ဦးေဆာင္လမ္းၿပကူညီမည့္သူကို သင္ဆံုးၿဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ 21/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope          A Guide to Help You Decide

“ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတို႔ကို တရားလမ္း၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ သူတို႔အား ခရီးေတာ္တို႔ကို သြန္သင္ေတာ္မူ၏၊” (ဆာလံ ၂၅း၉)

က်မ္းစာကေၿပာသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ လမ္းညႊန္မႈယူရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမည့္ အရာအခ်ိဳ႕ရွိသည္၊ ပထမအရာကေတာ့၊  ကၽြန္ေတာ္လိုအပ္သည္ကို္၀န္ခံရမည္၊ ကၽြန္ေတာ္ ဦးေဆာင္လမ္းၿပသူလိုအပ္သည္။

သိုးမ်ားသည္၊ သဘာ၀အရ၊ ထိန္းေက်ာင္းသည့္ၾကားမွ ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းေၿခဦးတည့္ရာသြားသည္၊ ထိုေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းမွကြာသြားၾကသည္။  ပေရာဖက္ ေဟရွာယေၿပာသည္မွာ  “ငါတို႔ရွိသမွ်သည္ သိုးကဲ့သို႔ လမ္းလဲြလ်က္၊ ကိုယ္လမ္းသို႔ အသီးသီးလိုက္သြား ၾကသည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာ ငါတုိ႔၏အျပစ္မ်ားကို သူ႔အေပၚ တင္ေတာ္မူ၏၊၊” (ေဟရွာ ၅၃း၆)

အခ်ိန္အမ်ားအားၿဖင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ေနာက္သို႕မလိုက္ၾကပါ သို႕မဟုတ္ ဒါ့အၿပင္မည္သူမဆို ေနာက္သို႔မွမလိုက္ၾကပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကို႔လမ္းကိုသာသြားလိုၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဦးေဆာင္မႈ လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ လမ္းၿပၿခင္းကို လိုအပ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ၀န္မခံၾကပါ၊

ေနာက္အခ်က္က သိုးမ်ားသည္ အၿမင္အားနည္းသည္၊ သူတို႕သည္အေ၀းကိုမၿမင္ၾကပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔သည္ သိုးထိန္းလိုအပ္ေပသည္။

ဘုရားသခင္ကသင္ကိုဖန္ဆင္းသည္၊ လာလတၲံ႕ေသာကာလကို သင္မၿမင္ရပါ၊ သင္ဘယ္လိုဘဲၾကိဳးစားမၿမင္ႏိုင္ ပါ၊ ဘာေၾကာင့္ဘုရားသခင္ကဒီလိုလုပ္သလဲ?  ဘုရားသခင္ကဤကဲ့သို႕ၿပဳလုပ္သည္မွာ၊ သင္တို႔သူ႔ကို အားကိုးၾကရန္ ၿဖစ္သည္။

သုတၲံက်မ္း ၁၄း၁၂  က    “လူထင္သည္အတိုင္း မွန္ေသာလကၡဏာရွိေသာ္လည္း၊ အဆံုး၌ ေသျခင္းသို႔ပို႔ေသာ လမ္းတမ်ိဳးရွိ၏။” ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၾကသည္၊ ထိုအခ်ိန္ကမွန္သည္ဟုထင္သည္၊ ေနာက္ေတာ့မွားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။   အခ်ိဳ႕ လမ္းေၾကာင္းက အဆံုးတြင္ေသၿခင္းၿဖစ္သည္။ လမ္းေၾကာင္း သည္  အဆံုးၿဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ခၾံကရမည္ “ဘုရားသခင္ကၽြႏ္ုပ္သည္ အကူအညီ လိုအပ္ပါသည္။”

Tuesday  June 21, 2011   12:00 AM         Posted by Rick Warren

.