နားမလည္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလား။ ဘုရားကိုသာ ယံုၾကည္ပါ။ 24/6/2011

လွမင္းသူ  Daily Hope:  Don't Understand.  Trust GOD

ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ္ဥာဏ္ကို မမွီမျပဳႏွင့္။ သြားေလရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။ သုတၱံ ၃း ၅-၆

ကိုယ့္မွာ ေငြးေၾကးေၾကးေရး၊ ဆက္ဆံေရး၊ စိတ္ဓါတ္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေရွ ႔ဆက္ဘယ္လိုတိုးရမွန္းမသိေအာင္ ေခ်ာင္ပိတ္မိတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးၾကံဳေကာင္းၾကံဳလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘုရားကို စိတ္ခ်ျပီး ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔သာ ေရွ ႔ဆက္သြားမယ္ဆိုရင္၊ အခု ကိုယ့္ထြက္ေပါက္ကို ရွာမေတြ ႔ေသးသည့္တိုင္ေအာင္ ဘုရားက အဲဒီထြက္ေပါက္ကို ျပင္ဆင္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္ဟာ ဘုရားခ်ေပးတဲ့ လမ္းေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္းနဲ႔ပဲ တျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္သထက္ ေပါက္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ခ်ထားေပးတဲ့ လမ္းေပၚမွာ စေလွ်ာက္ခင္မွာေတာ့ သေဘာေပါက္  နားလည္ဖို႔ မလိုပါဘူး။

တခ်ိန္တည္းမွာ သုတၱံက်မ္း အခန္းၾကီး ၃ က " ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးစားေလာ့။ ကိုယ္ဥာဏ္ကို မမွီမျပဳႏွင့္။

သြားေလရာ၌ ထာဝရ ဘုရား ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳေလာ့။ သုိ႔ျပဳလွ်င္ သင္၏ လမ္းခရီးတို႔ကို ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။ " လို႔ ဆိုထားတဲ့အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။

စိတ္ရွည္ရွည္ထားပါ။ ဘုရားက သူလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအရာဟာ ဘာလဲဆိုတာကို ဘုရား သိပါတယ္။ ကိုယ္ကေတာ့ မသိႏိုင္ပါဘူး။ အဆံုးသတ္ရလာဒ္ကိုလည္း ဘုရား သိပါတယ္။ ကိုယ္ကေတာ့ မသိႏိုင္ပါဘူး။ ႏွလံုးသားေ၀ဒနာ ခံစားရမွဳ ၊ ခက္ခဲဒုကၡ ၾကံဳေတြ ့ရမွဳ၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနရမွဳ၊  ဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြ -

"ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနရတာလဲ" လို႔ ေမးယူေနရတဲ့ ျပႆနာေတြ -  ဒီအရာေတြ အားလံုးဟာ တေန႔က်ရင္ ဘုရားေမတၱာအလင္းေအာက္မွာ ရွင္းလင္း နည္းလည္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘုရားကို စိတ္ခ်ယံုၾကည္တတ္ဖို႔ကိုသာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားသင္ယူ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ရစ္(ခ္)၀ါရင္၏ ေန႔စဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ စာေစာင္မွ ၂၄ ရက္ ဇြန္လ ရက္စြဲပါ စာမ်က္ႏွာအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုသည္။.