လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကိုေဆာင္ယူရပါသည္ 14/6/2011


စံ၀င္းခ်ိဳ   Daily Hope   It Takes All Kinds of People

“ထိုဦးေခါင္းမွ၊ အဆစ္အပိုင္းမ်ား တို႔သည္ အားျဖည့္သျဖင့္၊ တကိုယ္လံုးသည္ ေစ့စပ္ ထံုးဖြဲ႔လ်က္၊ အသီးအသီးအဂၤါမ်ား ကိုယ္ငန္းကိုယ္တာ အတိုင္း ျပဳျပင္သည္ႏွင့္အညီ၊ မိမိကိုယ္ကိုေမတၱာ၌ တည္ေဆာက္ျခင္းငွါ ႀကီးပြားေစတတ္၏။” (ဧ ၄း၁၆)

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသည္ သင္းအုပ္ဆရာ သို႔မဟုတ္ ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းၿပဳရန္ ေခါင္းေဆာင္ လိုအပ္ပါသည္။ ဤဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသည္အသစ္သို႔မဟုတ္ ဤဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသည္ဖြင့္တာႏွစ္အနည္းငယ္ရွိတာၿဖစ္မည္၊ ဤအသင္းေတာ္တိုးတက္ၾကီးပြါးရန္မွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုကိုေဆာင္ယူရပါသည္။

သင္သည္သခ်္ာေတာ္သလား၊ အစီအစဥ္၊သို႔မဟုတ္ ခေလးမ်ားႏွင့္အလုပ္လုပ္ႏိုင္သလား? ဆိုင္းဘုတ္ ေဆးသုတ္ ေဆးေရး?  ဤအရာအားလံုးသည္လိုအပ္ပါသည္။ သင္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအတြက္ဘာအ ကူအညီ ေပးႏိုင္မည္ နည္း?

ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ Kay ,  Saddleback Church စတံုးက၊ ၀တ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းတစ္ခုမွာ လူ ၁၅ ေယာက္ဘဲရွိတယ္ ပထမႏွစ္ကုန္ေတာ့ လူ ၆၀ ေလာက္ၿဖစ္လာသည္။  ဤလူမ်ားသည္ တရားေဟာသူမ်ား၊ဆရာမ်ားမဟုတ္ၾကပါ၊ သူတို႕သည္သာမန္လူမ်ားသာၿဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ႏွစ္မွာလဲဒီလူေတြဟာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၏ ႏွလံုးသားမ်ားၿဖစ္လာၾကသည္။ သူတို႔ကိုေမးလွ်င္၊ သူတို႕၏ေစတနာႏွင့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္တန္ဖိုး ရွိၾကသည္။ သူတို႔ကလဲ ဟုတ္တယ္လို႔ေၿဖၾကလိမ္႔မည္။

ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္အခ်ိဳ႕ကိုထမ္းေဆာင္ေပးၿခင္းသည္၊ ေသခ်ာသေလာက္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ အရာ ေရာက္ေသာ ကိစၥမ်ားကို သင္၏အသက္တာတြင္္ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းရွိၿဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသမွ် ၾကာၾကာခံႏိုင္ရန္၊ သင္၏အလုပ္ႏွင့္ ၀ါသနာတို႔သည္ ထာ၀ရရွိမည္ မဟုတ္ပါ။လူမ်ိဳးႏွင့္အစိုးရမ်ားသည္လည္းထာ၀ရ မရပ္တည္ႏိုင္ၾကပါ၊  ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ မိသားစုမ်ားသာ ထာ၀ရ ရွိၾကမည္မ်ားၿဖစ္ပါသည္။

က်မ္းစာက  “ညီအစ္ကိုတို႔၊ အဘယ္သို႔နည္း၊ သင္တို႔စည္းေဝးၾကေသာအခါ၊ ဆာလံသီခ်င္းကို ရေသာသူ၊ ဆံုးမၾသ ဝါဒစကားကို ရေသာသူ၊ အျခားေသာဘာသာစကားကုိ ရေသာသူ၊ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုရေသာသူ၊ အနက္ေဘာ္ ျပရာကို ရေသာသူ၊ အသီးသီးရွိၾကသည္ျဖစ္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ျခင္းအလိုငွါ စီရင္ၾကေလာ့” (၁ေကာ ၁၄း၂၆)။  လူတိုင္းသည္မိမိပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာအရာမ်ားကို စားပြဲသို႔ ယူေဆာင္လာၾကပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတိုင္းသည္ အေၿခအေနအရပ္ရပ္ကိုမေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါ။

သင္၏ ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ လက္ေဆာင္ႏွင့္ စြမ္းရည္သည္၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္လိုအပ္သည္။ သင္တက္ေနေသာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာၿပီၿဖစ္ၿခင္ၿဖစ္မည္ သို႔မဟုတ္ အစဘဲရွိေသးေသာ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းအသစ္ၿဖစ္ၿခင္ၿဖစ္မည္၊  သင္၏အေထာက္အကူၿပဳေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္မႈ သည္ ဘာၿဖစ္မည္နည္း?

Tuesday June 14, 2011  12:00 AM        Posted by Rick Warren

.