သင္ကိုခ်ီးမြမ္းၾသဘာ ေပးၾကေသာအခါ၊ ဘုရားရွင္ကိုေမွ်ာ္လင့္ပါ 12/6/2011


ေဇာ္ေအာင္   Daily Hope:
When You Are Applauded, Choose to Hope

“All that’s left now is the shouting – God’s applause!” 2 Timothy 4:8 (MSG)
ၾသဘာေပးခံရေသာဘ၀တြင္ သင္ေနထိုင္ရပါက၊ ထိုေနရာတြင္ သင္ၾကာၾကာခံမည္မဟုတ္ပါ။ က်မ္းစာတြင္ေရးထားသည္မွာ "18 ထိုသူသည္ အသက္ရွင္ စဥ္အခါ မိမိဝိညာဥ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးတတ္၏၊၊ မိမိအက်ိဳးကို ျပဳစုေသာအခါ သူတပါးတို႔သည္ ခ်ီးမြမ္းတတ္ၾက၏။ 19သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ သူ၏ ဘိုးေဘးအမ်ိဳးရွိရာ သြားရလိမ့္မည္၊၊ ကာလအစဥ္အဆက္ သူတို႔သည္ အလင္းကို မျမင္ရၾက၊၊ " ဆာလံ ၄၉ း ၁၈-၁၉  

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ အာရံုစူးစိုက္ရမည့္အခ်က္မွာ ထာ၀ရတည္ျမဲေသာ - ဘုရားရွင္အား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

သင့္ကို ၾသဘာေပးၾကေသာအခါ ဘုရားရွင္ကို စိတ္ကူးျပီး၊ ေက်းဇူးတင္ပါ။ ထိုအခါ ၾသဘာေပးခံရျခင္းအေၾကာင္းကို သင္သည္ျခံဳငံုသံုးသပ္ႏိုင္ေပမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သင္ကို ၾသဘာေပးၾကျခင္းအားလံုးသည္ ဘုရားရွင္ဆီေရာက္သြားေပမည္။

သင့္ကို ၾသဘာေပးၾကေသာအခါ .. အိုး.. ဒါဟာ ငါ့ကိုမဟုတ္ဘူး၊ ဘုရားရွင္ျဖစ္တယ္ .. ဟုေျပာၾကမည္။ သူတို႔အတြက္ အခ်က္၂ခ်က္ ေျပာစရာရွိသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ..
ၾသဘာေပးခံရျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ဘုရားရွင္ထံမွ ျဖစ္ပါက၊ အံ့ၾသဘြယ္ရာ ျဖစ္ေပမည္။ ဘုရားရွင္ထံမွ ခ်ီးမြမ္း၊ၾသဘာေပးျခင္းခံရျခင္းသည္ အလြန္ၾကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္သည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ..
ၾသဘာေပးသူမ်ားသည္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သူတို႔သည္ လူကိုၾသဘာေပးၾကရာ .. ဘုရားဆီ၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ား ေရာက္သြားသည္ .. ဆိုသည္ကို နားမလည္၊ စိတ္မသက္မသာျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။

အမွန္မွာ လူအမ်ား ၾသဘာေပးၾကေသာအခါ . ကြ်ႏ္ုပ္တို႔  "အိုး .. ကြ်န္ေတာ္ဟာ၊ ဒီလိုခ်ီးမြမ္း၊ ၾသဘာေပးခံထိုက္သူ မဟုတ္ပါဘူး"  ဟု တံု႔ျပန္ေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။
လူအခ်ိဳ႔သည္ ခ်ီးမြမ္း၊ ၾသဘာေပးျခင္းကို ခံလိုလွပါသည္။ မိမိ၏ ဂုဏ္ယူစရာ အရည္အခ်င္းဟု ထင္ၾကေပမည္။ အမွန္မွာ ခ်ီးမြမ္း၊ၾသဘာေပးျခင္း ခံရစဥ္တြင္ ဘုရားရွင္ကိုသာ ေမွ်ာ္လင့္၊ ေအာက္ေမ့၊သတိရ၊ ေက်းဇူူးတင္ေနရေပမည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ပါက သင္သည္ တကယ့္ဘ၀လမ္း၊ ထာ၀ရအသက္သို႔ လွမ္းေလွ်ာက္ေနသူပင္ျဖစ္သည္။ က်မ္းစာတြင္ေရးထားပါသည္။ " 25 ပြဲ၌ၿပိဳင္၍ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ေသာသူမည္သည္ကား၊ အရာရာ၌ တပ္မက္ျခင္းကိုခ်ဳပ္တည္းတတ္၏။ ထိုသူတို႔သည္ ညွိဳးႏြမ္းပ်က္ဆီးတတ္ ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရျခင္းအလိုငွါျပဳၾက၏။ ငါတို႔မူကား မညွိဳးႏြမ္းမပ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ ပန္းဦးရစ္ကို ရျခင္းအလိုငွါ ျပဳၾက၏။"  ၁ေကာ ၉ း ၂၅


June 12, 2011
Posted by Tom Holladay
ႈျမန္မာေနစဥ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္  http://murann.com/dailyhope.htm

.