ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအမ်ိဳးစားအားလံုးပါ၀င္သည္။ 13/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ     Daily Hope       It Take All Kinds of Churches

“ဓမၼဆရာအမႈ အထူးထူးအေထြေထြ ရွိျငားေသာ္လည္း သခင္တပါးတည္းရွိ၏။ ျပဳျပင္ျခင္းအမႈအထူးထူး အေထြေထြရွိျငားေသာ္လည္း၊ ခပ ္သိမ္းေသာ သူတို႔၌ ျပဳျပင္သမွ်ကို ျပဳျပင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္တပါး တည္းရွိ၏။”(၁ေကာ ၁၂း၅-၆)

ကၽြန္ေတာ္သည္ သင္းအုပ္ဆရာၿဖစ္ခဲ့ရသၿဖင့္ႏွစ္မ်ားေၾကာင့္၊ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုသင္ယူခဲ့ရသည္။ တခုေသာအေၾကာင္းအရာကေတာ့၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကိုဆက္သြယ္မႈရရွိရန္၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအမ်ိဳးစားအား လံုးပါ၀င္သည္။

ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာသည္မ်ိဳးစံုၿဖစ္သည္။ သူသည္ ဘာမဆိုကို မိတၲဴမၿပဳလုပ္ပါ။ ခၽြတ္စြပ္တူေသာ အၿမႊာပင္လွ်င္ ကြဲၿပားသည္။ ဘုရားသခင္၏ဖန္ဆင္းၿခင္းမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း ထူးၿခားသည္။ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားးေတာင္မွထူးၿခားၾကသည္။

ဘုရားသခင္က ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတိုင္းအေပၚမွာဆႏၵရွိတာကေတာ့ ၾကီးထြားလာေစၿခင္သည္ႏွင့္ အသီးအပြင့္ ခံစားေစၿခင္သည္။  ဥယ်ာဥ္ထဲကအပင္မ်ားလိုၿဖစ္ေစၿခင္သည္။ အခ်ိဳ႕ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းက ၾကီးထြားမႈနည္းသည္၊ အခ်ိဳ႕ကအလယ္တန္းစားၿဖစ္သည္ႏွင့္အခ်ိဳကၾကီးထြားလာၾကသည္။  ရွင္ေပါလုေၿပာသလို၊

“ဘုရားသခင္သည္ အလုိေတာ္ရွိသည္အတိုင္း ကိုယ္ကိုေပး ေတာ္မူ၏။ မ်ဳိးေစ့အသီးအသီးတို႔အားလည္း၊ မိမိတို႔ အမ်ဳိးအတိုင္းကိုယ္ကို ေပးေတာ္မူ၏။”( ၁ေကာ ၁၅း၃၈)

ဘာေၾကာင့္မို႕ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အမ်ိဳးအစားအားလံုးက လူမ်ိဳးေပါင္းစံုၿဖင့္ဆက္သြယ္မႈရွိရန္လိုအပ္သနည္း? အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေရြးခ်ယ္မႈၿပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ၿဖစ္သည္။ လူအခ်ိဳ႕က ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အေသးကိုလို အပ္သည္၊ အၿခားသူမ်ားက ဘုရားရွိခိုေက်ာင္းအၾကီးကိုပို၍ႏွစ္သက္သည္၊ ဒါေပမဲ့အခ်ိဳ က ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အလတ္စားကိုႏွစ္သက္ၾကၿပန္သည္။

ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းကို အမ်ိဳးအစား (၃)မ်ိဳး အရြယ္အစားအလိုက္ႏွင့္ အင္အား  အတန္းအစားခြဲႏိုင္ၾကလိမ္႔မည္။

၁။  ယုန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း။ ယုန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ေက်ာင္းသို႔မဟုတ္ ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ သည့္အိမ ္၊  အဖြဲ႕၀င္အနည္းငယ္ၿဖင့္ၿဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ပထမ ႏွစ္ ၃၀၀ ေလာက္က ဘုရား၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းကို အိမ္မ်ားတြင္သာ ၿပဳလုပ္ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အေဆာက္အဦးမ်ားမရွိၾကေသးပါ။  သခင္ေယရႈ၏သင္ၾကားၿခင္းကိုလိုက္နာၾကသည္၊ “အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္အရပ္၌ လူႏွစ္ဦး သံုးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမကိုေထာက္၍ စည္းေဝးၾက၏၊ ထိုအရပ္၌ သူတို႔အလယ္မွာ ငါရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။” (မ ၁၈း၂၀)

ယုန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၏အင္အားသည္ ရိုးစင္းေသာအရာၿဖစ္သည္။ ယုန္ ဘုရားေက်ာင္းကိုဖြဲ႕စီးရန္ စီစဥ္မႈ အမ်ားအၿပား မလိုအပ္ပါ။  လူတစ္ေယာက္ကဘဲ “ကၽြန္ေတာ္၏အိမ္တြင္ အဖြဲ႕ငယ္ကိုစည္းေ၀းရန္ လက္ခံမည္။”

က်ား ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း။ က်ားဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းက အလတ္တန္းစား ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ လူ ၁၀၀-၄၀၀ ခန္႕ ပါ၀င္မည္။ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အမ်ားစုကဒီလိုပါဘဲ၊ သူတို႕၏ အေၿခခံအေဆာက္အအံုၿဖစ္သည္၊ ဤဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပိုမို၍ဆက္ကပ္ၾကၿပီး ယုန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းထက္ ေထာက္ခံအားေပးၾကသည္။

က်ား ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း၏အင္အားသည္ ေဖၚေရြစြာဆက္ဆံၾကသည္၊ အသင္း၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း သိ္ရွိၾက ရန္အေၿခအေနေပးသည္။

ဆင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း။ ဆင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသည္ ၾကီးမားေသာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းၿဖစ္သည္။ ဆင္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၏အင္အားသည္ အၿပည့္အ၀ ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၾကသည္။ အသင္းသူအသင္သားမ်ားကိုလည္း ေပးကမ္းႏိုင္သည္၊ ယုန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္မေပးႏိုင္ေသာအရာမ်ားပါ၀င္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ သာႆနာလုပ္ငန္းကိုအထူးၿပဳၿခင္းႏွင့္ ၿပင္ပေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားပါ၀င္ၾကသည္။ ဥပမာ Saddleback Church  တြင္အစားအေသာက္ မီးဖိုရွိသည္၊  သူတို႕သည္လူေထာင္ခီ်ေသာ မိသားစုမ်ား ကိုအပတ ္စဥ္ေကၽြးေမြးႏိုင္သည္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတစ္ခု၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ၁၅၀ရွိသည္။ နာရီေပါင္း ၅၀,၀၀၀ အခမဲ့ အတိုင္ပင္ခံ၍အၾကံမ်ားေပးၾကသည္။

သင္ဘယ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းဘဲေရြးေရြး၊ ဘုရားသခင္ကသင္အတြက္၊သူေပးေသာတာ၀န္ႏွင့္ သင္၏အသက္ တာတြင္သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုၿဖည့္စီးေပးရန္ေနရာရွိၿပီးသားၿဖစ္သည္။

Monday June 13, 2011   12:00AM         Posted by Rick Warren

.