မဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားကိုဘုရားသခင္ေၿဖေဖ်ာက္မႈေပးသည္ 20/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ    Daily Hope      God’s  Antidote to Indecision

“ငါ့ဝိညာဥ္ကို  အားျဖည့္၍ နာမေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊” (ဆာလံ ၂၃း၃)

တခါတေလ မွားေသာဆံုးၿဖတ္ခ်က္၊ ခ်မွတ္မိေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မိၿခင္း ႏွင့္ဖိစီးမႈကိုၿဖစ္ေပၚေစသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို ဘုရားသခင္က ေၿဖေဖ်ာက္မႈေပးမည္ဟုေၿပာသည္။ ဆာလံ ၂၃း၃ ကေၿပာသည္မွာ “ငါ့ဝိညာဥ္ကို  အားျဖည့္၍ နာမေတာ္ အဘို႔အလို႔ငွါ တရားလမ္းထဲ၌ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူ၏၊၊” ဖိစီးမႈ၏အဆံုးအၿဖတ္ ၿပဳလုပ္ၿခင္းကိုကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုင္တြယ္ၿပီး၊ ဘုရားသခင္ကိုလမ္းၿပေစရမည္။

ခင္ဗ်ားတို႔စဥ္းစားၾကမည္၊ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့စမ္းၿပီးၿပီ၊ ဘုရားသခင္ကုိ လမ္းၿပရန္ခြင့္ေတာင္းလွ်င္ အခ်ိန္မ်ားရွိ သည္၊ ထိုအခါသင္သည္ ပို၍ စိတ္ရႈပ္ေစသည္။ သင္သည္ပို၍ပင္ သေဘာေပါက္ရန္ မလြယ္ကူပါ၊ သင္ဆက္၍ စဥ္စားမည္ “ဘုရားသခင္ကိုသိနားလည္ရန္၊ ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲရသနည္း။”

ဘုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ကစားနည္းမ်ားၿဖင့္ကစားေနတာလား? မဟုတ္ပါ၊ ဘုရားသခင္က ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို လမ္းၿပရန္ ဆႏၵရွိသည္။ ဘုရားသခင္က သူ၏အလိုေတာ္ကိုသိေစခ်င္သည္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိခ်င္ တာထက္ပို၍သိေစခ်င္သည္။ ၿပႆနာက ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုရွာရင္းနဲ႔ အမွားကို သာေတြ႕ၿမင္ၾကေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။

လူအခ်ိဳ႕က ခံစားမႈကို ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ဟုေၿပာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ပံုေသနည္းကိုလိုသည္၊ ပံုေသနည္းသည္ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ဟုေၿပာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က အလြန္ေကာင္းေသာ အမွတ္အသား၊ ကဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကိုၿပမည္ဟုထင္ၾကသည္။

ဤအရာအားလံုးသည္ အားမလို အားမရၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ၿဖင့္လြဲၾကရသည္။

ဘုရားသခင္က စိတ္ရႈပ္ေစသည္ သို႕မဟုတ္ ဖိစီးမႈ ၿဖစ္ေစသည့္ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမလိုလားအပ္ပါ၊ ဘုရားသခင္သည္သင္ႏွင့္အစဥ္အတူရွိ၍ ဘုရားသခင္ကိုၾကည့္ရႈ၍သူ၏လမ္းၿပမႈမ်ားကိုလိုက္နာေစၿခင္သည္။


(ဘာသာျပန္) Monday June 20, 2011  12:00A M    Posted by Rick Warren

.