ဘုရားသခင္သည္သင္ကိုေဘးအႏၲရယ္မွကာကြယ္ေပးမည္ 27/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ  Daily Hope        God Will Defend You

“ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္၏။ ခိုလႈံေသာသူအေပါင္းတုိ႔၌ ဘုရားသခင္သည္ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။”   (သုတၲံ  ၃၀း၅)

သမိုင္းပညာရွင္  Stephen  Ambrose က ေၿပာသည္မွာ ဒုတိယကမာၻစစ္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး “မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဗုန္းၾကဲေလယာဥ္မ်ားသည္ စက္ေသနတ္မ်ားၿဖင့္ၿပည့္နက္၍ေနသည္၊ ႏွာေခါင္းတြင္၊ ဗိုက္သားေအာက္၌၊ အေပၚမွာ၊ အေနာက္ဘက္မွာ စသၿဖင့္ပါသည္။

သူသတင္းေပးသည္မွာ ေလယာဥ္က B-17 ဗုန္းၾကဲေလယာဥ္အမ်ိဳးအစား၊ သိရတာ “ပ်ံသန္းသည့္ ခံတပ္ၾကီး” ဟုေၾကာ္ၾကားသည္၊ ႕၅၀ ေသနတ္ေၿပာင္း၏ အခ်င္းရွိေသာ စက္ေသနတ္မ်ား ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက သိပၸံနည္းက်[ၿဖစ္ေသာ] စမ္းသပ္ခ်က္က အဆိုၿပဳသည္မွာ B-17 သည္ေသနတ္မပါ ဘဲ လည္းစိတ္ခ်ရသည္။ ေသနတ္၏အေလးခ်ိန္မပါဘဲ အမႈထမ္းမ်ားကပစ္ရန္လိုအပ္လွ်င္၊ ေလယာဥ္သည္ပို၍ အၿမန္ၿပန္ႏွိုင္ၿပီး၊ ပို၍အၿမင့္တက္ႏိုင္သည္။ ေန႔အလင္းေရာင္အေတာအတြငး္ အထူးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ရသည့္ အဖြဲ႕သည္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္လြတ္ေၿမာက္ၿခင္းအခြင့္ပို၍ရၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေလသူရဲမ်ားက စက္ေသနပ္ေလယာဥ္တြင္မတတ္ဆင္ဘဲေမာင္းရၿခင္းကိုမႏွစ္သက္ၾကပါ၊ သူတို႔ကၿပန္လည္ၿပစ္ခတ္ လိုေသာဆႏၵရွိၾကသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းမိမိတို႕၏စစ္ပြဲၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ သူတို႔လိုဆႏၵရွိၾကသည္။ ဘုရားသခင္ကကၽြန္ေတာ္တို႕ေသနပ္မလို ေၾကာင္းေၿပာသည။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ သူႏွင့္တစ္ဟုန္ထိုး ၿမင့္တက္ႏိုင္သည္၊ သူနဲ႔ၿမန္ၿမန္သြားႏိုင္သည္။

“အဘယ္ေၾကာင့္နည္း ဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ လူဇာတိ၌ က်င္လည္ေသာ္လည္း၊ ဇာတိပကတိအလိုသို႔လိုက္၍ စစ္တိုက္ၾကသည္မဟုတ္။” (၂ေကာ ၁၀း၃)

ဘုရားသခင္ကေၿပာသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုလက္နက္ေပးမည္၊ “ငါတို႔စစ္တိုက္၍ သံုးစြဲေသာလက္နက္သည္ ဇာတိပကတိလက္နက္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ ၏တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ ၿမိဳ႔ရိုးၿမိဳ႔ျပတို႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ေသာ လက္နက္ျဖစ္၏။” (၂ေကာ ၁၀း၄)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကၿပန္ေၿပာသည္၊ “ေက်းဇူးမတင္ပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ၿပန္ၿပစ္ရအံုးမည္၊” နွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ေဘးအႏၲရယ္မွ ကာကြယ္ရမည္။ ေဒါသထြက္၍ ပုတ္ခတ္သည့္ စကားလံုး ရွိရွိသမွ် အကုန္ထုတ္သံုးၿပီး တိုက္ခိုက္ရမည္၊ က်ြမ္းက်င္မႈ သေဘာထား၊ ၿခယ္လွယ္တတ္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊ ပိုလြန္ေသာအေၾကာင္းၿပခ်က္၊ ႏွင့္ အၿပစ္ဖို႔သည့္ဗုန္း။

ယံုၾကည္ခ်က္လိုသည္၊ ဤအသားႏွင့္အစားထိုးေသာလက္နက္မ်ားအသံုးၿပဳၿခင္းမွရပ္ရန္၊ “မာရ္နတ္ပစ္ခတ္ ေသာ မီးစက္ လက္နက္ကို ကာသတ္ႏိုင္ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းတည္းဟူေသာ လႊားကိုလည္း ခပ္သိမ္းေသာ လက္နက္ တို႔အေပၚမွာ ထပ္ဆင့္၍ ယူေဆာင္ၾကေလာ့။”  (ဧဖက္ ၆း၁၆)

ဒါ၀ိဒ္ၿပသြားေသာ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ေဂါလ်တ္နဲ့ နီးကပ္လာသည္တြင္ေၿပာသည္မွာ  “ဒါဝိဒ္ကသင္သည္ထား၊ လွံ၊ ကိဒုန္ပါလ်က္ငါ့ထံသို႕လာ၏။ ငါသည္သင္ၾကိမ္းပေသာ ဣသေရလ ဗိုလ္ေျခတို႔၏ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရွိရာသို႔လာ၏။”(၁ ရာ ၁၇း၄၅)

ဘုရားသခင္၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လက္နက္ခဲယမ္းစုသည္ သင္ကိုခုခံကာကြယ္ႏိုင္မည္လား? “ဘုရားသခင္၏ စကားေတာ္ရွိသမွ်သည္ စင္ၾကယ္၏။ ခိုလႈံေသာသူအေပါင္းတုိ႔၌ ဘုရားသခင္သည္ အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။” (သု ၃၀း၅)

Monday June 27, 2011  12:00 AM          Posted by Jon Walker

.