ျငင္းပယ္ခံရေသာအခါ ခြင့္လႊတ္တတ္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ 11/6/2011။


ဇင္ဇင္ႏိုင္  Daily Hope:  When You Are Rejected, Choose to Forgive

တစ္ေယာက္၌အျပစ္တင္စရာ အခြင့္ရွိလွ်င္ အခ်င္းခ်င္းသည္းခံ၍ အျပစ္ကို လႊတ္ၾကေလာ့။ ခရစ္ေတာ္သည္ သင့္တို႔၏ အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူသကဲ့သို႔ ထိုနည္းထူျပဳၾကေလာ့  ေကာေလာသဲၾသ၀ါဒစာ ၃ း ၁၃

အထူးသျဖင့္ မိမိခ်စ္ေသာသူ၏ ျငင္းပယ္ျခင္းကို ခံရေသာအခါ အင္မတန္မွ ခက္ခဲပါသည္။ သင္၏သားသမီး၊ သင္၏ဇနီး၊ ခင္ပြန္း သို႔မဟုတ္ သင္၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒါေပမဲ့ က်မ္းစာက ထိုသူကို ခြင့္လႊတ္ရန္ေျပာထားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္၏ဘုရားသခင္က သင့္ကို ခြင့္လႊတ္ျပီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔က်မ္းပိုဒ္က သူ႔တပါးကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ေစေသာ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာက "သတိရပါ"ဟု အဂၤလိပ္က်မ္းစာတြင္ သံုႏႈန္းထားပါသည္။ သင္က ေယရႈခရစ္ေတာ္ကို သင့္ကို အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို သတိရေသာအခါ သင္ကလည္း သူ႔တပါး၏ အျပစ္ကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရန္ တန္ခုိးခြန္အား ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။

နာက်ည္းပါက ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္မႈျဖင့္ သင့္ကို နာက်င္ေစသြားမွာျဖစ္သည္။ သင့္အျပစ္ခြင့္မလႊတ္ႏိုင္ေသာအခါ ခါးသီးမႈႏွင့္ အမ်က္ထြက္မႈက သင့္၏အထဲမွာ စတင္ျဖစ္ေပၚလာမွာျဖစ္သည္။ ထိုအရာမ်ားက သင့္၏အတြင္းကို လိႈက္စားျပီး သင္၏ခြန္အားကို ေလ်ာ့နည္းေစကာ တစ္ခ်ိန္လံုး သင့္ကို ပင္ပမ္းေစပါလိမ့္မည္။

တစံုတေယာက္ကို ခါးသီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာတိုင္း ကားတိုင္ေပၚတြင္ ရွိေသာ ေယရႈကို
သတိရပါ။ သင္၏အျပစ္ကို လႊတ္ဖို႔ရန္  သူ၏အသက္ကို စြန္႔ခဲ့ေသာ ၾကီးမားသည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို သတိရပါ။ ကားတိုင္ထက္၌ ဆြဲထားခံရခ်ိန္ ေယရႈသည္ ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ေယာက္စီတိုင္းကို သူၾကည့္ျပီးမွ ဆုေတာင္းခဲ့ပါသည္။ ေယရႈကလည္း အိုအဘ၊ သူတို႔၏အျပစ္ကို လႊတ္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ ကိုယ္ျပဳေသာအမႈကို မသိၾက ဟု ျမြတ္ဆိုေတာ္မူ၏။ ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ၂၃ း ၃၄

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း အျပည္ႏွင့္ သင့္ကို ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ေယရႈက သူ၏ အသက္ကို ေပးခဲ့ပါသည္။ သူ႔အတြက္ကို မစဥ္းစာခဲ့ပါ။ သင့္အတြက္ကိုသာ စဥ္းစာခဲ့ပါသည္။ ကဲ့ရဲ့ျခင္းကို ခံရေသာအခါ ျပန္၍မကဲ့ရဲ့၊ အေသခံရေသာအခါ ျခိမ္းေခ်ာက္ျခင္းကို မျပဳ။ တရားသျဖင့္ စီရင္ေသာသူ၌ ကိုယ္ကို အပ္ႏွံေတာ္မူ၏ ။ ၁ေပ ၂း၂၃

အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို စကားလံုး ၂လံုးျဖင့္ ေဖၚျပထားပါသည္။ "တရားစီရင္ေသာ (ဘုရားသခင္) ၌ အပ္ႏွံျခင္း " ျဖစ္သည္။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ထိုသူႏွင့္ ယံုၾကည္မႈကို တဖန္ ျပန္လည္ရရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ျပီးခဲ့သမွ်ကို ေမ့ပစ္လုိက္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ကလဲ့စားေျချခင္း သို႔မဟုတ္ အခဲမေက်ျခင္း၊ အစား .. အေျခအေန တခုလံုးကို ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္၌ အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဤအေၾကာင္းကို ဖတ္ေနရင္း သင့္ တစံုတေယာက္ကို စဥ္းစားမိပါလိမ့္မည္။ မေစာင့္ဆိုင္းပါႏွင့္၊ ယခုခ်က္ျခင္း အခ်ိန္ယူျပီး ဤဆုေတာင္းခ်က္ကို ဆုေတာင္းပါ။ "ဘုရားသခင္.. ကြ်ႏ္ုပ္၏ နာက်ည္းမႈကို ကိုယ္ေတာ့္လက္ေတာ္သို႔ အပ္ႏွံပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္တာ၀န္ ယူေတာ္မူပါ။ ကြ်ႏ္ုပ္ကို နားက်င္ေစေသာ သူ၏ အျပစ္ကို လႊြတ္ႏိုင္ေစရန္ မစပါ။"

ဤဆုေတာင္းခ်က္ကို ဤတစ္ၾကိမ္ ေနာက္ဆံုးဆုေတာင္းျခင္း ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အကယ္၍ နက္ရိႈင္းေသာ နာက်င္မႈ ျဖစ္ပက တစ္ေန႔ အၾကိမ္၇၀ ထက္မက သင္ရုန္းကန္ျခင္းရွိသေရြ ႔ ဆုေတာင္းရပါမည္။ ထိုသို႔ ျပဳျခင္းျဖင့္ ေနာက္အပတ္တြင္ သင္ရုန္ကန္ျခင္းရွိသေရြ ႔ ဆုေတာင္းရပါမည္။ ထိုသို႔ ျပဳျခင္းျဖင့္ ေနာက္အပတ္တြင္ သင္အၾကိမ္ ၃၀သာ ဆုေတာင္းရပါလိမ့္မည္။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေနာက္အပတ္မ်ားတြင္ ၁၀ ၾကိမ္ခန္႔သာ ဆုေတာင္းရပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သင္ ထိုနာက်ည္းမႈကို လအေတာ္မ်ားမ်ား ၾကာေအာင္ သင္မေတြးမိေၾကာင္း သင္ေတြ႔ျမင္လာရေပမည္။ ဤနည္းျဖင့္ သင္ လက္လႊတ္ျပီး ဘုရားသခင္၌ အပ္ႏွံပါ။

ျမန္မာဘာသာျပန္ျဖစ္ပါသည္။

.