသာ အေၾကာင္းၿပခ်က္ၿဖင္႔ဆက္လက္သြားႏိုင္ရန္ မွ်ေ၀လိုပါသည္။

ေဟၿဗဲ ၁၁ သည္ ယံုၾကည္ၿခင္း အခန္းက႑ၿဖစ္သည္၊ ေၿပာင္ေၿမာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ယံုၾကည္ၿခင္း အေၾကာင္းေၿပာၿပသည္-  အာၿဗဟံ၊ ေမာေရွ၊ ဒါ၀ိဒ္၊ ႏွင့္ အၿခားသူအမ်ား။သူတို႔၏ပံုၿပင္မ်ားသည္၊ သူတို႕၏အားေပးတိုက္တြန္းၿခင္းႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားၿဖစ္သည္။  ေနာက္ အခန္းက႑၏ပထမက်မး္ပိုဒ္၏ အစမွစ၍ဆံုခ်က္အေနနဲ႕ၿဖင့္ယူလိုသည္၊ ေဟၿဗဲ ၁၂း၁ ကေၿပာသည္မွာ  “ထိုေၾကာင့္၊ ဤမွ်ေလာက္မ်ားစြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတို႔သည္ ငါတို႔ကို ဝိုင္းရံလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ငါတို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာဝန္တို႔ကို၄င္း၊ ေႏွာက္ရွက္တတ္ေသာ ဒုစရိုက္ကို၄င္း ပယ္ရွား၍၊ ငါတို႔မ်က္ေမွာက္၌ ထားေသာပန္းတံုးတိုင္သို႔ ေရာက္ျခင္းငွါ၊ အားမေလ်ာ့ဘဲေျပးၾကကုန္အံ့။”

ေပါလုကေၿပာေနတာက သင္သည္အရႈံးမေပးလိုပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွၾကည့္ေနၿပီး၊သင္ အားတက္ေစရန္ ၾသဘာေပးေနေသာေၾကာင့္၊ ဤအရာသည္အာေပးသည့္သတင္းၿဖစ္သည္။

သင္မွာ ပရိသတ္ရွိသည္။ သင္ဘာဘဲလုပ္လုပ္ကိုယ္တိုင္မဟုတ္ပါ၊ သင္လုပ္ခဲ့သည္မ်ားသည္၊ ေကာင္းကင္ကို ၀ွက္သည္မရွိပါ၊ ဘုရားသခင္အာလံုးကိုၿမင္ရသည္၊ ေယာဘေၿပာသလို “ဘုရားသခင္သည္ ငါသြားရာလမ္းတုိ႔ကို ျမင္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။ ငါ့ေျခရာရွိသမွ်တို႔ကို ေရတြက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေလာ။” (ေယာဘ ၃၁း၄) သခင္ေယရႈကေၿပာသည္မွာ  “သင္တို႔ဆံပင္သည္လည္း အကုန္အစင္ ေရတြက္လ်က္ရွိ၏။ ထိုေၾကာင့္ မေၾကာက္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔သည္ စာငွက္အမ်ားတို႔ထက္သာ၍ ျမတ္ၾက၏။” (လု ၁၂း၇) ဘုရားသခင္သည္သင္  အသက္တာတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္အားလံုးကိုသိသည္။ သင္၏ထြက္သက္၀င္သက္ယူၿခင္းကိုေစာင့္ၾကည့္သည္။ သင္၏အသက္တာ၌လွ်ိဳ၀ွက္ၿခင္းမရွိပါ။

ဤသို႕ၾကည့္ၿမင္ၿခင္းသည္ ဘုရားသခင္ တစ္ဦးထဲမဟုတ္ပါ၊ အာၿဗံဟံ၊ ယာကုပ္။ ေမာေရွ၊ ႏွင့္အၿခား သူေတာ္စင္မ်ား ပါ၀င္ၾကသည္။

ဤသည္မွာ အဘယ္ကဲ့သို႔အားတက္ေစသနည္း? သင္စတင္၍စိတ္ပ်က္ေအာင္လုပ္လွ်င္၊ သတိရပါ၊ လူအခ်ိဳ႕ဒီထက္ဆိုးသည့္အေၿခအေနၿဖစ္ေပၚေနၾကတာေတြ႕ရတယ္၊ သင္သည္သည္းညည္းခံႏိုင္သည္။

သင္သည္အေလွ်ာ့ေပးရန္ခံစားမိလွ်င္၊ လူေတြသင့္ကိုၾကည့္ေနသည္ႏွင့္အာေပးတိုက္တြန္းၿခင္း၊သူတို႔၏ အသက္တာရွိယံုၾကည္ၿခင္းပံုၿပင္မ်ားကိုသတိရပါ။

Tuesday June 28,  2011  12:00AM           Posted by Jon Walker

.