အေျခခံတူညီမႈ 15/6/2011


မီမီခ်ိဳ   Daily Hope
ေယရႈသည္ၾကား ေတာ္မူလွ်င္၊ “က်န္းမာေသာသူတို႔သည္ ေဆးသမားကိုအလိုမရွိၾက။ နာေသာသူတို႔သာလွ်င္ အလိုရွိၾက၏။ ..... ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ကိုေနာင္တသို႔ေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသည္မဟုတ္။ ဆိုးေသာသူ တို႔ကိုေခၚျခင္းငွါ၊ ငါလာသတည္းဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏” မႆဲ ၉း၁၂-၁၃

ယံုၾကည္သူမဟုတ္ေသးသူမ်ားအား သက္ေသခံရန္ မိတ္ေဆြျဖစ္မႈမွတဆင့္ စတင္ရမည္ဟူေသာအရာကို သခင္ေယရႈ ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမ်ားမွ ကၽြနု္ပ္တို႔သင္ယူရသည္။ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းအား ေ၀ငွရန္ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းမွတဆင့္ အခြင့္အေရးရရွိသည္။

တမန္ေတာ္ေပါလုမွ မယံုၾကည္သူမ်ားႏွင့္ အေျခခံတူညီမႈမ်ားကို ရွာေဖြရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ အေျခခံတူညီမႈ ရွာေဖြျခင္းသည္ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ မယံုၾကည္ေသးသူမ်ားထံမွ မေကာင္း ေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြမည့္အစား ေကာင္းေသာအရာကိုရွာေဖြရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသည္။

သခင္ေယရႈသည္ ေရတြင္းနားမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ေတြ႔ရာတြင္ မွန္ကန္စြာ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ႏိုင္မည့္အရာမ်ား အစား သူတို႔အားလုံးတြင္ ရွိသည့္ အေျခခံတူညီမႈအား ေထာက္ျပခဲ့သည္။ (ေယာဟန္ ၄) အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ သူမသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္ရံုသာမက သူမ၏ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိသားစုအား သခင္ေယရႈ ေရွ႕ေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ သည္။

“Raising Your Kids without Raising Your Blood Pressure.” ဟူေသာ Saddleback အသင္းေတာ္မွ သင္ခန္းစာသစ္တစ္ခုအား ၾကည့္ပါ။

Job Walker ေရးသားေသာ Costly Grace စာအုပ္အား ဖတ္ရန္စဥ္းစားပါ။ Rick Warren မွ “Costly Grace စာအုပ္သည္ ဤသို႔စီးပြားေရးမေရရာမႈမ်ားႏွင့္ ကမၻာႀကီးမၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း ျဖန္႔ခ်ီေသာ အေရးႀကီးဆံုး ေသာ စာအုပ္မ်ားမွ တစ္အုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္” ဟု ေျပာသည္။ ဤကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းစာအုပ္သည္ Jon Walker ၏ ၂၀၁၁ မူပိုင္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သံုးရန္ျဖစ္သည္။

(ဘာသာျပန္ Wednesday June 15 2011, Posted by Jon Walker)

.