မွန္ကန္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ ေတာင္းပါ။ 22/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:    Ask With the Right Attitude

သင္တို႔တြင္တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ပညာကိုလုိလွ်င္၊ ကဲ့ရဲ့ျပစ္တင္ျခင္းကိုျပဳေတာ္မမူဘဲ၊ ခပ္သိမ္း ေသာသူတို႔အားေစတနာစိတ္ႏွင့္ ေပးသနားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကိုေတာင္းေစ။ ေတာင္းလွ်င္ ရလိမ့္မည္။

သို႔ရာတြင္ေတြးေတာျခင္းမရွိဘဲ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ႏွင့္ ေတာင္းရမည္။ ေတြးေတာျခင္း ရွိေသာ သူသည္ကား၊ ေလခတ္၍လႈပ္ရွားတတ္ေသာ လႈိင္းတံပိုးႏွင့္တူ၏။ (ယာကုပ္ ၁း၅-၆)

ဘုရားသခင္သည္ သင့္အသက္တာာအား လမ္းျပေပးလိုသည္။ သို႔ေသာ္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္(၂)ခ်က္ မွာ သင္သည္ “ဘုရားသခင္” တည္းဟူေသာ မွန္ကန္ေသာပုဂိဳလ္အား ေတာင္းရန္ႏွင့္ အေျဖကိုေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ “ယံုၾကည္ျခင္း” တည္းဟူေသာ မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ေတာင္းရန္ျဖစ္သည္။

သင္သည္ အေျဖရရန္မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဘုရားသခင္ထံ တစ္စံုတစ္ခု ဆုေတာင္းဖူးပါသလား။ ထိုသို႔ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေၾကာင့္ သင့္မရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ျခင္းရွိသည့္အတိုင္း အသက္တာတြင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ “ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ့္အားလမ္းျပပါ” ဟူ၍ အႀကိမ္မ်ားစြာ ေျပာၿပီး လမ္းျပမႈကိုမူ မေစာင့္ပဲ ေလွ်ာက္သြားတတ္ၾကသည္။ “ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဥာဏ္ပညာေပးပါ။ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေစပါ” ဟုေျပာၿပီး အမွန္တကယ္မွာမူ ဘုရားသခင္ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ကို မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ ထိုအရာအားလံုး ကၽြနု္ပ္တို႔ႏွင့္သာဆိုင္သည္ ဟုထင္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ဥာဏ္ပညာေတာင္းပါကေပးမည္ဟု ကတိေပးထားပါသည္။ ဥာဏ္ပညာဆိုသည္မွာ မိမိအသက္တာကို ဘုရားသခင္၏ရႈေထာင့္မွမွ ျမင္တက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥာဏ္ပညာသည္ ဘုရားသခင္ဆံုးျဖတ္သည့္ အတိုင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။

ဤအရာကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ မေကာင္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဘယ္ေတာ့မွမခ်ပါ။ အမွားဘယ္ေတာ့မွ မလုပ္ပါ။ သူ႔အားယံုၾကည္၍ သူ႔စကားနားေထာင္ပါက ကၽြနု္ပ္တို႔အား လမ္းျပလိမ့္မည္ ဟုေျပာေနသည္။ သို႔ေသာ္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

(ဘာသာျပန္ Wednesday June 22 2011, Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

.