ရင့္က်က္ျခင္း၏ အမွတ္အသား 16/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope:
The Mark of Maturity

သင္တို႔သည္ ငါ၌တည္၍ ငါ့စကားသည္ သင္တို႔၌တည္လွ်င္၊ သင္တို႔သည္ ေတာင္းခ်င္သမွ်ကို ေတာင္း၍ရၾကလိမ့္မည္။  ေယာဟန္ ၁၅း၇

ဘုုရားသခင္၌ ထာ၀ရကာအတြက္ အႀကံအစည္ရွိၿပီး သင္သည္လည္း ထိုုအထဲ၌အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဘုုရားသခင္သည္ သင့္အား ၀ိညာဥ္အသီးမ်ားသီးႏိုုင္ေစရႏ္ ၀ိညာဥ္ေရးရာႀကီးထြားရင့္က်က္ေစလိုုသည္။

ထိုုအရာကိုု ဤသိုု႔အေကာင္းဆံုုးနည္းျဖင့္ ရွင္းျပမည္။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးပင္ ရင့္လာေၾကာင္းမည္သိုု႔ သိမည္နည္း။ ခရမ္းခ်ဥ္သီး သီးလာသည္။ ပန္းသီးပင္ ရင့္ေနေၾကာင္း မည္သိုု႔သိမည္နည္း။ ပန္းသီးသီးလာသည္။ လူသား မ်ားသည္ ကိုုယ္ခႏာသန္စြမ္းလာေၾကာင္း မည္သိုု႔သိမည္နည္း။ သူတိုု႔သည္ မ်ိဳးပြားလာႏိုုင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိ လာသည္။ သင္၏၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္လာေၾကာင္း သင္မည္သိုု႔သိမည္နည္း။ သင္၏ ၀ိညာဥ္ မ်ိဳးပြားမႈ (သိုု႔) ယေန႔ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေျပာသည့္အရ ၀ိညာဥ္အသီးမ်ားသီးလာသည္။

အသီးဆုုိသည္မွာ အဘယ္နည္း။ သမၼာက်မ္းစာတြင္ “အသီး” ဟူသည္ကိုု နည္းလမ္းေလးမ်ိဳးအားျဖင့္ အသံုုးျပဳသည္။ ေနာင္တရေသာအသီး၊ ၀ိညာဥ္အသီး (ခ်စ္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ၾကင္နာျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာရွိျခင္း၊ ႏူညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္း)၊ ဆုုေတာင္းျခင္းအေျဖရေသာ အသီး၊ အျခားခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ေမြးထုုတ္ေသာ အသီး (၀ိညာဥ္ေရး ရာမ်ိဳးပြားျခင္း)။

ဘုုရားသခင္သည္ သင့္အား အသီးမ်ားစြာသီးေစခ်င္သည္။ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာ မ်ိဳးပြားေစခ်င္သည္။ ထိုုအထဲတြင္ သင့္မိသားစုု၀င္မ်ား၊ သင္ေနထိုုင္ရာ၀န္းက်င္မွလူမ်ား၊ ကမၻာေပၚရွိလူမ်ားအားလံုုး ပါ၀င္သည္။

တမန္ေတာ္ ၁ မွ သြန္သင္သည္မွာ “သင္တို႔အေပၚသို႔ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဆင္းသက္ေသာအခါ သင္တို႔သည္ တန္ခိုးကိုခံရ၍ ေယရုရွလင္ ၿမိဳ႔မွစေသာ ယုဒျပည္၊ ရွမာရိျပည္၊ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏” (တမန္ေတာ္ ၁း၇-၈) ေယရုုရွလင္သည္ သင္ႏွင့္အနီးဆံုုး မိသားစုုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ား၊ ယုုဒသည္ သင္ေနထိုုင္ရာ၀န္းက်င္၊ ရွမာရိသည္ ယဥ္ေက်းမႈမတူညီေသာ ဆက္ဆံ ေရးရွိသူမ်ားႏွင့္ ေျမႀကီးစြန္းသည္ သင့္အတြက္ ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ ေခၚယူျခင္း အား ရည္ညႊန္းေနသည္။

သင့္အသက္တာ၊ မိသားစုု၊ ေငြေၾကး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑မ်ားတြင္ ဘုုရားေကာင္းခ်ီးလိုုခ်င္ပါက ဘုုရားသခင္၏ အစီအစဥ္ထဲတြင္ ရွိေနရန္လိုုသည္။ သူသည္ ထာ၀ရကာလတည္ေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ၀ိညာဥ္မိသားစုုႀကီးတစ္ခုုအား တည္ေဆာက္လ ွ်က္ရွိသည္။ သူသည္ သူ၏ ေပ်ာက္ဆံုုး ေနေသာ လူသားမ်ားအား ျပန္လည္ေတြ႔လိုုသည္။ ထိုုေနရာသည္ သင္ပါ၀င္ေနေသာက႑ျဖစ္သည္။ ဘုုရားသခင္၏ အစီအစဥ္တြင္ သင္ပိုုမိုုပါ၀င္ေလ သင့္အသက္တာကိုု ဘုုရားသခင္ ပိုုမိုုေကာင္းခ်ီးေပးေလ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ဘုုရားသခင္ ကၽြန္ေတာ့္၏အစီအစဥ္မ်ားကိုု ေကာင္းခ်ီးေပးပါဟုု သင္ေတာင္းမည့္အစား ကိုုယ္ေတာ္ေကာင္း ခ်ီး ေပးမည့္အရာမ်ားကိုု လုုပ္ေဆာင္ရန္ ကူမပါဟုု ဆုုေတာင္းပါ။ ဤအရာသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာရင့္က်က္မႈ ၏ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ၿပီး သင့္အသက္တာတြင္ အသီးမ်ားသီးပြင့္လာလိမ့္မည္။

(ဘာသာျပန္ Thursday June 16 2011, Posted by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

.